Bài thu hoạch cảm tình Đảng năm 2022 7 bài thu hoạch lớp cảm tình Đảng năm 2022

Bài thu hoạch thiện cảm Đảng là bài thu hoạch, tổng kết của tư nhân học viên sau lúc tham dự lớp cảm tỉnh Đảng. Nội dung trong bài thu hoạch thiện cảm Đảng mỗi tư nhân sẽ trình bày được sự hiểu biết của mình về Đảng cộng sản Việt Nam.

Hiện nay có rất nhiều bài thu hoạch thiện cảm Đảng bởi vì tùy thuộc vào từng lĩnh vực làm việc và học tập không giống nhau như bài thu hoạch thiện cảm Đảng của thầy cô giáo, công an…. Nhưng làm thế nào để viết bài thu hoạch cho đúng chuẩn, đẹp thì chẳng phải người nào cũng biết cách. Với câu hỏi thường gặp và 7 mẫu bài thu hoạch lớp thiện cảm Đảng 5 2022 trong bài viết dưới đây của Học Điện Tử Cơ Bản sẽ giúp các đồng đội mau chóng hoàn thiện bài thu hoạch cho riêng mình.

Gợi ý làm bài thu hoạch thiện cảm Đảng

Câu 1: Định hướng về hệ thống chính trị và vai trò chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam hiện tại

a) Tính nhất nguyên chính trị

Chế độ chính trị Việt Nam là thiết chế chính trị 1 Đảng độc nhất cầm quyền. Hệ thống chính trị ở Việt Nam là thế chế nhất nguyên chính trị, ko còn đó các đảng chính trị đối lập.

Hệ thống chính trị Việt Nam gắn liền với vai trò tổ chức và chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt nam.

Thuộc tính nguyên chính của hệ thống chính trị được trình bày ở tính nhất nguyên tư tưởng. Toàn bộ hệ thống chính trị đều được diễn ra và hoạt động trên nền móng tư tưởng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

b) Tính hợp nhất

Hệ thống chính trị Việt Nam bao gồm nhiều tổ chức có thuộc tính, địa điểm, vai trò, tác dụng không giống nhau, mà có quan hệ chặt chẽ, gắn bó với nhau, tạo thành 1 thể hợp nhất.

Tính hợp nhất của hệ thống chính trị nước ta được xác định bởi các nhân tố sau:

 • Sự chỉ đạo hợp nhất của 1 đảng độc nhất cầm quyền là Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Sự hợp nhất về tiêu chí chính trị của toàn thể hệ thống là xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam với nội dung: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tiến bộ.
 • Sự hợp nhất ở nguyên lý căn bản trong tổ chức và hoạt động là dân chủ.
 • Sự hợp nhất của hệ thống tổ chức ở từng cấp, từ Trung ương tới địa phương, với các bộ phận hợp thành.

c) Gắn bó khăng khít với dân chúng, chịu sự rà soát, giám sát của dân chúng

Đây là đặc điểm có tính nguyên lý của hệ thống chính trị Việt Nam. Đặc điểm này khẳng định hệ thống chính trị Việt Nam ko chỉ gắn với chính trị, quyền lực chính trị, nhưng còn gắn với xã hội. Trong hệ thống chính trị, có các tổ chức chính trị (như Đảng, Nhà nước), các tổ chức vừa có tính chính trị, vừa có tính xã hội (như Chiến trận Non sông và các tổ chức chính trị – xã hội khác). Do vậy, hệ thống chính trị ko đứng trên xã hội, tách khỏi xã hội (như những lực lượng chính trị áp bức xã hội trong các xã hội có bóc lột), nhưng là 1 bộ phận của xã hội, gắn bó với xã hội. Cầu nối quan trọng giữa hệ thống chính trị với xã hội chính là Chiến trận Non sông và các tổ chức chính trị – xã hội.

Sự gắn bó khăng khít giữa hệ thống chính trị với dân chúng được trình bày trên các nhân tố:

 • Đây là quy luật còn đó của Đảng, là nguyên lý tổ chức và hoạt động của Đảng cầm quyền.
 • Nhà nước là Nhà nước của dân chúng, do dân chúng, vì dân chúng.
 • Chiến trận Non sông, các tổ chức chính trị – xã hội là bề ngoài tập trung, tổ chức của chính các phân khúc dân chúng.
 • Hệ thống chính trị là trường học dân chủ của dân chúng. Mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị là phương thức tiến hành quyền làm chủ của dân chúng.

d) Sự liên kết giữa tính giai cấp và tính dân tộc của hệ thống chính trị

Đặc điểm thu hút của hệ thống chính trị Việt Nam là hệ thống chính trị đại diện cho nhiều giai cấp, phân khúc dân chúng. Các giai cấp, phân khúc dân chúng được đại diện bởi các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, đều thừa nhận vai trò chỉ đạo của giai cấp người lao động. Do vậy, hệ thống chính trị nước ta mang thực chất giai cấp người lao động và tính dân tộc thâm thúy.

Sự liên kết giữa tính giai cấp và tính dân tộc được khẳng định trong thực chất của từng tổ chức thuộc hệ thống chính trị. Đảng Cộng sản Việt Nam – đội đi đầu của giai cấp người lao động, cũng cùng lúc là đội đi đầu của dân chúng lao động và của cả dân tộc. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của dân chúng, do dân chúng, vì dân chúng. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã gắn kết vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp, hình thành sức mạnh tổng hợp của toàn thể hệ thống chính trị. Sự phân biệt giữa dân tộc và giai cấp mang tính kha khá và ko có ranh giới rõ ràng.

Vai trò chỉ đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

Trong hệ thống chính trị nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền. Đấy là sự tuyển lựa của dân tộc ta, là 1 thế tất lịch sử, thế tất khách quan. Sự chỉ đạo đó vừa có cơ sở đạo lý, vừa có cơ sở pháp lý.

Khi biến thành 1 Đảng độc nhất cầm quyền, sự chỉ đạo của Đảng được tiến hành trong mối quan hệ khá phức tạp và mẫn cảm với chế độ tiến hành quyền lực nhà nước pháp quyền và trong các điều kiện xây dựng, phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Sự còn đó và hoạt động của Nhà nước, nhưng bộc lộ nhất là bộ máy nhà nước, yêu cầu phải phân định sự chỉ đạo của Đảng đối với vai trò điều hành, quản lý của Nhà nước.

Trong tổ chức của hệ thống chính trị, Đảng ta vừa là lực lượng chỉ đạo toàn thể hệ thống, vừa là thành viên trong hệ thống chính trị. Điều đấy cũng yêu cầu phải xác định rõ vai trò chỉ đạo của Đảng, nhân cách thành viên của Đảng và bản lĩnh độc lập của mỗi thành viên thuộc hệ thống chính trị trong các mối quan hệ chính trị và sinh hoạt dân chủ.

Trong thực tế, vai trò và sự chỉ đạo của Đảng xoành xoạch được xác định trong từng mối quan hệ với từng thể chế, tổ chức chi tiết trong hệ thống chính trị. Vai trò cầm quyền và sự chỉ đạo của Đảng đối với Nhà nước khác với sự chỉ đạo của Đảng đối với Chiến trận Non sông hoặc đối với các tổ chức chính trị – xã hội và dân chúng. Sự mơ hồ, thiếu chi tiết nào đấy đều có tác động thụ động tới đời sống chính trị của tổ quốc, hoặc là Đảng sẽ bào chữa, làm thay tất cả, bề ngoài hóa Nhà nước và hệ thống chính trị, hoặc là hạ thấp vai trò chỉ đạo của Đảng, khiến cho địa vị cầm quyền của Đảng chỉ còn đó trên danh nghĩa.

Sự chỉ đạo của Đảng với hệ thống chính trị hiện tại đặt trong điều kiện mới, đấy là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, phát huy mạnh bạo nền dân chủ trong chế độ thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Để đảm bảo vai trò chỉ đạo của Đảng trong hệ thống chính trị, Đảng phải tự đổi mới và tăng lên sức đấu tranh của các tổ chức đảng. Tăng mạnh mối quan hệ của Đảng với các thành tố của hệ thống chính trị là 1 nội dung quan trọng của đổi mới phương thức chỉ đạo của Đảng.

Câu 2. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên như thế nào? Anh/chị cần làm gì và cố gắng như thế nào để biến thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam?

Đảng viên có nhiệm vụ

1. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mệnh của Đảng, chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, luật pháp của Nhà nước; chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao; phục tòng tuyệt đối sự cắt cử và điều động của Đảng.

2. Không dừng học tập, đoàn luyện, tăng lên trình độ tri thức, năng lực công việc, nhân phẩm chính trị, đạo đức cách mệnh, có lối sống lành mạnh; tranh đấu chống chủ nghĩa tư nhân, thời cơ, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, phí phạm và các bộc lộ thụ động khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên ko được làm.

3. Liên hệ chặt chẽ với dân chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân chúng; chăm lo đời sống vật chất, ý thức và bảo vệ lợi quyền chính đáng của dân chúng; hăng hái tham dự công việc nhân dân, công việc xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền chuyển di gia đình và dân chúng tiến hành đường lối, chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chế độ và tổ chức của Đảng; phục tòng kỷ luật, giữ giàng kết đoàn hợp nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, thật thà với Đảng; làm công việc tăng trưởng đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Đảng viên có quyền:

1. Được thông tin và trao đổi các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chế độ của Đảng; biểu quyết công tác của Đảng.

2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan chỉ đạo các đơn vị quản lý của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong khuôn khổ tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có phận sự và đề nghị được giải đáp.

4. Trình bày quan điểm lúc tổ chức đảng nhận xét, quyết định công việc hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan chỉ đạo của Đảng.

Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan chỉ đạo của Đảng.”

Điều 5:

1. Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời đoạn dự bị mười 2 tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời đoạn dự bị, chi bộ tiếp diễn giáo dục, đoàn luyện và cắt cử đảng viên chính thức giúp đảng viên đấy văn minh.

2. Khi hết thời đoạn dự bị, chi bộ xét xác nhận đảng viên chính thức từng người 1 và biểu quyết như lúc xét kết nạp; nếu ko đủ nhân cách đảng viên thì đề xuất lên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên dự bị.

3. Nghị quyết của chi bộ về đề xuất xác nhận đảng viên chính thức phải được cấp uỷ có thẩm quyền quyết định.

4. Đảng viên đã được xác nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp.

Phấn đấu như thế nào để biến thành Đảng viên:

* Xác định động cơ vào Đảng đúng mực

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Tại sao chúng ta vào Đảng? Phcửa ải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải!… Chúng ta vào Đảng là để hết dạ vô cùng dùng cho giai cấp, dùng cho dân chúng, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”. Bác còn dặn dò nếu sợ ko dùng cho được dân chúng, dùng cho được cách mệnh thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng. Bởi vì Đảng là tổ chức cách mệnh có sứ mạng cao cả kết đoàn và chỉ đạo dân chúng tranh đấu cho độc lập và chủ nghĩa xã hội, chứ chẳng phải là nơi để kiếm tìm danh vọng, địa vị, thu hái lợi lộc.

Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong 1 tổ chức của những người cùng chung chí hướng tranh đấu xây dựng 1 xã hội mới tốt đẹp dân giàu, nước mạnh, công bình, dân chủ, tiến bộ. Vào Đảng là xả thân theo lý tưởng cách mệnh, bằng lòng hy sinh, cố gắng, phấn đấu đi theo trục đường nhưng Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Cái được bự nhất lúc vào Đảng là được dùng cho cách mệnh, dùng cho dân chúng, được Đảng và dân chúng tin tưởng, yêu quý.

– Trong công đoạn cố gắng vào Đảng, việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng mực là điều có ý nghĩa quyết định. Đảng chỉ kết nạp những người thực thụ tỉnh ngộ về mục tiêu, lý tưởng cách mệnh, quyết ko thu nạp vào đội ngũ mình những người mang động cơ thiếu trắng trong, méo mó; càng ko để cho các phần tử thời cơ lọt vào Đảng. Để có động cơ vào Đảng đúng mực, cần hiểu thâm thúy thực chất, mục tiêu của Đảng, hăng hái góp phần tiến hành có hiệu quả tiêu chí, nhiệm vụ do Đảng đề ra; thường xuyên trau dồi đạo đức cách mệnh, tranh đấu giải quyết mọi bộc lộ của chủ nghĩa tư nhân, thực dụng chủ nghĩa, chuộc lợi, lạ lẫm với thực chất của người chiến sĩ cách mệnh.

– Xây dựng động cơ vào Đảng đúng mực hiện tại có ý nghĩa rất quan trọng. Trong điều kiện hoà bình, Đảng cầm quyền và chế độ kinh tế thị phần, mỗi người chúng ta khái quát, người đảng viên nói riêng, luôn phải đương đầu với biết bao gian nan, thách thức là những cám dỗ của quyền lực, tiền của… Nếu người vào Đảng ko có động cơ vào Đảng trắng trong sẽ chẳng thể vượt qua được những thách thức, ko thắng nổi sự cám dỗ vật chất và những mưu mô “diễn biến hoà bình” của các thần thế cừu địch.

* Đoàn luyện khả năng chính trị, nhân phẩm đạo đức cách mệnh

Khả năng chính trị trình bày ở nhận thức đúng mực và kiên trì tiêu chí, lý tưởng đã tuyển lựa; trong bất cứ cảnh huống gian nan nào cũng ko dao động, suy giảm niềm tin và ý chí đấu tranh. Khí tiết của người cách mệnh là “sang giàu chẳng thể hấp dẫn, nghèo đói chẳng thể lay chuyển, uy vũ chẳng thể khuất phục”. Cùng lúc, khả năng đấy còn trình bày ở ý thức độc lập, thông minh, ko tiêu cực, ỷ lại, thủ cựu, bê trễ. Trong điều kiện hiện tại, lúc cách mệnh toàn cầu tạm bợ lâm vào thoái trào, cần đặc thù nhấn mạnh tới sự kiên trì lập trường, ý kiến chính trị, trung thành với tiêu chí, lý tưởng của Đảng, với ích lợi của dân chúng lao động và của dân tộc.

– Để có khả năng chính trị vững vàng, người cố gắng vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp người lao động, giữ vững niềm tin. Trước gian nan ko nao núng ý thức, ko mất phương hướng chính trị và có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên trì.

– Khả năng chính trị được tạo nên chính yếu bằng cố gắng của bản thân trong công đoạn học tập, nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền móng tư tưởng của Đảng. Hăng hái học tập, tăng lên trình độ về mọi mặt, tích luỹ tri thức và kinh nghiệm, làm giàu vốn hiểu biết của mình. Khả năng chính trị được đoàn luyện qua hoạt động thực tế. Muốn biến thành đảng viên của Đảng cần thường xuyên tự đoàn luyện mình qua thực tiễn sản xuất, công việc, hoạt động chính trị – xã hội. Chỉ có sự hiểu biết sâu rộng, trải nghiệm dày dạn qua trường học tranh đấu thực tế, chúng ta mới phát triển thành vững vàng, kiên trì.

– Cộng với đoàn luyện khả năng chính trị, cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mệnh. Có đạo đức cách mệnh mới chấm dứt được nhiệm vụ cách mệnh vang dội. Đạo đức cách mệnh có nội dung vô cùng phong phú, mà như lời Bác Hồ dạy: “Nói tóm lược, thì đạo đức cách mệnh là: Quyết tâm suốt đời tranh đấu cho Đảng, cho cách mệnh. Đấy là điều chủ yếu nhất”. Trong Đảng ta, biết bao đồng đội đã vì dân, vì Đảng nhưng hy sinh oanh liệt, đã nêu gương chói lọi về đạo đức cách mệnh. Ngày nay, đại bộ phận đảng viên vẫn giữ vững nhân phẩm đạo đức cách mệnh, được dân chúng quý mến, tin tưởng. Đạo đức cách mệnh hoàn toàn trái ngược với chủ nghĩa tư nhân. Chủ nghĩa tư nhân gây ra nhiều tác hại, có lúc nghiêm trọng. Xây dựng đạo đức cách mệnh phải đi đôi với chống chủ nghĩa tư nhân.

Đạo đức cách mệnh là kết quả của công đoạn tu dưỡng, đoàn luyện suốt đời, ko dừng nghỉ, như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mệnh chẳng phải trên trời sa xuống. Nó do tranh đấu, đoàn luyện dẻo dai hàng ngày nhưng tăng trưởng và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Ngày nay, đạo đức cách mệnh còn là ý chí, phấn đấu và hiến dâng đưa tổ quốc thoát khỏi hiện trạng kém tăng trưởng, biến thành đất nước giàu mạnh, tiến bộ, dân chúng làm chủ xã hội và có cuộc sống no đủ, tự do, hạnh phúc. Không thể có đạo đức cách mệnh nếu làm gì cũng tính toán thiệt hơn với Đảng, khi nào cũng yêu cầu tận hưởng, muốn tuyển lựa công tác theo ý thích và ích lợi tư nhân, sống thời cơ, thực dụng chủ nghĩa, coi đồng bạc là tất cả; lợi dụng chế độ, chế độ để tham nhũng, phí phạm, làm giàu phạm pháp…

– Chiến đấu chống chủ nghĩa tư nhân chẳng phải là phủ định vai trò, ích lợi tư nhân. Mỗi người đều có tính cách riêng, phong cách riêng, đời sống riêng của bản thân và gia đình. Ích lợi tư nhân được tôn trọng lúc nó ko trái với ích lợi chung của số đông. Đường lối của Đảng là liên kết hài hoà 3 loại ích lợi: ích lợi toàn xã hội, ích lợi cộng đồng và ích lợi tư nhân, trong đấy, ích lợi tư nhân là động lực trực tiếp. Đảng xoành xoạch tôn trọng và ân cần tới ích lợi tư nhân, cùng lúc cương quyết chống chủ nghĩa tư nhân, ích kỷ, đặt ích lợi tư nhân mình lên trên, lên trước ích lợi cộng đồng và toàn xã hội.

* Tăng lên năng lực, chấm dứt tốt nhiệm vụ

– Đảng viên phải chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu biến thành người sản xuất, công việc, đấu tranh và học tập giỏi. Để xứng đáng với vai trò đi đầu, kiểu mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

– Để biến thành đảng viên, người đang cố gắng vào Đảng cần chấm dứt tốt nhiệm vụ công việc của mình và nhiệm vụ được diễn ra đảng, đoàn thể ủy quyền, đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đấy là điều kiện chính yếu để nhân dân tin tưởng giới thiệu và tổ chức đảng phê chuẩn kết nạp vào Đảng. Trong điều kiện hiện tại, ngoài đon đả cách mệnh cần đặc thù coi trọng tăng lên năng lực trí óc và năng lực thực tế; ko dừng học tập, thường xuyên tiếp thu những hiểu biết mới để đủ tri thức phục vụ các đề nghị do thực tế đặt ra. Phcửa ải coi trọng việc học tập chính trị cộng với chuyên môn, nghiệp vụ. Đảng chẳng thể kết nạp những người lười học tập, hoặc học chiếu lệ, chỉ cốt lấy bằng cấp, chẳng thể hiện được tính đi đầu, kiểu mẫu.

* Gắn bó với cộng đồng, với dân chúng, hăng hái tham dự hoạt động đoàn thể, công việc xã hội

1 trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó khăng khít, máu thịt với dân chúng. Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống đấy, đầu tiên trình bày sự gắn bó với nhân dân ở nơi làm việc và nơi trú ngụ của mình. Phcửa ải hoà mình với nhân dân, tin cậy, am tường và lắng tai quan điểm của nhân dân. Thường xuyên chăm lo đời sống, phát huy quyền làm chủ của dân chúng, chuyển di dân chúng tiến hành đường lối của Đảng và chế độ, luật pháp của Nhà nước.

– Muốn biến thành đảng viên, người cố gắng vào Đảng phải gắn bó với cộng đồng, với dân chúng với đồng nghiệp, bạn hữu trong đơn vị công việc, với bà con thôn xóm, khối phố, tôn trọng, san sớt, ân cần tương trợ lẫn nhau. Hoà mình với nhân dân mà ko thụ động theo những nghĩ suy và việc làm thụ động, sai lầm, nhưng xoành xoạch đề cao ý thức phận sự; chuyển di mọi người kết đoàn, tiến hành chiến thắng tiêu chí, nhiệm vụ do Đảng đề ra.

– Người cố gắng vào Đảng phải đon đả tham dự sinh hoạt đoàn thể nhưng bản thân là thành viên, góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong sự nghiệp đổi mới, tăng mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, tiên tiến hoá tổ quốc. Qua hoạt động đoàn thể, người cố gắng vào Đảng thể, hiện rõ vai trò, bản lĩnh chỉ đạo, tập trung nhân dân, phát huy tính đi đầu, kiểu mẫu – những nhân phẩm cầu thiết để biến thành đảng viên của Đảng. Ở nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người trong độ tuổi thanh niên muốn vào Đảng nhất quyết phải là sum vầy ưu tú.

– Người muốn vào Đảng càng phải chú trọng mở mang quan hệ xã hội và hăng hái tham dự công việc xã hội, kiểu mẫu và chuyển di gia đình, người nhà tham dự các phong trào, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc; chống tệ nạn xã hội quan liêu, tham nhũng, thụ động, phí phạm.

* Hăng hái tham dự xây dựng đảng cơ sở

– Để được đứng trong đội ngũ của Đảng, người cố gắng vào Đảng phải hăng hái tham dự xây dựng Đảng. Nhân dân ta gắn bó với Đảng và luôn tham dự đóng góp cho Đảng. Vì thế, tham dự xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở trong lành, lớn mạnh là phận sự của người cố gắng vào Đảng.

– Nội dung tham dự xây dựng tổ chức cơ sở đảng của người cố gắng vào Đảng là: Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn của mình ân cần đóng góp quan điểm với chi bộ, đảng bộ trong việc chỉ đạo cơ quan, đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước; tăng trưởng và tăng lên hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống dân chúng và khích lệ dân chúng làm tròn bổn phận đối với Nhà nước.

– Tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở còn bao gồm các nội dung sau:

+ Hăng hái hưởng ứng các phong trào, các hoạt động khai triển tiến hành chủ trương nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra với ý thức chủ động thông minh, cố gắng cố gắng cao nhất. Góp phần hăng hái đưa những chủ trương, nhiệm vụ đấy vào cuộc sống, tạo ra bước tăng trưởng mới của cơ sở, đơn vị, nhất là về tăng trưởng kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống của công nhân, phát huy quyền làm chủ của dân chúng, đẩy lùi những bộc lộ thụ động.

+ Chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn, nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân dân chúng, kết quả thật hiện chủ trương, chế độ, nghị quyết của Đảng, kịp thời phản ảnh, yêu cầu với tổ chức đảng.

+ Hăng hái và bạo dạn tham dự góp quan điểm đối với sự chỉ đạo của tổ chức đảng và hàng ngũ đảng viên, góp phần tăng lên năng lực chỉ đạo và sức đấu tranh của tổ chức đảng, tăng lên chất lượng hàng ngũ đảng viên.

+ Tham gia quan điểm lúc được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng phê chuẩn, bầu vào cấp uỷ; giới thiệu những nhân dân ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp.

+ Tham gia góp quan điểm đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể, góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong lành, lớn mạnh.

+ Hăng hái và cương quyết tranh đấu bảo vệ Đảng, giữ vững bình ổn chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị. Góp phần làm thất bại mọi thủ đoạn và mưu mô phá hoại của các phần tử xấu, các thần thế cừu địch lợi dụng dân chủ để xuyên tạc chủ trương chế độ của Đảng; vu cáo, bôi nhọ những cán bộ, đảng viên, hăng hái, thật thà; khích động, chia rẽ kết đoàn, gây rối nội bộ.

