Tổng hợp Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng liên hệ bản thân , quân đội , giáo viên công an 

Tổng hợp Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng liên hệ bản thân , quân đội , giáo viên công an  quán triệt và khai triển tiến hành Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam. Hãy cùng tham khảo với hocdientucoban.

Tổng hợp Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng liên hệ bản thân , quân đội , giáo viên công an 
Tổng hợp Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng liên hệ bản thân , quân đội , giáo viên công an

Tổng hợp Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng liên hệ bản thân , quân đội , giáo viên công an

Những nội dung trong các Nghị quyết tại hội Nghị trung ương 13 sẽ là đề tài dành cho các cán bộ Đảng viên làm bài thu hoạch. Dưới đây là mẫu bài thu hoạch, chuyên đề học tập và gợi ý viết bài thu hoạch về kết quả học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII. Mời các bạn cùng tham khảo Tổng hợp bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng liên hệ bản thân , quân đội , giáo viên công an :

Tải về Full mẫu

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng liên hệ bản thân

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG………….
CHI BỘ……………………………..
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày….. tháng. …..5 2021

Bài thu hoạch học tập quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii của đảng

Họ và tên : ………….…………………………………………………………………

Ngày sinh: ……………………………………………………….………..…

Chức vụ: …..………………………………..……………………………..…

Đơn vị công việc: ……………………….…………………………………….

Sau lúc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi xin thể hiện bản thu hoạch của tư nhân như sau:

I. NHẬN THỨC VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN, NHỮNG NỘI DUNG MỚI TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

…………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………..……………

II. LIÊN HỆ THỰC TIỄN, KẾ HOẠCH / CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA CÁ NHÂN

………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………..…………

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CẤP UỶ CẤP TRÊN ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÀNH CÔNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN LẦN THỨ XIX, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG LẦN THỨ XXXII, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN, CHI BỘ CẤP MÌNH

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NGƯỜI VIẾT

Bài thu hoạch nghị quyết 13 của giáo viên

Họ và tên:……………………………………………………

Chức vụ: GV.

Công việc được giao hiện nay: ………………………..

Sau lúc được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tư nhân tôi đã rút ra được 1 số vấn đề sau:

Câu 1: Nghị quyết xác định 6 nhiệm vụ trọng điểm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Thứ nhất là tiếp diễn tăng mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong lành, lớn mạnh. Đổi mới phương thức chỉ đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục tăng mạnh tranh đấu phòng, chống quan liêu, tham nhũng, phung phí, thụ động, “ích lợi nhóm”, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Xây dựng hàng ngũ đảng viên và cán bộ các đơn vị quản lý, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm giá, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của dân chúng với Đảng, Nhà nước, cơ chế xã hội chủ nghĩa.

Thứ 2, tập hợp kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vắc-xin Covid-19 cho tập thể; bình phục, tăng trưởng kinh tế – xã hội, đổi mới mạnh bạo mẫu hình phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thiết chế tăng trưởng thích hợp với nền kinh tế thị phần đầy đủ, tiên tiến, hội nhập; tăng trưởng đồng bộ và tạo ra sự kết hợp giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; có chế độ cung cấp hiệu quả công ty trong nông nghiệp; tăng mạnh nghiên cứu, chuyển giao, phần mềm văn minh khoa học và công nghệ, đổi mới thông minh, nhất là những thành quả của cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ tư, tiến hành biến đổi số non sông, tăng trưởng kinh tế số, tăng lên năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để tăng trưởng kinh tế nhanh và vững bền; hoàn thiện hệ thống luật pháp, nhất là luật pháp về bảo hộ sở hữu trí não và khắc phục các mâu thuẫn dân sự, giải quyết những điểm nghẽn cản trở sự tăng trưởng của tổ quốc.

Thứ 3, giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp diễn tăng lên chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; đẩy mạnh tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội dân chúng, Công an dân chúng cách mệnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước tiên tiến, 1 số lực lượng tiến thẳng lên tiên tiến, tạo tiền đề cứng cáp nỗ lực 5 2030 xây dựng Quân đội dân chúng, Công an dân chúng cách mệnh, chính quy, tinh nhuệ, tiên tiến; cương quyết, kiên định bảo vệ cứng cáp độc lập, chủ quyền, hợp nhất, kiêm toàn bờ cõi, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hoà bình, bất biến để tăng trưởng tổ quốc.

Thứ tư, khơi dậy khát vọng tăng trưởng tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc; phát huy trị giá văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Non sông, hội nhập quốc tế; có chế độ chi tiết tăng trưởng văn hoá đồng bào dân tộc thiểu số; tiến hành tốt chế độ xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh bạo trong điều hành tăng trưởng xã hội, tiến hành văn minh, công bình xã hội, tăng lên chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.

Thứ 5, hoàn thiện đồng bộ hệ thống luật pháp, chế độ, chế độ nhằm phát huy mạnh bạo dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của dân chúng; cùng lúc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lành, lớn mạnh; canh tân tư pháp, đẩy mạnh pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội, trước nhất là sự kiểu mẫu làm theo luật pháp, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Chiến trường Non sông Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội các đơn vị quản lý, của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc.

Thứ 6, điều hành chặt chẽ, sử dụng cân đối, hiệu quả đất đai, khoáng sản; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, hăng hái khai triển các biện pháp thích nghi với chuyển đổi khí hậu, thiên tai hà khắc.

Câu 2: Từ địa điểm công việc của tôi là GV tổ GDTC-GDQP&AN, tôi có kế hoạch hành động để tăng lên chất lượng, hiệu quả công việc của mình chỉ cần khoảng đến đây là:

– Đề cao ý thức tự học, tự nghiên cứu, tinh thần tự giác kiểu mẫu; làm rõ những ý kiến, nội dung then chốt, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, chỉ tiêu tổng quát, các định hướng phệ, nhiệm vụ trọng điểm, các tiêu chí chủ công, các khâu đột phá chiến lược để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung tăng trưởng tư duy lý luận của Đảng, nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thành quả 35 5 đổi mới tổ quốc, nhất là 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội XII, nhận biết đầy đủ những thuận tiện, cơ hội, gian khổ thử thách và nhiệm vụ của các đơn vị quản lý ủy chỉ cần khoảng đến, liên hệ áp dụng thích hợp với đề nghị điều kiện chi tiết của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và tiến hành tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2025.

– Bản thân luôn quyết tâm tự bồi dưỡng đem lại kết quả cao nhất trong bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo. Luôn trau dồi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, dạn dĩ học hỏi và luôn tìm tòi đổi mới cách thức dạy học.

* Công tác chuyên môn:

+ Thực hiện đúng qui chế chuyên môn:

 • Luôn có tinh thần nghiêm chỉnh, tự giác trong việc cải tiến lề lối làm việc, tăng lên năng suất lao động. Thực hiện nghiêm chỉnh và tuân thủ đúng theo các chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ và luật pháp của Nhà nước.
 • Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế của ngành, quy định cơ quan, đơn vị, bảo đảm số lượng, chất lượng ngày, giờ công sức động (Bảo đảm tham dự đầy đủ các buổi họp cơ quan, tổ chuyên môn, bảo đảm đúng giờ, tuyệt đối ko bỏ tiết – quên tiết…).

+ Hoạt động bồi dưỡng học trò giỏi, phụ đạo học trò yếu kém, tăng lên chất lượng giáo dục toàn diện:

 • Với nhân vật là học trò khá giỏi: Đoàn luyện kỹ năng tư duy, thông minh phê duyệt các câu hỏi để mở mang và đào sâu khai thác tri thức chuyên môn, chủ động phấn đấu tạo điều kiện tối đa để HS phát huy tính chủ động và tự học – tự rèn…
 • Đối với học trò yếu kém: Bảo đảm HS nắm được những tri thức căn bản nhất theo chuẩn tri thức kỹ năng. Giảng giải chi tiết những, đàm thoại, trao đổi nhóm, cắt cử HS khá cung cấp hỗ trợ HS yếu… v.v

Câu 3: Tôi xin có vài yêu cầu với tổ chức chính quyền và đoàn thể, như sau:

1. Yêu cầu với nhà trường:

– Tăng mạnh tuyên truyền và tăng mạnh việc tiến hành đúng thì giờ công sức động, tùng bước có thể kết thúc hiện trạng GV “lững thững” lúc lên lớp… “hấp tấp” ra trước giờ học.

– Tăng mạnh bồi dưỡng, tạo điều kiện và khuyến khích việc tự học tự bồi dưỡng nhiều mặt chuyên môn của GV, bảo đảm bản lĩnh tiếp cận công việc đổi mới toàn diện GD chỉ cần khoảng sắp đến.

– Nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn để giảm thiểu “Bệnh Thành Tích” đang làm cản trở giai đoạn tăng lên chất lượng giảng dạy và giáo dục.

