Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Sao Việt

Học Điện Tử Cơ Bản xin giới thiệu đến các em tài liệu Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Sao Việt nhằm giúp các em luyện tập và củng cố kiến thức trong thời gian nghỉ hè. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập của các em. Mời các em cùng tham khảo nhé!

BỘ 5 ĐỀ ÔN TẬP HÈ TIẾNG ANH 4 NĂM 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC SAO VIỆT

1. Đề số 1

I. Nối câu hỏi với câu trả lời thích hợp:

1. Where do you live?

a. It’s on the ninth of February.

2. Is your school big?

b. Yes, I like it very much.

3. What class are you in?

c. Yes, I can.

4. What day is it today?

d. They’re Vietnamese.

5. What nationality are Lan and Minh?

e. Yes, it is.

6. Can you swim?

f. It’s Friday.

7. Do you like English?

g. I’m in class 4a4.

8. When’s your mother’s birthday?

h. I live at 27 Le Lai Street.

II. Loại từ khác nhóm:

1. a. street

b. school

c. Son

d. stream

2. a. see

b. watch

c. chess

d. listen

3. a. school

b. hospital

c. teacher

d. pupil

4. a. run

b. skip

c. sing

d. nóng

5. a. blue

b. green

c. yellow

d. sunny

III. Sắp xếp các từ xáo trộn thành câu có nghĩa:

1. in/ is/ my/ Street/ school/ Phai Ve/.

_______________________________________

2. way/ this/ I / béo/ school/ is/ go/ the/.

_______________________________________

3. class/ you/ in / are/ what/?

_______________________________________

4. 4a5/ in/ she/ class/ is/.

_______________________________________

5. at/ Nghia Tan/ study/ we/ School/ Primary/.

_______________________________________

6. her/ Quang Trung/ school/ is/ Street/ in/.

_______________________________________

7. are/ going/ school/ béo/ we/.

_______________________________________

8. colour/ her/ schoolbag/ is/ what/?

_______________________________________

9. Linda/ England/ from/ is/.

_______________________________________

10. the/ December/ her/ is/ on/ birthday/ fifth/ of/.

_______________________________________

IV. Gạch chân lỗi sai và sửa lại bên cạnh:

1. Her school are in Cau Giay District.

2. The stream are long.

3. She can sings very well.

4. Lan doesn’t goes béo school at the weekends.

5. I live in a village small in the south of the country.

ĐÁP ÁN

I.

1 – h; 2 – e; 3 – g; 4 – f; 5 – d; 6 – c; 7 – b; 8 – a

II.

1 – c; 2 – c; 3 – b; 4 – d; 5 – d

III.

1. My school is in Phai Ve street.

2. This is the way I go béo school.

3. What class are you in?

4. She is in class 4a5.

5. We study at Nghia Tan Primary school.

6. Her school is in Quang Trung street.

7. We are going béo school.

8. What colour is her schoolbag?

9. Linda is from England.

10. Her birthday is on the fifth of December.

IV.

1. are sửa thành is

2. are sửa thành is

3. sings sửa thành sing

4. goes sửa thành go

5. village small sửa thành small village

2. Đề số 2

Bài 1: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống:

1. __tream

2. __lass

3. R__n

4. __chool

5. D__strict

6. L__ke

7. Vo__eyball

8. Ad__ress

9. __treet

10. I__

11. W__tch

12. Wh__re

Bài 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

1. I go béo …………………….. from Monday béo Friday.

2. Linda and Mai like …………………….. rope.

3. My …………………….. is Nguyen Hue Primary School.

4. I am in …………………….. 4a3.

5. My friend’s school is in Cau Giay …………………….. .

Bài 3: Sắp xếp các từ xáo trộn thành câu có nghĩa:

1. in/ is/ my/ Street/ school/ Phai Ve/.

2. way/ this/ I / béo/ school/ is/ go/ the/.

3. class/ you/ in / are/ what/?

4. 4a5/ in/ she/ class/ is/.

5. at/ Nghia Tan/ study/ we/ School/ Primary/.

Bài 4: Loại từ khác nhóm:

1. a. street

b. school

c. Son

d. stream

2. a. see

b. watch

c. chess

d. listen

3. a. school

b. hospital

c. teacher

d. pupil

4. a. run

b. skip

c. sing

d. nóng

5. a. blue

b. green

c. yellow

d. sunny

Bài 5: Dịch các câu sau sang tiếng Anh:

1. Bạn học lớp nào?

2. Trường của cô ấy nằm trên đường Nguyễn Huệ.

3. Trường của tớ là trường tiểu học Kim Đồng.

4. Sinh nhật của cô ấy là vào ngày 24 tháng 8.

5. Hôm nay trời nóng và có nắng.

Bài 6: Nối câu hỏi với câu trả lời thích hợp:

1. Where do you live?

a. It’s on the ninth of February.

2. Is your school big?

b. Yes, I like it very much.

3. What class are you in?

c. Yes, I can.

