Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 của cán bộ Đảng viên, giáo viên , quân đội , cá nhân

Bạn đang cần kiếm tìm các mẫu Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 của Đảng viên, giáo viên Hãy theo dõi bài viết này để cập nhật 3 mẫu bản cam kết chuẩn và cụ thể nhất nhé. hãy cùng tham khảo dưới đây với hocdientucoban nhé !

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 của cán bộ Đảng viên, giáo viên , quân đội , cá nhân
Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 của cán bộ Đảng viên, giáo viên , quân đội , cá nhân

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 của cán bộ Đảng viên, giáo viên , quân đội , cá nhân là gì?

Bản cam kết tu dưỡng, đoàn luyện, cố gắng đầu 5 2022 của Đảng viên, thầy cô giáo là mẫu văn bản dành cho hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học rộng rãi.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 của cán bộ Đảng viên, giáo viên , quân đội , cá nhân là gì?
Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 của cán bộ Đảng viên, giáo viên , quân đội , cá nhân là gì?

Mẫu giấy này có nội dung cam kết giải quyết những thiếu sót, cùng lúc đề ra những phương hướng sửa đổi, đoàn luyện, tu dưỡng cho 5 học mới. Để tải các mẫu bản cam kết này, mời bạn theo dõi ở phần dưới đây của bài viết nhé.

Tổng hợp bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 nêu gương cho hiệu trưởng và giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đó nên là một mẫu đơn ghi rõ thông tin cá nhân và lời hứa, khắc phục những thiếu sót, đề ra phương hướng cho năm mới. Dưới đây là ba mẫu chi tiết nhất về Cam kết tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 của đảng viên

Đảng Bộ:………….                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi Bộ:………….                                       …., ngày… tháng… 5 2022        

                                                                                   ——–o0o———       

BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2022

– Họ và tên:…………………………………………………………………………………………….

– Đơn vị công việc:……………………………………………………………………………………

– Chức vụ, địa điểm công việc đảm nhận:………………………………………………………..

Tôi cam kết nghiêm chỉnh tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Đẩy mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng; chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”, với các nội dung chính yếu sau đây:

I. NỘI DUNG CAM KẾT

1. Về tư tưởng chính trị

(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; ko có bộc lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”)

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

2. Về phẩm giá đạo đức, lối sống

(Luôn đoàn luyện, tu dưỡng học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh; giữ giàng phẩm giá đạo đức, lối sống; kiểu mẫu trong công việc và cuộc sống, trong tranh đấu chống chủ nghĩa tư nhân, quan liêu, tham nhũng, phí phạm; chấp hành quy định về những điều đảng viên ko được làm; ko có bộc lộ suy thoái về đạo đức, lối sống)

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

3. Về tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao

(Luôn nêu cao ý thức nghĩa vụ trong tiến hành nhiệm vụ; đổi mới cách thức công việc và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, chuyển di cán bộ, đảng viên, gia đình và dân chúng tiến hành đường lối, ý kiến, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chế độ luật pháp của nhà nước; hăng hái học tập, tăng lên trình độ và năng lực công việc, chấm dứt tốt chức trách, nhiệm vụ được giao)

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

4. Về tổ chức kỷ luật

(Thực hiện nghiêm các nguyên lý tổ chức của Đảng; chấp hành sự cắt cử của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của đảng, luật pháp của nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi trú ngụ)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

5. Về giải quyết, tu sửa những giảm thiểu, thiếu sót thời kì qua và qua kiểm điểm, bình chọn chất lượng cán bộ, đảng viên 5 2020

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

II. NỘI DUNG NÊU GƯƠNG

( Đảng viên tự chọn lựa 1 số nội dung chi tiết điển hình, nổi bật của mình để nêu gương cho người khác học tập)

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Bản cam kết này cùng lúc là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, đoàn luyện, cố gắng và là căn cứ để kiểm điểm, bình chọn xếp loại cán bộ, đảng viên cuối 5. Tôi cam kết tiến hành và báo cáo kết quả trước chi bộ lúc có đề xuất./.

* Xem xét:Ở Mục I. NỘI DUNG CAM KẾT

– Nội dung chữ in nghiêng trong ngoắc () ở các mục 1,2,3,4 là để tham khảo, đảng viên căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của đơn vị để bổ sung thích hợp.

– Bản cam kết được lập thành 02 bản, chi ủy giữ 01 bản và tư nhân giữ 01 bản)

                       XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ                          NGƯỜI CAM KẾT

    (Ký, họ tên)                                                  (Ký, họ tên)

PHẦN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

I. Bình chọn kết quả 6 tháng đầu 5 2021

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

II. Bình chọn kết quả 5 2021

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

                                 XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ                          ĐẢNG VIÊN

                                       (Ký, họ tên)                                  (Ký, họ tên)

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 của đảng viên không giữ chức vụ

ĐẢNG BỘ:………….                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ:………….                                      …., ngày, tháng… 5…           

                                                                       

                                  BẢN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

                                  TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 202

         (Chuyên dụng cho cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên giữ chức phận chỉ huy các ngành)

Họ và tên: ……………..

Sinh ngày:…………….

Đơn vị công việc:……………..

Chức vụ đảng:……………….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………

Sinh hoạt tại chi bộ:………..

I. CAM KẾT TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

Sau lúc nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, Quy định của Tỉnh ủy về học tập và tuân theo Bác, tôi cam kết tiến hành nghĩa vụ nêu gương, tu dưỡng, đoàn luyện cố gắng như sau 1:

1. Về tư tưởng chính trị

(Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Đảng và Nhà nước; cam kết ko suy thoái; nghiêm chỉnh thực hành công khai, dân chủ trong công việc cán bộ, nguồn vốn, thi đua – khen thưởng, kỷ luật;…).

Vd: Tuyệt đối trung thành, tin cậy vào sự chỉ huy của Đảng; có tư tưởng tiến công; hăng hái học tập, nghiên cứu, mày mò những vấn đề mới để cập nhật tri thức và củng cố tư tưởng chính trị. Chấp hành nghiêm nguyên lý tổ chức Đảng, nói và tuân theo nghị quyết; ko vi phạm 27 bộc lộ suy thoái về tư tưởng chính trị.