– Có giải pháp thiết thực tăng lên chất lượng giáo dục theo chiều rộng và cả chiều sâu mũi nhọn của đội tuyển HS giỏi các đơn vị quản lý, tạo tiền đề văn minh rõ nét cả lúc sau này phải tiến hành việc tuyển sinh đầu cấp theo địa bàn…

2. Yêu cầu với Công đoàn nhà trường: Không ngừng lại ở việc chính là cung cấp công việc chuyên môn của nhà trường nhưng còn ân cần thiết thực tới Tâm tình Tình cảm của hàng ngũ GV cũng sẽ góp phần đáng kể vào cung cấp Chuyên môn, như:

– Quan tâm thăm hỏi Cha Mẹ GV trong nhà trường, bởi đấy là việc “Uống nước nhớ nguồn”…; Mừng Sinh nhật của Anh Chị Em GV có thể theo tháng – quí – hoặc nửa 5…để mọi người ân cần nhau hơn!

– Tổ chức nhiều các hoạt động Văn hóa – TDTT – Ẩm thực bằng nhiều bề ngoài và cấp độ đề đẩy mạnh sức khỏe, tạo thú vui lành mạnh để đẩy mạnh ý thức Kết đoàn – lối sống giúp đỡ của số đông GV trong nhà trường. Không nên chỉ ngừng lại ở việc liên hoan rồi hát cho nhau nghe…như xưa nay thường làm.

3. Yêu cầu với Đoàn và Hội thanh niên nhà trường, như sau:

– Tăng mạnh việc Giáo dục đạo đức tư tưởng cho Đoàn tụ và Thanh niên theo các chủ đề – chủ điểm để tạo chuyển biến rồi tiến đến kết thúc các Vấn nạn Vi phạm nội qui: Hút thuốc lá và thuốc lá điện tử; Nói tục chửi thề; Đi học trễ; Vi phạm nền nếp y phục; Hay khiêu hấn – “Ăn hiếp” bạn học bằng nhiều bề ngoài…

– Góp phần phát động phong trào TDTT trong HS qua việc hoạt động của các CLB có tính XH hóa tự phát có chỉ dẫn, vừa giảm gánh nặng kinh phí của nhà trường phát huy các trang bị về CSVC đã có của nhà trường, tạo đà cho lối sống lành mạnh: Tự đoàn luyện cơ thể – tự nghiên cứu khoa học của HS, góp phần giảm thiểu những việc làm xấu như: Tụ họp…hoặc game trực tuyến…v.v

– Tiếp tục phát huy bản lĩnh của CLB văn hóa văn nghệ để có các Chương trình phát thanh tuyên truyền có chất lượng và ý nghĩa vào các thời kì nghỉ giữa buổi thích hợp với tâm sự ước vọng và thị hiếu của các em HS hơn.

……, ngày….. tháng…. 5 2021.

Người viết thu hoạch

Bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 quân đội công an

Họ và tên:………………………………………………………………..

Sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………..

Bài thu hoạch học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii của đảng

Sau lúc tiếp nhận những nội dung căn bản Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam, tôi viết bản thu hoạch 1 số nội dung sau đây:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Về kết cấu

Nghị quyết gồm có 2 phần chính, gồm:

+ Phần 1: Kết quả thật hiện Nghị quyết Đại hội XII

+ Phần 2. Tầm nhìn và định hướng tăng trưởng

2. Về nội dung

+ Các văn kiện được phê duyệt tại Đại hội XIII được xây dựng trên cơ sở tổng kết thâm thúy lý luận và thực tế; kết tinh trí não, ý chí, ước vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Các văn kiện đã tổng kết, bình chọn việc tiến hành Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc nhìn lại 35 5 thực hiện công cuộc đổi mới, 30 5 tiến hành Cương lĩnh 5 1991; tổng kết 10 5 tiến hành Cương lĩnh (bổ sung, tăng trưởng 5 2011), Chiến lược tăng trưởng kinh tế-xã hội 10 5 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế-xã hội 5 5 2021-2025; xác định chỉ tiêu, phương hướng tới 5 2030 và tầm nhìn tăng trưởng tổ quốc tới 5 2045.

+ Tiêu chí tổng quát được xác định: Tăng lên năng lực chỉ đạo, năng lực cầm quyền và sức đấu tranh của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh toàn diện; củng cố, đẩy mạnh niềm tin của dân chúng đối với Đảng, Nhà nước, cơ chế xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng tăng trưởng tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc liên kết với sức mạnh thời đại; tăng mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, tiên tiến hóa; xây dựng và bảo vệ cứng cáp Non sông, giữ vững môi trường hòa bình, bất biến; nỗ lực tới giữa thế kỷ XXI, nước ta biến thành nước tăng trưởng, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

+ Tiêu chí chi tiết: Nghị quyết đại hội XIII của Đảng để ra 3 chỉ tiêu chi tiết như sau:

 • Tới 5 2025, kỷ niệm 50 5 giải phóng hoàn toàn miền Nam, hợp nhất tổ quốc: Là nước đang tăng trưởng, có công nghiệp theo hướng tiên tiến, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.
 • Tới 5 2030, kỷ niệm 100 5 thành lập Đảng: Là nước đang tăng trưởng, có công nghiệp tiên tiến, thu nhập trung bình cao.
 • Tới 5 2045, kỷ niệm 100 5 thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước tăng trưởng, thu nhập cao.

+ Nghị quyết nêu rõ định hướng các tiêu chí chủ công về tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2021-2025; Định hướng tăng trưởng tổ quốc quá trình 2021-2030 và 6 nhiệm vụ trọng điểm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Chi tiết là: Tiếp tục tăng mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong lành, lớn mạnh. Đổi mới phương thức chỉ đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục tăng mạnh tranh đấu phòng, chống quan liêu, tham nhũng, phung phí, thụ động, “ích lợi nhóm”, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng hàng ngũ đảng viên và cán bộ các đơn vị quản lý, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm giá, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của dân chúng với Đảng, Nhà nước, cơ chế xã hội chủ nghĩa.

Kế bên đấy tập hợp kiểm soát đại dịch COVD-19, tiêm chủng đại trà vắc xin COVID-19 cho tập thể; bình phục, tăng trưởng kinh tế-xã hội, đổi mới mạnh bạo mẫu hình phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thiết chế tăng trưởng thích hợp với nền kinh tế thị phần đầy đủ, tiên tiến, hội nhập; tăng trưởng đồng bộ và tạo ra sự kết hợp giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; có chế độ cung cấp hiệu quả công ty trong nông nghiệp; tăng mạnh nghiên cứu, chuyển giao, phần mềm văn minh khoa học và công nghệ, đổi mới thông minh, nhất là những thành quả của cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ tư, tiến hành biến đổi số non sông, tăng trưởng kinh tế số, tăng lên năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để tăng trưởng kinh tế nhanh và vững bền; hoàn thiện hệ thống luật pháp, nhất là luật pháp về bảo hộ sở hữu trí não và khắc phục các mâu thuẫn dân sự, giải quyết những điểm nghẽn cản trở sự tăng trưởng của tổ quốc.

Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp diễn tăng lên chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; đẩy mạnh tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội dân chúng, Công an dân chúng cách mệnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước tiên tiến, 1 số lực lượng tiến thẳng lên tiên tiến, tạo tiền đề cứng cáp nỗ lực 5 2030 xây dựng Quân đội dân chúng, Công an dân chúng cách mệnh chính quy, tinh nhuệ, tiên tiến; cương quyết, kiên định bảo vệ cứng cáp độc lập, chủ quyền, hợp nhất, kiêm toàn bờ cõi, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hoà bình, bất biến để tăng trưởng tổ quốc.

Khơi dậy khát vọng tăng trưởng tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc; phát huy trị giá văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Non sông, hội nhập quốc tế; có chế độ chi tiết tăng trưởng văn hoá đồng bào dân tộc thiểu số; tiến hành tốt chế độ xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh bạo trong điều hành tăng trưởng xã hội, tiến hành văn minh, công bình xã hội, tăng lên chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.

Hoàn thiện đồng bộ hệ thống luật pháp, chế độ, chế độ nhằm phát huy mạnh bạo dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của dân chúng; cùng lúc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lành, lớn mạnh; canh tân tư pháp, đẩy mạnh pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội, trước nhất là sự kiểu mẫu làm theo luật pháp, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Chiến trường Non sông Việt Nam và tổ chức chính trị-xã hội các đơn vị quản lý, của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc.

Quản lý chặt chẽ, sử dụng cân đối, hiệu quả đất đai, khoáng sản; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, hăng hái khai triển các biện pháp thích nghi với chuyển đổi khí hậu, thiên tai hà khắc.

+ 3 khâu đột phá chiến lược

Nghị quyết nêu 3 đột phá chiến lược được xác định là: Hoàn thiện đồng bộ thiết chế tăng trưởng, trước nhất là thiết chế tăng trưởng nền kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới quản trị non sông theo hướng tiên tiến, cạnh tranh hiệu quả.

dành đầu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức tiến hành tốt hệ thống pháp luật, chế độ, chế độ, kiến lập môi trường đầu cơ kinh doanh thuận tiện, lành mạnh, công bình cho mọi thành phần kinh tế, xúc tiến đổi mới thông minh; huy động, điều hành và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho tăng trưởng, nhất là đất đai, vốn đầu tư, hiệp tác công-tư; tăng mạnh phân cấp, phân quyền cân đối, hiệu quả, cùng lúc đẩy mạnh rà soát, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống luật pháp.