Câu hỏi thường gặp trong bài thu hoạch lớp thiện cảm Đảng

1. Vì sao anh/chị muốn vào Đảng? Hoặc xác định động cơ anh/chị vào Đảng đúng mực nhất?

 • Phấn đấu vào Đảng để được đứng trong tổ chức những người cùng chung chí hướng, tranh đấu để xây dựng xã hội mới tốt đẹp, dân giàu nước mạnh, công bình, dân chủ và tiến bộ.
 • Vào Đảng là xả thân theo lý tưởng cách mệnh, bằng lòng đánh đổi, hy sinh, cố gắng và phấn đấu đi theo trục đường Đảng, nhưng Bác Hồ cùng toàn bộ dân tộc đã chọn là xây dựng CNXH, chủ nghĩa cộng sản. 1 trong những cái được bự nhất lúc vào Đảng là dùng cho cách mạnh, dùng cho dân chúng, được dân chúng và Đảng tin yêu.
 • Việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng mực nhập vai trò hết sức quan trọng và thiết thực. Hiện nay, trong điều kiện hòa bình, Đảng cầm quyền với chế độ kinh tế thị phần và mỗi người chúng ta khái quát, Đảng viên nói riêng luôn phải đương đầu với biết bao thách thức, gian nan với cám dỗ của quyền lực hoặc tiền của. Nếu người muốn vào Đảng mà ko có động cơ vào Đảng trắng trong sẽ ko vượt qua được những thách thức và ko thắng nổi sự cám dỗ về vật chất cùng những mưu mô “diễn biến hòa bình” của các thần thế cừu địch bao quanh.

2. Để biến thành Đảng viên, người vào Đảng cần có đủ các điều kiện và nhân tố gì?

 • Xác định động cơ vào Đảng đúng mực: cố gắng để vào Đảng là bổn phận, phận sự để được đóng góp, hiến dâng nhiều hơn cho cộng đồng, dân chúng và rộng hơn là cho đất nước. Nếu nhận thức đúng mực chúng ta sẽ có động cơ đúng và sức mạnh bên trong chính là động lực chỉ dẫn mọi hành động, hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. Việc giữ vững nhân phẩm của 1 đảng viên sẽ ko khiến ta chùn bước trước gian nan, thay vào đấy là sự tự tin, vững vàng trước các thách thức của mặt trái chế độ thị phần và trước những cám dỗ tiền nong, quyền chức.
 • Đoàn luyện khả năng chính trị cùng nhân phẩm đạo đức cách mệnh: mỗi đảng viên cần vô cùng tu dưỡng, đoàn luyện nhằm tăng lên đạo đức trong cách mạnh cũng như quét sạch chủ nghĩa tư nhân. Theo đấy, nếu để chủ nghĩa tư nhân chi phối, Đảng viên sẽ tiêu hao nhân cách, đi đến tự tước bỏ danh hiệu cao quý của mình. Do đấy, muốn giữ được nhân cách, người Đảng viên nhất quyết phải ra công học tập, tu dưỡng, cải tạo để càng ngày càng văn minh. Nếu ko phấn đấu văn minh, nghĩa là thoái bộ, lỗi thời và bị xã hội tiến hóa đuổi việc.
 • Tăng lên năng lực, chấm dứt nhiệm vụ được giao: Để biến thành Đảng viên, người đang cố gắng vào Đảng phải chấm dứt tốt các nhiệm vụ của mình cũng như nhiệm vụ của tổ chức đảng, đoàn thể đã ủy quyền. Kế bên đấy, cố gắng biến thành người sản xuất, công việc và đấu tranh giỏi.
 • Gắn bó với dân chúng, cộng đồng, hăng hái tham dự vào hoạt động đoàn thể và công việc xã hội: Đảng viên cần giữ vững, phát huy truyền thống của Đảng, gắn bó khăng khít máu thịt cùng dân chúng, trình bày gắn bó với nhân dân ở bất kỳ đâu, ở nơi làm việc lẫn nơi trú ngụ. Kế bên đấy, cố gắng vào đảng phải đon đả trong sinh hoạt đoàn thể nhưng bản thân là thành viên. Cần trình bày rõ bản lĩnh chỉ đạo, tập trung, gắn kết nhân dân, phát huy tính đi đầu, kiểu mẫu cùng nhân phẩm tốt đẹp để biến thành 1 Đảng viên xứng đáng, nếu là đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì cần là sum vầy ưu tú.

Bài thu hoạch thiện cảm Đảng – Mẫu 1

1. Đề nghị mới đối với Đảng để có khả năng chính trị vững vàng và nhận thức đúng mực về Đảng cộng sản Việt Nam.

1.1. Đồng đội có dự định mới gì đối với bản thân:

Bản thân tôi thấy rất kiêu hãnh lúc được sinh ra trong 1 dân tộc có ý chí bất khuất, 1 tổ quốc giàu truyền thống yêu nước, ý thức kết đoàn, ko chịu khuất phục trước cường địch. Tôi kiêu hãnh về thành quả của Cách mệnh, về Đảng vinh quang, kiêu hãnh về Quân đội dân chúng Việt Nam người hùng, về những thành quả nhưng dân chúng ta đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Non sông và đổi mới tổ quốc; cảm động và hàm ơn về những hy sinh, đóng góp của Bác Hồ – vị Lãnh tụ mến yêu của dân tộc ta, đã cống hiến tất cả tình cảm, trí óc và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mệnh. Tôi nhận thấy mình cũng thiết yếu phận sự với công cuộc xây dựng tổ quốc giàu đẹp, nối tiếp truyền thống vang dội của dân tộc Việt Nam, sống và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – của nả vô giá của dân tộc Việt Nam.

Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đấy để giáo dục, đoàn luyện bản thân, xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, là “người chỉ đạo, người tôi tớ thật trung thành của dân chúng”. Và Đảng là tổ chức các mạng có sứ mạng cao cả kết đoàn và chỉ đạo dân chúng tranh đấu cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. Được đứng trong đội ngũ của Đảng là được đứng trong 1 tổ chức của những người cùng chung chí hướng tranh đấu xây dựng 1 xã hội tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, công bình, dân chủ, tiến bộ. Vì thế, tôi đã đặt ra tiêu chí chỉ cần khoảng đến được đứng trong hàng ngũ của Đảng được dùng cho cách mệnh, được dùng cho dân chúng, hiến dâng mình xây dựng tổ quốc ta càng ngày càng tốt đẹp hơn nữa, được Đảng và dân chúng tin tưởng, yêu quý; bằng lòng hy sinh, cố gắng, phấn đấu đi theo trục đường nhưng Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.

Qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho nhân vật kết nạp Đảng, tôi hiểu thâm thúy thực chất, mục tiêu của Đảng, từ đấy hăng hái góp phần tiến hành có hiệu quả tiêu chí, nhiệm vụ do Đảng đề ra xứng đáng là đội kề cận của Đảng, là cánh tay của Đảng; thường xuyên trau dồi đạo đức cách mệnh

1.2. Để cố gắng để biến thành Đảng viên tôi hiểu mình phải tôi rèn biến thành người hăng hái, đương đại, trải qua công đoạn học tập, đoàn luyện, cố gắng, hội đủ các nhân tố thỏa mãn điều kiện để được xét kết nạp Đảng:

 • Phcửa ải là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên;
 • Thừa nhận và tình nguyện tiến hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong 1 tổ chức cơ sở đảng:

+ Người muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng phải có ý kiến, lập trường chính trị đúng mực, tỉnh ngộ mục tiêu, lý tưởng của Đảng, chuẩn bị nhận và chấm dứt nhiệm vụ do Đảng phó thác. Điểm 1, Điều 1 trong Điều lệ Đảng quy định: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mệnh trong đội đi đầu của giai cấp người lao động, dân chúng lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời cố gắng cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đặt ích lợi của Non sông, của giai cấp người lao động và dân chúng lao động lên trên ích lợi tư nhân…”.

+ Người vào Đảng phải thừa nhận và tiến hành Điều lệ Đảng 1 cách vô điều kiện. Thừa nhận và tình nguyện tiến hành Điều lệ Đảng cũng là trình bày sự tỉnh ngộ chính trị và tinh thần cố gắng, tinh thần tổ chức kỷ luật, tính tiên phong, kiểu mẫu, tinh thần cầu thị, ý thức kết đoàn, khiêm tốn, gắn bó với cộng đồng, chuẩn bị nhận và chấm dứt nhiệm vụ được giao. Người muốn vào Đảng phải nghiên cứu kỹ Điều lệ Đảng.

+ Người vào Đảng phải thông suốt và nắm vững tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên, từ đấy cố gắng, đoàn luyện, tu dưỡng để biến thành đảng viên của Đảng. Tự giác tiến hành nhiệm vụ, phục tòng tổ chức, kỷ luật của Đảng, chấm dứt tốt các nhiệm vụ được giao, có quan hệ gắn bó với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm… là những điều kiện chính yếu được ân cần lúc phê chuẩn để kết nạp người vào Đảng.

+ Mỗi đảng viên của Đảng phải sinh hoạt tại 1 tổ chức cơ sở đảng. Điều đấy tạo ra sự hợp nhất ý chí và hành động của toàn Đảng

– Qua thực tế chứng tỏ là người ưu tú, được dân chúng tín nhiệm: người muốn vào Đảng phải hoạt động trong phong trào nhân dân, tỏ rõ tính hăng hái, đương đại so với nhân dân, cả về nhận thức, hành động và được nhân dân tín nhiệm. Phcửa ải lao động, học tập, công việc đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, có đạo đức, lối sống trong lành, có bản lĩnh cảm hoá, giáo dục, tập trung nhân dân, được nhân dân tin tưởng và noi theo. Đảng viên là người chỉ đạo nhân dân, vì thế, người ko được dân chúng tín nhiệm thì chẳng thể là đảng viên.

1.3. Từ những điều kiện phê chuẩn kết nạp Đảng viên của Đảng, tôi cần xây dựng kế hoạch, phương hướng cố gắng chỉ cần khoảng đến:

– Qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho nhân vật kết nạp Đảng tôi đã hiểu thâm thúy thực chất, mục tiêu của Đảng, từ đấy hăng hái góp phần tiến hành có hiệu quả tiêu chí, nhiệm vụ do Đảng đề ra; thường xuyên trau dồi đạo đức cách mệnh, tranh đấu giải quyết mọi bộc lộ của chủ nghĩa tư nhân, thực dụng chủ nghĩa, chuộc lợi, lạ lẫm với thực chất của người chiến sĩ cách mệnh.

– Đoàn luyện khả năng chính trị, nhân phẩm đạo đức cách mệnh:

“Đi lên thanh niên chớ ngần ngại chi
Đi lên thanh niên tuân theo lời bác
Không có việc gì khó chỉ sợ lòng ko bền
Đào núi và lấp biển cố chí ắt làm nên”

Giai điệu đó đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, ý chí để tôi chấm dứt các tiêu chí đã đặt ra tạo nên khả năng vững vàng, từ từ tôi luyện được khả năng chính trị vững vàng hơn. Khả năng chính trị được tạo nên chính yếu bằng cố gắng của bản thân trong công đoạn học tập, nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền móng tư tưởng của Đảng. Hăng hái học tập, tăng lên trình độ về mọi mặt, tích luỹ tri thức và kinh nghiệm, làm giàu vốn hiểu biết của mình. Song song với đoàn luyện khả năng chính trị, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mệnh. Đạo đức cách mệnh là kết quả của công đoạn tu dưỡng, đoàn luyện suốt đời, ko dừng nghỉ. Ngày nay, đạo đức cách mệnh còn là ý chí, phấn đấu và hiến dâng đưa tổ quốc thoát khỏi hiện trạng kém tăng trưởng, biến thành đất nước giàu mạnh, tiến bộ, dân chúng làm chủ xã hội và có cuộc sống no đủ, tự do, hạnh phúc.

– Tăng lên năng lực, chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao: trong công đoạn …….. đang tái cơ cấu, tinh giảm biên chế, tôi là 1 cán bộ trẻ, vừa được chuyển công việc sang 1 nghiệp vụ mới, nhận thấy phận sự của tôi là tự giác trau dồi nghiệp vụ, chủ động luận bàn, học hỏi từ các đồng nghiệp, để nắm vững nghiệp vụ mới, chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao.

– Gắn bó với cộng đồng, với dân chúng, hăng hái tham dự hoạt động đoàn thể, công việc xã hội: 1 trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó khăng khít, máu thịt với dân chúng. Bắt đầu từ được công việc tại …….., tôi luôn đon đả tham dự sinh hoạt đoàn thể. Từ những hoạt động, những công trình, tôi đã tổ chức và tham dự tiến hành tôi đã có thêm được những đồng nghiệp cùng chung lý tưởng, mục tiêu san sớt những hoạt động cộng đồng: các công trình tặng quà, xây sân chơi cho các em học trò vùng dân tộc thiểu số, thăm và tặng quà cho các gia đình gian nan, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho con em cán bộ tại hội sở chính ……..…. Từ những chương trình tôi tham dự đã góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong nhiệm vụ chính trị nhưng Đảng Bộ …….. ủy quyền Đoàn thanh niên ……… Phần nào đấy tôi đã tập trung hợp được lực lượng Đoàn tụ thanh niên ở 1 số chi đoàn tiến hành các công trình,phần việc thanh niên, phát huy tính đi đầu, kiểu mẫu của cán bộ Đoàn.

– Hăng hái tham dự xây dựng Đảng ở cơ sở:Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn của mình ân cần đóng góp quan điểm với chi bộ, đảng bộ trong việc chỉ đạo cơ quan, đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước: Chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn, tình hình tư tưởng của thanh niên trong kết quả thật hiện chủ trương, chế độ, nghị quyết của Đảng; kịp thời phản ảnh, yêu cầu với tổ chức Đảng; Hăng hái hưởng ứng các phong trào, các hoạt động khai triển tiến hành chủ trương, nhiệm vụ do Chi bộ đề ra; Hăng hái và bạo dạn tham dự góp quan điểm đối với sự chỉ đạo của tổ chức Đảng và hàng ngũ Đảng viên, góp phần tăng lên năng lực chỉ đạo, tăng lên chất lượng hàng ngũ Đảng viên; Tham gia quan điểm, yêu cầu sum vầy ưu tú, đủ tiêu chuẩn để giới thiệu những nhân dân ưu tú có đủ điều kiện để Chi bộ xét kết nạp Đảng; tham dự góp quan điểm đối với hoạt động của đơn vị và đoàn thể, góp phần xây dựng cơ sở chính trong lành, lớn mạnh.

Tôi tin rằng trong ngày mai ko xa tôi sẽ vinh diệu biến thành 1 Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, biến thành người chiến sỹ cách mệnh trong đội đi đầu của giai cấp người lao động Việt Nam.

2. Đề nghị mới đối với Đảng để có khả năng chính trị vững vàng và nhận thức đúng mực về Đảng cộng sản Việt Nam cho nhân vật kết nạp Đảng và các nhân dân khái quát:

2.1. Thực trạng về khả năng chính trị và nhận thức lý tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam của cán bộ, Đoàn tụ thanh niên hiện tại:

 • Trong suốt công đoạn xây dựng, đấu tranh, trưởng thành và chỉ đạo cách mệnh, 90 5 qua, Đảng ta luôn giữ vững khả năng chính trị, thực chất cách mệnh và khoa học; kiên trì tiêu chí, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên trì nền móng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên trì đường lối đổi mới của Đảng, kiên trì các nguyên lý tổ chức và sinh hoạt đảng; thường xuyên tự đổi mới, tự chấn chỉnh và càng ngày càng bự mạnh…
 • Sự nghiệp đổi mới tới bây giờ đã gần 35 5, Đảng ta chỉ đạo tổ quốc vượt qua nhiều gian nan, thử thách và đạt những thành quả béo bự, có ý nghĩa lịch sử, tiến hành chiến thắng 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Non sông; giữ vững bình ổn chính trị; tăng trưởng KT-XH, tăng mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, tiên tiến hóa tổ quốc; tăng mạnh quốc phòng – an ninh; mở mang quan hệ đối ngoại, tăng lên vị thế của nước ta trên trường quốc tế; củng cố niềm tin của dân chúng đối với Đảng.
 • Thực tiễn cách mệnh của Đảng, của dân tộc đã cho thấy, lúc đã tỉnh ngộ lý tưởng cách mệnh, người cộng sản có niềm tin và sức mạnh mãnh liệt. Niềm tin đó hình thành sức mạnh quán quân, giúp Đảng ta, quân và dân ta vượt qua mọi gian nan, thách thức, đấu tranh và thắng lợi bao thù trong, giặc ngoài.
 • Tuy nhiên, công đoạn tìm tòi trục đường đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị phần định hướng XHCN, kế bên những thành quả béo bự mang tầm lịch sử, thì Công việc giáo dục chính trị, tư tưởng, nghiên cứu, tổng kết thực tế, giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gặp ko ít gian nan: Nội dung sinh hoạt đảng ở nhiều nơi ko còn sự cứng nhắc, đơn điệu, bề ngoài và đã đạt được ko ít hiệu quả. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), 1 số việc chưa đạt tiêu chí, đề nghị đề ra. Tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính bề ngoài; vẫn còn hiện trạng nề hà, tránh né, ngại va chạm; 1 số CBĐV thiếu tự giác nhận thiếu sót và phận sự của mình trong công tác được giao. Số ít sum vầy, thanh niên còn giảm thiểu trong nhận thức, chểnh mảng, mất cảnh giác, bối rối trong nhận biết và tranh đấu, chặn đứng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc tranh đấu, phản bác những luận điệu sai lầm, xuyên tạc của các thần thế cừu địch, tổ chức phản động, phần tử thời cơ, bất mãn chính trị còn thụ động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao. Trong lúc đấy, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là 1 bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy khốn khôn lường, có thể dẫn đến tiếp tay hoặc câu kết với các thần thế xấu, cừu địch, phản bội lại lý tưởng, sự nghiệp cách mệnh của Đảng và dân tộc. Những giảm thiểu, thiếu sót nêu trên làm suy giảm vai trò chỉ đạo của Đảng; làm thương tổn tình cảm và sút giảm niềm tin của dân chúng đối với Đảng, là 1 nguy cơ trực tiếp đe doạ sự tồn vong của Đảng và cơ chế.
 • Mặt khác, ko ít vấn đề phức tạp, khó lường phát sinh trong công đoạn thế giới hóa và hội nhập quốc tế, cùng với sự chống phá quyết liệt của các thần thế cừu địch, tăng mạnh tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tín ngưỡng và phóng đại những yếu kém, thiếu sót của ta để xuyên tạc, bóp méo tình hình, động viên cho lối sống thời cơ, thực dụng chủ nghĩa, tư nhân chủ nghĩa,…
 • Qua đấy, có thể thấy nguy cơ “Phai nhạt lý tưởng cách mệnh; dao động, suy giảm niềm tin vào tiêu chí độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hiềm nghi, thiếu tin cậy vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” có thể xảy ra trong 1 bộ phận ĐVTN. Từ nhạt phai lý tưởng cách mệnh dẫn tới “xa vắng tôn chỉ, mục tiêu của Đảng, ko kiên trì trục đường đi lên CNXH, phụ họa theo những nhận thức méo mó, ý kiến sai lầm”. Đấy là những bộc lộ lười học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước. Cũng do nhạt phai lý tưởng cách mệnh nhưng hùa theo, phụ họa theo những ý kiến méo mó, “thấy đúng ko bảo vệ, thấy sai ko dám tranh đấu”, “ko còn tinh thần hết dạ vì nước, vì dân, ko làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao”, sa vào “tham vọng chức quyền”, ko chấp hành sự cắt cử của tổ chức, kén chọn chức danh công việc, chọn nơi có nhiều ích lợi, vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”, “ích lợi nhóm”,… Từ nhạt phai về lý tưởng cách mệnh – 1 bộc lộ mấu chốt của suy thoái về tư tưởng chính trị có thể dẫn tới suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nguy khốn khôn lường. Từ suy thoái tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là rất ngắn, thậm chí là 1 bước rất ngắn.
 • Kế bên vai trò, phận sự của các đơn vị quản lý ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong công việc giáo dục, bồi dưỡng tăng lên khả năng chính trị cho cán bộ, ĐVTN, đảng viên trẻ thì vấn đề tự bồi dưỡng vẫn giữ vai trò cốt lõi.

2.2. Công việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, sum vầy thanh niên và nhân dân tại ……..

 • Trong nhiệm kỳ …….., Đảng bộ …….. đã tiếp diễn phát huy truyền thống kết đoàn, nêu cao ý thức phận sự, giữ vững các nguyên lý chỉ đạo, áp dụng thông minh chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước; Ban chấp hành Đảng bộ …….. đã bám sát đề nghị đối với công việc nắm bắt và khắc phục diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội trong cơ quan, quán triệt, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, công nhân nhận thức thâm thúy, toàn diện, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ luật pháp của Nhà nước, qua đấy khẳng định vai trò chỉ đạo của Đảng; tạo lập được tình cảm và niềm tin của cán bộ viên chức đối với Đảng.
 • Hiện nay, VDB đang khai triển công đoạn 2 tái cơ cấu hoạt động theo chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ coi xét;tác động đến tâm lý của các cán bộ cũng như tư tưởng chính trị, Ban chấp hành Đảng bộ …….. đã bám sát, nắm bắt và khắc phục diễn biến tư tưởng và dư luận trong cơ quan, tạo sự chuyển biến hăng hái trong nhận thức thâm thúy, toàn diện và chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chế độ luật pháp của Nhà nước, giữ giàng kỷ cương, kỷ luật, nếp sống văn hóa của cán bộ, đảng viên, công nhân trong đơn vị. Công việc giáo dục chính trị, tư tưởng đã góp phần bình ổn tư tưởng, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, công nhân từng bước vượt qua những gian nan, hăng hái thi đua tiến hành nhiệm vụ chính trị.
 • Với tiêu chí tạo sự hợp nhất, đồng thuận trong cấp ủy, Ban Thường vụ, cộng đồng chỉ đạo, giữa cấp trên và cấp dưới; bình ổn tư tưởng của hàng ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân yên tâm công việc, kết đoàn, chung sức triệt để giải quyết những còn đó yếu kém chỉ cần khoảng qua; cùng lúc tăng mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo dựng môi trường làm việc tốt, lành mạnh.

Để công việc tư tưởng góp phần tiến hành chiến thắng Nghị quyết Đại hội Đảng VDB lần II, Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần II, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị TW 4 (khóa XII); trọng điểm là “Tăng mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng; chặn đứng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”. Đảng ủy …….. đã ban hành Nghị quyết 06/NQ-ĐU ngày 28/3/2017 về tăng lên chất lượng công việc chính trị, tư tưởng chỉ rõ nhiệm vụ và biện pháp chính yếu sau: Kịp thời khai triển học tập, quán triệt đầy đủ nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến toàn bộ cán bộ, đảng viên trong tổ chức đảng, lãnh đạo xây dựng chương trình hành động để tiến hành nghị quyết;Tổ chức tiến hành chương trình hành động để tiến hành nghị quyết, tăng lên tính đấu tranh của tổ chức đảng và mỗi đảng viên; Công việc tổ chức và điều hành đảng viên; Tổ chức học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức và cá tính Hồ Chí Minh gắn với tiến hành Nghị quyết TW4 (khóa XII);Chỉ huy công việc truyền thông; Chỉ huy phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội.

 • Đảng bộ …….. khái quát và các Chi bộ nói riêng đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mẫu hình, tấm gương của cộng đồng, tư nhân điển hình trong đoàn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mệnh; tạo sự chuyển biến thực thụ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ cũng như trong toàn Đảng bộ.
 • Chi bộ cũng đã rất nghiêm chỉnh tiến hành tự phê bình và phê bình; luôn chú trọng tăng mạnh rà soát, giám sát đối với việc giáo dục, đoàn luyện đạo đức cách mệnh, về tự học, tự rèn tăng lên đạo đức cách mệnh của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Và thực tiễn, tôi nhận thấy rằng việc rà soát, giám sát công đoạn đoàn luyện, tu dưỡng cố gắng, về tự học, tự rèn của cán bộ, đảng viên đã tạo điều kiện, động lực cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ thường xuyên làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, luật pháp của Nhà nước.