2. Về phẩm giá đạo đức, lối sống

(Cam kết thực hành tiết kiệm, chống tư túi, tham nhũng, phí phạm; ko dùng xe công, kinh phí, hạ tầng cơ quan sai quy định; ko lợi dụng chức phận, quyền hạn để chi phí nguồn vốn công, nhận tiền, quà biếu sai quy định; giữ giàng phẩm giá đạo đức, lối sống trắng trong; kiểu mẫu trong công việc và cuộc sống; ko suy thoái về đạo đức, lối sống; kiểu mẫu tiến hành nếp sống tân tiến, tiến hành văn hóa công sở; xây dựng khối kết đoàn trong số đông cơ quan, đơn vị và khu dân cư; đời tư trắng trong, giản dị, ko độc đoán, chuyên quyền; ko dửng dưng, vô cảm, ko tránh né nghĩa vụ…).

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Vd:

– Hăng hái đoàn luyện, giữ giàng đạo đức, lối sống trong lành, giản dị; có tinh thần nêu gương, gắn bó với đồng đội, đồng nghiệp trong cơ quan, công tác và dân chúng địa phương.

– Tiếp tục đoàn luyện cá tính làm việc chi tiết, khoa học; cá tính chỉ huy dân chủ, quả quyết, sâu sát.

3. Về tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao

(Nêu cao ý thức nghĩa vụ trong công tác; đổi mới cách thức, tác phong, cá tính công việc; ân cần tới tâm sự, ước muốn chính đáng của cán bộ dưới quyền, chuẩn bị hội thoại trực tiếp với dân chúng và cán bộ dưới quyền; nói đi đôi với làm, dám nói, dám làm, dám chịu nghĩa vụ; hăng hái học tập tăng lên trình độ và năng lực công việc; chấm dứt tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;…).

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Vd:

– Đề nghị các nhiệm vụ trọng điểm để cắt cử cho các đồng đội trong Tỉnh ủy; cùng lúc quản lý công tác theo chương trình, sát trọng điểm.

– Tập hợp chỉ huy Văn phòng và các ban tư vấn làm tốt công việc sẵn sàng nội dung cho các hội nghị; cương quyết ko trình hội nghị các nội dung sẵn sàng chưa đạt.

– Chỉ đạo Văn phòng và các ban đảng tìm biện pháp căn cơ để tăng mạnh cách tân hành chính trong Đảng và phần mềm công nghệ thông tin; tiếp diễn có biện pháp giảm giấy má, họp hành.

– Chủ động hơn trong nắm tình hình và chỉ huy công việc nội trị, phòng chống tham nhũng, rà soát – giám sát. Đẩy mạnh đi cơ sở, gắn nắm tình hình và kết quả khai triển các trọng điểm công việc, các chỉ huy của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

– Khắc phục tính nôn hot và đẩy mạnh luận bàn, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong khai triển công tác. Đẩy mạnh mối quan hệ công việc với các cơ quan Trung ương.

4. Về tổ chức kỷ luật

(Thực hiện nghiêm các nguyên lý tổ chức của Đảng; chấp hành sự cắt cử của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, luật pháp Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi trú ngụ; ko phát ngôn tùy tiện, vô nguyên lý; làm việc đúng giờ, đúng hứa, đúng thẩm quyền;…).

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Vd: Chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, các quy định, quy chế và sự cắt cử của tổ chức.

5. Về giải quyết, tu sửa những giảm thiểu, thiếu sót thời kì qua và qua kiểm điểm, bình chọn chất lượng đảng viên cuối 5 2019

(Tư nhân cần ghi rõ nội dung giảm thiểu, thiếu sót của tư nhân để làm cơ sở đề ra biện pháp giải quyết, tu sửa, tu dưỡng, đoàn luyện trong 5; đặc thù là những giảm thiểu, thiếu sót đã được chi bộ, cơ quan chỉ ra.)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Vd: Tôi đã có tinh thần giải quyết thiếu sót với nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận 5 20… (chỉ huy phối hợp giữa các cơ quan tư vấn còn 1 số việc bất cập; chất lượng sẵn sàng nội dung 1 số hội nghị chưa cao; cách tân hành chính trong Đảng còn chậm; chỉ huy 1 số việc còn bề nổi, hiệu quả chưa rõ)

Cam kết có biện pháp giải quyết tốt các giảm thiểu, thiếu sót 5 20… trong chỉ huy tiến hành nhiệm vụ được giao.

6. Về kế hoạch hành động tiến hành Nghị quyết Đại hội XII của Đảng2

(Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, khai triển tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và đặc điểm của cơ quan, đơn vị đảm trách để xây dựng kế hoạch hành động của tư nhân cho thích hợp).

II. KẾ HOẠCH TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU

Để chi tiết hóa các nội dung đã cam kết nêu trên, tôi xin đề ra kế hoạch tu dưỡng, đoàn luyện, cố gắng như sau:

1. Quý I/5 2022:

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

2. Quý II/5 2022:

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

3. Quý III/5 2022:

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

4. Quý IV/5 2022:

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

Bản cam kết này cùng lúc là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, đoàn luyện, cố gắng và là căn cứ để kiểm điểm, bình chọn xếp loại cán bộ, đảng viên cuối 5.

                         XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ                         NGƯỜI CAM KẾT

                                   (Ký, họ tên)                                     (Ký, họ tên)

___________________

1. Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, tư nhân có thể chọn lựa hoặc bổ sung các nội dung 1, 2, 3, 4 cho thích hợp.

2. Mục này chỉ vận dụng đối với tư nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên còn lại chỉ đăng ký tiến hành từ nội dung 1 tới 5. Tư nhân đã xây dựng kế hoạch hành động sau lúc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII thì nội dung này là cam kết tiến hành kế hoạch hành động đã xây dựng.

3. Bản cam kết được làm thành 2 bản, 1 bản tư nhân giữ, 1 bản chi bộ lưu để theo dõi, bình chọn chất lượng đảng viên cuối 5.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 của giáo viên violet

ĐẢNG BỘ:………….                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ:………….                                       …., ngày… tháng… 5…. 

                                                                                  

  BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2022

Họ và tên: …………………………………………….……………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………………………….