Phát triển nguồn nhân công, nhất là nguồn nhân công chất lượng cao; dành đầu tiên tăng trưởng nguồn nhân công cho công việc chỉ đạo, điều hành và các lĩnh vực cốt lõi trên cơ sở tăng lên, tạo bước chuyển biến mạnh bạo, toàn diện, căn bản về chất lượng giáo dục, tập huấn gắn với chế độ tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ thiên tài, tăng mạnh nghiên cứu, chuyển giao, phần mềm và tăng trưởng mạnh khoa học-công nghệ, đổi mới thông minh; khơi dậy khát vọng tăng trưởng tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc, phát huy trị giá văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, ý thức kết đoàn, kiêu hãnh dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Non sông.

Xây dựng hệ thống kết cấu cơ sở vật chất đồng bộ, tiên tiến cả về kinh tế và xã hội; dành đầu tiên tăng trưởng 1 số công trình trọng tâm non sông về giao thông, thích nghi với chuyển đổi khí hậu; chú trọng tăng trưởng cơ sở vật chất thông tin, viễn thông, tạo nền móng biến đổi số non sông, từng bước tăng trưởng kinh tế số, xã hội số.

II. LIÊN HỆ THỰC TIỄN

Sau lúc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam, bản thân liên hệ với địa điểm công việc như sau:

1. Về địa phương nơi trú ngụ

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

2.Về phía đơn vị

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Về bản thân

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1.Yêu cầu, kiến nghị biện pháp để tiến hành hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam gắn với Nghị quyết đại hội của cơ quan, đơn vị

+ Ban hành chương trình hành động, kế hoạch để chi tiết hóa các nhiệm vụ, biện pháp thích hợp với tính năng, nhiệm vụ của cơ quan.

+ Phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng cán bộ, đảng viên trong tiến hành nhiệm vụ.

+ Thường xuyên, rà soát, giám sát kết quả thật hiện nhiệm vụ được giao.

+ Khen thưởng, cổ vũ kịp thời cán bộ, đảng viên có thành quả tốt trong tiến hành nhiệm vụ cũng như phê bình, kiểm điểm các tư nhân tiến hành ko tốt.

2. Yêu cầu, kiến nghị với cấp trên

Thường xuyên rà soát, giám sát đối với các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ trong khai triển tiến hành Nghị quyết để kịp thời lãnh đạo, khắc phục các vướng mắc nảy sinh cũng như có biện pháp thích hợp với từng thời khắc.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN……., ngày….. tháng….. 5 2021

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

Bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng về quốc phòng an ninh

Bài thu hoạch nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii của đảng

Họ và tên:……………………………………………………

Sinh hoạt tại chi bộ: …………………………………….

Sau lúc học tập, quán triệt những nội dung căn bản Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại địa phương, tôi viết bản thu hoạch 1 số nội dung sau đây:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng đội Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị non sông Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

Các văn kiện được phê duyệt tại Đại hội XIII được xây dựng trên cơ sở tổng kết thâm thúy lý luận và thực tế; kết tinh trí não, ý chí, ước vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Các văn kiện đã tổng kết, bình chọn việc tiến hành Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc nhìn lại 35 5 thực hiện công cuộc đổi mới, 30 5 tiến hành Cương lĩnh 5 1991; tổng kết 10 5 tiến hành Cương lĩnh (bổ sung, tăng trưởng 5 2011), Chiến lược tăng trưởng kinh tế-xã hội 10 5 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế-xã hội 5 5 2021-2025; xác định chỉ tiêu, phương hướng tới 5 2030 và tầm nhìn tăng trưởng tổ quốc tới 5 2045.

Tiêu chí tổng quát được xác định: Tăng lên năng lực chỉ đạo, năng lực cầm quyền và sức đấu tranh của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh toàn diện; củng cố, đẩy mạnh niềm tin của dân chúng đối với Đảng, Nhà nước, cơ chế xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng tăng trưởng tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc liên kết với sức mạnh thời đại; tăng mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, tiên tiến hóa; xây dựng và bảo vệ cứng cáp Non sông, giữ vững môi trường hòa bình, bất biến; nỗ lực tới giữa thế kỷ XXI, nước ta biến thành nước tăng trưởng, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tiêu chí chi tiết: Nghị quyết đại hội XIII của Đảng để ra 3 chỉ tiêu chi tiết như sau:

+ Tới 5 2025, kỷ niệm 50 5 giải phóng hoàn toàn miền Nam, hợp nhất tổ quốc: Là nước đang tăng trưởng, có công nghiệp theo hướng tiên tiến, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

+ Tới 5 2030, kỷ niệm 100 5 thành lập Đảng: Là nước đang tăng trưởng, có công nghiệp tiên tiến, thu nhập trung bình cao.

+ Tới 5 2045, kỷ niệm 100 5 thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước tăng trưởng, thu nhập cao.

Nghị quyết nêu rõ định hướng các tiêu chí chủ công về tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2021-2025; Định hướng tăng trưởng tổ quốc quá trình 2021-2030 và 6 nhiệm vụ trọng điểm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Nghị quyết nêu 3 đột phá chiến lược được xác định là: Hoàn thiện đồng bộ thiết chế tăng trưởng, trước nhất là thiết chế tăng trưởng nền kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới quản trị non sông theo hướng tiên tiến, cạnh tranh hiệu quả.

dành đầu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức tiến hành tốt hệ thống pháp luật, chế độ, chế độ, kiến lập môi trường đầu cơ kinh doanh thuận tiện, lành mạnh, công bình cho mọi thành phần kinh tế, xúc tiến đổi mới thông minh; huy động, điều hành và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho tăng trưởng, nhất là đất đai, vốn đầu tư, hiệp tác công-tư; tăng mạnh phân cấp, phân quyền cân đối, hiệu quả, cùng lúc đẩy mạnh rà soát, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống luật pháp.

Phát triển nguồn nhân công, nhất là nguồn nhân công chất lượng cao; dành đầu tiên tăng trưởng nguồn nhân công cho công việc chỉ đạo, điều hành và các lĩnh vực cốt lõi trên cơ sở tăng lên, tạo bước chuyển biến mạnh bạo, toàn diện, căn bản về chất lượng giáo dục, tập huấn gắn với chế độ tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ thiên tài, tăng mạnh nghiên cứu, chuyển giao, phần mềm và tăng trưởng mạnh khoa học-công nghệ, đổi mới thông minh; khơi dậy khát vọng tăng trưởng tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc, phát huy trị giá văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, ý thức kết đoàn, kiêu hãnh dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Non sông.

Xây dựng hệ thống kết cấu cơ sở vật chất đồng bộ, tiên tiến cả về kinh tế và xã hội; dành đầu tiên tăng trưởng 1 số công trình trọng tâm non sông về giao thông, thích nghi với chuyển đổi khí hậu; chú trọng tăng trưởng cơ sở vật chất thông tin, viễn thông, tạo nền móng biến đổi số non sông, từng bước tăng trưởng kinh tế số, xã hội số.

2. Chuyên đề 2: Chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội 10 5 2021-2030 và Kế hoạch tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2021-2025, do đồng đội Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

Báo cáo về chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội 10 5 2021-2030, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, chủ đề của chiến lược là: Khơi dậy khát vọng tăng trưởng tổ quốc, phát huy mạnh bạo trị giá văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, tăng trưởng nhanh và vững bền trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới thông minh, biến đổi số; nỗ lực tới 5 2030 là nước đang tăng trưởng có công nghiệp tiên tiến, thu nhập trung bình cao và tới 5 2045 biến thành nước tăng trưởng, thu nhập cao.

Chiến lược cũng đề ra các chỉ tiêu tổng quát và tiêu chí chủ công, trong đấy có: Vận tốc phát triển tổng thành phầm trong nước (GDP) bình quân khoảng 7%/5; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành tới 5 2030 đạt khoảng 7.500 đô la Mỹ; tỉ lệ đô thị hóa đạt trên 50%; chỉ số tăng trưởng con người (HDI) duy trì trên 0,7; tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi…

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, tiến hành chiến thắng phương hướng, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2021 – 2025 là nhiệm vụ trọng điểm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các đơn vị quản lý, các đơn vị quản lý từ Trung ương tới cơ sở. Đồng đội đề nghị các đơn vị quản lý ủy đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng lãnh đạo quán triệt phương hướng, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2021 – 2025 trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các đơn vị quản lý, các đơn vị quản lý và đẩy mạnh chỉ đạo, tạo sự hợp nhất về nhận thức, hành động và lãnh đạo khai triển tiến hành.