3. Đề nghị mới gì đối với Đảng

 • Thời gian qua, Đảng bộ …….. đã tiến hành tốt công việc chính trị, tư tưởng nhằm tăng lên chất lượng đảng viên và sức đấu tranh của các Chi bộ, Đảng bộ. Từ những kết quả đã đạt được, thời kì đến, với những gian nan, thử thách trong việc tiến hành nhiệm vụ chính trị, cũng như chiến lược tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu, công việc chính trị tư tưởng càng cần được tiếp diễn chú trọng và tiến hành 1 cách thường xuyên. Ngoài những nhiệm vụ và biện pháp đã tiến hành tốt chỉ cần khoảng qua, tôi có yêu cầu như sau:
 • Đổi mới bề ngoài, phương pháp thực hiện công việc tư tưởng: Về nội dung công việc tư tưởng phải bám sát tiêu chí, nhiệm vụ chính trị.
 • Tiến hành cùng lúc công việc chính trị tư tưởng với công việc tổ chức, cán bộ và công việc thi đua, khen thưởng. Thực hiện tốt phương châm “Lấy hăng hái đẩy lùi thụ động”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đấy, tạo hiệu ứng ảnh hưởng lan tỏa trong các cơ quan tin báo và toàn xã hội.
 • Tiếp tục đổi mới, tăng lên hiệu quả công việc rà soát, giám sát trong công việc xây dựng Đảng và tiến hành nhiệm vụ chính trị; tranh đấu phòng, chống tham nhũng, phí phạm, ích lợi nhóm nhằm tăng lên chất lượng sinh hoạt Chi bộ
 • Tăng nhanh công việc dân vận, phát huy có hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể, công nhân, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, bình ổn và văn minh trong hệ thống ………
 • Đổi mới, thông minh trong xây dựng và tiến hành có hiệu quả văn hóa …….. nhằm khơi dậy mạnh bạo ý chí, khát vọng, kiêu hãnh được làm việc, hiến dâng vì sự nghiệp tăng trưởng ………
 • Xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp huấn luyện tăng lên chất lượng nguồn nhân công cấp ủy, cán bộ, đảng viên có đủ nhân phẩm, năng lực, trình độ, trí óc; huấn luyện, tăng trưởng cán bộ chỉ đạo, điều hành các mặt nghiệp vụ phục vụ đề nghị tăng trưởng của …….. và thích hợp với tình hình hiện tại.
 • Chú trọng cắt cử, giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên trẻ để có điều kiện cọ sát, đoàn luyện, thách thức.
 • Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng lúc tăng lên chất lượng hàng ngũ cán bộ tuyên truyền, tăng mạnh hạ tầng – kỹ thuật cho công việc tư tưởng giải quyết được đề nghị trong tình hình mới: Sử dụng điều hành văn bản hiện nay có hiệu, tránh gây phí phạm, giảm tải thời kì xử lý công tác. Đặc trưng với điều kiện các phòng ban làm việc ở hội sở chính ko cùng 1 vị trí làm việc, việc phối hợp, xử lý công tác ở 2 vị trí có thể gây mất thời kì, gian nan nên việc tăng mạnh khắc phục qua ứng dụng là nhu yếu. Xây dựng hệ thống điều hành văn bản điện tử khoa học, tiên tiến, hiệu quả nhằm giảm tải công việc điều hành, kiếm tìm văn bản, phân tích các văn bản của từng nghiệp vụ, kèm theo hiệu lực của văn bản.
 • Kế bên vai trò, phận sự của Đảng bộ …….., của các đơn vị, các đoàn thể trong công việc giáo dục, bồi dưỡng tăng lên khả năng chính trị cho cán bộ, ĐVTN. Tôi sẽ chủ động tự bồi dưỡng,tự đoàn luyện nhằm bổ sung, hoàn thiện về nhân phẩm chính trị, đạo đức, tri thức, năng lực, kinh nghiệm công việc, phục vụ sự nghiệp tăng trưởng ………

……..

Bài thu hoạch thiện cảm Đảng – Mẫu 2

LỜI NÓI ĐẦU​

Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng đội Hồ Chí Minh sáng lập và đoàn luyện, đã chỉ đạo dân chúng thực hiện Cách mệnh Tháng 8 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh thắng các trận đánh tranh xâm lăng, xoá bỏ cơ chế thực dân phong kiến. Đảng chấm dứt sự nghiệp giải phóng dân tộc, hợp nhất tổ quốc, đang trong công cuộc đổi mới , xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ kiên cố nền độc lập của non sông. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội đi đầu của giai cấp người lao động, cùng lúc là đội đi đầu của dân chúng lao động và của dân tộc Việt Nam, là đại biểu trung thành ích lợi của giai cấp người lao động, của dân chúng lao động và của cả dân tộc. Mục tiêu của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bình, tiến bộ, ko còn người bóc lột người, tiến hành thành công chủ nghĩa xã hội và chung cuộc là chủ nghĩa cộng sản.

NỘI DUNG​

Câu 1: Nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam và nền móng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền móng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp nhận tinh hoa trí óc của loài người, nắm vững quy luật khách quan, xu hướng thời đại và thực tế của tổ quốc để đề ra cương lĩnh chính trị đường lối cách mệnh đúng mực, thích hợp với ước muốn của dân chúng. Đảng là 1 tổ chức chặt chẽ, hợp nhất ý chí và hành động, lấy dân chủ làm nguyên lý tổ chức căn bản, tiến hành cộng đồng chỉ đạo tư nhân gánh vác thương mến đồng đội, kỷ luật nghiêm minh, cùng lúc tiến hành các nguyên lý tự phê bình và phê bình, kết đoàn trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng, giữ mối quan hệ khăng khít với dân chúng, Đảng hoạt động trong phạm vi hiến pháp và luật pháp.

Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân chúng, chịu sự giám sát của dân chúng, dựa vào dân chúng để xây dựng Đảng, kết đoàn và chỉ đạo dân chúng thực hiện sự nghiệp cách mệnh. Đảng chỉ đạo hệ thống chính trị cùng lúc là 1 bộ phận của hệ thống đó. Đảng chỉ đạo tôn trọng và phát huy vai trò của nhà nước, trận mạc non sông Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Đảng liên kết với chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trắng trong của giai cấp người lao động, góp phần hăng hái vào sự nghiệp hòa bình, độc lập, dân chủ và văn minh xã hội của dân chúng toàn cầu. Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng lớn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chấn chỉnh, ko dừng tăng lên chất lượng hàng ngũ cán bộ, Đảng viên, sức đấu tranh và năng lực chỉ đạo cách mệnh của Đảng. Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên như sau:

1. Về nhiệm vụ của Đảng viên:

Nhiệm vụ Đảng viên được quy định trong điều 2, điều lệ Đảng, gồm 4 điểm sau:

“ 1. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mệnh của Đảng, chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, luật pháp của nhà nước; chấm dứt tốt mọi nhiệm vụ được giao; phục tòng tuyệt đối sự cắt cử và điều động của Đảng.

2. Không dừng học tập, đoàn luyện, tăng lên trình độ tri thức, năng lực công việc, nhân phẩm chính trị, đạo đức cách mệnh, có lối sống lành mạnh; tranh đấu chống chủ nghĩa tư nhân, thời cơ, cục bộ quan liêu, tham nhũng, phí phạm và các bộc lộ thụ động khác.

3. Liên hệ chặt chẽ với dân chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân chúng; chăm lo đời sống vật chất, ý thức và bảo vệ lợi quyền chính đáng của dân chúng; hăng hái tham dự công việc nhân dân, công việc xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền chuyển di gia đình và dân chúng tiến hành đường lối, chế độ của Đảng , luật pháp của nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chế độ và tổ chức của Đảng; phục tòng kỷ luật, giữ giàng kết đoàn hợp nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, thật thà với Đảng; làm công việc tăng trưởng Đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định”.

Thực hiện các nhiệm vụ trên, mỗi Đảng viên cần nắm vững nội dung căn bản sau:

– 1 là, kiên trì với những vấn đề về ý kiến có tính nguyên lý của Đảng: – Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội là tiêu chí, lý tưởng của Đảng ta, dân tộc ta. – Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền móng tư tưởng cho kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. – Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng chỉ đạo cách mệnh Việt Nam; bác bỏ đa nguyên, đa đảng. – Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân, trình bày khối đại kết đoàn toàn dân trên nền móng liên minh giai cấp người lao động với giai cấp dân cày và hàng ngũ trí thức, dưới sự chỉ đạo của Đảng. – dân chủ là nguyên lý căn bản trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng. – Liên kết chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trắng trong của giai cấp người lao động.

– Hai là, mỗi Đảng viên phải thông suốt thời cơ bự để tổ quốc tăng trưởng nhanh, sớm đưa nước ta ra khỏi hiện trạng kém tăng trưởng, cố gắng tới 5 2021 nước ta căn bản biến thành nước công nghiệp theo hướng tiên tiến để áp dụng vào nhiệm vụ của mình. Cùng lúc, phải nhận thức thâm thúy thử thách bự, các nguy cơ đang đe doạ sự nghiệp cách mệnh của dân chúng ta để tự giác góp phần đẩy lùi, từng bước giải quyết. Mỗi Đảng viên phải ra công đoàn luyện nhân phẩm đạo đức cách mệnh, nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công, không lo nghĩ; cùng lúc cương quyết tranh đấu chống tham nhũng, phí phạm, quan liêu trong cơ quan của Đảng, nhà nước và các thụ động, tệ nạn trong xã hội; cảnh giác và cương quyết chống mọi thủ đoạn và mưu mô “diễn biến hoà bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thần thế cừu địch, đầu tiên là trong khuôn khổ chức trách, nhiệm vụ chi tiết của mỗi người.

– Ba là, tổ quốc ta đã chuyển sang thời gian tăng trưởng mới với nhiệm vụ trung tâm là xây dựng tăng trưởng kinh tế, yêu cầu Đảng viên phải tăng lên trình độ tri thức và năng lực công việc, nhân phẩm chính trị, đạo đức cách mệnh, tiến hành vai trò đi đầu, kiểu mẫu. Vì thế, nhiệm vụ học tập càng phát triển thành đặc thù quan trọng. Học tập là bổn phận buộc phải đối với mọi Đảng viên. Có nhiều bề ngoài và cách thức học tập để tăng lên trình độ lý luận chính trị, tri thức và năng lực hoạt động thực tế. Tuỳ theo điều kiện và tình cảnh chi tiết nhưng tổ chức Đảng và mỗi Đảng viên phải có kế hoạch, cơ chế học tập thích hợp.

– 4 là, có mối quan hệ khăng khít với nhân dân. Cách mệnh là sự nghiệp của nhân dân dân chúng. Nhân dân lao động cần có Đảng với nhân cách là người chỉ đạo, lãnh tụ chính trị đảm bảo cho cuộc tranh đấu của dân chúng giành chiến thắng. và trái lại, Đảng cần được dân chúng ủng hộ, hăng hái tiến hành đường lối, chế độ của Đảng. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng dễ quan liêu, xa vắng dân chúng. Đây là 1 nguy cơ bự đối với sự tồn vong của cơ chế xã hội chủ nghĩa. Mọi Đảng viên phải thường xuyên liên hệ khăng khít với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân chúng, lắng tai tâm tình, ước muốn của dân chúng phản ảnh với Đảng, cùng lúc hăng hái tham dự tuyên truyền chuyển di dân chúng và gia đình mình tiến hành đường lối của Đảng, luật pháp của nhà nước.

– 5 là, hăng hái tham dự xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương, chế độ, nghị quyết của Đảng và nhà nước, chống lại sự phá hoại của địch thủ. Thực hiện nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, đảm bảo sự kết đoàn hợp nhất trong nội bộ, khiến cho Đảng luôn trong lành, lớn mạnh. Hăng hái làm công việc tăng trưởng Đảng viên mới.

2. Về quyền của Đảng viên:

Điều 3, Điều lệ Đảng quy định Đảng viên có những quyền sau: – Được thông tin và trao đổi các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chế độ của Đảng; biểu quyết công tác của Đảng. – Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan chỉ đạo các đơn vị quản lý của Đảng theo quy định của ban chấp hành trung ương. – Trình bày quan điểm lúc tổ chức Đảng nhận xét, quyết định công việc hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. – Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan chỉ đạo của Đảng. Các quyền của Đảng viên nêu trong điều lệ Đảng nhằm đảm bảo cho Đảng viên tiến hành đầy đủ quyền làm chủ về mặt chính trị tổ chức và sinh hoạt Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “lúc mọi người đã phát biểu quan điểm, đã tìm thấy chân lý, khi đấy quyền tự do tư tưởng té ra quyền tự do phục tòng chân lý”.

,……………………….

Bài thu hoạch thiện cảm Đảng – Mẫu 3

Câu 1: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên như thế nào?

Câu 2: Những nội dung căn bản về học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công đoạn hiện tại?

Câu 3: Trình bày hiểu biết của Anh, Chị trong việc cố gắng biến thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên hệ bản thân trong việc cố gắng biến thành Đảng viên?

Câu 4: Vấn đề nhưng Anh, Chị tâm đắc nhất lúc tham dự lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; Anh, Chị có những kiến nghị, yêu cầu gì cho công việc tổ chức, truyền đạt nội dung, v.v… với Ban tổ chức lớp học nhằm rút kinh nghiệm tổ chức tốt hơn các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho sinh viên sau này?

Bài làm

Câu 1: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên như thế nào?

Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng đội Hồ Chí Minh sáng lập và đoàn luyện, đã chỉ đạo dân chúng thực hiện Cách mệnh Tháng 8 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các trận đánh tranh xâm lăng, xóa bỏ cơ chế thực dân phong kiến, chấm dứt sự nghiệp giải phóng dân tộc, hợp nhất tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ kiên cố nền độc lập của Non sông.

Đảng là đội đi đầu của giai cấp người lao động Việt Nam, đại biểu trung thành ích lợi của giai cấp người lao động, dân chúng lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

Mục tiêu của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bình, tiến bộ, tiến hành thành công chủ nghĩa xã hội và chung cuộc là chủ nghĩa cộng sản.

Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền móng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp nhận tinh hoa trí óc của loài người, nắm vững quy luật khách quan, xu hướng của thời đại và thực tế của tổ quốc để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mệnh đúng mực, thích hợp với ước muốn của dân chúng.

Đảng là 1 tổ chức chặt chẽ, hợp nhất ý chí và hành động, lấy dân chủ là nguyên lý tổ chức căn bản, tiến hành cộng đồng chỉ đạo, tư nhân gánh vác, tự phê bình và phê bình, thương mến đồng đội, kỷ luật nghiêm minh, kết đoàn trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền. Đảng gắn bó khăng khít với dân chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của dân chúng; dựa vào dân chúng để xây dựng Đảng; kết đoàn và chỉ đạo dân chúng thực hiện sự nghiệp cách mệnh. Đảng chỉ đạo hệ thống chính trị, cùng lúc là 1 bộ phận của hệ thống đó. Đảng chỉ đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Chiến trận Non sông Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; hoạt động trong phạm vi Hiến pháp và luật pháp.

Đảng liên kết chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trắng trong của giai cấp người lao động, góp phần hăng hái vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và văn minh xã hội của dân chúng toàn cầu.

Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng lớn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chấn chỉnh, ko dừng tăng lên chất lượng hàng ngũ cán bộ, đảng viên, sức đấu tranh và năng lực chỉ đạo cách mệnh của Đảng.

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là những nguyên lý căn bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, phục vụ căn bản đề nghị, nhiệm vụ của công việc xây dựng Đảng hiện tại, là cơ hữu quan trọng hình thành sự hợp nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, giữ vững và tăng mạnh vai trò chỉ đạo của Đảng. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là kết tinh của trí óc Việt Nam, là văn bản quy định nguyên lý của Đảng do những những đảng viên ưu tú đại diện cho dân chúng Việt Nam soạn thảo và lấy quan điểm phổ quát trong mọi phân khúc dân chúng.

Điều 1 Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định về tiêu chuẩn của đảng viên như sau:

1. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mệnh trong đội đi đầu của giai cấp người lao động, dân chúng lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời cố gắng cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đặt ích lợi của Non sông, của giai cấp người lao động và dân chúng lao động lên trên ích lợi tư nhân; chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và luật pháp của Nhà nước; có lao động, chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao, có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó khăng khít với dân chúng; phục tòng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ giàng kết đoàn hợp nhất trong Đảng.

2. Công dân Việt Nam từ mười 8 tuổi trở lên; thừa nhận và tình nguyện: tiến hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của đảng viên, hoạt động trong 1 tổ chức cơ sở Đảng; qua thực tế chứng tỏ là người ưu tú, được dân chúng tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

Điều 2 Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định về nhiệm vụ của đảng viên như sau:

1. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mệnh của Đảng, chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, luật pháp của Nhà nước; chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao; phục tòng tuyệt đối sự cắt cử và điều động của Đảng.

2. Không dừng học tập, đoàn luyện, tăng lên trình độ tri thức, năng lực công việc, nhân phẩm chính trị, đạo đức cách mệnh, có lối sống lành mạnh; tranh đấu chống chủ nghĩa tư nhân, thời cơ, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, phí phạm và các giải pháp thụ động khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên ko được làm.

3. Liên hệ chặt chẽ với dân chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân chúng; chăm lo đời sống vật chất ý thức và bảo vệ lợi quyền chính đáng của dân chúng; hăng hái tham dự công việc nhân dân, công việc xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền chuyển di gia đình và dân chúng tiến hành đường lối, chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chế độ và tổ chức của Đảng; phục tòng kỷ luật, giữ giàng kết đoàn hợp nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, thật thà với Đảng; làm công việc tăng trưởng đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Điều 3 Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định về quyền hạn của đảng viên như sau:

1. Được thông tin và trao đổi vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chế độ của Đảng; biểu quyết công tác của Đảng.

2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan chỉ đạo các đơn vị quản lý của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong khuôn khổ tổ chức; báo cáo kiến nghị với các cơ quan có phận sự và đề nghị được giải đáp.

4. Trình bày quan điểm lúc tổ chức đảng nhận xét, quyết định công việc hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan chỉ đạo của Đảng.

Như vậy, các Điều 1, Điều 2, Điều 3 trong Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định 1 cách đầy đủ về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên. Mỗi người lúc được đứng trong đội ngũ của Đảng đều phải nghiêm chỉnh tiến hành những quy định này về đảng viên để xây dựng Đảng ta càng ngày càng trong lành và lớn mạnh như lời của Bác Hồ đánh giá lúc Đảng ta tròn 30 tuổi:

Đảng ta lớn lao như biển rộng, như núi cao
Ba mươi 5 cố gắng và chiến thắng biết bao lăm tình.
Đảng ta là đạo đức, là tiến bộ,
Là hợp nhất, độc lập, là hoà bình no đủ”.

Câu 2: Những nội dung căn bản về học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công đoạn hiện tại?

Hồ Chí Minh là 1 lãnh tụ nhân tài của dân chúng ta, là người hùng giải phóng dân tộc, là danh nhân bản hóa toàn cầu. Suốt cuộc đời, Người hết dạ vô cùng dùng cho Non sông, dùng cho cách mệnh, dùng cho dân chúng. Ham muốn tột bực của người thật là giản dị: “Tôi chỉ có 1 sự thèm muốn, thèm muốn tột bực, là làm sao cho nước ta hoàn toàn được độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào người nào cũng có cơm ăn áo mặc, người nào cũng được học hành”. Câu đó được Bác nói lúc giải đáp các nhà báo nước ngoài vào đầu 5 1946. Câu nói đó có ý nghĩa bự lao trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng tổ quốc. Câu nói đó trình bày trị giá nhân bản thâm thúy và trị giá đạo đức bự lao.

…………………

Bài thu hoạch thiện cảm Đảng – Mẫu 4

Câu hỏi

Câu 1: Đồng đội hãy thể hiện 5 bài học bự của cách mệnh Việt nam được nêu trong Cương lĩnh 5 1991. Phân tích bài học nhưng đồng đội thấy tâm đắc nhất. Ý nghĩa của bài học này đối với công tác của đồng đội ?

Câu 2 :Thực chất giai cấp người lao động của Đảng được trình bày ở những điểm chính yếu nào trong Điều lệ Đảng ?

Câu 3 : Đồng đội hãy phân tách sự nhu yếu của việc học tập và tuân theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Liên Hệ việc tiến hành cuộc chuyển di ở cơ quan, đơn vị đồng đội ?

Bài làm

Câu 1 :

Trcửa ải dài theo dòng lịch sử của giang san chúng ta có thể dễ dãi nhận thấy 1 điều rằng cách mệnh Việt Nam đã đi hết từ chiến thắng này cho đến chiến thắng khác, dưới sự chỉ đạo của Đảng, có cương lĩnh, có đường lối soi sáng chỉ đường, tạo ra những cuộc chiến lịch sử lẫy lừng 5 châu, chấn động địa cầu, tạo ra cuộc sống bình an, no đủ và hạnh phúc cho toàn bộ dân tộc ta và được trường tồn đến hiện nay và mãi mãi

Nước đã đang bước vào công đoạn hồi nhập nhập thế giới, cuộc sống càng ngày càng tăng trưởng mạnh bạo, công đoạn công nghiệp hóa tiên tiến hóa càng ngày càng lên cao, trước những xu hướng mới yêu cầu Đảng ta phải có được cương lĩnh rõ ràng để chỉ lối cho những bờ bến hạnh phúc cho dân chúng, cho loài người, và cương lĩnh 5 1991 đã cho chúng ta thấy rõ được những đề nghị mang tính nhu yếu nhưng chúng ta phải tiến hành được để tô thêm những trang sử vàng cho sự thành công trong trục đường hội nhập của tổ quốc.

Vậy 5 bài học bự của cách mệnh Việt Nam được nêu trong cương lĩnh 1991 được trình bày như thế nào? chúng ta cùng nhau đi mày mò:

Tổng kết thực tế hơn 60 5 của nước ta, trong đấy có 5 5 tiến hành đường lối đổi mới do Đại hội VI đề ra, từ những kinh nghiệm thành công và cả những kinh nghiệm chưa thành công, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã nêu ra được 5 bài học bự của cách mệnh Việt Nam:

1 là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đây là bài học xuyên suốt công đoạn cách mệnh nước ta, độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở đảm bảo kiên cố cho độc lập dân tộc. Hai vấn đề này có quan hệ hữu cơ với nhau. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội sẽ tạo ra công mạnh béo bự của dân tộc trong tranh đấu cách mệnh, giành chiến thắng.

Hai là, Sự nghiệp cách mệnh là của dân chúng, do dân chúng và vì dân chúng. Để phát huy, nhân lên sức mạnh lớn lao của dân chúng, sự chỉ đạo và toàn thể hoạt động của Đảng phải khởi hành từ ích lợi và ước muốn chân chính của dân chúng, đại biểu trung thành cho ích lợi của dân chúng.

Ba là, ko dừng củng cố, tăng mạnh kết đoàn, kết đoàn toàn Đảng, kết đoàn toàn dân, kết đoàn dân tộc, kết đoàn quốc tế.Kết đoàn là truyền thống quý báu và là bài học lịch sử bự, dài lâu của dân tộc ta đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh áp dụng thành công, hình thành nguồn sức mạnh béo bự để giành chiến thắng.

4 là, liên kết sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Sức mạnh dân tộc, sức mạnh trong nước là sức mạnh tổng hợp của nhiều nguồn lực. Sức mạnh thời đại, sức mạnh quốc tế đầu tiên là sức mạnh của quy luật và xu hướng tăng trưởng chẳng thể đảo ngược của lịch sử loài người.

5 là, sự chỉ đạo đúng mực của Đảng là yếu tố bậc nhất đảm bảo chiến thắng của cách mệnh Việt Nam. Giữ vững và tăng mạnh sự chỉ đạo của Đảng là yếu tố quyết định bậc nhất đảm bảo chiến thắng của sự nghiệp cách mệnh nước ta. Để làm được điều đấy, phải xây dựng Đảng lớn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên đổi mới phương thức chỉ đạo của Đảng phục vụ đề nghị của tình hình thực tiễn, đủ sức khắc phục các vấn đề do cuộc sống đặt ra.

Thực chất thì bản thân tôi hoàn toàn tâm đắc tất cả các bài học ở trên, trong tôi qua mỗi bài học tự rút ra được cho mình những bài học quý báu, những tri thức cần và đủ để có thể biến thành 1 đảng viên tốt, chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao, và đóng góp vào sự tăng trưởng chung của Đảng, Nhà nước.