4. What day is it today?

d. They’re Vietnamese.

5. What nationality are Lan and Minh?

e. Yes, it is.

Bài 7: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

I am Emma. I am from England. I am ten years old. I am in Class 4A at Cambridge Primary School. My school is very big and there is a big playground outside. There are thirty classrooms with a blackboard in each. There are a lot of posters and pictures on the walls. There is a modern library. I often go béo the library after school. I love my school very much.

1. What nationality is Emma?

_________________________________________________

2. What class is she in?

_________________________________________________

3. How many playgrounds are there in her school?

_________________________________________________

4. Does her school have a library?

_________________________________________________

5. What does she do after school?

_________________________________________________

ĐÁP ÁN

Bài 1

1. stream

2. class

3. run

4. school

5. district

6. like

7. volleyball

8. address

9. street

10. in

11. watch

12. where

Bài 2

1. school

2. skipping

3. school

4. class

5. district/ street

Bài 3

1. My school is in Phai Ve street.

2. This is the way I go béo school.

3. What class are you in?

4. She is in class 4a3.

5. we study at Nghia Tan primary school.

Bài 4

1. c

2. c

3. b

4. d

5. d

Bài 5

1. What class are you in?

2. Her school is in Nguyen Hue Street.

3. My school is Kim Dong primary school.

4. Her birthday is on the twenty- forth of August.

5. Today is nóng and sunny.

Bài 6

1. h

2. e

3. g

4. f

5. d

Bài 7

1. Emma is English

2. She is in class 4A

3. There is a playground

4. Yes, it does

5. She often goes béo the library after school

3. Đề số 3

Recorder the letters béo make correct words.

1. ebtla =>

a. table

b. betal

c. tebla

d. belta

2. ceasaslmt =>

a. eclassmat

b. clessmata

c. classmate

d. mateclass

3. upilp =>

a. pipul

b. pulpi

c. pupli

d. pupil

4. veuena =>

a. evanue

b. evenua

c. avenue

d. uvenae

5. radedss =>

a. eddrass

b. address

c. adresds

d. ressdda

Choose the suitable latter béo make the correct word.

6. D_strict

a. E

b. a

c. u

d. i

7. _treet

a. d

b. p

c. v

d. s

8. Wh_re

a. e

b. a

c. o

d. I

9. V_llage

a. e

b. i

c. a

d. o

10. S_ipping

a. p

b. r

c. k

d. h

Pick out one redundant word in each sentence.

11. When’s is Loc’s birthday?

a. When

b. Loc’s

c. is

d. birthday

12. What do you do on in your birthday?

a. What

b. do

c. on

d. in

13. I cann’t not play the guitar.

a. cann’t

b. not

c. play

d. the

14. Where’s your school in?

a. in

b. Where’s

c. your

d. school

15. My school is in the 36 Town Square.

a. school

b. is

c. the

d. in

Find the mistake in each sentence.

16. Her school are in Thanh Xuan street.

a. her

b. in

c. street

d. are

17. They don’t goes béo school at the weekend.

a. don’t

b. goes

c. béo

d. the

18. Nga lives in a small villages in the south of the country.

a. small villages

b. lives in

c. in the south

d. of

19. She can sings very well.

a. Can

b. very

c. well

d. sings

20. My aunt lives at Ha Noi city.

a. my

b. at

c. lives

d. city

Choose the correct answer.

21. _______? – I am in class 4B.

a. Where is your school?

b. Where do you live?

c. Where is your class?

d. What class are you in?

22. My friend’s school is in Cau Giay________

a. Town

b. Village

c. Street

d. City

23. Where’s Linda’s school? –

a. It’s Cau Giay street

b. It’s in Cau Giay street

c. It’s in the Cau Giay street

d. There is here

24. Where _______ Tran Phu Primary School?

a. are

b. do

c. does

d. Is

25. __________? – No, it isn’t. It’s Le Loi street.

a. Is your school in Lac Long Quan street?

b. Where is your school?

c. What class are you in?

d. Are your school in Lac Long Quan street?

26. _________ pupils are there in Mai’s class? – There are 31 pupils.

a. How much

b. How

c. How many

d. What

27. Where do your grandparents live? – they ______ in Thanh Xuan street.

a. lives

b. live

c. are

d. in

28. Can your brother _______ volleyball?

a. play

b. playes

d. plays

d. played

29. When is your mother birthday? – _________

a. It’s the ninth of February

b. It’s on the ninth of February

c. It’s on the nine of February

d. It’s February 9nd

30. ______ is Lien’s class?

a. What

b. How

c. When

d. Where

31. Is your school big? – _________

a. Yes, it does

b. Yes, it isn’t

c. Yes, it is

d. All a&c are correct

32. Are you in class 4C? – _________

a. No, I am in class 4D

b. No, I am class 4D

c. Yes, I am in class 4D

d. Yes, I do

Translate into English.