Các bộ, ngành và địa phương chủ động xây dựng và tiến hành các nhiệm vụ, biện pháp nhằm khai triển tiến hành có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2021 – 2025; rút kinh nghiệm việc tiến hành các nhiệm vụ, biện pháp và chỉ tiêu trong từng quá trình để yêu cầu điều chỉnh, bổ sung các biện pháp trong giai đoạn tiến hành. Tổ chức rà soát, giám sát, bình chọn, theo dõi tình hình khai triển tiến hành các nhiệm vụ, biện pháp.

Chiến trường Non sông Việt Nam và các đoàn thể dân chúng có nghĩa vụ tuyên truyền, chuyển động dân chúng tiến hành các nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2021 – 2025; tiến hành giám sát, phản biện xã hội các đề án, chế độ tăng trưởng kinh tế – xã hội, tiến hành các chỉ tiêu 5 5.

3. Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công việc xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng đội Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề “Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tổng kết công việc xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng” gồm 2 phần phệ: Tổng kết công việc xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII và Tổng kết thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, tình hình toàn cầu, khu vực tiếp diễn có những diễn biến mau chóng, phức tạp, khó lường, đặc trưng, đại dịch Covid-19 từ đầu 5 2020 đã ảnh hưởng thụ động tới mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội tổ quốc, trong đấy có công việc xây dựng Đảng. Trong bối cảnh đấy, công việc xây dựng, chấn chỉnh Đảng được Trung ương và cấp uỷ, tổ chức đảng các đơn vị quản lý đặc trưng coi trọng, khai triển tiến hành toàn diện, đồng bộ với nỗ lực chính trị cao, phấn đấu phệ, hành động quyết liệt, có trọng điểm, trọng tâm và đạt được nhiều kết quả chi tiết, rõ rệt, góp phần quan trọng tiến hành chiến thắng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng đội Phạm Minh Chính nói đến, trên cơ sở tổng kết tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và khởi hành từ tình hình thực tiễn, Đại hội XII đã chỉ rõ: Trong những 5 đến, phải tăng mạnh hơn nữa công việc xây dựng Đảng, trọng điểm là cương quyết, kiên định tiếp diễn tăng mạnh tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “1 số vấn đề cần kíp về xây dựng Đảng hiện tại”. Thành ra, Đại hội XII đặc trưng nhấn mạnh tới công việc xây dựng, chấn chỉnh Đảng và bổ sung 3 nhóm nội dung mới so với Đại hội XI, gồm bổ sung 2 nhiệm vụ, biện pháp về công việc xây dựng Đảng; bổ sung và nhấn mạnh việc tranh đấu chặn đứng, đẩy lùi những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bổ sung nội dung xây dựng Đảng về đạo đức trong công việc xây dựng Đảng.

Như vậy, cộng với việc đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, biện pháp về công việc xây dựng Đảng, Đại hội xác định 6 nhiệm vụ trọng điểm trong nhiệm kỳ, thì 2 nhiệm vụ trọng điểm là về công việc xây dựng Đảng.

Để tiến hành 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng, nhất là 2 trong 6 nhiệm vụ trọng điểm Đại hội đề ra, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng và 1 quy định về nêu gương; Bộ Chính trị, Ban Bí thơ đã ban hành hơn 130 văn bản để chỉ đạo, lãnh đạo công việc xây dựng Đảng và khai triển tiến hành toàn diện, đồng bộ trong nhiệm kỳ Đại hội XII.

Trên cơ sở phân tách 1 số giảm thiểu, thiếu sót cần giải quyết, đồng đội Phạm Minh Chính nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tế của công việc xây dựng, chấn chỉnh Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII.

Trước hết, phải kiên trì và áp dụng, tăng trưởng thông minh Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tiến hành nghiêm các nguyên lý của Đảng; kịp thời tổng kết thực tế, tăng trưởng lý luận để đổi mới thông minh, chống thủ cựu, bê trệ và những biểu lộ thời cơ chính trị.

Kế bên đấy, phải đặc trưng coi trọng sự kết đoàn, hợp nhất trong Đảng. Người đứng đầu các đơn vị quản lý phải thực thụ kiểu mẫu, nói đi đôi với làm. Thường xuyên đẩy mạnh mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa Đảng với Nhân dân, phát huy vai trò của Nhân dân và dựa vào dân để xây dựng Đảng.

Đồng đội Phạm Minh Chính khẳng định, công việc cán bộ là “cốt lõi” của công việc xây dựng Đảng, “cốt lõi” của nhiệm vụ “cốt lõi”, là yếu tố quyết định sự thành bại của cách mệnh. Thành ra, phải đặc trưng coi trọng xây dựng hàng ngũ cán bộ các đơn vị quản lý, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và Nhân dân.

Cùng lúc, xây dựng Đảng phải gắn kết chặt chẽ với chỉ đạo tăng trưởng kinh tế – xã hội, tăng trưởng văn hóa, con người Việt Nam, đảm bảo quốc phòng, an ninh và chủ động, hăng hái hội nhập quốc tế. Liên kết chặt chẽ, hiệu quả giữa xây dựng và chấn chỉnh Đảng; cùng lúc, xác định đúng trọng điểm, trọng tâm và khâu đột phá.

Đặc thù, trong chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức tiến hành phải có nỗ lực chính trị cao, phấn đấu phệ, hành động quyết liệt, có trọng điểm, trọng tâm và có bước đi thích hợp. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng nhấn mạnh, những việc chưa có quy định mà thực tế đã chứng minh là đúng, tiến hành có hiệu quả, có sự nhất trí, hợp nhất cao thì đưa vào quy định để tiến hành; những vấn đề còn có quan điểm không giống nhau thì tiếp diễn nghiên cứu, thực hiện thử nghiệm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở mang dần, ko cầu toàn, ko hot vội. Trước những vấn đề khó, phức tạp, mẫn cảm thì càng phải giữ vững nguyên lý, tiến hành nhất quán, phát huy dân chủ, huy động trí não số đông; cầu thị, khiêm tốn, lắng tai và đặt sự nghiệp chung của Đảng, ích lợi của non sông, dân tộc và dân chúng lên trên hết, trước nhất.

Đồng đội Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong những 5 đến, tình hình toàn cầu, khu vực tiếp diễn có những diễn biến mau chóng, phức tạp, khó dự đoán… sẽ ảnh hưởng mạnh, nhiều chiều tới công việc xây dựng, chấn chỉnh Đảng. Chính thành ra, trong những 5 đến, phải đặc trưng coi trọng và tăng mạnh hơn nữa xây dựng, chấn chỉnh Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.

4. Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng đội Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nêu rõ, quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đấy sức mạnh quân sự là đặc biệt, lực lượng vũ trang dân chúng làm cốt cán; bảo vệ tổ quốc, giữ nước từ sớm, từ xa, diễn ra từ nước chưa nguy; chuẩn bị đánh thắng mọi hình thái chiến tranh xâm lăng nếu xảy ra. Quan điểm về quốc phòng, bảo vệ Non sông là bộ phận quan trọng trong hệ thống ý kiến, đường lối chỉ đạo cách mệnh của Đảng, là “kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tiến hành nhiệm vụ bảo vệ Non sông. Trong giai đoạn chỉ đạo, nhận thức, tư duy của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Non sông ko dừng được tăng trưởng, đổi mới thích hợp với tình hình thực tế của từng quá trình cách mệnh, góp phần tiến hành chiến thắng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ cứng cáp Non sông trong tình hình mới. Trên cơ sở bình chọn đúng tình hình trong nước, khu vực, quốc tế và xu hướng của thời đại, Đại hội XIII của Đảng tiếp diễn khẳng định, bổ sung, tăng trưởng những ý kiến căn bản về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Non sông trong thời đoạn mới.

5. Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh non sông, do đồng đội Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhất là Báo cáo Chính trị đã nêu những nhận thức mới, tư duy mới về vấn đề an ninh thế giới, an ninh phi truyền thống và an ninh non sông so với Đại hội XII. Trong bối cảnh thế giới hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện tại, Đại hội XIII của Đảng ta xác định: Vấn đề an ninh non sông cần được hiểu 1 cách toàn diện hơn, rộng hơn, sâu hơn, ko chỉ có các vấn đề an ninh chính trị, quân sự truyền thống nhưng còn bao quát cả những vấn đề an ninh phi truyền thống, như: An ninh mạng; khủng bố, tù nhân có tổ chức, tù nhân xuyên non sông; an ninh vốn đầu tư – tiền tệ; an ninh năng lượng; an ninh lương thực; an ninh môi trường, dịch bệnh; thậm chí cũng cần phải bàn tới “an ninh chính quyền”, “an ninh cơ chế”…

Lần trước tiên xác định “an ninh con người”, bảo vệ “an ninh con người” nhằm chi tiết hóa các tư tưởng lập hiến đã nêu trong Hiến pháp 2013 và biến thành các chỉ tiêu, định hướng tăng trưởng tổ quốc từ 5 2021 tới 2025, 2030 và tầm nhìn tới 5 2045. Như vậy, Đại hội XIII của Đảng đặt yếu tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động, bảo vệ an ninh con người vừa là chỉ tiêu nỗ lực, vừa là động lực đảm bảo cho sự bất biến chính trị xã hội và xây dựng, tăng trưởng tổ quốc trường tồn, hưng thịnh. Đại hội XIII xác định: “Chú trọng an ninh, an toàn là 1 trong những nhân tố bậc nhất trong cuộc sống của người dân”, cho nên bảo vệ an ninh non sông cũng chính là bảo vệ cuộc sống của người dân.