Từ cái nhìn khách quan và chi tiết nhất tôi cũng đưa ra được cho mình Bài học tâm đắc nhất đấy là ở bài học bự thứ 2 :

Sự nghiệp cách mệnh là của dân chúng, do dân chúng và vì dân chúng

Có thể khẳng định 1 điều rằng: Sự nghiệp cách mệnh là của dân chúng, do dân chúng và vì dân chúng. Để phát huy, nhân lên sức mạnh lớn lao của dân chúng, sự chỉ đạo và toàn thể hoạt động của Đảng phải khởi hành từ ích lợi và ước muốn chân chính của dân chúng, đại biểu trung thành cho ích lợi của dân chúng

8 mươi mốt 5 qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và đoàn luyện, dân tộc ta đã vượt qua vô vàn gian nan, thách thức, lập nên những kỳ tích lớn lao trong cách mệnh giải phóng dân tộc và xây dựng, tăng trưởng tổ quốc, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thắng lợi của Cách mệnh Tháng 8 5 1945 đã đưa dân chúng thoát khỏi cảnh bầy tớ lầm than, giành độc lập cho tổ quốc, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi lớn lao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã bảo vệ và trở thành quả Cách mệnh Tháng 8 1945, giải phóng miền Bắc, kết thúc giai cấp thống trị của thực dân Pháp trên tổ quốc ta, đưa cách mệnh nước ta bước sang công đoạn mới, công đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiếp diễn thực hiện cách mệnh giải phóng ở miền Nam.

Trcửa ải qua 21 5 đấu tranh, dân chúng ta đã đánh thắng trận đánh tranh xâm lăng kiểu mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành vang dội 30 5 chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Non sông, kết thúc vĩnh viễn giai cấp thống trị kéo dài hơn 1 thế kỉ của chủ nghĩa thực dân trên tổ quốc ta, chấm dứt về căn bản cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ sở hữu dân trên cả nước, đất nước thu về 1 mối. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là chiến thắng lớn lao nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo, ghi lại bước đột phá quyết định cho dân tộc Việt Nam tiến vào kỉ nguyên mới- kỉ nguyên độc lập, hợp nhất và chủ nghĩa xã hội.

Sau 30 5 chiến tranh giải phóng, cả nước bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây là 1 trận đánh đấu “đồ sộ” để loại trừ những gì cũ kỹ lỗi thời, tạo ra những trị giá “mới mẻ, tươi tốt” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh.

Trong buổi đầu cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như trong thời đoạn đổi mới, dân tộc ta phải đối diện với bao thử thách, gian nan gay gắt cả trong nước và quốc tế. Đặc trưng vào thập kỉ 90 của thế kỉ XX, trong bối cảnh quốc tế vô cùng phức tạp và tình hình tổ quốc gặp vô vàn gian nan, các thần thế cừu địch ko dừng chống phá, mà với khả năng bền chí của 1 chính đảng cách mệnh và khoa học, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên trì tiêu chí nhưng Đảng, dân chúng đã tuyển lựa, giữ vững vai trò chỉ đạo, chống chèo con thuyền cách mệnh vượt qua sóng gió, tiếp diễn tiến lên, thực hiện công cuộc đổi mới đạt nhiều thành quả quan trọng. Đảng đã đề ra và từng bước bổ sung, hoàn thiện đường lối cách mệnh 1 cách đúng mực, thông minh, bước đầu tạo nên 1 hệ thống các ý kiến và nguyên lý lãnh đạo công cuộc đổi mới, khai hoang trục đường đi lên chủ nghĩa xã hội thích hợp với thực tiễn nước ta, kế thừa và phát huy trị giá văn hoá và bản sắc dân tộc. Đây là kết quả của 1 công đoạn trằn trọc, tìm tòi, tổng kết, đổi mới tư duy lí luận, nhận thức đúng mực hơn về thực tế cách mệnh Việt Nam. Đảng càng ngày càng trưởng thành và có thêm kinh nghiệm chỉ đạo nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình cảnh mới.

Xuyên suốt chặng đường hoạt động cách mệnh 80 5 qua, trong các Cương lĩnh (từ Cương lĩnh trước nhất 5 1930 tới Cương lĩnh xây dựng tổ quốc trong thời đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, 5 1991), hay trong mọi chủ trương, đường lối, chế độ của Đảng đều trình bày rất rõ, Đảng ta ko có mục tiêu nào khác là tranh đấu cho tự do độc lập dân tộc và hạnh phúc của dân chúng. Quần chúng dân chúng là người làm nên lịch sử. “Sự nghiệp cách mệnh là của dân chúng, do dân chúng, và vì dân chúng. Chính dân chúng là người làm nên chiến thắng lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải khởi hành từ ích lợi và ước muốn chân chính của dân chúng. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó khăng khít với dân chúng. Quan liêu, mệnh lệnh, xa vắng dân chúng sẽ đưa tới những tổn thất ko lường được đối với vận mệnh của tổ quốc”.

…………

Bài thu hoạch thiện cảm Đảng – Mẫu 5

Câu 1: Động chí hãy phân tách những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Trả lời

Trước hết phải khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam có mặt trên thị trường đấy là thành phầm chắt lọc tranh đấu dân tộc và tranh đấu giai cấp ở Việt Nam dưới ánh sáng của thời đại mới; Là thành phầm của sự liên kết chủ nghĩa Mác Lênin; Phong trào người lao động và Phong trào yêu nước ở nước ta trong những 5 20 của thế kỷ XX. Đây là sự áp dụng và tăng trưởng thông minh thuyết lí Mác-Lênin vệ sự có mặt trên thị trường của Đảng Cộng sản ở 1 nước thực dân địa nữa phong kiến và có truyền thống yêu nước từng ngần đó 5.

Ngay kể từ mới thành lập, Đảng đã thật sự là đội đi đầu chỉ đạo của giai cấp người lao động.

và của cả dân tộc Việt Nam. Sự kiện Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập chứng tỏ giai cấp vô sản Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức chỉ đạo cách mệnh. Đảng cộng sản Việt Nam chẳng những là đội đi đầu chỉ đạo của giai cấp người lao động Việt Nam nhưng còn là đại biểu chân chính cho ích lợi của toàn bộ dân tộc Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam ko chỉ mang thực chất giai cấp người lao động nhưng còn là lực lượng dẫn dắt phong trào dân tộc chân chính, 1 Đảng cách mệnh vì nước vì dân.

Chặng đường vang dội hơn 7 thập kỉ qua cách mệnh Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Đảng đã khẳng định: Sự chỉ đạo đứng đắn và minh mẫn của Đảng là yếu tố quyết định mọi thắng

lợi của cách mệnh Việt Nam. Ngày nay, dưới sự chỉ đạo của Đảng dân chúng ta đã đạt được những thành quả kỳ diệu. Tuy nhiên, Đảng cũng còn có những yếu kém, có khi phạm sai trái, thiếu sót mình mà đã để ra những giải pháp tu sửa đúng mực, kịp thời, Đảng đã công khai tự phê bình, nhận thiếu sót trước dân chúng, phấn đấu tu sửa và tu sửa có kết quả. Vì thế, Đảng vẫn được dân chúng tin tưởng, thừa nhận Đảng là đội đi đầu chính trị. người chỉ đạo chân chính độc nhất của cả dân tộc, Ở nước ta, ngoài Đảng Cộng sản ko lực lượng nào có thể chỉ đạo cách mệnh.

Trong công đoạn chỉ đạo cách mệnh, Đảng ko dừng tôi rèn và trưởng thành và đã xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, trình bày thực chất tốt đẹp của Đảng ta. Trọng những truyền thống đấy nổi trội nhất là 6 truyền thống căn bản sau:

“Thứ nhất là; Khả năng chính trị vững vàng, kiên trì tiêu chí lý tưởng cách mệnh,

Hai là: Nêu cao ý thức độc lập tự chủ và thông minh.

Ba là; Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc.

…………..

Bài thu hoạch thiện cảm Đảng – Mẫu 6

Câu 1. Trình bày vai trò chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị? Anh/chị cần làm gì và cố gắng như thế nào để biến thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam?

Gợi ý làm bài:

Vai trò chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam:

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và đoàn luyện, đã chỉ đạo dân chúng thực hiện Cách mệnh tháng 8 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh thắng các trận đánh tranh xâm lăng, xoá bỏ cơ chế thực dân phong kiến.

Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò chỉ đạo hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị. Trong hệ thống chính trị nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền. Đây là 1 thế tất lịch sử, thế tất khách quan. Sự chỉ đạo đó vừa có cơ sở đạo lý, vừa có cơ sở pháp lý.

Khi biến thành 1 Đảng độc nhất cầm quyền, sự chỉ đạo của Đảng được tiến hành trong mối quan hệ khá phức tạp và mẫn cảm với chế độ tiến hành quyền lực nhà nước pháp quyền và trong các điều kiện xây dựng, phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Sự còn đó và hoạt động của Nhà nước, nhưng bộc lộ nhất là bộ máy nhà nước, yêu cầu phải phân định sự chỉ đạo của Đảng đối với vai trò điều hành, quản lý của Nhà nước.

Trong tổ chức của hệ thống chính trị, Đảng ta vừa là lực lượng chỉ đạo toàn thể hệ thống, vừa là thành viên trong hệ thống chính trị. Trong thực tế, vai trò và sự chỉ đạo của Đảng xoành xoạch được xác định trong từng mối quan hệ với từng thể chế, tổ chức chi tiết trong hệ thống chính trị.

Sự chỉ đạo của Đảng với hệ thống chính trị hiện tại đặt trong điều kiện mới, đấy là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, phát huy mạnh bạo nền dân chủ trong chế độ thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Để đảm bảo vai trò chỉ đạo của Đảng trong hệ thống chính trị, Đảng phải tự đổi mới và tăng lên sức đấu tranh của các tổ chức đảng. Tăng mạnh mối quan hệ của Đảng với các thành tố của hệ thống chính trị là 1 nội dung quan trọng của đổi mới phương thức chỉ đạo của Đảng.

Cần làm gì và cố gắng như thế nào để biến thành Đảng viên:

Có 5 tiêu chí căn bản nhưng bất cứ người nào đang cố gắng đứng trong đội ngũ của Đảng cần phải làm. Chi tiết:

– Thứ nhất: Xác định động cơ vào Đảng đúng mực

Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Tại sao chúng ta vào Đảng? Phcửa ải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải!… Chúng ta vào Đảng là để hết dạ vô cùng dùng cho giai cấp, dùng cho dân chúng, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”. Bác còn dặn dò nếu sợ ko dùng cho được dân chúng, dùng cho được cách mệnh thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng. Bởi vì Đảng là tổ chức cách mệnh có sứ mạng cao cả kết đoàn và chỉ đạo dân chúng tranh đấu cho độc lập và chủ nghĩa xã hội, chứ chẳng phải là nơi để kiếm tìm danh vọng, địa vị, thu hái lợi lộc.

Vậy động cơ vào Đảng của bạn là gì? Bạn đã xác định được động cơ đúng mực cho mình hay chưa? Việc xác định động cơ vào Đảng đúng mực là điều có ý nghĩa quyết định. Chỉ lúc bạn thực thụ tỉnh ngộ về mục tiêu, lý tưởng cách mệnh, bạn thực thụ mới có thể đứng trong đội ngũ của Đảng. Đảng CSVN ko thu nạp vào đội ngũ mình những người mang động cơ thiếu trắng trong, méo mó; càng ko để cho các phần tử thời cơ lọt vào Đảng. Tất cả những người mong muốn cố gắng vào Đảng là những người xả thân theo lý tưởng cách mệnh, bằng lòng hy sinh, cố gắng, phấn đấu đi theo trục đường nhưng Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Cái được bự nhất lúc vào Đảng là được dùng cho cách mệnh, dùng cho dân chúng, được Đảng và dân chúng tin tưởng, yêu quý.

Trong chế độ kinh tế thị phần hiện tại, mỗi người chúng ta khái quát, người đảng viên nói riêng, luôn phải đương đầu với biết bao gian nan, thách thức là những cám dỗ của quyền lực, tiền của… Nếu người vào Đảng ko có động cơ vào Đảng trắng trong sẽ chẳng thể vượt qua được những thách thức, ko thắng nổi sự cám dỗ vật chất và những mưu mô “diễn biến hoà bình” của các thần thế cừu địch.

– Thứ 2: Đoàn luyện khả năng chính trị, nhân phẩm đạo đức cách mệnh

Khả năng chính trị trình bày ở nhận thức đúng mực và kiên trì tiêu chí, lý tưởng đã tuyển lựa; trong bất cứ cảnh huống gian nan nào cũng ko dao động, suy giảm niềm tin và ý chí đấu tranh. Khí tiết của người cách mệnh là “sang giàu chẳng thể hấp dẫn, nghèo đói chẳng thể lay chuyển, uy vũ chẳng thể khuất phục”. Trong điều kiện hiện tại, lúc cách mệnh toàn cầu tạm bợ lâm vào thoái trào, cần đặc thù nhấn mạnh tới sự kiên trì lập trường, ý kiến chính trị, trung thành với tiêu chí, lý tưởng của Đảng, với ích lợi của dân chúng lao động và của dân tộc.

– Để có khả năng chính trị vững vàng, người cố gắng vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp người lao động, ko để mất phương hướng chính trị.

– Luôn cố gắng học tập, nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền móng tư tưởng của Đảng. Tăng lên trình độ về mọi mặt, tích luỹ tri thức và kinh nghiệm, làm giàu vốn hiểu biết của mình. Khả năng chính trị được đoàn luyện qua hoạt động thực tế. Muốn biến thành đảng viên của Đảng cần thường xuyên tự đoàn luyện mình qua thực tiễn sản xuất, công việc, hoạt động chính trị – xã hội.

– Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mệnh. Đạo đức cách mệnh có nội dung vô cùng phong phú, mà như lời Bác Hồ dạy: “Nói tóm lược, thì đạo đức cách mệnh là: Quyết tâm suốt đời tranh đấu cho Đảng, cho cách mệnh. Đấy là điều chủ yếu nhất”. Trong Đảng ta, biết bao đồng đội đã vì dân, vì Đảng nhưng hy sinh oanh liệt, đã nêu gương chói lọi về đạo đức cách mệnh. Ngày nay, đại bộ phận đảng viên vẫn giữ vững nhân phẩm đạo đức cách mệnh, được dân chúng quý mến, tin tưởng. Xây dựng đạo đức cách mệnh phải đi đôi với chống chủ nghĩa tư nhân.

– Đường lối của Đảng là liên kết hài hoà 3 loại ích lợi: ích lợi toàn xã hội, ích lợi cộng đồng và ích lợi tư nhân, trong đấy, ích lợi tư nhân là động lực trực tiếp. Chiến đấu chống chủ nghĩa tư nhân chẳng phải là phủ định vai trò, ích lợi tư nhân. Ích lợi tư nhân được tôn trọng lúc nó ko trái với ích lợi chung của số đông. Đảng xoành xoạch tôn trọng và ân cần tới ích lợi tư nhân, mà cương quyết chống chủ nghĩa tư nhân, ích kỷ, đặt ích lợi tư nhân mình lên trên

– Thứ 3: Tăng lên năng lực, chấm dứt tốt nhiệm vụ

– Đảng viên phải chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao. Để xứng đáng với vai trò đi đầu, kiểu mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

– Để biến thành đảng viên, người đang cố gắng vào Đảng cần chấm dứt tốt nhiệm vụ công việc của mình và nhiệm vụ được diễn ra đảng, đoàn thể ủy quyền, đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đấy là điều kiện chính yếu để nhân dân tin tưởng giới thiệu và tổ chức đảng phê chuẩn kết nạp vào Đảng.

– Thứ 4: Gắn bó với cộng đồng, với dân chúng, hăng hái tham dự hoạt động đoàn thể, công việc xã hội

1 trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó khăng khít, máu thịt với dân chúng. Đảng viên phải trình bày sự gắn bó với nhân dân ở nơi làm việc và nơi trú ngụ của mình. Phcửa ải hoà mình với nhân dân, tin cậy, am tường và lắng tai quan điểm của nhân dân. Thường xuyên chăm lo đời sống, phát huy quyền làm chủ của dân chúng, chuyển di dân chúng tiến hành đường lối của Đảng và chế độ, luật pháp của Nhà nước.

– Nhiệt tình tham dự sinh hoạt đoàn thể nhưng bản thân là thành viên, góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong sự nghiệp đổi mới, tăng mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, tiên tiến hoá tổ quốc.

– Chú trọng mở mang quan hệ xã hội và hăng hái tham dự công việc xã hội, kiểu mẫu và chuyển di gia đình, người nhà tham dự các phong trào, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc; chống tệ nạn xã hội quan liêu, tham nhũng, thụ động, phí phạm.

– Thứ 5: Hăng hái tham dự xây dựng đảng cơ sở

Đây là 1 trong những tiêu chí hết sức quan trọng. Để được đứng trong đội ngũ của Đảng, người phấn dấu vào Đảng phải hăng hái tham dự xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở trong lành, lớn mạnh. Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn của mình, hăng hái đóng góp quan điểm với chi bộ, đảng bộ trong việc chỉ đạo cơ quan, đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước; tăng trưởng và tăng lên hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống dân chúng và khích lệ dân chúng làm tròn bổn phận đối với Nhà nước.

Tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở còn bao gồm các nội dung sau:

+ Hăng hái hưởng ứng các phong trào, các hoạt động khai triển tiến hành chủ trương nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra với ý thức chủ động thông minh, cố gắng cố gắng cao nhất. Góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong cuộc sống.

+ Chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn, nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân dân chúng, kết quả thật hiện chủ trương, chế độ, nghị quyết của Đảng, kịp thời phản ảnh, yêu cầu với tổ chức đảng.

+ Hăng hái và bạo dạn tham dự đóng góp quan điểm đối với sự chỉ đạo của tổ chức đảng và hàng ngũ đảng viên, góp phần tăng lên năng lực chỉ đạo và sức đấu tranh của tổ chức đảng, tăng lên chất lượng hàng ngũ đảng viên.

+ Tham gia quan điểm lúc được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng phê chuẩn, bầu vào cấp uỷ; giới thiệu những nhân dân ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp.

+ Tham gia góp quan điểm đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể, góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong lành, lớn mạnh.

+ Hăng hái và cương quyết tranh đấu bảo vệ Đảng, giữ vững bình ổn chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị. Góp phần làm thất bại mọi thủ đoạn và mưu mô phá hoại của các phần tử xấu, các thần thế cừu địch.

Câu 2 : Anh/chị hãy phân tách sự nhu yếu của việc học tập và tuân theo tư tưởng tấm gương đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh. Liên hệ việc tiến hành cuộc chuyển di học tập và tuân theo tư tưởng tấm gương đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị anh/chị công việc?

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về tư cách mẫu mực, điều đấy trình bày qua tư tưởng, đạo đức, tác phong, cá tính của Người. Tất cả những điều này liên can chặt chẽ đến nhau, tư tưởng chi phối đạo đức, tác phong, cá tính; tác phong là sự trình bày chi tiết hóa tư tưởng, đạo đức.

Do vậy, việc tăng mạnh việc học tập và tuân theo tư tưởng tấm gương đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh trong công đoạn hiện tại là hết sức nhu yếu.

Học tập và tuân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, cá tính của Người có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp cách mệnh ở nước ta hiện tại, giúp cán bộ, đảng viên phải luôn tu dưỡng, đoàn luyện để biến thành những người có nhân phẩm chính trị, đạo đức lối sống giản dị, trắng trong, luôn gắn bó khăng khít với dân chúng, luôn làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu.

Học tập và tuân theo cá tính của Người để ko dừng củng cố lòng tin của dân chúng với cán bộ, đảng viên cũng như củng cố mối quan hệ giữa Đảng với dân. Học tập và tuân theo cá tính Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trước mắt và dài lâu đối với sự nghiệp cách mệnh ở nước ta hiện tại.

Ở đơn vị tôi đang công việc hiện tại, việc chuyển di học tập và tuân theo tư tưởng tấm gương đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh luôn được đề cao trong toàn Chi bộ cũng như toàn đơn vị. Việc chuyển di này cũng cho kết quả tốt và càng ngày càng đi lên.

Chi tiết, như lời dặn của Bác trong Di chúc: “phải giữ giàng Đảng ta thật trong lành, phải xứng đáng là người chỉ đạo, là người tôi tớ thật trung thành của dân chúng”.

Gắn tính tự giác học tập, đoàn luyện của mỗi tư nhân tại đơn vị với sự đôn đốc, rà soát giám sát của chi bộ. Việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được mở màn ngay từ những điều nhỏ nhất, đời thường nhất, như những câu chuyện bé về việc tuân thủ kỷ luật của Bác nhưng người nào cũng có thể học và tuân theo.

Tại cơ quan, mỗi cán bộ, đảng viên, thường xuyên cập nhật và nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước, tự đoàn luyện đạo đức cách mệnh, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự tư tự lợi, thường xuyên đoàn luyện nhân phẩm đạo đức cách mệnh, ngay thẳng, thật thà, và tận tụy mọi công tác ko dừng học tập, nghiên cứu khoa học nhằm tăng lên trình độ lý luận chính trị.

Trong nhiệm vụ chuyên môn, luôn hăng hái và tự giác trong việc tiến hành đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, tăng lên tính nhiều năm kinh nghiệm, tính thực tế trong công tác, thường xuyên san sớt khi thuận tiện cũng như lúc gặp vấn đề, khích lệ, tương trợ trên ý thức xây dựng cho đồng đội, đồng nghiệp cùng văn minh, ngay thẳng tranh đấu chống các bộc lộ thụ động.

………………

Bài thu hoạch lớp thiện cảm Đảng – Mẫu 7

Bài thu hoạch thiện cảm Đảng – Mẫu 7
Bản thân thầy cô giáo lúc được đi học lớp bồi dưỡng đảng viên mới thì mỗi thầy cô giáo lại càng tinh thần, nhận thức rõ ràng hơn về vai trò cũng như nhiệm vụ của mình trong việc cố gắng cố gắng để biến thành người Đảng viên tốt.

Hơn người nào hết thì bản thân người thầy cô giáo phải thấm nhuần rõ tư tưởng, thông suốt Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mệnh trong đội đi đầu của giai cấp người lao động, dân chúng lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời cố gắng cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đặt ích lợi của Non sông, của giai cấp người lao động và dân chúng lao động lên trên ích lợi tư nhân của bản thân, gia đình mình.

Người con của Đảng phải chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và luật pháp của Nhà nước; có lao động, chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó khăng khít với dân chúng; phục tòng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ giàng kết đoàn hợp nhất trong Đảng.

Người thầy cô giáo lúc đã đi theo Đảng cộng sản Việt nam thì phải nhất nhất, tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mệnh của Đảng, chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, luật pháp của Nhà nước; chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao; phục tòng tuyệt đối sự cắt cử và điều động của Đảng.

Không dừng học tập, đoàn luyện, tăng lên trình độ tri thức, năng lực công việc, nhân phẩm chính trị, đạo đức cách mệnh, có lối sống lành mạnh; tranh đấu chống chủ nghĩa tư nhân, thời cơ, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, phí phạm và các bộc lộ thụ động khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên ko được làm.

Trong mọi gian nan gian truân, trước mọi thần thế chống phá, trước những cám dỗ hấp lực của đồng bạc thì yêu cầu người đảng viên phải luôn phấn đấu, giữ vững sự kiên trì, ý chí bảo vệ Non sông, ko bị lung lay, lôi kéo, câu kéo, bản thân mỗi thầy cô giáo xoành xoạch nêu cao lý tưởng sống, đấu tranh vì hạnh phúc của dân chúng, tận tuỵ dùng cho dân chúng.

Kế bên hoạt động công việc tại trường, tại cơ sở thì trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, đời thường thì người thầy cô giáo cần biết cách liên hệ chặt chẽ với dân chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân chúng; chăm lo đời sống vật chất, ý thức và bảo vệ lợi quyền chính đáng của dân chúng.

Muốn gần gụi, tạo sự tin cậy niềm tin với dân chúng, đầu tiên người đảng viên mới cần hăng hái tham dự công việc nhân dân, công việc xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền chuyển di gia đình và dân chúng tiến hành đường lối, chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước.

Cùng lúc người Đảng viên cần tham dự xây dựng, bảo vệ đường lối, chế độ và tổ chức của Đảng; phục tòng kỷ luật, giữ giàng kết đoàn hợp nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, thật thà với Đảng; làm công việc tăng trưởng đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

………………

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải file để xem thêm nội dung cụ thể.

.