33. Trường của Quan ở đâu?

a. Where is your school?

b. Where is Quan’s school?

c. What class is Quan in?

d. Where does Quan live?

34. Tên của trường tớ là trường tiểu học Phuc Loc.

a. My name’s school is Phuc Loc Primary School.

b. My school’s name is Phuc Loc School Primary.

c. My school’s name is Primary School Phuc Loc.

d. My school’s name is Phuc Loc Primary School.

35. Bạn học lớp nào?

a. What class is you ?

b. Where is your class?

c. What class are you in?

d. What is your class in?

36. Trường của anh ấy nằm trên đường Nguyễn Huệ.

a. His school is Nguyen Hue street.

b. His school is in Nguyen Hue street.

c. His school is Nguyen Hue Primary School.

d. Her school is in Nguyen Hue street.

37. Tớ học lớp 4A còn Lan học lớp 4B.

a. I’m in class 4A and Lan’s in class 4B.

b. I’s in class 4A and Lan’s in class 4B.

c. I am in class 4B and Lan is in class 4A.

d. My sister is in class 4A and Lan is in class 4B.

Recorder the word béo make the correct answer.

38. class/ your/ is/ brother/ what/ in/?

a. What class is your brother in?

b. What is your brother class in?

39. class/ in/ am/ I/ 4C

a. I am class in 4C.

b. I am in class 4C.

40. is/ 23/ in/ Market/ school/ Street/ my

a. My school is 23 in Market Street.

b. My school is in 23 Market Street.

41. you/ class/ in/ are/ 4A/?

a. Are you class in 4A?

b. Are you in class 4A?

42. Linda/ from/ and/ sister/ are/ England/ her

a. Linda and her sister are from England.

b. Linda and her sister are England from.

43. at/ Nghia Tan/study/ they/ School/ Primary

a. They study at Nghia Tan Primary School.

b. They study at Nghia Tan School Primary.

44. is/in/ a/ school/ it/ big/ Street/ Nguyen du

a. It is a school big in Nguyen Du street.

b. It is a big school in Nguyen Du street.

45. school/ my/ big/ is/ beautiful/ and

a. My school is big and beautiful.

b. My big and beautiful school is.

46. What/ name/ your/ is/ the/ of/ school/?

a. What your name of the school is?

b. What is the name of your school?

47. Ngoc/ in/ me/ studies/ same/ the/ school/ with

a. Ngoc studies in the same school with me.

b. Ngoc studies in the same school me with.

48. 4B/ she/ in/ is/ class

a. She is in class 4B.

B. She is class in 4B.

49. are/ going/ school/ béo/ they

a. They are going béo school.

b. They are béo school going.

50. the/ September/ her/ is/ on/ birthday/ seventh/ of

a. Her birthday is on seventh of the September.

b. Her birthday is on the seventh of September.

ĐÁP ÁN

Recorder the letters béo make correct words.

1 – a; 2 – c; 3 – d; 4 – c; 5 – b;

Choose the suitable latter béo make the correct word.

6 – d; 7 – d; 8 – a; 9 – b; 10 – c;

Pick out one redundant word in each sentence.

11 – c; 12 – d; 13 – b; 14 – a; 15 – c;

Find the mistake in each sentence.

16 – d; 17 – b; 18 – a; 19 – d; 20 – b;

Choose the correct answer.

21 – d; 22 – c; 23 – b; 24 – d; 25 – a;

26 – c; 27 – b; 28 – a; 29 – b; 30 – d;

31 – c; 32 – a;

Translate into English.

33 – b; 34 – d; 35 – c; 36 – d; 37 – a;

Recorder the word béo make the correct answer.

38 – a; 39 – b; 40 – b; 41 – b;

42 – a; 43 a; 44 – b; 45 – a;

46 – b; 47 – a; 48 – a; 49 – a; 50 – b;

4. Đề số 4

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. street

B. road

C. avenue

D. train

2. A. pupil

B. classroom

C. friend

D. classmate

3. A. study

B. cat

C. rabbit

D. puppy

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. ________ class are you in? – I am in Class 4A1.

A. When

B. Where

C. Which

D. What

2. Where is your sister? – She’s in the living room. She’s _________ TV.

A. see

B. watch

C. seeing

D. watching

3. What’s the date today? – It’s ________ eleventh of November.

A. a

B. the

C. an

D. X

4. ________ is your school? – It’s on Chu Van An street

A. Where

B. How

C. When

D. What

5. James likes __________ Maths very much.

A. learn

B. béo learns

C. learns

D. learning

6. How many ________ do you have at school? – I have four

A. subject

B. sabject

C. subjects

D. sabjects

7. What can you do? – I can skip. I can _______ a bike, too.

A. ride

B. walk

C. go

D. drive

8. We are late for school. ______ run!

A. Let

B. Let is

C. Let’s

D. Lets

Exercise 3: Read the text and answer the following the question

My name’s Peter. I’m in grade 5A. I study at the State Primary School. I go béo school from Monday béo Friday. Every day I get up at six o’clock. I have breakfast at six thirty and go béo school at seven o’clock. I come home at four thirty. I watch TV from five thirty béo six o’clock. I do homework in the evening. I go béo bed at ten.