Có thể nói chung: “An ninh con người là tình trạng người dân được sống bất biến, an toàn, ko bị dọa nạt bởi các nguy cơ xâm hại; bảo vệ an ninh con người là đảm bảo và thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền căn bản của công dân được quy định trong Hiến pháp 5 2013, đảm bảo mọi người dân được sống no đủ, tự do, hạnh phúc trong 1 môi trường xã hội thứ tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh”.

II. LIÊN HỆ THỰC TIỄN

bám sát chương trình công việc của đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch và giải pháp tiến hành chương trình công việc hàng 5 của đơn vị. Duy trì, tăng lên chất lượng chuyên môn. Chủ động phối hợp tốt trong tiến hành nhiệm vụ chung, bảo đảm hiệu quả trong công việc, chất lượng và tiến độ công tác được giao.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở, Quy chế văn hóa công sở và các quy định khác do cấp trên ban hành.

Về tiến hành Quy định 213 – QĐ/TW của Bộ Chính trị: Đảng viên phải kiểu mẫu chấp hành các quy định của địa phương nơi trú ngụ, tham dự sinh hoạt, đóng góp quan điểm xây dựng tổ chức, chính quyền nơi trú ngụ.

Bản thân chuyển động gia đình hăng hái tiến hành các quy định của địa phương nơi trú ngụ, tham dự đầy đủ các cuộc họp của địa phương. Di chuyển gia đình và người nhà hăng hái tham dự vào việc bầu cử HĐND các đơn vị quản lý ở địa phương nơi trú ngụ.

Có tinh thần gìn giữ an ninh trật, bảo đảm an toàn tại nơi làm việc cũng như tại nơi trú ngụ chỉ cần khoảng trước và sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, Bầu cử Quốc hội và HĐND các đơn vị quản lý.

Bản thân và gia đình ko nói hoặc làm trái với các quy định của Đảng, ý thức nghị quyết của Đại hội XIII.

Chuẩn bị tham dự các công tác liên can tới công việc tuyên truyền chuyển động chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII, Bầu cử Quốc hội và HĐND các đơn vị quản lý nhiệm kỳ 2021-2026.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Ban hành chương trình hành động, kế hoạch để chi tiết hóa các nhiệm vụ, biện pháp thích hợp với tính năng, nhiệm vụ của cơ quan.

Phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng cán bộ, đảng viên trong tiến hành nhiệm vụ.

Thường xuyên, rà soát, giám sát kết quả thật hiện nhiệm vụ được giao.

Khen thưởng, cổ vũ kịp thời cán bộ, đảng viên có thành quả tốt trong tiến hành nhiệm vụ cũng như phê bình, kiểm điểm các tư nhân tiến hành ko tốt.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ
BÍ THƯ
, ngày ….. tháng ….. 5 2021

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

Bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng liên hệ bản thân giáo viên

Bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng liên hệ bản thân giáo viên
Bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng liên hệ bản thân giáo viên

Bài thu hoạch Nghị quyết 13 dành cho Đảng viên giáo viên

Bài thu hoạch Nghị quyết 13 dành cho Đảng viên giáo viên

Bài thu hoạch Nghị quyết 13 dành cho Đảng viên giáo viên

Bài thu hoạch Nghị quyết 13 dành cho Đảng viên giáo viên

Hướng dẫn viết nội dung bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13

Dưới đây là Hướng dẫn viết nội dung bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 hãy cùng tham khảo nhé :

Hướng dẫn viết nội dung bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13
Hướng dẫn viết nội dung bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13

Bài thu hoạch tư nhân cần làm rõ 1 số vấn đề sau đây:

 • Bám sát nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để phân tách, làm rõ nhận thức thâm thúy nhất của bản thân về những vấn đề căn bản, những nội dung mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
 • Từ những nội dung đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt, mỗi tư nhân liên hệ thực tế của tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể và bản thân để xây dựng kế hoạch/chương trình hành động tiến hành Nghị quyết trên cơ sở áp dụng các chỉ tiêu, ý kiến, nhiệm vụ, biện pháp của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cùng lúc phải bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nghị quyết đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ và tình hình thực tế của đơn vị. Kế hoạch / chương trình hành động của tư nhân cần có tính đấu tranh cao, trình bày ý chí, nỗ lực khát vọng vươn lên và có biện pháp tiến hành bảo đảm khả thi, hiệu quả.
 • Yêu cầu, kiến nghị đối với cấp uỷ cấp trên để tổ chức tiến hành tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ cấp mình.

5 bài học kinh nghiệm đại hội 13

Hội nghị khai triển quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập hợp vào những vấn đề then chốt, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm:

5 bài học kinh nghiệm đại hội 13
5 bài học kinh nghiệm đại hội 13
 • Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng đội Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị non sông Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.
 • Chuyên đề 2: Chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội 10 5 2021-2030 và Kế hoạch tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2021-2025, do đồng đội Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.
 • Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công việc xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng đội Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.
 • Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng đội Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.
 • Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh non sông, do đồng đội Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng liên hệ bản thân violet

Dưới đây là bài thu hoạch nghị quyết 13 Bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng liên hệ bản thân violeta giáo viên chi tiết đầy đủ nhất :

Bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng liên hệ bản thân violet
Bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của đảng liên hệ bản thân violet
ĐẢNG BỘ………………………

CHI BỘ…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày….. tháng….. 5 2020

Bài thu hoạch học tập, quán triệt nghị quyết đại hội 13 của đảng

Họ và tên:…………………………………………………………………….

Chức vụ Đảng, chính quyền: ………………………………………….

Đơn vị công việc: ……………………………………………………………

NỘI DUNG THU HOẠCH

I. Nhận thức về các nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng

Qua giai đoạn nghiên cứu các tài liệu của họp Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII được khai triển quán triệt tại Đảng bộ……………….. Bản thân tôi nhận thức được:

Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 11/5 tới ngày 14/5/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 12 để trao đổi, cho quan điểm về: Phương hướng công việc nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII của Đảng; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng dân chúng các đơn vị quản lý nhiệm kỳ 2021 – 2026; Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thơ 5 2019; Báo cáo kết quả thật hiện nhiệm vụ rà soát, giám sát và kỷ luật đảng 5 2019 và 1 số vấn đề quan trọng khác.

Trong 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm chỉnh hội nghị, Ban Chấp hành TW đã khắc phục khối lượng phệ công tác, đã hợp nhất cao về các nội dung như:

1. Về tổng kết công việc nhân sự Đại hội XIII

Ban Chấp hành Trung ương hợp nhất cao Báo cáo của Bộ Chính trị về tổng kết công việc nhân sự Đại hội XII và nhấn mạnh: Công việc sẵn sàng nhân sự được thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng, đúng quy định; bảo bảo sự chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương. Việc bầu được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương căn bản đảm đảm cơ cấu, số lượng, chất lượng, có sự hài hoà, cân đối giữa kế thừa,, bất biến và đổi mới, tăng trưởng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay đã chỉ đạo tiến hành có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Non sông trên tất cả các lĩnh vực; góp phần quan trọng tăng lên vai trò, vị thế, tiềm lực, uy tín của tổ quốc và củng cố, đẩy mạnh niềm tin của dân chúng đối với Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương cũng chỉ ra 1 số giảm thiểu, bất cập căn bản trong công việc nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII: Tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ tính lượng hóa chưa cao; chỉ tiêu đặc biệt để phân biệt giữa các nhóm chức danh chưa thật rõ. Việc xác định, phân bổ số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở 1 số nơi chưa thực thụ sát với đề nghị nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Còn có sự không giống nhau về độ tuổi tái cử giữa các đồng đội Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng công việc ở địa phương với các đồng đội công việc ở các cơ quan Trung ương, Quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương có điểm còn thiếu chặt chẽ; chưa phát huy đầy đủ vai trò, nghĩa vụ của cấp uỷ, tổ chức đảng trong việc giới thiệu nhân sự tham dự ứng cử Ban Chấp hành Trung ương; chưa quy định rõ nghĩa vụ của người đề cử tại Đại hội và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất nên có trường hợp ko đủ tiêu chuẩn, điều kiện vẫn được đề cử vào danh sách bầu cử, cá biệt có trường hợp đã thắng cử. Công việc nhận định đối với 1 số nhân sự thiếu chặt chẽ, chưa khách quan, nhất là nhân sự được đề cử tại Đại hội và Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; cá biệt còn để “lọt” cả người ko đủ tiêu chuẩn, điều kiện, ko có trong phương án nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Hiện tượng chuyển động, tranh thủ phiếu giới thiệu, phiếu bầu còn diễn ra phức tạp, tác động ko tốt tới sự oai nghiêm của Đại hội và giai đoạn tuyển lựa nhân sự, kết quả bầu cử. Việc tiến hành quy chế, nội quy của Đại. hội chưa nghiêm chỉnh; ý thức nghĩa vụ, tinh thần tổ chức kỷ luật, sự tự giác” của 1 số đại biểu còn chưa cao.