Đơn vị công việc: ….………………………………………………………………..

Chức vụ đảng: Đảng viên.

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: nhân viên.

Sinh hoạt tại chi bộ: Chi bộ ………………………………………………………..

Sau lúc nghiên cứu, học tập Nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm chỉnh tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về đẩy mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng, chặn lại đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về tăng mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban bí thơ về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy chủ quản các ngành”, và các văn bản chi tiết hóa của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối, của cấp ủy cơ sở, bao gồm các nội dung chính yếu sau:

1. Về tư tưởng chính trị

– Kiên định với đường lối của Đảng, với chỉ tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt điều lệ và nghị quyết của Đảng.

– Luôn chấp hành tốt chủ trương chế độ luật pháp của Đảng và nhà nước, chấp hành sự cắt cử và điều động công việc.

– Tuyên truyền, chuyển di người nhà cùng dân chúng dân chúng chấp hành và tiến hành tốt luật pháp, tiến hành tốt các chủ trương đổi mới và chế độ của Đảng và nhà nước.

– Không có bộc lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Về phẩm giá đạo đức, lối sống

– Không dừng “Học tập và tuân theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Có lối sống lành mạnh, giản dị, kiểu mẫu trong công việc và cuộc sống.

– Giữ gìn nhân cách, phẩm giá đạo đức cách mệnh, phát huy tính tiên phong kiểu mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên ko được làm.

– Không có bộc lộ suy thoái về đạo đức lối sống.

* Xây dựng kế hoạch tuân theo chuyên đề 5 2021:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống dân chúng được trình bày là phải có thái độ bình chọn cao vai trò, địa điểm của dân chúng, đây là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên, nhất là lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang hăng hái khai triển tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về đẩy mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng, chặn lại đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về tăng mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”.

Bản thân xây dựng kế hoạch học tập và tuân theo chuyên đề 5 2021 có nội dung “…………………………”., như sau:

* Về nội dung học tập:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống dân chúng được trình bày là phải có thái độ bình chọn cao vai trò, địa điểm của dân chúng. Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng dân chúng thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khéo léo, tích cực, người hùng đã hình thành “cái gốc” của dân. Cộng với thái độ bình chọn cao vai trò của dân chúng, tinh thần tôn trọng dân chúng còn phải đặc thù chú tâm ko xâm phạm tới ích lợi, lợi quyền hợp lí, ko xúc phạm dân chúng. Phcửa ải xoành xoạch tôn trọng và giữ giàng của công, của dân chúng.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống dân chúng là vì con người, do con người, trước tiên là vì dân và do dân. Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Trước khi đi xa, Hồ Chí Minh vẫn ân cần “trước hết là công tác đối với con người”. Người dặn trong Di chúc “Đảng thiết yếu kế hoạch thật tốt để tăng trưởng kinh tế và văn hóa, nhằm ko dừng tăng lên đời sống của dân chúng”.

Đạo đức Hồ Chí Minh về tinh thần tôn trọng Nhân dân trình bày nổi trội ở sự hợp nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người.

Tinh thần tôn trọng dân chúng ở góc cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao dân chúng. Tôn trọng dân chúng trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần ko dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Thành ra, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Người đề xuất cán bộ, đảng viên hết dạ, vô cùng chuyên dụng cho dân chúng, yêu kính dân chúng, thật sự tôn trọng dân chúng.

Học tập, quán triệt, nắm vững nội dung chuyên đề về đẩy mạnh khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên các ngành; ý kiến, chủ trương, chế độ, biện pháp đẩy mạnh khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh, phục vụ đề xuất nhiệm vụ trong quá trình hiện tại. Tuyển lựa vấn đề còn còn đó, giảm thiểu có liên can tới nội dung của chuyên đề khắc phục dứt điểm, gắn với kế hoạch tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thơ khóa XI về nghĩa vụ nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy chủ quản các ngành; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước tiên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thơ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh bảo vệ nền móng tư tưởng của Đảng, tranh đấu phản bác các ý kiến sai lầm cừu địch trong tình hình mới”; Kết luận số 144-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thơ về “Tăng lên hiệu quả công việc dân vận của cơ quan nhà nước các ngành”; Kế hoạch số 145-KH/TU về tiến hành Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các ngành tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy tiến hành nhiệm vụ chính trị của tỉnh 5 2020. Phát động trong cán bộ, đảng viên, công chức MTTQ các ngành và Nhân dân phong trào thực hành tiết kiệm, chống phí phạm trong điều hành, của cải công, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, sử dụng thời kì… theo ý thức Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thơ về tăng mạnh thực hành tiết kiệm, chống phí phạm, Luật Thực hành tiết kiệm, chống phí phạm (5 2013); Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, thi đua tiến hành văn hóa công sở” quá trình 2019 – 2025 theo Quyết định số 733/QĐ-TTg, ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 8/7/2019 về tổ chức tiến hành Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, nhân viên tỉnh Yên Bái thi đua tiến hành văn hóa công sở” quá trình 2019- 2025. Tiếp tục “Thực hiện 6 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức và công nhân Việt Nam theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”.

Từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng đoàn luyện, đề ra phương hướng cố gắng tuân theo, biện pháp giải quyết những giảm thiểu, thiếu sót của mình trong công đoạn công việc, sinh hoạt hàng ngày, trong cá tính làm việc và trong cá tính chỉ huy (đối với đảng viên giữ cương vị chỉ huy, điều hành, nhất là với người đứng đầu), chọn 1 số nội dung chi tiết, đăng ký tiến hành (gắn với cam kết tu dưỡng, đoàn luyện, cố gắng của đảng viên 5 2020).