1. Does Peter go béo school on Wednesday?

_______________________________________________________

2. What time does he get up in the morning?

_______________________________________________________

3. What time does he have breakfast?

_______________________________________________________

4. Does he watch TV at four o’clock?

_______________________________________________________

5. What time does he go béo bed?

_______________________________________________________

Exercise 4: Match

1. Where’s your school?

 

A. Yes, I do. I would like béo become an English teacher

2. What’s your favorite subject?

 

B. It’s on Xuan Thuy street

3. Do you like learning English?

 

C. It’s Vietnamese

Exercise 5: Reorder the words béo have correct sentences

1. some/ her/ tall/ There/ school./ are/ trees/ in/

________________________________________________

2. is/ very/ small/ My/ beautiful./ school/ but/

________________________________________________

3. time/ do/ do/ your/ What/ homework?/ you/

________________________________________________

Exercise 6: Make the questions béo the underlined parts

1. Their school is in Hamilton Street

________________________________________________

2. No, he can’t. He can’t ride a bike.

________________________________________________

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. B

3. A

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. D

2. D

3. B

4. A

5. D

6. C

7. A

8. C

Exercise 3: Read the text and answer the following the question

1. Yes, he does

2. He gets up at six o’clock

3. He has breakfast at six thirty

4. No, he doesn’t

5. He goes béo bed at ten

Exercise 4: Match

1. B

2. C

3. A

Exercise 5: Reorder the words béo have correct sentences

1. There are some tall trees in her school.

2. My school is small but beautiful.

3. What time do you do your homework?

Exercise 6: Make the questions béo the underlined parts

1. Where is their school?

2. Can he ride a bike?

5. Đề số 5

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. today

B. tomorrow

C. yesterday

D. month

2. A. dance

B. learn

C. primary

D. skip

3. A. chess

B. swim

C. dance

D. skip

4. A. Australian

B. England

C. Vietnam

D. Japan

5. A. they

B. we

C. his

D. it

Exercise 2: Complete the sentences with the words in the box

school

of

What

beautiful

library

1. _________ class is she in?

2. My school has a big __________.

3. His _________ is small but new.

4. What’s the name ______ your school, Trang?

5. I love my school because it’s _______ and modern

Exercise 3: Choose the correct answer

1. Where ___________ your school? – It’s in High Street

A. be

B. is

C. are

D. am

2. _______ school is beautiful

A. His

B. He

C. Me

D. I

3. What day is _____________? – It’s Saturday

A. time

B. day

C. yesterday

D. today

4. She is a pupil _______ London International School

A. at

B. on

C. in

D. béo

5. They study in the same class with me. They are my ________.

A. brothers

B. sisters

C. cousins

D. friends

Exercise 4: Reorder the words béo make meaningful sentences

1. school/ my/ big/ is/ a/ city/ in/./

_____________________________________________________

2. Her/ dance/ beautifully/ can/ sister/ ./

_____________________________________________________

3. classmates/ They/ are/./

_____________________________________________________

Exercise 5: Find the mistake in each sentence

1. Her school are in Cau Giay District. ………………………………………..

2. The stream are long. ………………………………………..

3. She can sings very well. ………………………………………..

4. Lan doesn’t goes béo school at the weekends……………………………….

5. I live in a village small in the south of the country…………………….

6. My uncles lives in City Ha Noi. ………………………………………..

7. I go béo school on the morning. ………………………………………..

8. The dog can fly. ………………………………………..

9. My school is Nguyen Hue School Primary…………………………………

10. Where your school is? ………………………………………..

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. C

3. A

4. A

5. C

Exercise 2: Complete the sentences with the words in the box

1. ___What______ class is she in?

2. My school has a big ____library______.

3. His ____school_____ is small but new.

4. What’s the name ___of___ your school, Trang?

5. I love my school because it’s __beautiful_____ and modern

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. A

3. D

4. A

5. D

Exercise 4: Reorder the words béo make meaningful sentences

1. My school is in a big city

2. Her sister can dance beautifully

3. They are classmates

Exercise 5: Find the mistake in each sentence

1. are > in

2. are > in

3. sings > sing

4. goes > go

5. village small > small village

6.City Ha Noi > Ha Noi City

7. on > in

8. can > cannot/ can’t

9. School Primary > Primary School

10. your school is > is your school

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Sao Việt. Äá»ƒ xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

  • Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Văn Lang
  • Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Phan Huy Thá»±c

Chúc các em học tập tốt!

.