Ban Chấp hành Trung ương hợp nhất với Bộ Chính trị về nguyên cớ của những giảm thiểu, bất cập trên là: (1) Do nhận thức tầm quan trọng, tinh thần, tổ chức kỷ luật và nghĩa vụ chính trị của 1 số cấp uỷ, tổ chức đảng, số đông” chỉ đạo, người đứng đầu các đơn vị quản lý về công việc nhân sự đại hội chưa thực thụ đầy đủ, thâm thúy, toàn diện. (2) Hệ thống các quy chế, quy định về công việc cán bộ, bầu cử còn thiếu chặt chẽ, đồng bộ, nhất là quy định trong việc giới thiệu, đề cử, nhận đề cử tại Đại hội; chưa có quy định, chế tài về kiểm soát quyền lực trong công việc cán bộ và giải pháp chi tiết để phát hiện, phòng, chống, chặn đứng chạy chức, chạy quyền 1 cách có hiệu quả. (3) Bình chọn cán bộ vẫn là khâu khó, còn giảm thiểu, mà chậm được giải quyết; thiếu chế độ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để nhận định, kiểm tra, “chắt lọc” những người ko còn đủ phẩm giá, năng lực, uy tín và phát hiện, giới thiệu những cán bộ thực thụ có đức, có tài tham dự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

2. Về phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Về ý kiến lãnh đạo, nguyên lý xây dựng Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII:

(1) Phcửa ải đảm bảo sự lãnh; đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tiếp, chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ, các đơn vị quản lý uy, tổ chức đảng, của đồng đội Tổng Bí thơ và người đứng đầu-các cấp trong suốt giai đoạn sẵn sàng nhan sự trước, trong và sau Đại hội, Đồng, thời, phải đặt ích lợi của Đảng, của non sông – dân tộc lên trên hết, trước nhất; phải bám sát, chi tiết hoá, tiến hành có hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về xây dựng, chấn chỉnh Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng hàng ngũ cán bộ; tiến hành đúng Điều lệ, quy định, quy chế, thứ tự của Đảng và luật pháp của Nhà nước. Mở mang dân chủ mà phải có tập hợp, phát huy dân chủ mà phải có sự chỉ đạo. Thực hiện nghiêm, hiệu quả Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công việc cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền trong giai đoạn sẵn sàng nhân sự và tổ chức Đại hội.

(2) Công việc nhân sự phải thực hiện 1 cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp tới cao, đảm bảo cẩn trọng, chặt chẽ, kỹ càng, làm tới đâu chắc tới đấy. Xác định rõ thẩm quyền, nghĩa vụ của cấp uỷ, tổ chức đảng, số đông chỉ đạo cơ quan, đơn vị, các cơ quan tư vấn và tư nhân có liên can trong việc yêu cầu, nhận định, thẩm tra, kết luận về những nội dung liên can tới nhân sự Ban Chấp hành Trung ương.

(3) Phcửa ải xử lý hài hoà, cân đối giữa tiêu chuẩn và cơ cẩu; giữa kế thừa, bất biến và đổi mới, tăng trưởng; giữa tính tầm thường và tính đặc biệt; giữa chuyên môn tập huấn và sở trường, năng lực thực tế; giữa kinh nghiệm công việc và chiều hướng tăng trưởng; trong đấy, đặc trưng đề cao chất lượng, hiệu quả; đảm bảo thích hợp về cơ cấu, độ tuổi, giới tính, dân tộc, vùng, miền…, mà ko vì cơ cấu nhưng hạ ‘thấp tiêu chuẩn. Kiên quyết ko để “lọt” những người ko đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, ko xứng đáng, ko thắng cử cấp uỷ cấp dưới vào Ban Chấp hành Trung ương, mà cũng ko bỏ “sót” những đồng đội thực thụ có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong dân chúng.

(4) Bình chọn cán bộ phải xuyên suốt, liên tiếp, nhiều chiều, bằng “thành phầm”, gắn kết chặt chõ kết quả thật hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị với hiệu quả chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu và so sánh với các chức danh tương đương; đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, sáng tỏ. Có chế độ phối hợp nhận định, kiểm tra hiệu quả, nhất là đối với những nhân sự còn có quan điểm không giống nhau hoặc có vấn đề cần phải thẩm tra, làm rõ, kết luận.

(5) Phcửa ải tỉnh – táo, đề cao cảnh giác, chủ động phòng đề phòng và cương quyết tranh đấu, chặn đứng, đẩy lùi, đập tan mọi mưu mô, âm mưu, hoạt động chống phá của các thần thế cừu địch, tổ chức phản động, phần tử bất mãn, thời cơ chính trị, tung tin giả, tin xấu độc gây hoang mang, ngơi nghỉ, chia rẽ nội bộ và ảnh hưởng thụ động tới công việc nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

(6) Các ngành uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu các đơn vị quản lý và các đồng-chí chỉ đạo có liên can phải lãnh đạo, có giải pháp tranh đấu, chặn đứng kịp thời, hiệu quả, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu lộ lợi dụng địa điểm, chức phận… để có hành vi và việc làm ko đúng nguyên lý, thiếu tính xây dựng, ko sáng tỏ, khách quan hoặc đưa những thông tin ko chính thức, bịa chuyện, “nhặt nhạnh”, ko đúng sự thực, thiểu xác thực, chưa được xác minh, kiểm chứng, kết luận liên can tới nhân sự và công việc nhân sự.

Trên ý thức đấy, Ban Chấp hành Trung ương xác định 6 đề nghị:

(1) Xây dựng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ khoá XIII, nhất là các đồng đội chỉ đạo chủ công của Đảng, Nhà nước phải là 1 số đông trong lành, lớn mạnh, thật sự kết đoàn, hợp nhất cao về ý chí và hành động. Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII phải là những đồng đội điển hình về phẩm giá đạo đức, năng lực, trí não và hành động, có khả năng chính trị vững vàng; kiên trì chỉ tiêu, độc lập dân. tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng, gắn bó khăng khít với dân chúng.

(2) Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ khoá XIII cần có số lượng và cơ cấu cân đối, nhất là ở những địa điểm, địa bàn, lĩnh vực công việc quan trọng. Bảo đảm sự kế thừa, bất biến, đổi mới, tăng trưởng và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các lứa tuổi cán bộ chỉ đạo cấp cao của Đảng.

(3) Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thơ khoá XIII phải là những đồng đội điển hình cho toàn Đảng về ‘tính tiên phong, kiểu mẫu, tính xây dựng, tính đấu tranh, tính hành động, tính kỷ luật, tính nhân bản; dám hy sinh vì sự nghiệp cao cả của Đảng, vì ích lợi của dân chúng; có phẩm giá đạo đức trắng trong, năng lực nổi bật và có uy tín; có tư duy đổi mới, thông minh, có ham mê, nhiệt huyết, nghĩa vụ, có tầm nhìn chiến lược, lý luận chính trị sắc bén; dám nghĩ, dám làm, dám chịu nghĩa vụ; nói đi đôi với làm; có bản lĩnh tụ hợp, kết đoàn, hợp nhất và huy động sức mạnh tổng hợp’; ko tham nhũng, thụ động, phung phí và cương quyết chống tham nhũng, thụ động, phung phí; có thành quả, kết quả, “thành phầm” chi tiết trong giai đoạn công việc; chuẩn bị nhận và chấm dứt tốt mọi nhiệm vụ được cắt cử.

(4) Việc giới thiệu, tuyển lựa nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và khái quát dựa trên cơ số quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ; gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng phương án sắp đặt, sắp xếp khoa học, cân đối, “đúng người, đúng việc” đối với nhân sự chỉ đạo các cơ quan Đảng; ‘Nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Chiến trường Non sông Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội nhiệm kỳ đến.

(5) Thực hiện tốt phương châm: Tăng mạnh sự chỉ đạo của Đảng, giữ vững nguyên lý, kỷ luật, kỷ cương, đi đôi với phát huy, mở mang dân chủ; đảm bảo sự kết đoàn, hợp nhất cao. Kế thừa và phát huy những bài học quý, kinh nghiệm hay, nội dung còn thích hợp; cùng lúc, chỉ rõ và cương quyết giải quyết những giảm thiểu, bất cập, sơ hở, thiếu sót qua tiến hành công việc nhân sự 1 số nhiệm kỳ Đại hội mới đây.