Tăng nhanh các Phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là cuộc chuyển di: “Toàn dân kết đoàn xây dựng nông thôn mới, đô thị tân tiến”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – ko để người nào bị bỏ lại phía sau”, cuộc chuyển di “Người Việt Nam Dành đầu tiên dùng hàng Việt Nam), phong trào “Kết đoàn thông minh, tăng lên năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Công việc tuyên truyền bám sát phương châm hành động của tỉnh 5 2020: “Tăng nhanh 03 đột phá chiến lược; hăng hái hấp dẫn đầu cơ; xúc tiến khởi nghiệp, tiến hành giảm nghèo nhanh và vững bền và chủ đề của 5 là “Tăng nhanh 3 đột phá chiến lược; hăng hái hấp dẫn đầu cơ; xúc tiến khởi nghiệp; tiến hành giảm nghèo nhanh và vững bền; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các ngành trong tỉnh”.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy hiệu quả vai trò, nghĩa vụ của Đảng viên trong việc tiến hành nhiệm vụ xây dựng khối đại kết đoàn toàn dân tộc, tăng lên chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại kết đoàn toàn dân để chấm dứt tốt nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội của địa phương. Hăng hái giám sát phát hiện, tranh đấu chặn lại, đẩy lùi trạng thái suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của 1 bộ phận cán bộ, đảng viên và những bộc lộ “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong lành, lớn mạnh.

*Về phương hướng cố gắng học tập và tuân theo:

– Kiên quyết tranh đấu chống quan liêu, tham nhũng, bị động, tự giác tiến hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ, chuyển di các phân khúc dân chúng tham dự, tiến hành lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “muốn người ta theo mình, phải làm gương trước”.

– Tự giác tiến hành nghiêm Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “những điều đảng viên ko được làm”, Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thơ khóa XI về “nghĩa vụ nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ quản các ngành”, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “1 số việc cần làm ngay để đẩy mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

– Kiểu mẫu trong tiến hành, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước; chuẩn bị hy sinh ích lợi tư nhân vì ích lợi chung của Ðảng, Nhà nước và của dân chúng”;

– Về đạo đức, lối sống, tác phong, phải: “Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tiễn, gần cận để thấu hiểu tâm sự, ước muốn chính đáng của dân chúng, trước tiên trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công việc và nơi trú ngụ”;

– Về quan hệ với Nhân dân phải: “Nêu cao tinh thần chuyên dụng cho dân chúng; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, sức khắc phục những ích lợi chính đáng của Nhân dân; lắng tai tâm sự, ước muốn của dân chúng, chủ động hội thoại với Nhân dân và cán bộ dưới quyền. Kiểu mẫu tiến hành trách nhiệm công dân nơi trú ngụ. Kiên quyết tranh đấu với những bộc lộ vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hống hách và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền phức Nhân dân”.

3. Về tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao

– Luôn nêu cao ý thức nghĩa vụ trong tiến hành nhiệm vụ; đổi mới cách thức công việc và lề lối làm việc.

– Tuyên truyền, chuyển di người nhà cùng dân chúng dân chúng chấp hành và tiến hành tốt luật pháp, tiến hành tốt các chủ trương đổi mới và chế độ của Đảng và nhà nước.

– Hăng hái học tập tăng lên trình độ và năng lực công việc; chấm dứt tốt chức nghĩa vụ vụ được giao.

4. Về tổ chức kỷ luật

– Thực hiện nghiêm các nguyên lý tổ chức của Đảng; chấp hành sự cắt cử của tổ chức.

– Tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, luật pháp Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi trú ngụ.

– Thực hiện nghiêm Chỉ thị 24-CT/TU ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “tiếp cận, xử lý và san sớt thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, sum họp, hội viên trên khu vực tỉnh”.

– Thực hiện nền nếp, cơ chế sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

5. Về giải quyết, tu sửa những giảm thiểu, thiếu sót thời kì qua và qua kiểm điểm, bình chọn chất lượng cán bộ, đảng viên cuối 5 2020 (nếu có)

Trong 5 2020 bản thân đã tự phê bình và được số đông góp ý về các giảm thiểu, thiếu sót như: ít tham dự phát biểu trong các cuộc họp lệ, chưa dạn dĩ trong tranh đấu phê bình và phê bình. Trong 5 bản thân sẽ cam kết tiến hành các điều sau để giải quyết những giảm thiểu, thiếu sót:

– Dạn dĩ trong tranh đấu phê bình và tự phê.

– Sẵn lòng lắng tai các quan điểm đóng góp phê bình của dân chúng dân chúng, của đồng nghiệp và cấp trên.

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và tu sửa, giải quyết thiếu sót.

Bản cam kết này cùng lúc là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, đoàn luyện, cố gắng và là căn cứ để kiểm điểm, bình chọn xếp loại cán bộ, đảng viên cuối 5.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NGƯỜI CAM KẾT

(Ký tên)

 

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 cho học sinh

ĐẢNG BỘ………………

CHI BỘ……………

——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

—————

………, ngày … tháng …. năm 20…..

BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 201….

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ đảng: …………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………………………………………………………………………………..

Sinh hoạt tại chi bộ: …………………………………………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101- QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

1.  Về tư tưởng chính trị

(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, ”tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”).

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống).

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao).

4. Về tổ chức kỷ luật

(Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú)[1].

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 201…(nếu có)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng[2]

(Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và đặc điểm địa phương, đơn vị phụ trách để xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân cho phù hợp).

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ[3]

 

 

 

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

[1] Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể bổ sung các nội dung 1, 2, 3, 4 cho phù hợp.

[2] Mục này chỉ áp dụng đối với cá nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Các đồng chí đã xây dựng kế hoạch hành động sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII thì nội dung này là cam kết thực hiện kế hoạch hành động đã xây dựng.

[3] Bản cam kết được làm thành 2 bản, 1 bản cá nhân giữ, 1 bản chi ủy lưu để theo dõi, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 của giáo viên mầm non

TẢI NGAY FILE WORLD

TẢI NGAY FILE PDF 

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 dành cho quần chúng

TẢI NGAY FILE WORLD

TẢI NGAY FILE PDF 

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 dành cho quân đội

TẢI NGAY FILE WORLD

TẢI NGAY FILE PDF 

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 không phải đảng viên

TẢI NGAY FILE WORLD

TẢI NGAY FILE PDF 

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 quảng ngãi

TẢI NGAY FILE WORLD

TẢI NGAY FILE PDF 

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 về tính tiên phong gương mẫu trong công tác

TẢI NGAY FILE WORLD

TẢI NGAY FILE PDF 

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 trong CAND (Công An)

TẢI NGAY FILE WORLD

TẢI NGAY FILE PDF 

Trên đây là những giải đáp của chúng tôi về vấn đề Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 đến bạn đọc. Mong rằng những thông tin sẽ giúp ích cho độc giả quan tâm tìm hiểu.