Thông tin thêm về Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Sao Việt

Học Điện Tử Cơ Bản xin giới thiệu đến các em tài liệu Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Sao Việt nhằm giúp các em luyện tập và củng cố kiến thức trong thời gian nghỉ hè. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập của các em. Mời các em cùng tham khảo nhé!
BỘ 5 ĐỀ ÔN TẬP HÈ TIẾNG ANH 4 NĂM 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC SAO VIỆT

1. Đề số 1

I. Nối câu hỏi với câu trả lời thích hợp:

1. Where do you live?

a. It’s on the ninth of February.

2. Is your school big?

b. Yes, I like it very much.

3. What class are you in?

c. Yes, I can.

4. What day is it today?

d. They’re Vietnamese.

5. What nationality are Lan and Minh?

e. Yes, it is.

6. Can you swim?

f. It’s Friday.

7. Do you like English?

g. I’m in class 4a4.

8. When’s your mother’s birthday?

h. I live at 27 Le Lai Street.

II. Loại từ khác nhóm:

1. a. street

b. school

c. Son

d. stream

2. a. see

b. watch

c. chess

d. listen

3. a. school

b. hospital

c. teacher

d. pupil

4. a. run

b. skip

c. sing

d. nóng

5. a. blue

b. green

c. yellow

d. sunny

III. Sắp xếp các từ xáo trộn thành câu có nghĩa:

1. in/ is/ my/ Street/ school/ Phai Ve/.

_______________________________________

2. way/ this/ I / béo/ school/ is/ go/ the/.

_______________________________________

3. class/ you/ in / are/ what/?

_______________________________________

4. 4a5/ in/ she/ class/ is/.

_______________________________________

5. at/ Nghia Tan/ study/ we/ School/ Primary/.

_______________________________________

6. her/ Quang Trung/ school/ is/ Street/ in/.

_______________________________________

7. are/ going/ school/ béo/ we/.

_______________________________________

8. colour/ her/ schoolbag/ is/ what/?

_______________________________________

9. Linda/ England/ from/ is/.

_______________________________________

10. the/ December/ her/ is/ on/ birthday/ fifth/ of/.

_______________________________________

IV. Gạch chân lỗi sai và sửa lại bên cạnh:

1. Her school are in Cau Giay District.

2. The stream are long.

3. She can sings very well.

4. Lan doesn’t goes béo school at the weekends.

5. I live in a village small in the south of the country.

ĐÁP ÁN

I.

1 – h; 2 – e; 3 – g; 4 – f; 5 – d; 6 – c; 7 – b; 8 – a

II.

1 – c; 2 – c; 3 – b; 4 – d; 5 – d

III.

1. My school is in Phai Ve street.

2. This is the way I go béo school.

3. What class are you in?

4. She is in class 4a5.

5. We study at Nghia Tan Primary school.

6. Her school is in Quang Trung street.

7. We are going béo school.

8. What colour is her schoolbag?

9. Linda is from England.

10. Her birthday is on the fifth of December.

IV.

1. are sửa thành is

2. are sửa thành is

3. sings sửa thành sing

4. goes sửa thành go

5. village small sửa thành small village

2. Đề số 2

Bài 1: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống:

1. __tream

2. __lass

3. R__n

4. __chool

5. D__strict

6. L__ke

7. Vo__eyball

8. Ad__ress

9. __treet

10. I__

11. W__tch

12. Wh__re

Bài 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

1. I go béo …………………….. from Monday béo Friday.

2. Linda and Mai like …………………….. rope.

3. My …………………….. is Nguyen Hue Primary School.

4. I am in …………………….. 4a3.

5. My friend’s school is in Cau Giay …………………….. .

Bài 3: Sắp xếp các từ xáo trộn thành câu có nghĩa:

1. in/ is/ my/ Street/ school/ Phai Ve/.

2. way/ this/ I / béo/ school/ is/ go/ the/.

3. class/ you/ in / are/ what/?

4. 4a5/ in/ she/ class/ is/.

5. at/ Nghia Tan/ study/ we/ School/ Primary/.

Bài 4: Loại từ khác nhóm:

1. a. street

b. school

c. Son

d. stream

2. a. see

b. watch

c. chess

d. listen

3. a. school

b. hospital

c. teacher

d. pupil

4. a. run

b. skip

c. sing

d. nóng

5. a. blue

b. green

c. yellow

d. sunny

Bài 5: Dịch các câu sau sang tiếng Anh:

1. Bạn học lớp nào?

2. Trường của cô ấy nằm trên đường Nguyễn Huệ.

3. Trường của tớ là trường tiểu học Kim Đồng.

4. Sinh nhật của cô ấy là vào ngày 24 tháng 8.

5. Hôm nay trời nóng và có nắng.

Bài 6: Nối câu hỏi với câu trả lời thích hợp:

1. Where do you live?

a. It’s on the ninth of February.

2. Is your school big?

b. Yes, I like it very much.

3. What class are you in?

c. Yes, I can.

4. What day is it today?

d. They’re Vietnamese.

5. What nationality are Lan and Minh?

e. Yes, it is.