(6) Phcửa ải có giải pháp hiệu quả để kết thúc ngay hiện trạng chuyển động, biếu xén, “quà cáp”, “chạy phiếu bầu”, “chạy phiếu giới thiệu, đề cử”, … Cùng lúc, đề cao ý thức cảnh giác, có biện pháp hiệu quả để tranh đấu chống các ý kiến sai lầm, hoạt động tuyên truyền chống phá của các thần thế cừu địch, đặc trưng là đối với công việc nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Về tiêu chuẩn Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII Ban Chấp hành Trung ương đồng tình tiến hành theo Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị; cùng lúc, có điều chỉnh, bổ sung và chi tiết hoá 1 số nội dung tiêu chuẩn cho thích hợp với tình hình, đề nghị thực tiễn.

Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh:

(1) Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương phải là những đồng đội điển hình của Đảng về khả năng chính trị, phẩm giá đạo đức và năng lực công việc. Có tinh thần nghĩa vụ cao, tri thức toàn diện; hăng hái tham dự trao đổi, đóng góp, hoạch định đường lối, chế độ và sự chỉ đạo số đông của Ban Chấp hành Trung ương. Có năng lực tổ chức tiến hành chiến thắng đường lối, chế độ, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược tăng trưởng tổ quốc trong quá trình mới ở lĩnh vực, địa bàn công việc được cắt cử điều hành, đảm trách. Có năng lực dự đoán, xử lý, đối phó kịp thời, hiệu quả những cảnh huống đột xuất, bất thần; có bản lĩnh làm việc độc lập. Có tố chất, năng lực chỉ đạo, điều hành cấp chiến lược; có hoài bão, khát vọng đổi mới vì dân, vì nước. Đã kinh qua và chấm dứt tốt nhiệm vụ ở các chức phận chỉ đạo chủ công cấp dưới trực tiếp và tương đương.

Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương phải là những cán bộ trẻ, căn bản giải quyết được tiêu chuẩn của Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; qua thực tế công việc trình bày có năng lực, nổi bật, có triển vọng tăng trưởng về tố chất chỉ đạo, điều hành cấp chiến lược; được quy hoạch chức danh Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương và chỉ đạo chủ công tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đã kinh qua và chấm dứt tốt nhiệm vụ ở các chức phận: Bí thơ quận uỷ, huyện uỷ, giám đốc sở, ban, ngành, cục trưởng, vụ trưởng, trưởng ban và tương đương trở lên chỉ cần khoảng chí ít là 3 5 (tính tới thời khắc tháng 01/2021).

(2) Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thơ phải là những đồng; chí thật sự điển hình, mẫu mực của Ban Chấp hành Trung ương về khả năng chính trị, phẩm giá đạo đức, trí não, ý chí đấu tranh, năng lực chỉ đạo, điều hành, tinh thần tổ chức kỷ luật. Có tầm nhìn tư duy chiến lược, có bản lĩnh phân tách, dự đoán, tổng hợp, yêu cầu những vấn đề mới 1 cách đúng mực; có trình độ hiểu biết thâm thúy về lý luận chính trị, biết phát hiện và sử dụng người có đức, có tài; là Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương trọn 1 nhiệm kỳ trở lên; đã kinh qua và hoàn, thành tốt nhiệm vụ ở các chức phận chỉ đạo chủ công cấp tỉnh, trưởng hoặc phó các ban, bộ, ngành, Chiến trường Non sông, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương và tương đương; còn độ tuổi trong quy định và đủ sức khỏe để cáng đáng nhiệm vụ. Trường hợp Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thơ công việc trong quân đội thì phải kinh qua chức phận chủ trì cấp quân khu và tương đương.

Ban Chấp hành Trung ương hợp nhất, cương quyết ko để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có 1 trong các thiếu sót sau:

(1) Khả năng chính trị ko vững vàng; ko kiên trì đường lối, ý kiến của Đảng; có biểu lộ thời cơ chính trị, tham vọng quyền lực, nịnh bợ, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, chuyển động tư nhân, phe cánh, ích lợi nhóm; thiếu chính kiến, thấy đúng ko bảo vệ, thấy sai ko tranh đấu.

(2) Vi phạm nguyên lý tập hợp dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, ko công bình, công minh trong bình chọn, sử dụng cán bộ, trù dập người ngay thẳng tranh đấu, phê bình.

(3) Để nội bộ mất kết đoàn nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc thụ động phệ ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

(4) Không chịu nghiên cứu học hỏi; thủ cựu, bê trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói ko đi đôi với làm.

(5) .Tinh thần kỷ luật kém, ko chấp hành sự điều động, cắt cử của tổ chức, uy tín thấp.

(6) Kê khai của cải ko thật thà, có biểu lộ giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều của cải khác nhưng ko giải trình rõ được xuất xứ; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu kiểu mẫu, lợi dụng chức quyền đề thu lợi bất lương.

(7) Vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện tại.

Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII cần có 3 độ tuổi (dưới 50; từ 50 – 60 và từ 61 trở lên). Phấn đấu dưới 50 tuổi khoảng từ 15 – 20%; từ 50 – 60 tuổi khoảng trên, dưới 70%; từ 61 tuổi trở lên khoảng trên, dưới 10%.

Ban Chấp hành Trung ương đã hợp nhất trình Đại hội XIII: số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII khoảng 200 đồng đội, trong đấy khoảng 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết; Bộ Chính trị khoảng 17-19 đồng đội, Ban Bí thơ Trung ương Đảng khoảng 11 – 13 đồng đội.

Về cách thức và thứ tự giới thiệu, tuyển lựa nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, Ban Chấp hành Trung ương đồng tình cạo với Báo cáo của Bộ Chính trị, căn bản tiến hành thứ tự 5 bước theo Quỵ định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị và thứ tự nhân sự cấp uỷ được quy định trong Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Quy trình được chi tiết hoá theo 3 nhóm nhân vật:

(1) Các đồng đội tái cử.

(2) Các đồng đội lần đầu tham dự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; các chức danh chỉ đạo chủ công khóa XII.

(3) Đối với trường hợp “đặc trưng”, Bộ Chính trị sẽ căn cứ vào tình hình thực tiễn để có cách thức, cách làm thích hợp, chặt chẽ và thực-hiện vào thời khắc phù hợp.

Thực hiện thứ tự giới thiệu các đồng đội tái cử trước, tiếp đấy thực hiện giới thiệu các đồng đội lần đầu tham dự, giới thiệu trường hợp “đặc trưng” được tiến hành sau cuối. Giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương trước, tiếp tới là giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thơ; giới thiệu các chức danh chỉ đạo chủ công của Đảng, Nhà nước sau cuối.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ quan điểm trao đổi của Trung ương và Báo cáo tiếp nhận giải trình của Bộ Chính trị, hoàn chỉnh để ban hành Phương hướng công việc nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; lãnh đạo Tiểu ban Nhân sự và các cơ quan liên can sẵn sàng dự định nhân sự giới thiệu tham dự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

3. Về số lượng và việc phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc XIII

Ban Chấp hành Trung ương hợp nhất cao với Báo cáo của Bộ Chính trị về tổng kết việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và dự định việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh: Việc quyết định số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc cần bám sát Điều lệ Đảng và căn cứ vào đầu mối các đảng bộ trực thuộc, số lượng đảng viên, địa điểm quan trọng của từng đảng bộ. cần định hướng rõ về tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần đại biểu để các đảng bộ tuyển lựa, bầu được các đại biểu điển hình, xứng đáng đại diện cho đảng bộ dự Đại hội Đảng toàn quốc, góp phần vào sự thành công của Đại hội. Trong cơ cấu đại biểu, cần có tỷ lệ cân đối đại biểu là cán bộ điều hành, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, nhất là ở các cơ quan tư vấn chiến lược.

Ban Chấp hành Trung ương đồng tình cao với những nguyên lý, căn cứ phân bổ đại biểu và quyết định tổng số đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng là 1.590 đại biểu, phân bổ cho các đảng bộ trực thuộc Trung ương theo 3 chỉ tiêu căn bản sau:

(1) Phân bể đại biểu theo đầu mối đảng bộ trực thuộc Trung ương: 67 đảng bộ trực thuộc Trung, ương, mỗi đảng bộ được phân bổ 13 đại biểu.

(2) Phân bổ đại biểu theo số lượng đảng viên có tới ngày 31/03/2020: Cứ có 12.000 đảng viên được phân bổ 1 đại biểu, nếu còn dư từ 6.001 đảng viên trở lên được thêm 1 đại biểu.

(3) Phân bổ đại biểu theo địa điểm quan trọng: Đảng bộ thành thị Hà Nội được phân bổ thêm 10 đại biểu, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ thêm 5 đại biểu; Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương, mỗi đảng bộ được phân bổ thêm 8 đại biểu; Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được phân bổ thêm 39 đại biểu; Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương được phân bổ thêm 8 đại biểu.

Ngoài số đại biểu được phân bổ theo 3 chỉ tiêu căn bản nêu trên, Ban Chấp hành Trung ương quyết định chỉ định 15 đại biểu là bí thơ đảng uỷ, đại sứ Việt Nam tại các địa bàn lĩnh vực quan trọng về đối ngoại, kinh tế; có đông đảng viên, kiều bào.