Thông tin thêm về Bài thu hoạch cảm tình Đảng năm 2022 7 bài thu hoạch lớp cảm tình Đảng năm 2022

Bài thu hoạch thiện cảm Đảng là bài thu hoạch, tổng kết của tư nhân học viên sau lúc tham dự lớp cảm tỉnh Đảng. Nội dung trong bài thu hoạch thiện cảm Đảng mỗi tư nhân sẽ trình bày được sự hiểu biết của mình về Đảng cộng sản Việt Nam.Hiện nay có rất nhiều bài thu hoạch thiện cảm Đảng bởi vì tùy thuộc vào từng lĩnh vực làm việc và học tập không giống nhau như bài thu hoạch thiện cảm Đảng của thầy cô giáo, công an…. Nhưng làm thế nào để viết bài thu hoạch cho đúng chuẩn, đẹp thì chẳng phải người nào cũng biết cách. Với câu hỏi thường gặp và 7 mẫu bài thu hoạch lớp thiện cảm Đảng 5 2022 trong bài viết dưới đây của Học Điện Tử Cơ Bản sẽ giúp các đồng đội mau chóng hoàn thiện bài thu hoạch cho riêng mình.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu bài thu hoạch thiện cảm Đảng 5 2022Gợi ý làm bài thu hoạch thiện cảm Đảng Câu hỏi thường gặp trong bài thu hoạch lớp thiện cảm ĐảngBài thu hoạch thiện cảm Đảng – Mẫu 1Bài thu hoạch thiện cảm Đảng – Mẫu 2Bài thu hoạch thiện cảm Đảng – Mẫu 3Bài thu hoạch thiện cảm Đảng – Mẫu 4Bài thu hoạch thiện cảm Đảng – Mẫu 5Bài thu hoạch thiện cảm Đảng – Mẫu 6Bài thu hoạch lớp thiện cảm Đảng – Mẫu 7Gợi ý làm bài thu hoạch thiện cảm Đảng Câu 1: Định hướng về hệ thống chính trị và vai trò chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam?Đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam hiện naya) Tính nhất nguyên chính trịChế độ chính trị Việt Nam là thiết chế chính trị 1 Đảng độc nhất cầm quyền. Hệ thống chính trị ở Việt Nam là thế chế nhất nguyên chính trị, ko còn đó các đảng chính trị đối lập.Hệ thống chính trị Việt Nam gắn liền với vai trò tổ chức và chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt nam.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Thuộc tính nguyên chính của hệ thống chính trị được trình bày ở tính nhất nguyên tư tưởng. Toàn bộ hệ thống chính trị đều được diễn ra và hoạt động trên nền móng tư tưởng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.b) Tính thống nhấtHệ thống chính trị Việt Nam bao gồm nhiều tổ chức có thuộc tính, địa điểm, vai trò, tác dụng không giống nhau, mà có quan hệ chặt chẽ, gắn bó với nhau, tạo thành 1 thể hợp nhất.Tính hợp nhất của hệ thống chính trị nước ta được xác định bởi các nhân tố sau:Sự chỉ đạo hợp nhất của 1 đảng độc nhất cầm quyền là Đảng Cộng sản Việt Nam.Sự hợp nhất về tiêu chí chính trị của toàn thể hệ thống là xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam với nội dung: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, tiến bộ.Sự hợp nhất ở nguyên lý căn bản trong tổ chức và hoạt động là dân chủ.Sự hợp nhất của hệ thống tổ chức ở từng cấp, từ Trung ương tới địa phương, với các bộ phận hợp thành.c) Gắn bó khăng khít với dân chúng, chịu sự rà soát, giám sát của nhân dânĐây là đặc điểm có tính nguyên lý của hệ thống chính trị Việt Nam. Đặc điểm này khẳng định hệ thống chính trị Việt Nam ko chỉ gắn với chính trị, quyền lực chính trị, nhưng còn gắn với xã hội. Trong hệ thống chính trị, có các tổ chức chính trị (như Đảng, Nhà nước), các tổ chức vừa có tính chính trị, vừa có tính xã hội (như Chiến trận Non sông và các tổ chức chính trị – xã hội khác). Do vậy, hệ thống chính trị ko đứng trên xã hội, tách khỏi xã hội (như những lực lượng chính trị áp bức xã hội trong các xã hội có bóc lột), nhưng là 1 bộ phận của xã hội, gắn bó với xã hội. Cầu nối quan trọng giữa hệ thống chính trị với xã hội chính là Chiến trận Non sông và các tổ chức chính trị – xã hội.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Sự gắn bó khăng khít giữa hệ thống chính trị với dân chúng được trình bày trên các nhân tố:Đây là quy luật còn đó của Đảng, là nguyên lý tổ chức và hoạt động của Đảng cầm quyền.Nhà nước là Nhà nước của dân chúng, do dân chúng, vì dân chúng.Chiến trận Non sông, các tổ chức chính trị – xã hội là bề ngoài tập trung, tổ chức của chính các phân khúc dân chúng.Hệ thống chính trị là trường học dân chủ của dân chúng. Mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị là phương thức tiến hành quyền làm chủ của dân chúng.d) Sự liên kết giữa tính giai cấp và tính dân tộc của hệ thống chính trịĐặc điểm thu hút của hệ thống chính trị Việt Nam là hệ thống chính trị đại diện cho nhiều giai cấp, phân khúc dân chúng. Các giai cấp, phân khúc dân chúng được đại diện bởi các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, đều thừa nhận vai trò chỉ đạo của giai cấp người lao động. Do vậy, hệ thống chính trị nước ta mang thực chất giai cấp người lao động và tính dân tộc thâm thúy.Sự liên kết giữa tính giai cấp và tính dân tộc được khẳng định trong thực chất của từng tổ chức thuộc hệ thống chính trị. Đảng Cộng sản Việt Nam – đội đi đầu của giai cấp người lao động, cũng cùng lúc là đội đi đầu của dân chúng lao động và của cả dân tộc. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của dân chúng, do dân chúng, vì dân chúng. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã gắn kết vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp, hình thành sức mạnh tổng hợp của toàn thể hệ thống chính trị. Sự phân biệt giữa dân tộc và giai cấp mang tính kha khá và ko có ranh giới rõ ràng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Vai trò chỉ đạo của Đảng đối với hệ thống chính trịTrong hệ thống chính trị nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền. Đấy là sự tuyển lựa của dân tộc ta, là 1 thế tất lịch sử, thế tất khách quan. Sự chỉ đạo đó vừa có cơ sở đạo lý, vừa có cơ sở pháp lý.Khi biến thành 1 Đảng độc nhất cầm quyền, sự chỉ đạo của Đảng được tiến hành trong mối quan hệ khá phức tạp và mẫn cảm với chế độ tiến hành quyền lực nhà nước pháp quyền và trong các điều kiện xây dựng, phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Sự còn đó và hoạt động của Nhà nước, nhưng bộc lộ nhất là bộ máy nhà nước, yêu cầu phải phân định sự chỉ đạo của Đảng đối với vai trò điều hành, quản lý của Nhà nước.Trong tổ chức của hệ thống chính trị, Đảng ta vừa là lực lượng chỉ đạo toàn thể hệ thống, vừa là thành viên trong hệ thống chính trị. Điều đấy cũng yêu cầu phải xác định rõ vai trò chỉ đạo của Đảng, nhân cách thành viên của Đảng và bản lĩnh độc lập của mỗi thành viên thuộc hệ thống chính trị trong các mối quan hệ chính trị và sinh hoạt dân chủ.Trong thực tế, vai trò và sự chỉ đạo của Đảng xoành xoạch được xác định trong từng mối quan hệ với từng thể chế, tổ chức chi tiết trong hệ thống chính trị. Vai trò cầm quyền và sự chỉ đạo của Đảng đối với Nhà nước khác với sự chỉ đạo của Đảng đối với Chiến trận Non sông hoặc đối với các tổ chức chính trị – xã hội và dân chúng. Sự mơ hồ, thiếu chi tiết nào đấy đều có tác động thụ động tới đời sống chính trị của tổ quốc, hoặc là Đảng sẽ bào chữa, làm thay tất cả, bề ngoài hóa Nhà nước và hệ thống chính trị, hoặc là hạ thấp vai trò chỉ đạo của Đảng, khiến cho địa vị cầm quyền của Đảng chỉ còn đó trên danh nghĩa.Sự chỉ đạo của Đảng với hệ thống chính trị hiện tại đặt trong điều kiện mới, đấy là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, phát huy mạnh bạo nền dân chủ trong chế độ thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Để đảm bảo vai trò chỉ đạo của Đảng trong hệ thống chính trị, Đảng phải tự đổi mới và tăng lên sức đấu tranh của các tổ chức đảng. Tăng mạnh mối quan hệ của Đảng với các thành tố của hệ thống chính trị là 1 nội dung quan trọng của đổi mới phương thức chỉ đạo của Đảng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Câu 2. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên như thế nào? Anh/chị cần làm gì và cố gắng như thế nào để biến thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam?Đảng viên có nhiệm vụ1. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mệnh của Đảng, chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, luật pháp của Nhà nước; chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao; phục tòng tuyệt đối sự cắt cử và điều động của Đảng.2. Không dừng học tập, đoàn luyện, tăng lên trình độ tri thức, năng lực công việc, nhân phẩm chính trị, đạo đức cách mệnh, có lối sống lành mạnh; tranh đấu chống chủ nghĩa tư nhân, thời cơ, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, phí phạm và các bộc lộ thụ động khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên ko được làm.3. Liên hệ chặt chẽ với dân chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân chúng; chăm lo đời sống vật chất, ý thức và bảo vệ lợi quyền chính đáng của dân chúng; hăng hái tham dự công việc nhân dân, công việc xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền chuyển di gia đình và dân chúng tiến hành đường lối, chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước.4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chế độ và tổ chức của Đảng; phục tòng kỷ luật, giữ giàng kết đoàn hợp nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, thật thà với Đảng; làm công việc tăng trưởng đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.Đảng viên có quyền:1. Được thông tin và trao đổi các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chế độ của Đảng; biểu quyết công tác của Đảng.2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan chỉ đạo các đơn vị quản lý của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong khuôn khổ tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có phận sự và đề nghị được giải đáp.4. Trình bày quan điểm lúc tổ chức đảng nhận xét, quyết định công việc hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan chỉ đạo của Đảng.Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan chỉ đạo của Đảng.”Điều 5:1. Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời đoạn dự bị mười 2 tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời đoạn dự bị, chi bộ tiếp diễn giáo dục, đoàn luyện và cắt cử đảng viên chính thức giúp đảng viên đấy văn minh.2. Khi hết thời đoạn dự bị, chi bộ xét xác nhận đảng viên chính thức từng người 1 và biểu quyết như lúc xét kết nạp; nếu ko đủ nhân cách đảng viên thì đề xuất lên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên dự bị.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Nghị quyết của chi bộ về đề xuất xác nhận đảng viên chính thức phải được cấp uỷ có thẩm quyền quyết định.4. Đảng viên đã được xác nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp.Phấn đấu như thế nào để biến thành Đảng viên:* Xác định động cơ vào Đảng đúng mựcChủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Tại sao chúng ta vào Đảng? Phcửa ải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải!… Chúng ta vào Đảng là để hết dạ vô cùng dùng cho giai cấp, dùng cho dân chúng, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”. Bác còn dặn dò nếu sợ ko dùng cho được dân chúng, dùng cho được cách mệnh thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng. Bởi vì Đảng là tổ chức cách mệnh có sứ mạng cao cả kết đoàn và chỉ đạo dân chúng tranh đấu cho độc lập và chủ nghĩa xã hội, chứ chẳng phải là nơi để kiếm tìm danh vọng, địa vị, thu hái lợi lộc.Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong 1 tổ chức của những người cùng chung chí hướng tranh đấu xây dựng 1 xã hội mới tốt đẹp dân giàu, nước mạnh, công bình, dân chủ, tiến bộ. Vào Đảng là xả thân theo lý tưởng cách mệnh, bằng lòng hy sinh, cố gắng, phấn đấu đi theo trục đường nhưng Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Cái được bự nhất lúc vào Đảng là được dùng cho cách mệnh, dùng cho dân chúng, được Đảng và dân chúng tin tưởng, yêu quý.- Trong công đoạn cố gắng vào Đảng, việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng mực là điều có ý nghĩa quyết định. Đảng chỉ kết nạp những người thực thụ tỉnh ngộ về mục tiêu, lý tưởng cách mệnh, quyết ko thu nạp vào đội ngũ mình những người mang động cơ thiếu trắng trong, méo mó; càng ko để cho các phần tử thời cơ lọt vào Đảng. Để có động cơ vào Đảng đúng mực, cần hiểu thâm thúy thực chất, mục tiêu của Đảng, hăng hái góp phần tiến hành có hiệu quả tiêu chí, nhiệm vụ do Đảng đề ra; thường xuyên trau dồi đạo đức cách mệnh, tranh đấu giải quyết mọi bộc lộ của chủ nghĩa tư nhân, thực dụng chủ nghĩa, chuộc lợi, lạ lẫm với thực chất của người chiến sĩ cách mệnh.- Xây dựng động cơ vào Đảng đúng mực hiện tại có ý nghĩa rất quan trọng. Trong điều kiện hoà bình, Đảng cầm quyền và chế độ kinh tế thị phần, mỗi người chúng ta khái quát, người đảng viên nói riêng, luôn phải đương đầu với biết bao gian nan, thách thức là những cám dỗ của quyền lực, tiền của… Nếu người vào Đảng ko có động cơ vào Đảng trắng trong sẽ chẳng thể vượt qua được những thách thức, ko thắng nổi sự cám dỗ vật chất và những mưu mô “diễn biến hoà bình” của các thần thế cừu địch.* Đoàn luyện khả năng chính trị, nhân phẩm đạo đức cách mạngBản lĩnh chính trị trình bày ở nhận thức đúng mực và kiên trì tiêu chí, lý tưởng đã tuyển lựa; trong bất cứ cảnh huống gian nan nào cũng ko dao động, suy giảm niềm tin và ý chí đấu tranh. Khí tiết của người cách mệnh là “sang giàu chẳng thể hấp dẫn, nghèo đói chẳng thể lay chuyển, uy vũ chẳng thể khuất phục”. Cùng lúc, khả năng đấy còn trình bày ở ý thức độc lập, thông minh, ko tiêu cực, ỷ lại, thủ cựu, bê trễ. Trong điều kiện hiện tại, lúc cách mệnh toàn cầu tạm bợ lâm vào thoái trào, cần đặc thù nhấn mạnh tới sự kiên trì lập trường, ý kiến chính trị, trung thành với tiêu chí, lý tưởng của Đảng, với ích lợi của dân chúng lao động và của dân tộc.- Để có khả năng chính trị vững vàng, người cố gắng vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp người lao động, giữ vững niềm tin. Trước gian nan ko nao núng ý thức, ko mất phương hướng chính trị và có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên trì.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Khả năng chính trị được tạo nên chính yếu bằng cố gắng của bản thân trong công đoạn học tập, nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền móng tư tưởng của Đảng. Hăng hái học tập, tăng lên trình độ về mọi mặt, tích luỹ tri thức và kinh nghiệm, làm giàu vốn hiểu biết của mình. Khả năng chính trị được đoàn luyện qua hoạt động thực tế. Muốn biến thành đảng viên của Đảng cần thường xuyên tự đoàn luyện mình qua thực tiễn sản xuất, công việc, hoạt động chính trị – xã hội. Chỉ có sự hiểu biết sâu rộng, trải nghiệm dày dạn qua trường học tranh đấu thực tế, chúng ta mới phát triển thành vững vàng, kiên trì.- Cộng với đoàn luyện khả năng chính trị, cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mệnh. Có đạo đức cách mệnh mới chấm dứt được nhiệm vụ cách mệnh vang dội. Đạo đức cách mệnh có nội dung vô cùng phong phú, mà như lời Bác Hồ dạy: “Nói tóm lược, thì đạo đức cách mệnh là: Quyết tâm suốt đời tranh đấu cho Đảng, cho cách mệnh. Đấy là điều chủ yếu nhất”. Trong Đảng ta, biết bao đồng đội đã vì dân, vì Đảng nhưng hy sinh oanh liệt, đã nêu gương chói lọi về đạo đức cách mệnh. Ngày nay, đại bộ phận đảng viên vẫn giữ vững nhân phẩm đạo đức cách mệnh, được dân chúng quý mến, tin tưởng. Đạo đức cách mệnh hoàn toàn trái ngược với chủ nghĩa tư nhân. Chủ nghĩa tư nhân gây ra nhiều tác hại, có lúc nghiêm trọng. Xây dựng đạo đức cách mệnh phải đi đôi với chống chủ nghĩa tư nhân.Đạo đức cách mệnh là kết quả của công đoạn tu dưỡng, đoàn luyện suốt đời, ko dừng nghỉ, như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mệnh chẳng phải trên trời sa xuống. Nó do tranh đấu, đoàn luyện dẻo dai hàng ngày nhưng tăng trưởng và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Ngày nay, đạo đức cách mệnh còn là ý chí, phấn đấu và hiến dâng đưa tổ quốc thoát khỏi hiện trạng kém tăng trưởng, biến thành đất nước giàu mạnh, tiến bộ, dân chúng làm chủ xã hội và có cuộc sống no đủ, tự do, hạnh phúc. Không thể có đạo đức cách mệnh nếu làm gì cũng tính toán thiệt hơn với Đảng, khi nào cũng yêu cầu tận hưởng, muốn tuyển lựa công tác theo ý thích và ích lợi tư nhân, sống thời cơ, thực dụng chủ nghĩa, coi đồng bạc là tất cả; lợi dụng chế độ, chế độ để tham nhũng, phí phạm, làm giàu phạm pháp…- Chiến đấu chống chủ nghĩa tư nhân chẳng phải là phủ định vai trò, ích lợi tư nhân. Mỗi người đều có tính cách riêng, phong cách riêng, đời sống riêng của bản thân và gia đình. Ích lợi tư nhân được tôn trọng lúc nó ko trái với ích lợi chung của số đông. Đường lối của Đảng là liên kết hài hoà 3 loại ích lợi: ích lợi toàn xã hội, ích lợi cộng đồng và ích lợi tư nhân, trong đấy, ích lợi tư nhân là động lực trực tiếp. Đảng xoành xoạch tôn trọng và ân cần tới ích lợi tư nhân, cùng lúc cương quyết chống chủ nghĩa tư nhân, ích kỷ, đặt ích lợi tư nhân mình lên trên, lên trước ích lợi cộng đồng và toàn xã hội.* Tăng lên năng lực, chấm dứt tốt nhiệm vụ- Đảng viên phải chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu biến thành người sản xuất, công việc, đấu tranh và học tập giỏi. Để xứng đáng với vai trò đi đầu, kiểu mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.- Để biến thành đảng viên, người đang cố gắng vào Đảng cần chấm dứt tốt nhiệm vụ công việc của mình và nhiệm vụ được diễn ra đảng, đoàn thể ủy quyền, đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đấy là điều kiện chính yếu để nhân dân tin tưởng giới thiệu và tổ chức đảng phê chuẩn kết nạp vào Đảng. Trong điều kiện hiện tại, ngoài đon đả cách mệnh cần đặc thù coi trọng tăng lên năng lực trí óc và năng lực thực tế; ko dừng học tập, thường xuyên tiếp thu những hiểu biết mới để đủ tri thức phục vụ các đề nghị do thực tế đặt ra. Phcửa ải coi trọng việc học tập chính trị cộng với chuyên môn, nghiệp vụ. Đảng chẳng thể kết nạp những người lười học tập, hoặc học chiếu lệ, chỉ cốt lấy bằng cấp, chẳng thể hiện được tính đi đầu, kiểu mẫu.* Gắn bó với cộng đồng, với dân chúng, hăng hái tham dự hoạt động đoàn thể, công việc xã hộiMột trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó khăng khít, máu thịt với dân chúng. Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống đấy, đầu tiên trình bày sự gắn bó với nhân dân ở nơi làm việc và nơi trú ngụ của mình. Phcửa ải hoà mình với nhân dân, tin cậy, am tường và lắng tai quan điểm của nhân dân. Thường xuyên chăm lo đời sống, phát huy quyền làm chủ của dân chúng, chuyển di dân chúng tiến hành đường lối của Đảng và chế độ, luật pháp của Nhà nước.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Muốn biến thành đảng viên, người cố gắng vào Đảng phải gắn bó với cộng đồng, với dân chúng với đồng nghiệp, bạn hữu trong đơn vị công việc, với bà con thôn xóm, khối phố, tôn trọng, san sớt, ân cần tương trợ lẫn nhau. Hoà mình với nhân dân mà ko thụ động theo những nghĩ suy và việc làm thụ động, sai lầm, nhưng xoành xoạch đề cao ý thức phận sự; chuyển di mọi người kết đoàn, tiến hành chiến thắng tiêu chí, nhiệm vụ do Đảng đề ra.- Người cố gắng vào Đảng phải đon đả tham dự sinh hoạt đoàn thể nhưng bản thân là thành viên, góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong sự nghiệp đổi mới, tăng mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, tiên tiến hoá tổ quốc. Qua hoạt động đoàn thể, người cố gắng vào Đảng thể, hiện rõ vai trò, bản lĩnh chỉ đạo, tập trung nhân dân, phát huy tính đi đầu, kiểu mẫu – những nhân phẩm cầu thiết để biến thành đảng viên của Đảng. Ở nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người trong độ tuổi thanh niên muốn vào Đảng nhất quyết phải là sum vầy ưu tú.- Người muốn vào Đảng càng phải chú trọng mở mang quan hệ xã hội và hăng hái tham dự công việc xã hội, kiểu mẫu và chuyển di gia đình, người nhà tham dự các phong trào, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc; chống tệ nạn xã hội quan liêu, tham nhũng, thụ động, phí phạm.* Hăng hái tham dự xây dựng đảng cơ sở- Để được đứng trong đội ngũ của Đảng, người cố gắng vào Đảng phải hăng hái tham dự xây dựng Đảng. Nhân dân ta gắn bó với Đảng và luôn tham dự đóng góp cho Đảng. Vì thế, tham dự xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở trong lành, lớn mạnh là phận sự của người cố gắng vào Đảng.- Nội dung tham dự xây dựng tổ chức cơ sở đảng của người cố gắng vào Đảng là: Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn của mình ân cần đóng góp quan điểm với chi bộ, đảng bộ trong việc chỉ đạo cơ quan, đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước; tăng trưởng và tăng lên hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống dân chúng và khích lệ dân chúng làm tròn bổn phận đối với Nhà nước.- Tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở còn bao gồm các nội dung sau:+ Hăng hái hưởng ứng các phong trào, các hoạt động khai triển tiến hành chủ trương nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra với ý thức chủ động thông minh, cố gắng cố gắng cao nhất. Góp phần hăng hái đưa những chủ trương, nhiệm vụ đấy vào cuộc sống, tạo ra bước tăng trưởng mới của cơ sở, đơn vị, nhất là về tăng trưởng kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống của công nhân, phát huy quyền làm chủ của dân chúng, đẩy lùi những bộc lộ thụ động.+ Chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn, nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân dân chúng, kết quả thật hiện chủ trương, chế độ, nghị quyết của Đảng, kịp thời phản ảnh, yêu cầu với tổ chức đảng.+ Hăng hái và bạo dạn tham dự góp quan điểm đối với sự chỉ đạo của tổ chức đảng và hàng ngũ đảng viên, góp phần tăng lên năng lực chỉ đạo và sức đấu tranh của tổ chức đảng, tăng lên chất lượng hàng ngũ đảng viên.+ Tham gia quan điểm lúc được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng phê chuẩn, bầu vào cấp uỷ; giới thiệu những nhân dân ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp.+ Tham gia góp quan điểm đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể, góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong lành, lớn mạnh.