Bài 7: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

I am Emma. I am from England. I am ten years old. I am in Class 4A at Cambridge Primary School. My school is very big and there is a big playground outside. There are thirty classrooms with a blackboard in each. There are a lot of posters and pictures on the walls. There is a modern library. I often go béo the library after school. I love my school very much.

1. What nationality is Emma?

_________________________________________________

2. What class is she in?

_________________________________________________

3. How many playgrounds are there in her school?

_________________________________________________

4. Does her school have a library?

_________________________________________________

5. What does she do after school?

_________________________________________________

ĐÁP ÁN

Bài 1

1. stream

2. class

3. run

4. school

5. district

6. like

7. volleyball

8. address

9. street

10. in

11. watch

12. where

Bài 2

1. school

2. skipping

3. school

4. class

5. district/ street

Bài 3

1. My school is in Phai Ve street.

2. This is the way I go béo school.

3. What class are you in?

4. She is in class 4a3.

5. we study at Nghia Tan primary school.

Bài 4

1. c

2. c

3. b

4. d

5. d

Bài 5

1. What class are you in?

2. Her school is in Nguyen Hue Street.

3. My school is Kim Dong primary school.

4. Her birthday is on the twenty- forth of August.

5. Today is nóng and sunny.

Bài 6

1. h

2. e

3. g

4. f

5. d

Bài 7

1. Emma is English

2. She is in class 4A

3. There is a playground

4. Yes, it does

5. She often goes béo the library after school

3. Đề số 3

Recorder the letters béo make correct words.

1. ebtla =>

a. table

b. betal

c. tebla

d. belta

2. ceasaslmt =>

a. eclassmat

b. clessmata

c. classmate

d. mateclass

3. upilp =>

a. pipul

b. pulpi

c. pupli

d. pupil

4. veuena =>

a. evanue

b. evenua

c. avenue

d. uvenae

5. radedss =>

a. eddrass

b. address

c. adresds

d. ressdda

Choose the suitable latter béo make the correct word.

6. D_strict

a. E

b. a

c. u

d. i

7. _treet

a. d

b. p

c. v

d. s

8. Wh_re

a. e

b. a

c. o

d. I

9. V_llage

a. e

b. i

c. a

d. o

10. S_ipping

a. p

b. r

c. k

d. h

Pick out one redundant word in each sentence.

11. When’s is Loc’s birthday?

a. When

b. Loc’s

c. is

d. birthday

12. What do you do on in your birthday?

a. What

b. do

c. on

d. in

13. I cann’t not play the guitar.

a. cann’t

b. not

c. play

d. the

14. Where’s your school in?

a. in

b. Where’s

c. your

d. school

15. My school is in the 36 Town Square.

a. school

b. is

c. the

d. in

Find the mistake in each sentence.

16. Her school are in Thanh Xuan street.

a. her

b. in

c. street

d. are

17. They don’t goes béo school at the weekend.

a. don’t

b. goes

c. béo

d. the

18. Nga lives in a small villages in the south of the country.

a. small villages

b. lives in

c. in the south

d. of

19. She can sings very well.

a. Can

b. very

c. well

d. sings

20. My aunt lives at Ha Noi city.

a. my

b. at

c. lives

d. city

Choose the correct answer.

21. _______? – I am in class 4B.

a. Where is your school?

b. Where do you live?

c. Where is your class?

d. What class are you in?

22. My friend’s school is in Cau Giay________

a. Town

b. Village

c. Street

d. City

23. Where’s Linda’s school? –

a. It’s Cau Giay street

b. It’s in Cau Giay street

c. It’s in the Cau Giay street

d. There is here

24. Where _______ Tran Phu Primary School?

a. are

b. do

c. does

d. Is

25. __________? – No, it isn’t. It’s Le Loi street.

a. Is your school in Lac Long Quan street?

b. Where is your school?

c. What class are you in?

d. Are your school in Lac Long Quan street?

26. _________ pupils are there in Mai’s class? – There are 31 pupils.

a. How much

b. How

c. How many

d. What

27. Where do your grandparents live? – they ______ in Thanh Xuan street.

a. lives

b. live

c. are

d. in

28. Can your brother _______ volleyball?

a. play

b. playes

d. plays

d. played

29. When is your mother birthday? – _________

a. It’s the ninth of February

b. It’s on the ninth of February

c. It’s on the nine of February

d. It’s February 9nd

30. ______ is Lien’s class?

a. What

b. How

c. When

d. Where

31. Is your school big? – _________

a. Yes, it does

b. Yes, it isn’t

c. Yes, it is

d. All a&c are correct

32. Are you in class 4C? – _________

a. No, I am in class 4D

b. No, I am class 4D

c. Yes, I am in class 4D

d. Yes, I do

Translate into English.

33. Trường của Quan ở đâu?

a. Where is your school?

b. Where is Quan’s school?

c. What class is Quan in?

d. Where does Quan live?