Để tải các mẫu bản cam kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022 của Đảng viên, thầy cô giáo ở trên, bạn vui lòng bấm vào nút tải file word ở bên dưới nhé.

Tải bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên, giáo viên

Trên đây là 3 bản cam kết kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022 của đảng viên của Đảng viên, thầy cô giáo chuẩn và cụ thể nhất nhưng mà chúng tôi muốn san sớt đến bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Đừng quên thường xuyên truy cập website Học Điện Tử Cơ Bản để cập nhật những thông tin hữu dụng bạn nhé.

Video Hướng dẫn cách viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022


 

Thông tin thêm về 3 Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu đầu năm 2022 của Đảng viên, giáo viên

.adslot-1 {
min-height: 250px;
}

Bạn đang cần kiếm tìm các mẫu bản cam kết tu dưỡng, đoàn luyện, cố gắng đầu 5 2022 của Đảng viên, thầy cô giáo? Hãy theo dõi bài viết này để cập nhật 3 mẫu bản cam kết chuẩn và cụ thể nhất nhé.

Bản cam kết tu dưỡng, đoàn luyện, cố gắng đầu 5 2022 của Đảng viên, thầy cô giáo là gì?
Bản cam kết tu dưỡng, đoàn luyện, cố gắng đầu 5 2022 của Đảng viên, thầy cô giáo là mẫu văn bản dành cho hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học rộng rãi.
Mẫu giấy này có nội dung cam kết giải quyết những thiếu sót, cùng lúc đề ra những phương hướng sửa đổi, đoàn luyện, tu dưỡng cho 5 học mới. Để tải các mẫu bản cam kết này, mời bạn theo dõi ở phần dưới đây của bài viết nhé.

3 Bản cam kết tu dưỡng, đoàn luyện, cố gắng đầu 5 2022 của Đảng viên, thầy cô giáo

Mẫu bản cam kết tu dưỡng đoàn luyện cố gắng 5 2022 của đảng viên

Đảng Bộ:………….                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi Bộ:………….                                       …., ngày… tháng… 5 2022
——–o0o———
BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2022
– Họ và tên:…………………………………………………………………………………………….
– Đơn vị công việc:……………………………………………………………………………………
– Chức vụ, địa điểm công việc đảm nhận:………………………………………………………..
Tôi cam kết nghiêm chỉnh tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Đẩy mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng; chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”, với các nội dung chính yếu sau đây:
I. NỘI DUNG CAM KẾT
1. Về tư tưởng chính trị
(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; ko có bộc lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”)
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
2. Về phẩm giá đạo đức, lối sống
(Luôn đoàn luyện, tu dưỡng học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh; giữ giàng phẩm giá đạo đức, lối sống; kiểu mẫu trong công việc và cuộc sống, trong tranh đấu chống chủ nghĩa tư nhân, quan liêu, tham nhũng, phí phạm; chấp hành quy định về những điều đảng viên ko được làm; ko có bộc lộ suy thoái về đạo đức, lối sống)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
3. Về tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao
(Luôn nêu cao ý thức nghĩa vụ trong tiến hành nhiệm vụ; đổi mới cách thức công việc và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, chuyển di cán bộ, đảng viên, gia đình và dân chúng tiến hành đường lối, ý kiến, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chế độ luật pháp của nhà nước; hăng hái học tập, tăng lên trình độ và năng lực công việc, chấm dứt tốt chức trách, nhiệm vụ được giao)
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
4. Về tổ chức kỷ luật
(Thực hiện nghiêm các nguyên lý tổ chức của Đảng; chấp hành sự cắt cử của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của đảng, luật pháp của nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi trú ngụ)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Về giải quyết, tu sửa những giảm thiểu, thiếu sót thời kì qua và qua kiểm điểm, bình chọn chất lượng cán bộ, đảng viên 5 2020
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
II. NỘI DUNG NÊU GƯƠNG
( Đảng viên tự chọn lựa 1 số nội dung chi tiết điển hình, nổi bật của mình để nêu gương cho người khác học tập)
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Bản cam kết này cùng lúc là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, đoàn luyện, cố gắng và là căn cứ để kiểm điểm, bình chọn xếp loại cán bộ, đảng viên cuối 5. Tôi cam kết tiến hành và báo cáo kết quả trước chi bộ lúc có đề xuất./.
* Xem xét:Ở Mục I. NỘI DUNG CAM KẾT
– Nội dung chữ in nghiêng trong ngoắc () ở các mục 1,2,3,4 là để tham khảo, đảng viên căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của đơn vị để bổ sung thích hợp.
– Bản cam kết được lập thành 02 bản, chi ủy giữ 01 bản và tư nhân giữ 01 bản)
XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ                          NGƯỜI CAM KẾT
(Ký, họ tên)                                                  (Ký, họ tên)
PHẦN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
I. Bình chọn kết quả 6 tháng đầu 5 2021
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
II. Bình chọn kết quả 5 2021
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ                          ĐẢNG VIÊN
(Ký, họ tên)                                  (Ký, họ tên)

Bản cam kết tu dưỡng đoàn luyện cố gắng 5 2022 của hiệu trưởng, thầy cô giáo

ĐẢNG BỘ:………….                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ:………….                                      …., ngày, tháng… 5…