+ Hăng hái và cương quyết tranh đấu bảo vệ Đảng, giữ vững bình ổn chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị. Góp phần làm thất bại mọi thủ đoạn và mưu mô phá hoại của các phần tử xấu, các thần thế cừu địch lợi dụng dân chủ để xuyên tạc chủ trương chế độ của Đảng; vu cáo, bôi nhọ những cán bộ, đảng viên, hăng hái, thật thà; khích động, chia rẽ kết đoàn, gây rối nội bộ.Câu hỏi thường gặp trong bài thu hoạch lớp thiện cảm Đảng1. Vì sao anh/chị muốn vào Đảng? Hoặc xác định động cơ anh/chị vào Đảng đúng mực nhất?Phấn đấu vào Đảng để được đứng trong tổ chức những người cùng chung chí hướng, tranh đấu để xây dựng xã hội mới tốt đẹp, dân giàu nước mạnh, công bình, dân chủ và tiến bộ.Vào Đảng là xả thân theo lý tưởng cách mệnh, bằng lòng đánh đổi, hy sinh, cố gắng và phấn đấu đi theo trục đường Đảng, nhưng Bác Hồ cùng toàn bộ dân tộc đã chọn là xây dựng CNXH, chủ nghĩa cộng sản. 1 trong những cái được bự nhất lúc vào Đảng là dùng cho cách mạnh, dùng cho dân chúng, được dân chúng và Đảng tin yêu.Việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng mực nhập vai trò hết sức quan trọng và thiết thực. Hiện nay, trong điều kiện hòa bình, Đảng cầm quyền với chế độ kinh tế thị phần và mỗi người chúng ta khái quát, Đảng viên nói riêng luôn phải đương đầu với biết bao thách thức, gian nan với cám dỗ của quyền lực hoặc tiền của. Nếu người muốn vào Đảng mà ko có động cơ vào Đảng trắng trong sẽ ko vượt qua được những thách thức và ko thắng nổi sự cám dỗ về vật chất cùng những mưu mô “diễn biến hòa bình” của các thần thế cừu địch bao quanh.2. Để biến thành Đảng viên, người vào Đảng cần có đủ các điều kiện và nhân tố gì?Xác định động cơ vào Đảng đúng mực: cố gắng để vào Đảng là bổn phận, phận sự để được đóng góp, hiến dâng nhiều hơn cho cộng đồng, dân chúng và rộng hơn là cho đất nước. Nếu nhận thức đúng mực chúng ta sẽ có động cơ đúng và sức mạnh bên trong chính là động lực chỉ dẫn mọi hành động, hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. Việc giữ vững nhân phẩm của 1 đảng viên sẽ ko khiến ta chùn bước trước gian nan, thay vào đấy là sự tự tin, vững vàng trước các thách thức của mặt trái chế độ thị phần và trước những cám dỗ tiền nong, quyền chức.Đoàn luyện khả năng chính trị cùng nhân phẩm đạo đức cách mệnh: mỗi đảng viên cần vô cùng tu dưỡng, đoàn luyện nhằm tăng lên đạo đức trong cách mạnh cũng như quét sạch chủ nghĩa tư nhân. Theo đấy, nếu để chủ nghĩa tư nhân chi phối, Đảng viên sẽ tiêu hao nhân cách, đi đến tự tước bỏ danh hiệu cao quý của mình. Do đấy, muốn giữ được nhân cách, người Đảng viên nhất quyết phải ra công học tập, tu dưỡng, cải tạo để càng ngày càng văn minh. Nếu ko phấn đấu văn minh, nghĩa là thoái bộ, lỗi thời và bị xã hội tiến hóa đuổi việc.Tăng lên năng lực, chấm dứt nhiệm vụ được giao: Để biến thành Đảng viên, người đang cố gắng vào Đảng phải chấm dứt tốt các nhiệm vụ của mình cũng như nhiệm vụ của tổ chức đảng, đoàn thể đã ủy quyền. Kế bên đấy, cố gắng biến thành người sản xuất, công việc và đấu tranh giỏi.Gắn bó với dân chúng, cộng đồng, hăng hái tham dự vào hoạt động đoàn thể và công việc xã hội: Đảng viên cần giữ vững, phát huy truyền thống của Đảng, gắn bó khăng khít máu thịt cùng dân chúng, trình bày gắn bó với nhân dân ở bất kỳ đâu, ở nơi làm việc lẫn nơi trú ngụ. Kế bên đấy, cố gắng vào đảng phải đon đả trong sinh hoạt đoàn thể nhưng bản thân là thành viên. Cần trình bày rõ bản lĩnh chỉ đạo, tập trung, gắn kết nhân dân, phát huy tính đi đầu, kiểu mẫu cùng nhân phẩm tốt đẹp để biến thành 1 Đảng viên xứng đáng, nếu là đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì cần là sum vầy ưu tú.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bài thu hoạch thiện cảm Đảng – Mẫu 11. Đề nghị mới đối với Đảng để có khả năng chính trị vững vàng và nhận thức đúng mực về Đảng cộng sản Việt Nam.1.1. Đồng đội có dự định mới gì đối với bản thân:Bản thân tôi thấy rất kiêu hãnh lúc được sinh ra trong 1 dân tộc có ý chí bất khuất, 1 tổ quốc giàu truyền thống yêu nước, ý thức kết đoàn, ko chịu khuất phục trước cường địch. Tôi kiêu hãnh về thành quả của Cách mệnh, về Đảng vinh quang, kiêu hãnh về Quân đội dân chúng Việt Nam người hùng, về những thành quả nhưng dân chúng ta đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Non sông và đổi mới tổ quốc; cảm động và hàm ơn về những hy sinh, đóng góp của Bác Hồ – vị Lãnh tụ mến yêu của dân tộc ta, đã cống hiến tất cả tình cảm, trí óc và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mệnh. Tôi nhận thấy mình cũng thiết yếu phận sự với công cuộc xây dựng tổ quốc giàu đẹp, nối tiếp truyền thống vang dội của dân tộc Việt Nam, sống và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – của nả vô giá của dân tộc Việt Nam.Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đấy để giáo dục, đoàn luyện bản thân, xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, là “người chỉ đạo, người tôi tớ thật trung thành của dân chúng”. Và Đảng là tổ chức các mạng có sứ mạng cao cả kết đoàn và chỉ đạo dân chúng tranh đấu cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. Được đứng trong đội ngũ của Đảng là được đứng trong 1 tổ chức của những người cùng chung chí hướng tranh đấu xây dựng 1 xã hội tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, công bình, dân chủ, tiến bộ. Vì thế, tôi đã đặt ra tiêu chí chỉ cần khoảng đến được đứng trong hàng ngũ của Đảng được dùng cho cách mệnh, được dùng cho dân chúng, hiến dâng mình xây dựng tổ quốc ta càng ngày càng tốt đẹp hơn nữa, được Đảng và dân chúng tin tưởng, yêu quý; bằng lòng hy sinh, cố gắng, phấn đấu đi theo trục đường nhưng Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.Qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho nhân vật kết nạp Đảng, tôi hiểu thâm thúy thực chất, mục tiêu của Đảng, từ đấy hăng hái góp phần tiến hành có hiệu quả tiêu chí, nhiệm vụ do Đảng đề ra xứng đáng là đội kề cận của Đảng, là cánh tay của Đảng; thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng1.2. Để cố gắng để biến thành Đảng viên tôi hiểu mình phải tôi rèn biến thành người hăng hái, đương đại, trải qua công đoạn học tập, đoàn luyện, cố gắng, hội đủ các nhân tố thỏa mãn điều kiện để được xét kết nạp Đảng:Phcửa ải là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên;Thừa nhận và tình nguyện tiến hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong 1 tổ chức cơ sở đảng:+ Người muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng phải có ý kiến, lập trường chính trị đúng mực, tỉnh ngộ mục tiêu, lý tưởng của Đảng, chuẩn bị nhận và chấm dứt nhiệm vụ do Đảng phó thác. Điểm 1, Điều 1 trong Điều lệ Đảng quy định: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mệnh trong đội đi đầu của giai cấp người lao động, dân chúng lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời cố gắng cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đặt ích lợi của Non sông, của giai cấp người lao động và dân chúng lao động lên trên ích lợi tư nhân…”.+ Người vào Đảng phải thừa nhận và tiến hành Điều lệ Đảng 1 cách vô điều kiện. Thừa nhận và tình nguyện tiến hành Điều lệ Đảng cũng là trình bày sự tỉnh ngộ chính trị và tinh thần cố gắng, tinh thần tổ chức kỷ luật, tính tiên phong, kiểu mẫu, tinh thần cầu thị, ý thức kết đoàn, khiêm tốn, gắn bó với cộng đồng, chuẩn bị nhận và chấm dứt nhiệm vụ được giao. Người muốn vào Đảng phải nghiên cứu kỹ Điều lệ Đảng.+ Người vào Đảng phải thông suốt và nắm vững tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên, từ đấy cố gắng, đoàn luyện, tu dưỡng để biến thành đảng viên của Đảng. Tự giác tiến hành nhiệm vụ, phục tòng tổ chức, kỷ luật của Đảng, chấm dứt tốt các nhiệm vụ được giao, có quan hệ gắn bó với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm… là những điều kiện chính yếu được ân cần lúc phê chuẩn để kết nạp người vào Đảng.+ Mỗi đảng viên của Đảng phải sinh hoạt tại 1 tổ chức cơ sở đảng. Điều đấy tạo ra sự hợp nhất ý chí và hành động của toàn Đảng- Qua thực tế chứng tỏ là người ưu tú, được dân chúng tín nhiệm: người muốn vào Đảng phải hoạt động trong phong trào nhân dân, tỏ rõ tính hăng hái, đương đại so với nhân dân, cả về nhận thức, hành động và được nhân dân tín nhiệm. Phcửa ải lao động, học tập, công việc đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, có đạo đức, lối sống trong lành, có bản lĩnh cảm hoá, giáo dục, tập trung nhân dân, được nhân dân tin tưởng và noi theo. Đảng viên là người chỉ đạo nhân dân, vì thế, người ko được dân chúng tín nhiệm thì chẳng thể là đảng viên.1.3. Từ những điều kiện phê chuẩn kết nạp Đảng viên của Đảng, tôi cần xây dựng kế hoạch, phương hướng cố gắng chỉ cần khoảng đến:- Qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho nhân vật kết nạp Đảng tôi đã hiểu thâm thúy thực chất, mục tiêu của Đảng, từ đấy hăng hái góp phần tiến hành có hiệu quả tiêu chí, nhiệm vụ do Đảng đề ra; thường xuyên trau dồi đạo đức cách mệnh, tranh đấu giải quyết mọi bộc lộ của chủ nghĩa tư nhân, thực dụng chủ nghĩa, chuộc lợi, lạ lẫm với thực chất của người chiến sĩ cách mệnh.- Đoàn luyện khả năng chính trị, nhân phẩm đạo đức cách mệnh:“Đi lên thanh niên chớ ngần ngại chiĐi lên thanh niên tuân theo lời bácKhông có việc gì khó chỉ sợ lòng ko bềnĐào núi và lấp biển cố chí ắt làm nên”Giai điệu đó đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, ý chí để tôi chấm dứt các tiêu chí đã đặt ra tạo nên khả năng vững vàng, từ từ tôi luyện được khả năng chính trị vững vàng hơn. Khả năng chính trị được tạo nên chính yếu bằng cố gắng của bản thân trong công đoạn học tập, nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền móng tư tưởng của Đảng. Hăng hái học tập, tăng lên trình độ về mọi mặt, tích luỹ tri thức và kinh nghiệm, làm giàu vốn hiểu biết của mình. Song song với đoàn luyện khả năng chính trị, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mệnh. Đạo đức cách mệnh là kết quả của công đoạn tu dưỡng, đoàn luyện suốt đời, ko dừng nghỉ. Ngày nay, đạo đức cách mệnh còn là ý chí, phấn đấu và hiến dâng đưa tổ quốc thoát khỏi hiện trạng kém tăng trưởng, biến thành đất nước giàu mạnh, tiến bộ, dân chúng làm chủ xã hội và có cuộc sống no đủ, tự do, hạnh phúc.- Tăng lên năng lực, chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao: trong công đoạn …….. đang tái cơ cấu, tinh giảm biên chế, tôi là 1 cán bộ trẻ, vừa được chuyển công việc sang 1 nghiệp vụ mới, nhận thấy phận sự của tôi là tự giác trau dồi nghiệp vụ, chủ động luận bàn, học hỏi từ các đồng nghiệp, để nắm vững nghiệp vụ mới, chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao.- Gắn bó với cộng đồng, với dân chúng, hăng hái tham dự hoạt động đoàn thể, công việc xã hội: 1 trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó khăng khít, máu thịt với dân chúng. Bắt đầu từ được công việc tại …….., tôi luôn đon đả tham dự sinh hoạt đoàn thể. Từ những hoạt động, những công trình, tôi đã tổ chức và tham dự tiến hành tôi đã có thêm được những đồng nghiệp cùng chung lý tưởng, mục tiêu san sớt những hoạt động cộng đồng: các công trình tặng quà, xây sân chơi cho các em học trò vùng dân tộc thiểu số, thăm và tặng quà cho các gia đình gian nan, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho con em cán bộ tại hội sở chính ……..…. Từ những chương trình tôi tham dự đã góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong nhiệm vụ chính trị nhưng Đảng Bộ …….. ủy quyền Đoàn thanh niên ……… Phần nào đấy tôi đã tập trung hợp được lực lượng Đoàn tụ thanh niên ở 1 số chi đoàn tiến hành các công trình,phần việc thanh niên, phát huy tính đi đầu, kiểu mẫu của cán bộ Đoàn.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Hăng hái tham dự xây dựng Đảng ở cơ sở:Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn của mình ân cần đóng góp quan điểm với chi bộ, đảng bộ trong việc chỉ đạo cơ quan, đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước: Chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn, tình hình tư tưởng của thanh niên trong kết quả thật hiện chủ trương, chế độ, nghị quyết của Đảng; kịp thời phản ảnh, yêu cầu với tổ chức Đảng; Hăng hái hưởng ứng các phong trào, các hoạt động khai triển tiến hành chủ trương, nhiệm vụ do Chi bộ đề ra; Hăng hái và bạo dạn tham dự góp quan điểm đối với sự chỉ đạo của tổ chức Đảng và hàng ngũ Đảng viên, góp phần tăng lên năng lực chỉ đạo, tăng lên chất lượng hàng ngũ Đảng viên; Tham gia quan điểm, yêu cầu sum vầy ưu tú, đủ tiêu chuẩn để giới thiệu những nhân dân ưu tú có đủ điều kiện để Chi bộ xét kết nạp Đảng; tham dự góp quan điểm đối với hoạt động của đơn vị và đoàn thể, góp phần xây dựng cơ sở chính trong lành, lớn mạnh.Tôi tin rằng trong ngày mai ko xa tôi sẽ vinh diệu biến thành 1 Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, biến thành người chiến sỹ cách mệnh trong đội đi đầu của giai cấp người lao động Việt Nam.2. Đề nghị mới đối với Đảng để có khả năng chính trị vững vàng và nhận thức đúng mực về Đảng cộng sản Việt Nam cho nhân vật kết nạp Đảng và các nhân dân khái quát:2.1. Thực trạng về khả năng chính trị và nhận thức lý tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam của cán bộ, Đoàn tụ thanh niên hiện tại:Trong suốt công đoạn xây dựng, đấu tranh, trưởng thành và chỉ đạo cách mệnh, 90 5 qua, Đảng ta luôn giữ vững khả năng chính trị, thực chất cách mệnh và khoa học; kiên trì tiêu chí, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên trì nền móng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên trì đường lối đổi mới của Đảng, kiên trì các nguyên lý tổ chức và sinh hoạt đảng; thường xuyên tự đổi mới, tự chấn chỉnh và càng ngày càng bự mạnh…Sự nghiệp đổi mới tới bây giờ đã gần 35 5, Đảng ta chỉ đạo tổ quốc vượt qua nhiều gian nan, thử thách và đạt những thành quả béo bự, có ý nghĩa lịch sử, tiến hành chiến thắng 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Non sông; giữ vững bình ổn chính trị; tăng trưởng KT-XH, tăng mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, tiên tiến hóa tổ quốc; tăng mạnh quốc phòng – an ninh; mở mang quan hệ đối ngoại, tăng lên vị thế của nước ta trên trường quốc tế; củng cố niềm tin của dân chúng đối với Đảng.Thực tiễn cách mệnh của Đảng, của dân tộc đã cho thấy, lúc đã tỉnh ngộ lý tưởng cách mệnh, người cộng sản có niềm tin và sức mạnh mãnh liệt. Niềm tin đó hình thành sức mạnh quán quân, giúp Đảng ta, quân và dân ta vượt qua mọi gian nan, thách thức, đấu tranh và thắng lợi bao thù trong, giặc ngoài.Tuy nhiên, công đoạn tìm tòi trục đường đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị phần định hướng XHCN, kế bên những thành quả béo bự mang tầm lịch sử, thì Công việc giáo dục chính trị, tư tưởng, nghiên cứu, tổng kết thực tế, giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gặp ko ít gian nan: Nội dung sinh hoạt đảng ở nhiều nơi ko còn sự cứng nhắc, đơn điệu, bề ngoài và đã đạt được ko ít hiệu quả. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), 1 số việc chưa đạt tiêu chí, đề nghị đề ra. Tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính bề ngoài; vẫn còn hiện trạng nề hà, tránh né, ngại va chạm; 1 số CBĐV thiếu tự giác nhận thiếu sót và phận sự của mình trong công tác được giao. Số ít sum vầy, thanh niên còn giảm thiểu trong nhận thức, chểnh mảng, mất cảnh giác, bối rối trong nhận biết và tranh đấu, chặn đứng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc tranh đấu, phản bác những luận điệu sai lầm, xuyên tạc của các thần thế cừu địch, tổ chức phản động, phần tử thời cơ, bất mãn chính trị còn thụ động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao. Trong lúc đấy, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là 1 bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy khốn khôn lường, có thể dẫn đến tiếp tay hoặc câu kết với các thần thế xấu, cừu địch, phản bội lại lý tưởng, sự nghiệp cách mệnh của Đảng và dân tộc. Những giảm thiểu, thiếu sót nêu trên làm suy giảm vai trò chỉ đạo của Đảng; làm thương tổn tình cảm và sút giảm niềm tin của dân chúng đối với Đảng, là 1 nguy cơ trực tiếp đe doạ sự tồn vong của Đảng và cơ chế.Mặt khác, ko ít vấn đề phức tạp, khó lường phát sinh trong công đoạn thế giới hóa và hội nhập quốc tế, cùng với sự chống phá quyết liệt của các thần thế cừu địch, tăng mạnh tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tín ngưỡng và phóng đại những yếu kém, thiếu sót của ta để xuyên tạc, bóp méo tình hình, động viên cho lối sống thời cơ, thực dụng chủ nghĩa, tư nhân chủ nghĩa,…Qua đấy, có thể thấy nguy cơ “Phai nhạt lý tưởng cách mệnh; dao động, suy giảm niềm tin vào tiêu chí độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hiềm nghi, thiếu tin cậy vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” có thể xảy ra trong 1 bộ phận ĐVTN. Từ nhạt phai lý tưởng cách mệnh dẫn tới “xa vắng tôn chỉ, mục tiêu của Đảng, ko kiên trì trục đường đi lên CNXH, phụ họa theo những nhận thức méo mó, ý kiến sai lầm”. Đấy là những bộc lộ lười học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước. Cũng do nhạt phai lý tưởng cách mệnh nhưng hùa theo, phụ họa theo những ý kiến méo mó, “thấy đúng ko bảo vệ, thấy sai ko dám tranh đấu”, “ko còn tinh thần hết dạ vì nước, vì dân, ko làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao”, sa vào “tham vọng chức quyền”, ko chấp hành sự cắt cử của tổ chức, kén chọn chức danh công việc, chọn nơi có nhiều ích lợi, vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”, “ích lợi nhóm”,… Từ nhạt phai về lý tưởng cách mệnh – 1 bộc lộ mấu chốt của suy thoái về tư tưởng chính trị có thể dẫn tới suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nguy khốn khôn lường. Từ suy thoái tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là rất ngắn, thậm chí là 1 bước rất ngắn.Kế bên vai trò, phận sự của các đơn vị quản lý ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong công việc giáo dục, bồi dưỡng tăng lên khả năng chính trị cho cán bộ, ĐVTN, đảng viên trẻ thì vấn đề tự bồi dưỡng vẫn giữ vai trò cốt lõi.2.2. Công việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, sum vầy thanh niên và nhân dân tại ……..Trong nhiệm kỳ …….., Đảng bộ …….. đã tiếp diễn phát huy truyền thống kết đoàn, nêu cao ý thức phận sự, giữ vững các nguyên lý chỉ đạo, áp dụng thông minh chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước; Ban chấp hành Đảng bộ …….. đã bám sát đề nghị đối với công việc nắm bắt và khắc phục diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội trong cơ quan, quán triệt, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, công nhân nhận thức thâm thúy, toàn diện, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ luật pháp của Nhà nước, qua đấy khẳng định vai trò chỉ đạo của Đảng; tạo lập được tình cảm và niềm tin của cán bộ viên chức đối với Đảng.Hiện nay, VDB đang khai triển công đoạn 2 tái cơ cấu hoạt động theo chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ coi xét;tác động đến tâm lý của các cán bộ cũng như tư tưởng chính trị, Ban chấp hành Đảng bộ …….. đã bám sát, nắm bắt và khắc phục diễn biến tư tưởng và dư luận trong cơ quan, tạo sự chuyển biến hăng hái trong nhận thức thâm thúy, toàn diện và chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chế độ luật pháp của Nhà nước, giữ giàng kỷ cương, kỷ luật, nếp sống văn hóa của cán bộ, đảng viên, công nhân trong đơn vị. Công việc giáo dục chính trị, tư tưởng đã góp phần bình ổn tư tưởng, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, công nhân từng bước vượt qua những gian nan, hăng hái thi đua tiến hành nhiệm vụ chính trị.Với tiêu chí tạo sự hợp nhất, đồng thuận trong cấp ủy, Ban Thường vụ, cộng đồng chỉ đạo, giữa cấp trên và cấp dưới; bình ổn tư tưởng của hàng ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân yên tâm công việc, kết đoàn, chung sức triệt để giải quyết những còn đó yếu kém chỉ cần khoảng qua; cùng lúc tăng mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo dựng môi trường làm việc tốt, lành mạnh.Để công việc tư tưởng góp phần tiến hành chiến thắng Nghị quyết Đại hội Đảng VDB lần II, Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần II, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị TW 4 (khóa XII); trọng điểm là “Tăng mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng; chặn đứng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”. Đảng ủy …….. đã ban hành Nghị quyết 06/NQ-ĐU ngày 28/3/2017 về tăng lên chất lượng công việc chính trị, tư tưởng chỉ rõ nhiệm vụ và biện pháp chính yếu sau: Kịp thời khai triển học tập, quán triệt đầy đủ nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến toàn bộ cán bộ, đảng viên trong tổ chức đảng, lãnh đạo xây dựng chương trình hành động để tiến hành nghị quyết;Tổ chức tiến hành chương trình hành động để tiến hành nghị quyết, tăng lên tính đấu tranh của tổ chức đảng và mỗi đảng viên; Công việc tổ chức và điều hành đảng viên; Tổ chức học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức và cá tính Hồ Chí Minh gắn với tiến hành Nghị quyết TW4 (khóa XII);Chỉ huy công việc truyền thông; Chỉ huy phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội.Đảng bộ …….. khái quát và các Chi bộ nói riêng đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mẫu hình, tấm gương của cộng đồng, tư nhân điển hình trong đoàn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mệnh; tạo sự chuyển biến thực thụ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ cũng như trong toàn Đảng bộ.Chi bộ cũng đã rất nghiêm chỉnh tiến hành tự phê bình và phê bình; luôn chú trọng tăng mạnh rà soát, giám sát đối với việc giáo dục, đoàn luyện đạo đức cách mệnh, về tự học, tự rèn tăng lên đạo đức cách mệnh của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Và thực tiễn, tôi nhận thấy rằng việc rà soát, giám sát công đoạn đoàn luyện, tu dưỡng cố gắng, về tự học, tự rèn của cán bộ, đảng viên đã tạo điều kiện, động lực cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ thường xuyên làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, luật pháp của Nhà nước.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Đề nghị mới gì đối với ĐảngThời gian qua, Đảng bộ …….. đã tiến hành tốt công việc chính trị, tư tưởng nhằm tăng lên chất lượng đảng viên và sức đấu tranh của các Chi bộ, Đảng bộ. Từ những kết quả đã đạt được, thời kì đến, với những gian nan, thử thách trong việc tiến hành nhiệm vụ chính trị, cũng như chiến lược tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu, công việc chính trị tư tưởng càng cần được tiếp diễn chú trọng và tiến hành 1 cách thường xuyên. Ngoài những nhiệm vụ và biện pháp đã tiến hành tốt chỉ cần khoảng qua, tôi có yêu cầu như sau:Đổi mới bề ngoài, phương pháp thực hiện công việc tư tưởng: Về nội dung công việc tư tưởng phải bám sát tiêu chí, nhiệm vụ chính trị.Tiến hành cùng lúc công việc chính trị tư tưởng với công việc tổ chức, cán bộ và công việc thi đua, khen thưởng. Thực hiện tốt phương châm “Lấy hăng hái đẩy lùi thụ động”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đấy, tạo hiệu ứng ảnh hưởng lan tỏa trong các cơ quan tin báo và toàn xã hội.Tiếp tục đổi mới, tăng lên hiệu quả công việc rà soát, giám sát trong công việc xây dựng Đảng và tiến hành nhiệm vụ chính trị; tranh đấu phòng, chống tham nhũng, phí phạm, ích lợi nhóm nhằm tăng lên chất lượng sinh hoạt Chi bộĐẩy mạnh công việc dân vận, phát huy có hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể, công nhân, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, bình ổn và văn minh trong hệ thống ………Đổi mới, thông minh trong xây dựng và tiến hành có hiệu quả văn hóa …….. nhằm khơi dậy mạnh bạo ý chí, khát vọng, kiêu hãnh được làm việc, hiến dâng vì sự nghiệp tăng trưởng ………Xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp huấn luyện tăng lên chất lượng nguồn nhân công cấp ủy, cán bộ, đảng viên có đủ nhân phẩm, năng lực, trình độ, trí óc; huấn luyện, tăng trưởng cán bộ chỉ đạo, điều hành các mặt nghiệp vụ phục vụ đề nghị tăng trưởng của …….. và thích hợp với tình hình hiện tại.Chú trọng cắt cử, giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên trẻ để có điều kiện cọ sát, đoàn luyện, thách thức.Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng lúc tăng lên chất lượng hàng ngũ cán bộ tuyên truyền, tăng mạnh hạ tầng – kỹ thuật cho công việc tư tưởng giải quyết được đề nghị trong tình hình mới: Sử dụng điều hành văn bản hiện nay có hiệu, tránh gây phí phạm, giảm tải thời kì xử lý công tác. Đặc trưng với điều kiện các phòng ban làm việc ở hội sở chính ko cùng 1 vị trí làm việc, việc phối hợp, xử lý công tác ở 2 vị trí có thể gây mất thời kì, gian nan nên việc tăng mạnh khắc phục qua ứng dụng là nhu yếu. Xây dựng hệ thống điều hành văn bản điện tử khoa học, tiên tiến, hiệu quả nhằm giảm tải công việc điều hành, kiếm tìm văn bản, phân tích các văn bản của từng nghiệp vụ, kèm theo hiệu lực của văn bản.Kế bên vai trò, phận sự của Đảng bộ …….., của các đơn vị, các đoàn thể trong công việc giáo dục, bồi dưỡng tăng lên khả năng chính trị cho cán bộ, ĐVTN. Tôi sẽ chủ động tự bồi dưỡng,tự đoàn luyện nhằm bổ sung, hoàn thiện về nhân phẩm chính trị, đạo đức, tri thức, năng lực, kinh nghiệm công việc, phục vụ sự nghiệp tăng trưởng ……………..Bài thu hoạch thiện cảm Đảng – Mẫu 2LỜI NÓI ĐẦU​Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng đội Hồ Chí Minh sáng lập và đoàn luyện, đã chỉ đạo dân chúng thực hiện Cách mệnh Tháng 8 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh thắng các trận đánh tranh xâm lăng, xoá bỏ cơ chế thực dân phong kiến. Đảng chấm dứt sự nghiệp giải phóng dân tộc, hợp nhất tổ quốc, đang trong công cuộc đổi mới , xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ kiên cố nền độc lập của non sông. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội đi đầu của giai cấp người lao động, cùng lúc là đội đi đầu của dân chúng lao động và của dân tộc Việt Nam, là đại biểu trung thành ích lợi của giai cấp người lao động, của dân chúng lao động và của cả dân tộc. Mục tiêu của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bình, tiến bộ, ko còn người bóc lột người, tiến hành thành công chủ nghĩa xã hội và chung cuộc là chủ nghĩa cộng sản.NỘI DUNG​Câu 1: Nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam và nền móng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền móng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp nhận tinh hoa trí óc của loài người, nắm vững quy luật khách quan, xu hướng thời đại và thực tế của tổ quốc để đề ra cương lĩnh chính trị đường lối cách mệnh đúng mực, thích hợp với ước muốn của dân chúng. Đảng là 1 tổ chức chặt chẽ, hợp nhất ý chí và hành động, lấy dân chủ làm nguyên lý tổ chức căn bản, tiến hành cộng đồng chỉ đạo tư nhân gánh vác thương mến đồng đội, kỷ luật nghiêm minh, cùng lúc tiến hành các nguyên lý tự phê bình và phê bình, kết đoàn trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng, giữ mối quan hệ khăng khít với dân chúng, Đảng hoạt động trong phạm vi hiến pháp và luật pháp.Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân chúng, chịu sự giám sát của dân chúng, dựa vào dân chúng để xây dựng Đảng, kết đoàn và chỉ đạo dân chúng thực hiện sự nghiệp cách mệnh. Đảng chỉ đạo hệ thống chính trị cùng lúc là 1 bộ phận của hệ thống đó. Đảng chỉ đạo tôn trọng và phát huy vai trò của nhà nước, trận mạc non sông Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Đảng liên kết với chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trắng trong của giai cấp người lao động, góp phần hăng hái vào sự nghiệp hòa bình, độc lập, dân chủ và văn minh xã hội của dân chúng toàn cầu. Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng lớn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chấn chỉnh, ko dừng tăng lên chất lượng hàng ngũ cán bộ, Đảng viên, sức đấu tranh và năng lực chỉ đạo cách mệnh của Đảng. Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên như sau:1. Về nhiệm vụ của Đảng viên:Nhiệm vụ Đảng viên được quy định trong điều 2, điều lệ Đảng, gồm 4 điểm sau:“ 1. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mệnh của Đảng, chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, luật pháp của nhà nước; chấm dứt tốt mọi nhiệm vụ được giao; phục tòng tuyệt đối sự cắt cử và điều động của Đảng.2. Không dừng học tập, đoàn luyện, tăng lên trình độ tri thức, năng lực công việc, nhân phẩm chính trị, đạo đức cách mệnh, có lối sống lành mạnh; tranh đấu chống chủ nghĩa tư nhân, thời cơ, cục bộ quan liêu, tham nhũng, phí phạm và các bộc lộ thụ động khác.3. Liên hệ chặt chẽ với dân chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân chúng; chăm lo đời sống vật chất, ý thức và bảo vệ lợi quyền chính đáng của dân chúng; hăng hái tham dự công việc nhân dân, công việc xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền chuyển di gia đình và dân chúng tiến hành đường lối, chế độ của Đảng , luật pháp của nhà nước.4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chế độ và tổ chức của Đảng; phục tòng kỷ luật, giữ giàng kết đoàn hợp nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, thật thà với Đảng; làm công việc tăng trưởng Đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định”.Thực hiện các nhiệm vụ trên, mỗi Đảng viên cần nắm vững nội dung căn bản sau:- 1 là, kiên trì với những vấn đề về ý kiến có tính nguyên lý của Đảng: – Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội là tiêu chí, lý tưởng của Đảng ta, dân tộc ta. – Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền móng tư tưởng cho kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. – Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng chỉ đạo cách mệnh Việt Nam; bác bỏ đa nguyên, đa đảng. – Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân, trình bày khối đại kết đoàn toàn dân trên nền móng liên minh giai cấp người lao động với giai cấp dân cày và hàng ngũ trí thức, dưới sự chỉ đạo của Đảng. – dân chủ là nguyên lý căn bản trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng. – Liên kết chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trắng trong của giai cấp người lao động.- Hai là, mỗi Đảng viên phải thông suốt thời cơ bự để tổ quốc tăng trưởng nhanh, sớm đưa nước ta ra khỏi hiện trạng kém tăng trưởng, cố gắng tới 5 2021 nước ta căn bản biến thành nước công nghiệp theo hướng tiên tiến để áp dụng vào nhiệm vụ của mình. Cùng lúc, phải nhận thức thâm thúy thử thách bự, các nguy cơ đang đe doạ sự nghiệp cách mệnh của dân chúng ta để tự giác góp phần đẩy lùi, từng bước giải quyết. Mỗi Đảng viên phải ra công đoàn luyện nhân phẩm đạo đức cách mệnh, nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công, không lo nghĩ; cùng lúc cương quyết tranh đấu chống tham nhũng, phí phạm, quan liêu trong cơ quan của Đảng, nhà nước và các thụ động, tệ nạn trong xã hội; cảnh giác và cương quyết chống mọi thủ đoạn và mưu mô “diễn biến hoà bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thần thế cừu địch, đầu tiên là trong khuôn khổ chức trách, nhiệm vụ chi tiết của mỗi người.- Ba là, tổ quốc ta đã chuyển sang thời gian tăng trưởng mới với nhiệm vụ trung tâm là xây dựng tăng trưởng kinh tế, yêu cầu Đảng viên phải tăng lên trình độ tri thức và năng lực công việc, nhân phẩm chính trị, đạo đức cách mệnh, tiến hành vai trò đi đầu, kiểu mẫu. Vì thế, nhiệm vụ học tập càng phát triển thành đặc thù quan trọng. Học tập là bổn phận buộc phải đối với mọi Đảng viên. Có nhiều bề ngoài và cách thức học tập để tăng lên trình độ lý luận chính trị, tri thức và năng lực hoạt động thực tế. Tuỳ theo điều kiện và tình cảnh chi tiết nhưng tổ chức Đảng và mỗi Đảng viên phải có kế hoạch, cơ chế học tập thích hợp.- 4 là, có mối quan hệ khăng khít với nhân dân. Cách mệnh là sự nghiệp của nhân dân dân chúng. Nhân dân lao động cần có Đảng với nhân cách là người chỉ đạo, lãnh tụ chính trị đảm bảo cho cuộc tranh đấu của dân chúng giành chiến thắng. và trái lại, Đảng cần được dân chúng ủng hộ, hăng hái tiến hành đường lối, chế độ của Đảng. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng dễ quan liêu, xa vắng dân chúng. Đây là 1 nguy cơ bự đối với sự tồn vong của cơ chế xã hội chủ nghĩa. Mọi Đảng viên phải thường xuyên liên hệ khăng khít với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân chúng, lắng tai tâm tình, ước muốn của dân chúng phản ảnh với Đảng, cùng lúc hăng hái tham dự tuyên truyền chuyển di dân chúng và gia đình mình tiến hành đường lối của Đảng, luật pháp của nhà nước.- 5 là, hăng hái tham dự xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương, chế độ, nghị quyết của Đảng và nhà nước, chống lại sự phá hoại của địch thủ. Thực hiện nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, đảm bảo sự kết đoàn hợp nhất trong nội bộ, khiến cho Đảng luôn trong lành, lớn mạnh. Hăng hái làm công việc tăng trưởng Đảng viên mới.2. Về quyền của Đảng viên:Điều 3, Điều lệ Đảng quy định Đảng viên có những quyền sau: – Được thông tin và trao đổi các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chế độ của Đảng; biểu quyết công tác của Đảng. – Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan chỉ đạo các đơn vị quản lý của Đảng theo quy định của ban chấp hành trung ương. – Trình bày quan điểm lúc tổ chức Đảng nhận xét, quyết định công việc hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. – Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan chỉ đạo của Đảng. Các quyền của Đảng viên nêu trong điều lệ Đảng nhằm đảm bảo cho Đảng viên tiến hành đầy đủ quyền làm chủ về mặt chính trị tổ chức và sinh hoạt Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “lúc mọi người đã phát biểu quan điểm, đã tìm thấy chân lý, khi đấy quyền tự do tư tưởng té ra quyền tự do phục tòng chân lý”.,……………………….Bài thu hoạch thiện cảm Đảng – Mẫu 3 Câu 1: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên như thế nào?Câu 2: Những nội dung căn bản về học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công đoạn hiện tại?Câu 3: Trình bày hiểu biết của Anh, Chị trong việc cố gắng biến thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên hệ bản thân trong việc cố gắng biến thành Đảng viên?Câu 4: Vấn đề nhưng Anh, Chị tâm đắc nhất lúc tham dự lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; Anh, Chị có những kiến nghị, yêu cầu gì cho công việc tổ chức, truyền đạt nội dung, v.v… với Ban tổ chức lớp học nhằm rút kinh nghiệm tổ chức tốt hơn các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho sinh viên sau này? Bài làm Câu 1: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên như thế nào?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng đội Hồ Chí Minh sáng lập và đoàn luyện, đã chỉ đạo dân chúng thực hiện Cách mệnh Tháng 8 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các trận đánh tranh xâm lăng, xóa bỏ cơ chế thực dân phong kiến, chấm dứt sự nghiệp giải phóng dân tộc, hợp nhất tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ kiên cố nền độc lập của Non sông.Đảng là đội đi đầu của giai cấp người lao động Việt Nam, đại biểu trung thành ích lợi của giai cấp người lao động, dân chúng lao động và của cả dân tộc Việt Nam.Mục tiêu của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bình, tiến bộ, tiến hành thành công chủ nghĩa xã hội và chung cuộc là chủ nghĩa cộng sản.Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền móng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp nhận tinh hoa trí óc của loài người, nắm vững quy luật khách quan, xu hướng của thời đại và thực tế của tổ quốc để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mệnh đúng mực, thích hợp với ước muốn của dân chúng.Đảng là 1 tổ chức chặt chẽ, hợp nhất ý chí và hành động, lấy dân chủ là nguyên lý tổ chức căn bản, tiến hành cộng đồng chỉ đạo, tư nhân gánh vác, tự phê bình và phê bình, thương mến đồng đội, kỷ luật nghiêm minh, kết đoàn trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền. Đảng gắn bó khăng khít với dân chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của dân chúng; dựa vào dân chúng để xây dựng Đảng; kết đoàn và chỉ đạo dân chúng thực hiện sự nghiệp cách mệnh. Đảng chỉ đạo hệ thống chính trị, cùng lúc là 1 bộ phận của hệ thống đó. Đảng chỉ đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Chiến trận Non sông Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; hoạt động trong phạm vi Hiến pháp và luật pháp.Đảng liên kết chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trắng trong của giai cấp người lao động, góp phần hăng hái vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và văn minh xã hội của dân chúng toàn cầu.Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng lớn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chấn chỉnh, ko dừng tăng lên chất lượng hàng ngũ cán bộ, đảng viên, sức đấu tranh và năng lực chỉ đạo cách mệnh của Đảng.Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là những nguyên lý căn bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, phục vụ căn bản đề nghị, nhiệm vụ của công việc xây dựng Đảng hiện tại, là cơ hữu quan trọng hình thành sự hợp nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, giữ vững và tăng mạnh vai trò chỉ đạo của Đảng. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là kết tinh của trí óc Việt Nam, là văn bản quy định nguyên lý của Đảng do những những đảng viên ưu tú đại diện cho dân chúng Việt Nam soạn thảo và lấy quan điểm phổ quát trong mọi phân khúc dân chúng.Điều 1 Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định về tiêu chuẩn của đảng viên như sau:1. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mệnh trong đội đi đầu của giai cấp người lao động, dân chúng lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời cố gắng cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đặt ích lợi của Non sông, của giai cấp người lao động và dân chúng lao động lên trên ích lợi tư nhân; chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và luật pháp của Nhà nước; có lao động, chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao, có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó khăng khít với dân chúng; phục tòng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ giàng kết đoàn hợp nhất trong Đảng.2. Công dân Việt Nam từ mười 8 tuổi trở lên; thừa nhận và tình nguyện: tiến hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của đảng viên, hoạt động trong 1 tổ chức cơ sở Đảng; qua thực tế chứng tỏ là người ưu tú, được dân chúng tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.Điều 2 Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định về nhiệm vụ của đảng viên như sau:1. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mệnh của Đảng, chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, luật pháp của Nhà nước; chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao; phục tòng tuyệt đối sự cắt cử và điều động của Đảng.2. Không dừng học tập, đoàn luyện, tăng lên trình độ tri thức, năng lực công việc, nhân phẩm chính trị, đạo đức cách mệnh, có lối sống lành mạnh; tranh đấu chống chủ nghĩa tư nhân, thời cơ, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, phí phạm và các giải pháp thụ động khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên ko được làm.3. Liên hệ chặt chẽ với dân chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân chúng; chăm lo đời sống vật chất ý thức và bảo vệ lợi quyền chính đáng của dân chúng; hăng hái tham dự công việc nhân dân, công việc xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền chuyển di gia đình và dân chúng tiến hành đường lối, chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước.4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chế độ và tổ chức của Đảng; phục tòng kỷ luật, giữ giàng kết đoàn hợp nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, thật thà với Đảng; làm công việc tăng trưởng đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.Điều 3 Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định về quyền hạn của đảng viên như sau:1. Được thông tin và trao đổi vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chế độ của Đảng; biểu quyết công tác của Đảng.2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan chỉ đạo các đơn vị quản lý của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong khuôn khổ tổ chức; báo cáo kiến nghị với các cơ quan có phận sự và đề nghị được giải đáp.4. Trình bày quan điểm lúc tổ chức đảng nhận xét, quyết định công việc hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan chỉ đạo của Đảng.Như vậy, các Điều 1, Điều 2, Điều 3 trong Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định 1 cách đầy đủ về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên. Mỗi người lúc được đứng trong đội ngũ của Đảng đều phải nghiêm chỉnh tiến hành những quy định này về đảng viên để xây dựng Đảng ta càng ngày càng trong lành và lớn mạnh như lời của Bác Hồ đánh giá lúc Đảng ta tròn 30 tuổi:”Đảng ta lớn lao như biển rộng, như núi caoBa mươi 5 cố gắng và chiến thắng biết bao lăm tình.Đảng ta là đạo đức, là tiến bộ,Là hợp nhất, độc lập, là hoà bình no đủ”. Câu 2: Những nội dung căn bản về học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công đoạn hiện tại?Hồ Chí Minh là 1 lãnh tụ nhân tài của dân chúng ta, là người hùng giải phóng dân tộc, là danh nhân bản hóa toàn cầu. Suốt cuộc đời, Người hết dạ vô cùng dùng cho Non sông, dùng cho cách mệnh, dùng cho dân chúng. Ham muốn tột bực của người thật là giản dị: “Tôi chỉ có 1 sự thèm muốn, thèm muốn tột bực, là làm sao cho nước ta hoàn toàn được độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào người nào cũng có cơm ăn áo mặc, người nào cũng được học hành”. Câu đó được Bác nói lúc giải đáp các nhà báo nước ngoài vào đầu 5 1946. Câu nói đó có ý nghĩa bự lao trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng tổ quốc. Câu nói đó trình bày trị giá nhân bản thâm thúy và trị giá đạo đức bự lao………………….Bài thu hoạch thiện cảm Đảng – Mẫu 4Câu hỏiCâu 1: Đồng đội hãy thể hiện 5 bài học bự của cách mệnh Việt nam được nêu trong Cương lĩnh 5 1991. Phân tích bài học nhưng đồng đội thấy tâm đắc nhất. Ý nghĩa của bài học này đối với công tác của đồng đội ?Câu 2 :Thực chất giai cấp người lao động của Đảng được trình bày ở những điểm chính yếu nào trong Điều lệ Đảng ?Câu 3 : Đồng đội hãy phân tách sự nhu yếu của việc học tập và tuân theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Liên Hệ việc tiến hành cuộc chuyển di ở cơ quan, đơn vị đồng đội ? Bài làm Câu 1 :Trcửa ải dài theo dòng lịch sử của giang san chúng ta có thể dễ dãi nhận thấy 1 điều rằng cách mệnh Việt Nam đã đi hết từ chiến thắng này cho đến chiến thắng khác, dưới sự chỉ đạo của Đảng, có cương lĩnh, có đường lối soi sáng chỉ đường, tạo ra những cuộc chiến lịch sử lẫy lừng 5 châu, chấn động địa cầu, tạo ra cuộc sống bình an, no đủ và hạnh phúc cho toàn bộ dân tộc ta và được trường tồn đến hiện nay và mãi mãiNước đã đang bước vào công đoạn hồi nhập nhập thế giới, cuộc sống càng ngày càng tăng trưởng mạnh bạo, công đoạn công nghiệp hóa tiên tiến hóa càng ngày càng lên cao, trước những xu hướng mới yêu cầu Đảng ta phải có được cương lĩnh rõ ràng để chỉ lối cho những bờ bến hạnh phúc cho dân chúng, cho loài người, và cương lĩnh 5 1991 đã cho chúng ta thấy rõ được những đề nghị mang tính nhu yếu nhưng chúng ta phải tiến hành được để tô thêm những trang sử vàng cho sự thành công trong trục đường hội nhập của tổ quốc.Vậy 5 bài học bự của cách mệnh Việt Nam được nêu trong cương lĩnh 1991 được trình bày như thế nào? chúng ta cùng nhau đi mày mò:Tổng kết thực tế hơn 60 5 của nước ta, trong đấy có 5 5 tiến hành đường lối đổi mới do Đại hội VI đề ra, từ những kinh nghiệm thành công và cả những kinh nghiệm chưa thành công, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã nêu ra được 5 bài học bự của cách mệnh Việt Nam:1 là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.Đây là bài học xuyên suốt công đoạn cách mệnh nước ta, độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở đảm bảo kiên cố cho độc lập dân tộc. Hai vấn đề này có quan hệ hữu cơ với nhau. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội sẽ tạo ra công mạnh béo bự của dân tộc trong tranh đấu cách mệnh, giành chiến thắng.Hai là, Sự nghiệp cách mệnh là của dân chúng, do dân chúng và vì dân chúng. Để phát huy, nhân lên sức mạnh lớn lao của dân chúng, sự chỉ đạo và toàn thể hoạt động của Đảng phải khởi hành từ ích lợi và ước muốn chân chính của dân chúng, đại biểu trung thành cho ích lợi của dân chúng.Ba là, ko dừng củng cố, tăng mạnh kết đoàn, kết đoàn toàn Đảng, kết đoàn toàn dân, kết đoàn dân tộc, kết đoàn quốc tế.Kết đoàn là truyền thống quý báu và là bài học lịch sử bự, dài lâu của dân tộc ta đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh áp dụng thành công, hình thành nguồn sức mạnh béo bự để giành chiến thắng.4 là, liên kết sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Sức mạnh dân tộc, sức mạnh trong nước là sức mạnh tổng hợp của nhiều nguồn lực. Sức mạnh thời đại, sức mạnh quốc tế đầu tiên là sức mạnh của quy luật và xu hướng tăng trưởng chẳng thể đảo ngược của lịch sử loài người.5 là, sự chỉ đạo đúng mực của Đảng là yếu tố bậc nhất đảm bảo chiến thắng của cách mệnh Việt Nam. Giữ vững và tăng mạnh sự chỉ đạo của Đảng là yếu tố quyết định bậc nhất đảm bảo chiến thắng của sự nghiệp cách mệnh nước ta. Để làm được điều đấy, phải xây dựng Đảng lớn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên đổi mới phương thức chỉ đạo của Đảng phục vụ đề nghị của tình hình thực tiễn, đủ sức khắc phục các vấn đề do cuộc sống đặt ra.Thực chất thì bản thân tôi hoàn toàn tâm đắc tất cả các bài học ở trên, trong tôi qua mỗi bài học tự rút ra được cho mình những bài học quý báu, những tri thức cần và đủ để có thể biến thành 1 đảng viên tốt, chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao, và đóng góp vào sự tăng trưởng chung của Đảng, Nhà nước.Từ cái nhìn khách quan và chi tiết nhất tôi cũng đưa ra được cho mình Bài học tâm đắc nhất đấy là ở bài học bự thứ 2 :“Sự nghiệp cách mệnh là của dân chúng, do dân chúng và vì dân chúng”Có thể khẳng định 1 điều rằng: Sự nghiệp cách mệnh là của dân chúng, do dân chúng và vì dân chúng. Để phát huy, nhân lên sức mạnh lớn lao của dân chúng, sự chỉ đạo và toàn thể hoạt động của Đảng phải khởi hành từ ích lợi và ước muốn chân chính của dân chúng, đại biểu trung thành cho ích lợi của nhân dânTám mươi mốt 5 qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và đoàn luyện, dân tộc ta đã vượt qua vô vàn gian nan, thách thức, lập nên những kỳ tích lớn lao trong cách mệnh giải phóng dân tộc và xây dựng, tăng trưởng tổ quốc, định hướng xã hội chủ nghĩa.Thắng lợi của Cách mệnh Tháng 8 5 1945 đã đưa dân chúng thoát khỏi cảnh bầy tớ lầm than, giành độc lập cho tổ quốc, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.Thắng lợi lớn lao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã bảo vệ và trở thành quả Cách mệnh Tháng 8 1945, giải phóng miền Bắc, kết thúc giai cấp thống trị của thực dân Pháp trên tổ quốc ta, đưa cách mệnh nước ta bước sang công đoạn mới, công đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiếp diễn thực hiện cách mệnh giải phóng ở miền Nam.Trcửa ải qua 21 5 đấu tranh, dân chúng ta đã đánh thắng trận đánh tranh xâm lăng kiểu mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành vang dội 30 5 chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Non sông, kết thúc vĩnh viễn giai cấp thống trị kéo dài hơn 1 thế kỉ của chủ nghĩa thực dân trên tổ quốc ta, chấm dứt về căn bản cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ sở hữu dân trên cả nước, đất nước thu về 1 mối. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là chiến thắng lớn lao nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo, ghi lại bước đột phá quyết định cho dân tộc Việt Nam tiến vào kỉ nguyên mới- kỉ nguyên độc lập, hợp nhất và chủ nghĩa xã hội.Sau 30 5 chiến tranh giải phóng, cả nước bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây là 1 trận đánh đấu “đồ sộ” để loại trừ những gì cũ kỹ lỗi thời, tạo ra những trị giá “mới mẻ, tươi tốt” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh.Trong buổi đầu cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như trong thời đoạn đổi mới, dân tộc ta phải đối diện với bao thử thách, gian nan gay gắt cả trong nước và quốc tế. Đặc trưng vào thập kỉ 90 của thế kỉ XX, trong bối cảnh quốc tế vô cùng phức tạp và tình hình tổ quốc gặp vô vàn gian nan, các thần thế cừu địch ko dừng chống phá, mà với khả năng bền chí của 1 chính đảng cách mệnh và khoa học, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên trì tiêu chí nhưng Đảng, dân chúng đã tuyển lựa, giữ vững vai trò chỉ đạo, chống chèo con thuyền cách mệnh vượt qua sóng gió, tiếp diễn tiến lên, thực hiện công cuộc đổi mới đạt nhiều thành quả quan trọng. Đảng đã đề ra và từng bước bổ sung, hoàn thiện đường lối cách mệnh 1 cách đúng mực, thông minh, bước đầu tạo nên 1 hệ thống các ý kiến và nguyên lý lãnh đạo công cuộc đổi mới, khai hoang trục đường đi lên chủ nghĩa xã hội thích hợp với thực tiễn nước ta, kế thừa và phát huy trị giá văn hoá và bản sắc dân tộc. Đây là kết quả của 1 công đoạn trằn trọc, tìm tòi, tổng kết, đổi mới tư duy lí luận, nhận thức đúng mực hơn về thực tế cách mệnh Việt Nam. Đảng càng ngày càng trưởng thành và có thêm kinh nghiệm chỉ đạo nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình cảnh mới.Xuyên suốt chặng đường hoạt động cách mệnh 80 5 qua, trong các Cương lĩnh (từ Cương lĩnh trước nhất 5 1930 tới Cương lĩnh xây dựng tổ quốc trong thời đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, 5 1991), hay trong mọi chủ trương, đường lối, chế độ của Đảng đều trình bày rất rõ, Đảng ta ko có mục tiêu nào khác là tranh đấu cho tự do độc lập dân tộc và hạnh phúc của dân chúng. Quần chúng dân chúng là người làm nên lịch sử. “Sự nghiệp cách mệnh là của dân chúng, do dân chúng, và vì dân chúng. Chính dân chúng là người làm nên chiến thắng lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải khởi hành từ ích lợi và ước muốn chân chính của dân chúng. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó khăng khít với dân chúng. Quan liêu, mệnh lệnh, xa vắng dân chúng sẽ đưa tới những tổn thất ko lường được đối với vận mệnh của tổ quốc”………….Bài thu hoạch thiện cảm Đảng – Mẫu 5Câu 1: Động chí hãy phân tách những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam?Trả lờiTrước hết phải khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam có mặt trên thị trường đấy là thành phầm chắt lọc tranh đấu dân tộc và tranh đấu giai cấp ở Việt Nam dưới ánh sáng của thời đại mới; Là thành phầm của sự liên kết chủ nghĩa Mác Lênin; Phong trào người lao động và Phong trào yêu nước ở nước ta trong những 5 20 của thế kỷ XX. Đây là sự áp dụng và tăng trưởng thông minh thuyết lí Mác-Lênin vệ sự có mặt trên thị trường của Đảng Cộng sản ở 1 nước thực dân địa nữa phong kiến và có truyền thống yêu nước từng ngần đó 5.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Ngay kể từ mới thành lập, Đảng đã thật sự là đội đi đầu chỉ đạo của giai cấp người lao động.và của cả dân tộc Việt Nam. Sự kiện Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập chứng tỏ giai cấp vô sản Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức chỉ đạo cách mệnh. Đảng cộng sản Việt Nam chẳng những là đội đi đầu chỉ đạo của giai cấp người lao động Việt Nam nhưng còn là đại biểu chân chính cho ích lợi của toàn bộ dân tộc Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam ko chỉ mang thực chất giai cấp người lao động nhưng còn là lực lượng dẫn dắt phong trào dân tộc chân chính, 1 Đảng cách mệnh vì nước vì dân.Chặng đường vang dội hơn 7 thập kỉ qua cách mệnh Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Đảng đã khẳng định: Sự chỉ đạo đứng đắn và minh mẫn của Đảng là yếu tố quyết định mọi thắnglợi của cách mệnh Việt Nam. Ngày nay, dưới sự chỉ đạo của Đảng dân chúng ta đã đạt được những thành quả kỳ diệu. Tuy nhiên, Đảng cũng còn có những yếu kém, có khi phạm sai trái, thiếu sót mình mà đã để ra những giải pháp tu sửa đúng mực, kịp thời, Đảng đã công khai tự phê bình, nhận thiếu sót trước dân chúng, phấn đấu tu sửa và tu sửa có kết quả. Vì thế, Đảng vẫn được dân chúng tin tưởng, thừa nhận Đảng là đội đi đầu chính trị. người chỉ đạo chân chính độc nhất của cả dân tộc, Ở nước ta, ngoài Đảng Cộng sản ko lực lượng nào có thể chỉ đạo cách mệnh.Trong công đoạn chỉ đạo cách mệnh, Đảng ko dừng tôi rèn và trưởng thành và đã xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, trình bày thực chất tốt đẹp của Đảng ta. Trọng những truyền thống đấy nổi trội nhất là 6 truyền thống căn bản sau:“Thứ nhất là; Khả năng chính trị vững vàng, kiên trì tiêu chí lý tưởng cách mệnh,Hai là: Nêu cao ý thức độc lập tự chủ và thông minh.Ba là; Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc……………Bài thu hoạch thiện cảm Đảng – Mẫu 6Câu 1. Trình bày vai trò chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị? Anh/chị cần làm gì và cố gắng như thế nào để biến thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam?Gợi ý làm bài:Vai trò chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam:Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và đoàn luyện, đã chỉ đạo dân chúng thực hiện Cách mệnh tháng 8 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh thắng các trận đánh tranh xâm lăng, xoá bỏ cơ chế thực dân phong kiến.Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò chỉ đạo hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị. Trong hệ thống chính trị nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền. Đây là 1 thế tất lịch sử, thế tất khách quan. Sự chỉ đạo đó vừa có cơ sở đạo lý, vừa có cơ sở pháp lý.Khi biến thành 1 Đảng độc nhất cầm quyền, sự chỉ đạo của Đảng được tiến hành trong mối quan hệ khá phức tạp và mẫn cảm với chế độ tiến hành quyền lực nhà nước pháp quyền và trong các điều kiện xây dựng, phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Sự còn đó và hoạt động của Nhà nước, nhưng bộc lộ nhất là bộ máy nhà nước, yêu cầu phải phân định sự chỉ đạo của Đảng đối với vai trò điều hành, quản lý của Nhà nước.Trong tổ chức của hệ thống chính trị, Đảng ta vừa là lực lượng chỉ đạo toàn thể hệ thống, vừa là thành viên trong hệ thống chính trị. Trong thực tế, vai trò và sự chỉ đạo của Đảng xoành xoạch được xác định trong từng mối quan hệ với từng thể chế, tổ chức chi tiết trong hệ thống chính trị.Sự chỉ đạo của Đảng với hệ thống chính trị hiện tại đặt trong điều kiện mới, đấy là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, phát huy mạnh bạo nền dân chủ trong chế độ thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Để đảm bảo vai trò chỉ đạo của Đảng trong hệ thống chính trị, Đảng phải tự đổi mới và tăng lên sức đấu tranh của các tổ chức đảng. Tăng mạnh mối quan hệ của Đảng với các thành tố của hệ thống chính trị là 1 nội dung quan trọng của đổi mới phương thức chỉ đạo của Đảng.Cần làm gì và cố gắng như thế nào để biến thành Đảng viên:Có 5 tiêu chí căn bản nhưng bất cứ người nào đang cố gắng đứng trong đội ngũ của Đảng cần phải làm. Chi tiết:– Thứ nhất: Xác định động cơ vào Đảng đúng mựcNhư lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Tại sao chúng ta vào Đảng? Phcửa ải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải!… Chúng ta vào Đảng là để hết dạ vô cùng dùng cho giai cấp, dùng cho dân chúng, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”. Bác còn dặn dò nếu sợ ko dùng cho được dân chúng, dùng cho được cách mệnh thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng. Bởi vì Đảng là tổ chức cách mệnh có sứ mạng cao cả kết đoàn và chỉ đạo dân chúng tranh đấu cho độc lập và chủ nghĩa xã hội, chứ chẳng phải là nơi để kiếm tìm danh vọng, địa vị, thu hái lợi lộc.Vậy động cơ vào Đảng của bạn là gì? Bạn đã xác định được động cơ đúng mực cho mình hay chưa? Việc xác định động cơ vào Đảng đúng mực là điều có ý nghĩa quyết định. Chỉ lúc bạn thực thụ tỉnh ngộ về mục tiêu, lý tưởng cách mệnh, bạn thực thụ mới có thể đứng trong đội ngũ của Đảng. Đảng CSVN ko thu nạp vào đội ngũ mình những người mang động cơ thiếu trắng trong, méo mó; càng ko để cho các phần tử thời cơ lọt vào Đảng. Tất cả những người mong muốn cố gắng vào Đảng là những người xả thân theo lý tưởng cách mệnh, bằng lòng hy sinh, cố gắng, phấn đấu đi theo trục đường nhưng Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Cái được bự nhất lúc vào Đảng là được dùng cho cách mệnh, dùng cho dân chúng, được Đảng và dân chúng tin tưởng, yêu quý.Trong chế độ kinh tế thị phần hiện tại, mỗi người chúng ta khái quát, người đảng viên nói riêng, luôn phải đương đầu với biết bao gian nan, thách thức là những cám dỗ của quyền lực, tiền của… Nếu người vào Đảng ko có động cơ vào Đảng trắng trong sẽ chẳng thể vượt qua được những thách thức, ko thắng nổi sự cám dỗ vật chất và những mưu mô “diễn biến hoà bình” của các thần thế cừu địch.– Thứ 2: Đoàn luyện khả năng chính trị, nhân phẩm đạo đức cách mạngBản lĩnh chính trị trình bày ở nhận thức đúng mực và kiên trì tiêu chí, lý tưởng đã tuyển lựa; trong bất cứ cảnh huống gian nan nào cũng ko dao động, suy giảm niềm tin và ý chí đấu tranh. Khí tiết của người cách mệnh là “sang giàu chẳng thể hấp dẫn, nghèo đói chẳng thể lay chuyển, uy vũ chẳng thể khuất phục”. Trong điều kiện hiện tại, lúc cách mệnh toàn cầu tạm bợ lâm vào thoái trào, cần đặc thù nhấn mạnh tới sự kiên trì lập trường, ý kiến chính trị, trung thành với tiêu chí, lý tưởng của Đảng, với ích lợi của dân chúng lao động và của dân tộc.– Để có khả năng chính trị vững vàng, người cố gắng vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp người lao động, ko để mất phương hướng chính trị.– Luôn cố gắng học tập, nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền móng tư tưởng của Đảng. Tăng lên trình độ về mọi mặt, tích luỹ tri thức và kinh nghiệm, làm giàu vốn hiểu biết của mình. Khả năng chính trị được đoàn luyện qua hoạt động thực tế. Muốn biến thành đảng viên của Đảng cần thường xuyên tự đoàn luyện mình qua thực tiễn sản xuất, công việc, hoạt động chính trị – xã hội.– Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mệnh. Đạo đức cách mệnh có nội dung vô cùng phong phú, mà như lời Bác Hồ dạy: “Nói tóm lược, thì đạo đức cách mệnh là: Quyết tâm suốt đời tranh đấu cho Đảng, cho cách mệnh. Đấy là điều chủ yếu nhất”. Trong Đảng ta, biết bao đồng đội đã vì dân, vì Đảng nhưng hy sinh oanh liệt, đã nêu gương chói lọi về đạo đức cách mệnh. Ngày nay, đại bộ phận đảng viên vẫn giữ vững nhân phẩm đạo đức cách mệnh, được dân chúng quý mến, tin tưởng. Xây dựng đạo đức cách mệnh phải đi đôi với chống chủ nghĩa tư nhân.– Đường lối của Đảng là liên kết hài hoà 3 loại ích lợi: ích lợi toàn xã hội, ích lợi cộng đồng và ích lợi tư nhân, trong đấy, ích lợi tư nhân là động lực trực tiếp. Chiến đấu chống chủ nghĩa tư nhân chẳng phải là phủ định vai trò, ích lợi tư nhân. Ích lợi tư nhân được tôn trọng lúc nó ko trái với ích lợi chung của số đông. Đảng xoành xoạch tôn trọng và ân cần tới ích lợi tư nhân, mà cương quyết chống chủ nghĩa tư nhân, ích kỷ, đặt ích lợi tư nhân mình lên trên– Thứ 3: Tăng lên năng lực, chấm dứt tốt nhiệm vụ– Đảng viên phải chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao. Để xứng đáng với vai trò đi đầu, kiểu mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.– Để biến thành đảng viên, người đang cố gắng vào Đảng cần chấm dứt tốt nhiệm vụ công việc của mình và nhiệm vụ được diễn ra đảng, đoàn thể ủy quyền, đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đấy là điều kiện chính yếu để nhân dân tin tưởng giới thiệu và tổ chức đảng phê chuẩn kết nạp vào Đảng.– Thứ 4: Gắn bó với cộng đồng, với dân chúng, hăng hái tham dự hoạt động đoàn thể, công việc xã hộiMột trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó khăng khít, máu thịt với dân chúng. Đảng viên phải trình bày sự gắn bó với nhân dân ở nơi làm việc và nơi trú ngụ của mình. Phcửa ải hoà mình với nhân dân, tin cậy, am tường và lắng tai quan điểm của nhân dân. Thường xuyên chăm lo đời sống, phát huy quyền làm chủ của dân chúng, chuyển di dân chúng tiến hành đường lối của Đảng và chế độ, luật pháp của Nhà nước.– Nhiệt tình tham dự sinh hoạt đoàn thể nhưng bản thân là thành viên, góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong sự nghiệp đổi mới, tăng mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, tiên tiến hoá tổ quốc.– Chú trọng mở mang quan hệ xã hội và hăng hái tham dự công việc xã hội, kiểu mẫu và chuyển di gia đình, người nhà tham dự các phong trào, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc; chống tệ nạn xã hội quan liêu, tham nhũng, thụ động, phí phạm.– Thứ 5: Hăng hái tham dự xây dựng đảng cơ sởĐây là 1 trong những tiêu chí hết sức quan trọng. Để được đứng trong đội ngũ của Đảng, người phấn dấu vào Đảng phải hăng hái tham dự xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở trong lành, lớn mạnh. Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn của mình, hăng hái đóng góp quan điểm với chi bộ, đảng bộ trong việc chỉ đạo cơ quan, đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước; tăng trưởng và tăng lên hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống dân chúng và khích lệ dân chúng làm tròn bổn phận đối với Nhà nước.Tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở còn bao gồm các nội dung sau:+ Hăng hái hưởng ứng các phong trào, các hoạt động khai triển tiến hành chủ trương nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra với ý thức chủ động thông minh, cố gắng cố gắng cao nhất. Góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong cuộc sống.+ Chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn, nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân dân chúng, kết quả thật hiện chủ trương, chế độ, nghị quyết của Đảng, kịp thời phản ảnh, yêu cầu với tổ chức đảng.+ Hăng hái và bạo dạn tham dự đóng góp quan điểm đối với sự chỉ đạo của tổ chức đảng và hàng ngũ đảng viên, góp phần tăng lên năng lực chỉ đạo và sức đấu tranh của tổ chức đảng, tăng lên chất lượng hàng ngũ đảng viên.+ Tham gia quan điểm lúc được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng phê chuẩn, bầu vào cấp uỷ; giới thiệu những nhân dân ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp.+ Tham gia góp quan điểm đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể, góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong lành, lớn mạnh.+ Hăng hái và cương quyết tranh đấu bảo vệ Đảng, giữ vững bình ổn chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị. Góp phần làm thất bại mọi thủ đoạn và mưu mô phá hoại của các phần tử xấu, các thần thế cừu địch.Câu 2 : Anh/chị hãy phân tách sự nhu yếu của việc học tập và tuân theo tư tưởng tấm gương đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh. Liên hệ việc tiến hành cuộc chuyển di học tập và tuân theo tư tưởng tấm gương đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị anh/chị công việc?Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về tư cách mẫu mực, điều đấy trình bày qua tư tưởng, đạo đức, tác phong, cá tính của Người. Tất cả những điều này liên can chặt chẽ đến nhau, tư tưởng chi phối đạo đức, tác phong, cá tính; tác phong là sự trình bày chi tiết hóa tư tưởng, đạo đức.Do vậy, việc tăng mạnh việc học tập và tuân theo tư tưởng tấm gương đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh trong công đoạn hiện tại là hết sức nhu yếu.Học tập và tuân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, cá tính của Người có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp cách mệnh ở nước ta hiện tại, giúp cán bộ, đảng viên phải luôn tu dưỡng, đoàn luyện để biến thành những người có nhân phẩm chính trị, đạo đức lối sống giản dị, trắng trong, luôn gắn bó khăng khít với dân chúng, luôn làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu.Học tập và tuân theo cá tính của Người để ko dừng củng cố lòng tin của dân chúng với cán bộ, đảng viên cũng như củng cố mối quan hệ giữa Đảng với dân. Học tập và tuân theo cá tính Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trước mắt và dài lâu đối với sự nghiệp cách mệnh ở nước ta hiện tại.Ở đơn vị tôi đang công việc hiện tại, việc chuyển di học tập và tuân theo tư tưởng tấm gương đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh luôn được đề cao trong toàn Chi bộ cũng như toàn đơn vị. Việc chuyển di này cũng cho kết quả tốt và càng ngày càng đi lên.Chi tiết, như lời dặn của Bác trong Di chúc: “phải giữ giàng Đảng ta thật trong lành, phải xứng đáng là người chỉ đạo, là người tôi tớ thật trung thành của dân chúng”.Gắn tính tự giác học tập, đoàn luyện của mỗi tư nhân tại đơn vị với sự đôn đốc, rà soát giám sát của chi bộ. Việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được mở màn ngay từ những điều nhỏ nhất, đời thường nhất, như những câu chuyện bé về việc tuân thủ kỷ luật của Bác nhưng người nào cũng có thể học và tuân theo.Tại cơ quan, mỗi cán bộ, đảng viên, thường xuyên cập nhật và nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước, tự đoàn luyện đạo đức cách mệnh, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự tư tự lợi, thường xuyên đoàn luyện nhân phẩm đạo đức cách mệnh, ngay thẳng, thật thà, và tận tụy mọi công tác ko dừng học tập, nghiên cứu khoa học nhằm tăng lên trình độ lý luận chính trị.Trong nhiệm vụ chuyên môn, luôn hăng hái và tự giác trong việc tiến hành đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, tăng lên tính nhiều năm kinh nghiệm, tính thực tế trong công tác, thường xuyên san sớt khi thuận tiện cũng như lúc gặp vấn đề, khích lệ, tương trợ trên ý thức xây dựng cho đồng đội, đồng nghiệp cùng văn minh, ngay thẳng tranh đấu chống các bộc lộ thụ động……………….Bài thu hoạch lớp thiện cảm Đảng – Mẫu 7Bài thu hoạch thiện cảm Đảng – Mẫu 7Bản thân thầy cô giáo lúc được đi học lớp bồi dưỡng đảng viên mới thì mỗi thầy cô giáo lại càng tinh thần, nhận thức rõ ràng hơn về vai trò cũng như nhiệm vụ của mình trong việc cố gắng cố gắng để biến thành người Đảng viên tốt.Hơn người nào hết thì bản thân người thầy cô giáo phải thấm nhuần rõ tư tưởng, thông suốt Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mệnh trong đội đi đầu của giai cấp người lao động, dân chúng lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời cố gắng cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đặt ích lợi của Non sông, của giai cấp người lao động và dân chúng lao động lên trên ích lợi tư nhân của bản thân, gia đình mình.Người con của Đảng phải chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và luật pháp của Nhà nước; có lao động, chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó khăng khít với dân chúng; phục tòng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ giàng kết đoàn hợp nhất trong Đảng.Người thầy cô giáo lúc đã đi theo Đảng cộng sản Việt nam thì phải nhất nhất, tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mệnh của Đảng, chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, luật pháp của Nhà nước; chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao; phục tòng tuyệt đối sự cắt cử và điều động của Đảng.Không dừng học tập, đoàn luyện, tăng lên trình độ tri thức, năng lực công việc, nhân phẩm chính trị, đạo đức cách mệnh, có lối sống lành mạnh; tranh đấu chống chủ nghĩa tư nhân, thời cơ, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, phí phạm và các bộc lộ thụ động khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên ko được làm.Trong mọi gian nan gian truân, trước mọi thần thế chống phá, trước những cám dỗ hấp lực của đồng bạc thì yêu cầu người đảng viên phải luôn phấn đấu, giữ vững sự kiên trì, ý chí bảo vệ Non sông, ko bị lung lay, lôi kéo, câu kéo, bản thân mỗi thầy cô giáo xoành xoạch nêu cao lý tưởng sống, đấu tranh vì hạnh phúc của dân chúng, tận tuỵ dùng cho dân chúng.Kế bên hoạt động công việc tại trường, tại cơ sở thì trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, đời thường thì người thầy cô giáo cần biết cách liên hệ chặt chẽ với dân chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân chúng; chăm lo đời sống vật chất, ý thức và bảo vệ lợi quyền chính đáng của dân chúng.Muốn gần gụi, tạo sự tin cậy niềm tin với dân chúng, đầu tiên người đảng viên mới cần hăng hái tham dự công việc nhân dân, công việc xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền chuyển di gia đình và dân chúng tiến hành đường lối, chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước.Cùng lúc người Đảng viên cần tham dự xây dựng, bảo vệ đường lối, chế độ và tổ chức của Đảng; phục tòng kỷ luật, giữ giàng kết đoàn hợp nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, thật thà với Đảng; làm công việc tăng trưởng đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định……………….Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải file để xem thêm nội dung cụ thể.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bài #thu #hoạch #cảm #tình #Đảng #5 #bài #thu #hoạch #lớp #cảm #tình #Đảng #5


 • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
 • #Bài #thu #hoạch #cảm #tình #Đảng #5 #bài #thu #hoạch #lớp #cảm #tình #Đảng #5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button