34. Tên của trường tớ là trường tiểu học Phuc Loc.

a. My name’s school is Phuc Loc Primary School.

b. My school’s name is Phuc Loc School Primary.

c. My school’s name is Primary School Phuc Loc.

d. My school’s name is Phuc Loc Primary School.

35. Bạn học lớp nào?

a. What class is you ?

b. Where is your class?

c. What class are you in?

d. What is your class in?

36. Trường của anh ấy nằm trên đường Nguyễn Huệ.

a. His school is Nguyen Hue street.

b. His school is in Nguyen Hue street.

c. His school is Nguyen Hue Primary School.

d. Her school is in Nguyen Hue street.

37. Tớ học lớp 4A còn Lan học lớp 4B.

a. I’m in class 4A and Lan’s in class 4B.

b. I’s in class 4A and Lan’s in class 4B.

c. I am in class 4B and Lan is in class 4A.

d. My sister is in class 4A and Lan is in class 4B.

Recorder the word béo make the correct answer.

38. class/ your/ is/ brother/ what/ in/?

a. What class is your brother in?

b. What is your brother class in?

39. class/ in/ am/ I/ 4C

a. I am class in 4C.

b. I am in class 4C.

40. is/ 23/ in/ Market/ school/ Street/ my

a. My school is 23 in Market Street.

b. My school is in 23 Market Street.

41. you/ class/ in/ are/ 4A/?

a. Are you class in 4A?

b. Are you in class 4A?

42. Linda/ from/ and/ sister/ are/ England/ her

a. Linda and her sister are from England.

b. Linda and her sister are England from.

43. at/ Nghia Tan/study/ they/ School/ Primary

a. They study at Nghia Tan Primary School.

b. They study at Nghia Tan School Primary.

44. is/in/ a/ school/ it/ big/ Street/ Nguyen du

a. It is a school big in Nguyen Du street.

b. It is a big school in Nguyen Du street.

45. school/ my/ big/ is/ beautiful/ and

a. My school is big and beautiful.

b. My big and beautiful school is.

46. What/ name/ your/ is/ the/ of/ school/?

a. What your name of the school is?

b. What is the name of your school?

47. Ngoc/ in/ me/ studies/ same/ the/ school/ with

a. Ngoc studies in the same school with me.

b. Ngoc studies in the same school me with.

48. 4B/ she/ in/ is/ class

a. She is in class 4B.

B. She is class in 4B.

49. are/ going/ school/ béo/ they

a. They are going béo school.

b. They are béo school going.

50. the/ September/ her/ is/ on/ birthday/ seventh/ of

a. Her birthday is on seventh of the September.

b. Her birthday is on the seventh of September.

ĐÁP ÁN

Recorder the letters béo make correct words.

1 – a; 2 – c; 3 – d; 4 – c; 5 – b;

Choose the suitable latter béo make the correct word.

6 – d; 7 – d; 8 – a; 9 – b; 10 – c;

Pick out one redundant word in each sentence.

11 – c; 12 – d; 13 – b; 14 – a; 15 – c;

Find the mistake in each sentence.

16 – d; 17 – b; 18 – a; 19 – d; 20 – b;

Choose the correct answer.

21 – d; 22 – c; 23 – b; 24 – d; 25 – a;

26 – c; 27 – b; 28 – a; 29 – b; 30 – d;

31 – c; 32 – a;

Translate into English.

33 – b; 34 – d; 35 – c; 36 – d; 37 – a;

Recorder the word béo make the correct answer.

38 – a; 39 – b; 40 – b; 41 – b;

42 – a; 43 a; 44 – b; 45 – a;

46 – b; 47 – a; 48 – a; 49 – a; 50 – b;

4. Đề số 4

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. street

B. road

C. avenue

D. train

2. A. pupil

B. classroom

C. friend

D. classmate

3. A. study

B. cat

C. rabbit

D. puppy

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. ________ class are you in? – I am in Class 4A1.

A. When

B. Where

C. Which

D. What

2. Where is your sister? – She’s in the living room. She’s _________ TV.

A. see

B. watch

C. seeing

D. watching

3. What’s the date today? – It’s ________ eleventh of November.

A. a

B. the

C. an

D. X

4. ________ is your school? – It’s on Chu Van An street

A. Where

B. How

C. When

D. What

5. James likes __________ Maths very much.

A. learn

B. béo learns

C. learns

D. learning

6. How many ________ do you have at school? – I have four

A. subject

B. sabject

C. subjects

D. sabjects

7. What can you do? – I can skip. I can _______ a bike, too.

A. ride

B. walk

C. go

D. drive

8. We are late for school. ______ run!

A. Let

B. Let is

C. Let’s

D. Lets

Exercise 3: Read the text and answer the following the question

My name’s Peter. I’m in grade 5A. I study at the State Primary School. I go béo school from Monday béo Friday. Every day I get up at six o’clock. I have breakfast at six thirty and go béo school at seven o’clock. I come home at four thirty. I watch TV from five thirty béo six o’clock. I do homework in the evening. I go béo bed at ten.