BẢN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 202
(Chuyên dụng cho cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên giữ chức phận chỉ huy các ngành)
Họ và tên: ……………..
Sinh ngày:…………….
Đơn vị công việc:……………..
Chức vụ đảng:……………….
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………
Sinh hoạt tại chi bộ:………..
I. CAM KẾT TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG
Sau lúc nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, Quy định của Tỉnh ủy về học tập và tuân theo Bác, tôi cam kết tiến hành nghĩa vụ nêu gương, tu dưỡng, đoàn luyện cố gắng như sau 1:
1. Về tư tưởng chính trị
(Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Đảng và Nhà nước; cam kết ko suy thoái; nghiêm chỉnh thực hành công khai, dân chủ trong công việc cán bộ, nguồn vốn, thi đua – khen thưởng, kỷ luật;…).
Vd: Tuyệt đối trung thành, tin cậy vào sự chỉ huy của Đảng; có tư tưởng tiến công; hăng hái học tập, nghiên cứu, mày mò những vấn đề mới để cập nhật tri thức và củng cố tư tưởng chính trị. Chấp hành nghiêm nguyên lý tổ chức Đảng, nói và tuân theo nghị quyết; ko vi phạm 27 bộc lộ suy thoái về tư tưởng chính trị.
2. Về phẩm giá đạo đức, lối sống
(Cam kết thực hành tiết kiệm, chống tư túi, tham nhũng, phí phạm; ko dùng xe công, kinh phí, hạ tầng cơ quan sai quy định; ko lợi dụng chức phận, quyền hạn để chi phí nguồn vốn công, nhận tiền, quà biếu sai quy định; giữ giàng phẩm giá đạo đức, lối sống trắng trong; kiểu mẫu trong công việc và cuộc sống; ko suy thoái về đạo đức, lối sống; kiểu mẫu tiến hành nếp sống tân tiến, tiến hành văn hóa công sở; xây dựng khối kết đoàn trong số đông cơ quan, đơn vị và khu dân cư; đời tư trắng trong, giản dị, ko độc đoán, chuyên quyền; ko dửng dưng, vô cảm, ko tránh né nghĩa vụ…).
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Vd:
– Hăng hái đoàn luyện, giữ giàng đạo đức, lối sống trong lành, giản dị; có tinh thần nêu gương, gắn bó với đồng đội, đồng nghiệp trong cơ quan, công tác và dân chúng địa phương.
– Tiếp tục đoàn luyện cá tính làm việc chi tiết, khoa học; cá tính chỉ huy dân chủ, quả quyết, sâu sát.
3. Về tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao
(Nêu cao ý thức nghĩa vụ trong công tác; đổi mới cách thức, tác phong, cá tính công việc; ân cần tới tâm sự, ước muốn chính đáng của cán bộ dưới quyền, chuẩn bị hội thoại trực tiếp với dân chúng và cán bộ dưới quyền; nói đi đôi với làm, dám nói, dám làm, dám chịu nghĩa vụ; hăng hái học tập tăng lên trình độ và năng lực công việc; chấm dứt tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;…).
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Vd:
– Đề nghị các nhiệm vụ trọng điểm để cắt cử cho các đồng đội trong Tỉnh ủy; cùng lúc quản lý công tác theo chương trình, sát trọng điểm.
– Tập hợp chỉ huy Văn phòng và các ban tư vấn làm tốt công việc sẵn sàng nội dung cho các hội nghị; cương quyết ko trình hội nghị các nội dung sẵn sàng chưa đạt.
– Chỉ đạo Văn phòng và các ban đảng tìm biện pháp căn cơ để tăng mạnh cách tân hành chính trong Đảng và phần mềm công nghệ thông tin; tiếp diễn có biện pháp giảm giấy má, họp hành.
– Chủ động hơn trong nắm tình hình và chỉ huy công việc nội trị, phòng chống tham nhũng, rà soát – giám sát. Đẩy mạnh đi cơ sở, gắn nắm tình hình và kết quả khai triển các trọng điểm công việc, các chỉ huy của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.
– Khắc phục tính nôn hot và đẩy mạnh luận bàn, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong khai triển công tác. Đẩy mạnh mối quan hệ công việc với các cơ quan Trung ương.
4. Về tổ chức kỷ luật
(Thực hiện nghiêm các nguyên lý tổ chức của Đảng; chấp hành sự cắt cử của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, luật pháp Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi trú ngụ; ko phát ngôn tùy tiện, vô nguyên lý; làm việc đúng giờ, đúng hứa, đúng thẩm quyền;…).
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Vd: Chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, các quy định, quy chế và sự cắt cử của tổ chức.
5. Về giải quyết, tu sửa những giảm thiểu, thiếu sót thời kì qua và qua kiểm điểm, bình chọn chất lượng đảng viên cuối 5 2019
(Tư nhân cần ghi rõ nội dung giảm thiểu, thiếu sót của tư nhân để làm cơ sở đề ra biện pháp giải quyết, tu sửa, tu dưỡng, đoàn luyện trong 5; đặc thù là những giảm thiểu, thiếu sót đã được chi bộ, cơ quan chỉ ra.)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Vd: Tôi đã có tinh thần giải quyết thiếu sót với nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận 5 20… (chỉ huy phối hợp giữa các cơ quan tư vấn còn 1 số việc bất cập; chất lượng sẵn sàng nội dung 1 số hội nghị chưa cao; cách tân hành chính trong Đảng còn chậm; chỉ huy 1 số việc còn bề nổi, hiệu quả chưa rõ)
Cam kết có biện pháp giải quyết tốt các giảm thiểu, thiếu sót 5 20… trong chỉ huy tiến hành nhiệm vụ được giao.
6. Về kế hoạch hành động tiến hành Nghị quyết Đại hội XII của Đảng2
(Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, khai triển tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và đặc điểm của cơ quan, đơn vị đảm trách để xây dựng kế hoạch hành động của tư nhân cho thích hợp).
II. KẾ HOẠCH TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU
Để chi tiết hóa các nội dung đã cam kết nêu trên, tôi xin đề ra kế hoạch tu dưỡng, đoàn luyện, cố gắng như sau:
1. Quý I/5 2022:
…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
2. Quý II/5 2022:
…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
3. Quý III/5 2022:
…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
4. Quý IV/5 2022:
…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
Bản cam kết này cùng lúc là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, đoàn luyện, cố gắng và là căn cứ để kiểm điểm, bình chọn xếp loại cán bộ, đảng viên cuối 5.
XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ                         NGƯỜI CAM KẾT
(Ký, họ tên)                                     (Ký, họ tên)
___________________
1. Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, tư nhân có thể chọn lựa hoặc bổ sung các nội dung 1, 2, 3, 4 cho thích hợp.
2. Mục này chỉ vận dụng đối với tư nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên còn lại chỉ đăng ký tiến hành từ nội dung 1 tới 5. Tư nhân đã xây dựng kế hoạch hành động sau lúc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII thì nội dung này là cam kết tiến hành kế hoạch hành động đã xây dựng.
3. Bản cam kết được làm thành 2 bản, 1 bản tư nhân giữ, 1 bản chi bộ lưu để theo dõi, bình chọn chất lượng đảng viên cuối 5.