1. Does Peter go béo school on Wednesday?

_______________________________________________________

2. What time does he get up in the morning?

_______________________________________________________

3. What time does he have breakfast?

_______________________________________________________

4. Does he watch TV at four o’clock?

_______________________________________________________

5. What time does he go béo bed?

_______________________________________________________

Exercise 4: Match

1. Where’s your school?

 

A. Yes, I do. I would like béo become an English teacher

2. What’s your favorite subject?

 

B. It’s on Xuan Thuy street

3. Do you like learning English?

 

C. It’s Vietnamese

Exercise 5: Reorder the words béo have correct sentences

1. some/ her/ tall/ There/ school./ are/ trees/ in/

________________________________________________

2. is/ very/ small/ My/ beautiful./ school/ but/

________________________________________________

3. time/ do/ do/ your/ What/ homework?/ you/

________________________________________________

Exercise 6: Make the questions béo the underlined parts

1. Their school is in Hamilton Street

________________________________________________

2. No, he can’t. He can’t ride a bike.

________________________________________________

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. B

3. A

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. D

2. D

3. B

4. A

5. D

6. C

7. A

8. C

Exercise 3: Read the text and answer the following the question

1. Yes, he does

2. He gets up at six o’clock

3. He has breakfast at six thirty

4. No, he doesn’t

5. He goes béo bed at ten

Exercise 4: Match

1. B

2. C

3. A

Exercise 5: Reorder the words béo have correct sentences

1. There are some tall trees in her school.

2. My school is small but beautiful.

3. What time do you do your homework?

Exercise 6: Make the questions béo the underlined parts

1. Where is their school?

2. Can he ride a bike?

5. Đề số 5

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. today

B. tomorrow

C. yesterday

D. month

2. A. dance

B. learn

C. primary

D. skip

3. A. chess

B. swim

C. dance

D. skip

4. A. Australian

B. England

C. Vietnam

D. Japan

5. A. they

B. we

C. his

D. it

Exercise 2: Complete the sentences with the words in the box

school

of

What

beautiful

library

1. _________ class is she in?

2. My school has a big __________.

3. His _________ is small but new.

4. What’s the name ______ your school, Trang?

5. I love my school because it’s _______ and modern

Exercise 3: Choose the correct answer

1. Where ___________ your school? – It’s in High Street

A. be

B. is

C. are

D. am

2. _______ school is beautiful

A. His

B. He

C. Me

D. I

3. What day is _____________? – It’s Saturday

A. time

B. day

C. yesterday

D. today

4. She is a pupil _______ London International School

A. at

B. on

C. in

D. béo

5. They study in the same class with me. They are my ________.

A. brothers

B. sisters

C. cousins

D. friends

Exercise 4: Reorder the words béo make meaningful sentences

1. school/ my/ big/ is/ a/ city/ in/./

_____________________________________________________

2. Her/ dance/ beautifully/ can/ sister/ ./

_____________________________________________________

3. classmates/ They/ are/./

_____________________________________________________

Exercise 5: Find the mistake in each sentence

1. Her school are in Cau Giay District. ………………………………………..

2. The stream are long. ………………………………………..

3. She can sings very well. ………………………………………..

4. Lan doesn’t goes béo school at the weekends……………………………….

5. I live in a village small in the south of the country…………………….

6. My uncles lives in City Ha Noi. ………………………………………..

7. I go béo school on the morning. ………………………………………..

8. The dog can fly. ………………………………………..

9. My school is Nguyen Hue School Primary…………………………………

10. Where your school is? ………………………………………..

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. C

3. A

4. A

5. C

Exercise 2: Complete the sentences with the words in the box

1. ___What______ class is she in?

2. My school has a big ____library______.

3. His ____school_____ is small but new.

4. What’s the name ___of___ your school, Trang?

5. I love my school because it’s __beautiful_____ and modern

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. A

3. D

4. A

5. D

Exercise 4: Reorder the words béo make meaningful sentences

1. My school is in a big city

2. Her sister can dance beautifully

3. They are classmates

Exercise 5: Find the mistake in each sentence

1. are > in

2. are > in

3. sings > sing

4. goes > go

5. village small > small village

6.City Ha Noi > Ha Noi City

7. on > in

8. can > cannot/ can’t

9. School Primary > Primary School

10. your school is > is your school

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Sao Việt. Äá»ƒ xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Văn Lang
Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Phan Huy Thực

Chúc các em học tập tốt!

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Văn Lang

238

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Phan Huy Thực

152

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Tân Thuận

118

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng

171

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo

108

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 4 năm 2021 Trường Tiểu học Kỳ Đồng

260

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bá #Äá #Ãn #táºp #hà #Tiáºng #Anh #nÄm #TrÆáng #Tiáu #hác #Sao #Viát


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Bá #Äá #Ãn #táºp #hà #Tiáºng #Anh #nÄm #TrÆáng #Tiáu #hác #Sao #Viát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button