Bản cam kết tu dưỡng, đoàn luyện, cố gắng của Đảng viên thầy cô giáo

ĐẢNG BỘ:………….                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ:………….                                       …., ngày… tháng… 5….

BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2022
Họ và tên: …………………………………………….……………………………
Sinh ngày: ………………………………………………………………………….
Đơn vị công việc: ….………………………………………………………………..
Chức vụ đảng: Đảng viên.
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: nhân viên.
Sinh hoạt tại chi bộ: Chi bộ ………………………………………………………..
Sau lúc nghiên cứu, học tập Nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm chỉnh tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về đẩy mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng, chặn lại đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về tăng mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban bí thơ về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy chủ quản các ngành”, và các văn bản chi tiết hóa của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối, của cấp ủy cơ sở, bao gồm các nội dung chính yếu sau:
1. Về tư tưởng chính trị
– Kiên định với đường lối của Đảng, với chỉ tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt điều lệ và nghị quyết của Đảng.
– Luôn chấp hành tốt chủ trương chế độ luật pháp của Đảng và nhà nước, chấp hành sự cắt cử và điều động công việc.
– Tuyên truyền, chuyển di người nhà cùng dân chúng dân chúng chấp hành và tiến hành tốt luật pháp, tiến hành tốt các chủ trương đổi mới và chế độ của Đảng và nhà nước.
– Không có bộc lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
2. Về phẩm giá đạo đức, lối sống
– Không dừng “Học tập và tuân theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.
– Có lối sống lành mạnh, giản dị, kiểu mẫu trong công việc và cuộc sống.
– Giữ gìn nhân cách, phẩm giá đạo đức cách mệnh, phát huy tính tiên phong kiểu mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên ko được làm.
– Không có bộc lộ suy thoái về đạo đức lối sống.
* Xây dựng kế hoạch tuân theo chuyên đề 5 2021:
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống dân chúng được trình bày là phải có thái độ bình chọn cao vai trò, địa điểm của dân chúng, đây là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên, nhất là lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang hăng hái khai triển tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về đẩy mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng, chặn lại đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về tăng mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”.
Bản thân xây dựng kế hoạch học tập và tuân theo chuyên đề 5 2021 có nội dung “…………………………”., như sau:
* Về nội dung học tập:
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống dân chúng được trình bày là phải có thái độ bình chọn cao vai trò, địa điểm của dân chúng. Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng dân chúng thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khéo léo, tích cực, người hùng đã hình thành “cái gốc” của dân. Cộng với thái độ bình chọn cao vai trò của dân chúng, tinh thần tôn trọng dân chúng còn phải đặc thù chú tâm ko xâm phạm tới ích lợi, lợi quyền hợp lí, ko xúc phạm dân chúng. Phcửa ải xoành xoạch tôn trọng và giữ giàng của công, của dân chúng.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống dân chúng là vì con người, do con người, trước tiên là vì dân và do dân. Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Trước khi đi xa, Hồ Chí Minh vẫn ân cần “trước hết là công tác đối với con người”. Người dặn trong Di chúc “Đảng thiết yếu kế hoạch thật tốt để tăng trưởng kinh tế và văn hóa, nhằm ko dừng tăng lên đời sống của dân chúng”.
Đạo đức Hồ Chí Minh về tinh thần tôn trọng Nhân dân trình bày nổi trội ở sự hợp nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người.
Tinh thần tôn trọng dân chúng ở góc cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao dân chúng. Tôn trọng dân chúng trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần ko dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Thành ra, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Người đề xuất cán bộ, đảng viên hết dạ, vô cùng chuyên dụng cho dân chúng, yêu kính dân chúng, thật sự tôn trọng dân chúng.
Học tập, quán triệt, nắm vững nội dung chuyên đề về đẩy mạnh khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên các ngành; ý kiến, chủ trương, chế độ, biện pháp đẩy mạnh khối đại kết đoàn toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh, phục vụ đề xuất nhiệm vụ trong quá trình hiện tại. Tuyển lựa vấn đề còn còn đó, giảm thiểu có liên can tới nội dung của chuyên đề khắc phục dứt điểm, gắn với kế hoạch tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thơ khóa XI về nghĩa vụ nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy chủ quản các ngành; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước tiên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thơ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh bảo vệ nền móng tư tưởng của Đảng, tranh đấu phản bác các ý kiến sai lầm cừu địch trong tình hình mới”; Kết luận số 144-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thơ về “Tăng lên hiệu quả công việc dân vận của cơ quan nhà nước các ngành”; Kế hoạch số 145-KH/TU về tiến hành Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các ngành tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy tiến hành nhiệm vụ chính trị của tỉnh 5 2020. Phát động trong cán bộ, đảng viên, công chức MTTQ các ngành và Nhân dân phong trào thực hành tiết kiệm, chống phí phạm trong điều hành, của cải công, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, sử dụng thời kì… theo ý thức Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thơ về tăng mạnh thực hành tiết kiệm, chống phí phạm, Luật Thực hành tiết kiệm, chống phí phạm (5 2013); Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, thi đua tiến hành văn hóa công sở” quá trình 2019 – 2025 theo Quyết định số 733/QĐ-TTg, ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 8/7/2019 về tổ chức tiến hành Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, nhân viên tỉnh Yên Bái thi đua tiến hành văn hóa công sở” quá trình 2019- 2025. Tiếp tục “Thực hiện 6 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức và công nhân Việt Nam theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”.
Từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng đoàn luyện, đề ra phương hướng cố gắng tuân theo, biện pháp giải quyết những giảm thiểu, thiếu sót của mình trong công đoạn công việc, sinh hoạt hàng ngày, trong cá tính làm việc và trong cá tính chỉ huy (đối với đảng viên giữ cương vị chỉ huy, điều hành, nhất là với người đứng đầu), chọn 1 số nội dung chi tiết, đăng ký tiến hành (gắn với cam kết tu dưỡng, đoàn luyện, cố gắng của đảng viên 5 2020).
Tăng nhanh các Phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là cuộc chuyển di: “Toàn dân kết đoàn xây dựng nông thôn mới, đô thị tân tiến”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – ko để người nào bị bỏ lại phía sau”, cuộc chuyển di “Người Việt Nam Dành đầu tiên dùng hàng Việt Nam), phong trào “Kết đoàn thông minh, tăng lên năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.
Công việc tuyên truyền bám sát phương châm hành động của tỉnh 5 2020: “Tăng nhanh 03 đột phá chiến lược; hăng hái hấp dẫn đầu cơ; xúc tiến khởi nghiệp, tiến hành giảm nghèo nhanh và vững bền và chủ đề của 5 là “Tăng nhanh 3 đột phá chiến lược; hăng hái hấp dẫn đầu cơ; xúc tiến khởi nghiệp; tiến hành giảm nghèo nhanh và vững bền; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các ngành trong tỉnh”.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy hiệu quả vai trò, nghĩa vụ của Đảng viên trong việc tiến hành nhiệm vụ xây dựng khối đại kết đoàn toàn dân tộc, tăng lên chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại kết đoàn toàn dân để chấm dứt tốt nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội của địa phương. Hăng hái giám sát phát hiện, tranh đấu chặn lại, đẩy lùi trạng thái suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của 1 bộ phận cán bộ, đảng viên và những bộc lộ “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong lành, lớn mạnh.
*Về phương hướng cố gắng học tập và tuân theo:
– Kiên quyết tranh đấu chống quan liêu, tham nhũng, bị động, tự giác tiến hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ, chuyển di các phân khúc dân chúng tham dự, tiến hành lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “muốn người ta theo mình, phải làm gương trước”.
– Tự giác tiến hành nghiêm Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “những điều đảng viên ko được làm”, Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thơ khóa XI về “nghĩa vụ nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ quản các ngành”, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “1 số việc cần làm ngay để đẩy mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.
– Kiểu mẫu trong tiến hành, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước; chuẩn bị hy sinh ích lợi tư nhân vì ích lợi chung của Ðảng, Nhà nước và của dân chúng”;
– Về đạo đức, lối sống, tác phong, phải: “Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tiễn, gần cận để thấu hiểu tâm sự, ước muốn chính đáng của dân chúng, trước tiên trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công việc và nơi trú ngụ”;
– Về quan hệ với Nhân dân phải: “Nêu cao tinh thần chuyên dụng cho dân chúng; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, sức khắc phục những ích lợi chính đáng của Nhân dân; lắng tai tâm sự, ước muốn của dân chúng, chủ động hội thoại với Nhân dân và cán bộ dưới quyền. Kiểu mẫu tiến hành trách nhiệm công dân nơi trú ngụ. Kiên quyết tranh đấu với những bộc lộ vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hống hách và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền phức Nhân dân”.
3. Về tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao
– Luôn nêu cao ý thức nghĩa vụ trong tiến hành nhiệm vụ; đổi mới cách thức công việc và lề lối làm việc.
– Tuyên truyền, chuyển di người nhà cùng dân chúng dân chúng chấp hành và tiến hành tốt luật pháp, tiến hành tốt các chủ trương đổi mới và chế độ của Đảng và nhà nước.
– Hăng hái học tập tăng lên trình độ và năng lực công việc; chấm dứt tốt chức nghĩa vụ vụ được giao.
4. Về tổ chức kỷ luật
– Thực hiện nghiêm các nguyên lý tổ chức của Đảng; chấp hành sự cắt cử của tổ chức.
– Tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, luật pháp Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi trú ngụ.
– Thực hiện nghiêm Chỉ thị 24-CT/TU ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “tiếp cận, xử lý và san sớt thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, sum họp, hội viên trên khu vực tỉnh”.
– Thực hiện nền nếp, cơ chế sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.
5. Về giải quyết, tu sửa những giảm thiểu, thiếu sót thời kì qua và qua kiểm điểm, bình chọn chất lượng cán bộ, đảng viên cuối 5 2020 (nếu có)
Trong 5 2020 bản thân đã tự phê bình và được số đông góp ý về các giảm thiểu, thiếu sót như: ít tham dự phát biểu trong các cuộc họp lệ, chưa dạn dĩ trong tranh đấu phê bình và phê bình. Trong 5 bản thân sẽ cam kết tiến hành các điều sau để giải quyết những giảm thiểu, thiếu sót:
– Dạn dĩ trong tranh đấu phê bình và tự phê.
– Sẵn lòng lắng tai các quan điểm đóng góp phê bình của dân chúng dân chúng, của đồng nghiệp và cấp trên.
– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và tu sửa, giải quyết thiếu sót.
Bản cam kết này cùng lúc là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, đoàn luyện, cố gắng và là căn cứ để kiểm điểm, bình chọn xếp loại cán bộ, đảng viên cuối 5.
XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NGƯỜI CAM KẾT
(Ký tên)

Để tải các mẫu bản cam kết tu dưỡng đoàn luyện, cố gắng đầu 5 2022 của Đảng viên, thầy cô giáo ở trên, bạn vui lòng bấm vào nút tải file word ở bên dưới nhé.

Trên đây là 3 bản cam kết tu dưỡng, đoàn luyện, cố gắng đầu 5 2022 của Đảng viên, thầy cô giáo chuẩn và cụ thể nhất nhưng mà chúng tôi muốn san sớt đến bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Đừng quên thường xuyên truy cập website Học Điện Tử Cơ Bản để cập nhật những thông tin hữu dụng bạn nhé.
>>> Tham khảo thêm:

Mẫu bản kiểm điểm tư nhân Đảng viên chuẩn nhất
Mẫu bản tường trình về việc mất thẻ Đảng viên chuẩn nhất
Mẫu đơn xin nghỉ phép, nghỉ việc của thầy cô giáo

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bản #cam #kết #dưỡng #rèn #luyện #phấn #đấu #đầu #5 #của #Đảng #viên #giáo #viên


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Bản #cam #kết #dưỡng #rèn #luyện #phấn #đấu #đầu #5 #của #Đảng #viên #giáo #viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button