4. Về bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và HĐND các đơn vị quản lý 2021 – 2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng các đơn vị quản lý lần này được diễn ra vào cùng 1 ngày trên khuôn khổ cả nước.

Phân phương tiện thể nghĩa vụ của các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Chiến trường Non sông và các tổ chức đảm trách bầu cử; chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức để xử lý những gian khổ, vướng mắc trong giai đoạn sẵn sàng và thực hiện bầu cử.

Ban Chấp hành Trung ương tán đồng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng dân chúng các đơn vị quản lý nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong điều kiện phổ biến là ngày Chủ nhật, dự định ngày 23 tháng 5 5 2021.

Đối với đại biểu Hội đồng dân chúng chuyên trách, ngoài tiêu chuẩn ‘.chung của đại biểu Quốc Hội còn phải phục vụ các yêu. cầu sau:

– Ở cấp tỉnh: (1) Có trình độ đại học trở lên, có năng lực xây dựng chế độ và bản lĩnh tổ chức các hoạt động giám sát; có chuyên môn và kinh nghiệm thực tế thích hợp với địa điểm dự định. Có tư tưởng chính trị vững vàng, có tinh thần nghĩa vụ trong hoạt động của Hội đồng dân chúng. (2) Người ứng cử chủ tịch Hội đồng dân chúng hoạt động chuyên trách phải là uỷ viên ban thường vụ tỉnh uỷ trở lên, đã được quy hoạch vào chức danh chủ tịch Hội đồng dân chúng; người ứng cử phó chủ tịch Hội đồng dân chúng chuyên trách phải là tỉnh uỷ viên (trong 2 đồng đội phó chủ tịch Hội đồng dân chúng có 1 đồng đội là uỷ viên ban thường vụ tỉnh uỷ), đang giữ chức phận từ giám đốc sở hoặc tương đương trở lên và được quy hoạch phó chủ tịch Hội đồng dân chúng, phó chủ tịch Uỷ ban dân chúng cấp tỉnh trở lên; người ứng cử trưởng ban của Hội đồng dân chúng hoạt động chuyên trách phải giữ chức phận từ phó giám đốc sở hoặc tương đương trở lên; người ứng cử phó trưởng ban của Hội đồng dân chúng chuyên trách phải giữ chức phận từ trưởng phòng hoặc tương đương trong các sở, ban, ngành ở cấp tính trở lên.

+ Ở cấp huyện: (1) Có trình độ đại học trở lên; có năng lực xây dựng chế độ và bản lĩnh tổ chức các hoạt động giám sát; có chuyên môn và kinh nghiệm thực tế thích hợp với địa điểm dự định. Có tư tưởng chính trị vững vàng, có tinh thần nghĩa vụ trong hoạt động của Hội đồng dân chúng. (2) Người ứng cử Chủ tịch Hội đồng dân chúng hoạt động chuyên trách phải là uỷ viên ban thường vụ huyện uỷ trở lên và đã được quy hoạch vào chức danh chủ tịch Hội đồng dân chúng; người ứng cử phó chủ tịch Hội đồng dân chúng chuyên trách phải là huyện uỷ viên, giữ chức phận từ trưởng phòng hoặc tương đương ở cấp huyện trở lên và được quy hoạch phó chủ tịch Hội đồng dân chúng, phó chủ tịch Uỷ ban dân chúng cấp huyện trở lên; người ứng cử trưởng ban của Hội đồng dân chúng chuyên trách phải giữ chức phận từ phó trưởng phòng hoặc tương đương ở cấp huyện trở lên; người ứng cử phó trưởng ban của Hội đồng dân chúng chuyên trách phải có thời kì giữ ngạch chuyên viên từ 5 5 trở lên và được quy hoạch vào chức phận phó trưởng phòng hoặc tương đương ở cấp huyện trở lên.

+ Ở cấp xã: Người ứng cử phó chủ tịch Hội đồng nhân, dân chuyên trách phải là cấp uỷ viên; nơi nào có điều kiện thì sắp xếp uỷ viên thường vụ đảng uỷ cấp xã. Ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ cần chỉ dẫn tiêu chuẩn ứng cử phó chủ tịch Hội đồng dân chúng chuyên trách cấp xã theo hướng là cán bộ trẻ, có hình độ, năng lực, phẩm giá đạo đức tốt.

– Về độ tuổi: Thực hiện tính tuổi theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Chỉ dẫn 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung Ương.

– Số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng dân chúng: Tổng số đại biểu Quốc hội khoá XV dự định là 500 người như quy định của Luật và được phân bổ: số lượng đại biểu Quốc hội ở các cơ quan Trung ương là 207 (41,4%); số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 293 đại biểu (58,6%). Tổng số đại biểu Hội đồng dân chúng chuyên trách cả nước ở 3 cấp tối đa là 15841 đại biểu, gồm: Tổng số đại biểu Hội đồng dân chúng chuyên trách cấp tỉnh khoảng 600 đại biểu; tổng số đại biểu Hội đồng dân chúng chuyên trách cấp huyện khoảng 4.798 người; tổng số đại biểu Hội đồng dân chúng chuyên trách ở cấp xã là 10.437 đại biểu.

II. Liên hệ thực tế với bản thân nhiệm vụ chính trị được giao và của ngành, lĩnh vực cơ quan, đơn vị nơi công việc để khai triển tiến hành có hiệu quả các nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng

chỉ đạo đơn vị bám sát chương trình công việc của………………….., chủ động xây dựng kế hoạch và giải pháp tiến hành chương trình công việc hàng 5 của đơn vị. Duy trì, tăng lên chất lượng……….. Chỉ đạo các đơn vị căn cứ vào tính năng nhiệm vụ chủ động phối hợp tốt trong tiến hành nhiệm vụ chung, bảo đảm hiệu quả trong công việc, chất lượng và tiến độ công tác được giao.

Thực xuất hiện các bản tin dự đoán chuyên dụng cho công việc bầu cử Hội đồng dân chúng các đơn vị quản lý ở địa phương. Quán triệt thâm thúy tới nhân viên đơn vị về các nội dung căn bản của Hội nghị Trung ương 12 (khóa 12), để xây dựng các chương trình của đơn vị hưởng ứng Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng như Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các đơn vị quản lý ở địa phương nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở, Quy chế làm việc của Đài, Quy chế chi phí nội bộ, Quy chế Văn hóa công sở và các quy định khác do ………………. ban hành.

Tiếp tục lãnh đạo các chi bộ làm tốt công việc điều hành đảng viên, thường xuyên liên hệ với tổ đảng ở địa phương để nắm bắt được tình hình đảng viên của chi bộ tham dự sinh hoạt tổ dân phố, cổ vũ nhắc nhở đảng viên tiến hành nghiêm chỉnh quy định của Đảng về 19 điều đảng viên ko được làm.

Về tiến hành Quy định 213 – QĐ/TW của Bộ Chính trị: Đảng ủy quán triệt và lãnh đạo đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và kiểu mẫu tiến hành bổn phận công dân nơi trú ngụ. Đảng viên phải kiểu mẫu chấp hành các quy định của địa phương nơi trú ngụ, tham dự sinh hoạt, đóng góp quan điểm xây dựng tổ chức, chính quyền nơi trú ngụ.

Bản thân chuyển động gia đình hăng hái tiến hành các quy định của địa phương nơi trú ngụ, tham dự đầy đủ các cuộc họp của tổ đảng, tổ dân phố. Di chuyển gia đình và người nhà hăng hái tham dự vào việc bầu cử HĐND các đơn vị quản lý ở địa phương nơi trú ngụ.

Có tinh thần gìn giữ an ninh trật, bảo đảm an toàn tại nơi làm việc cũng như tại nơi trú ngụ chỉ cần khoảng trước và sau Đại hội Đảng lần thứ XIII và Bầu cử Quốc hội và HĐND các đơn vị quản lý.

Bản thân và gia đình ko nói hoặc làm trái với các quy định của Đảng, ý thức nghị quyết của Hội nghị trung ương lần thứ 12 (khóa XII)

Chuẩn bị tham dự các công tác liên can tới công việc tuyên truyền chuyển động chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII và Bầu cử Quốc hội và HĐND các đơn vị quản lý nhiệm kỳ 2021-2026.

Nếu địa phương nơi trú ngụ có đề nghị về vị trí, cơ quan đơn vị tổ chức điểm bầu cử, chuẩn bị phối hợp với địa phương.

Tôi tin cậy rằng với sự chỉ đạo của Đảng, sự cầu thị của các đồng đội chỉ đạo Đảng và Nhà nước trong việc kiểm điểm bình chọn nghiêm chỉnh việc tiến hành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng Phương hướng công việc nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII của Đảng; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng dân chúng các đơn vị quản lý nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ thu được sự ủng hộ mạnh bạo của toàn đảng toàn dân. Đại hội lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng dân chúng các đơn vị quản lý nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ thành công tốt đẹp.

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

………………………………..

Video hướng dẫn bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng, toàn quốc lần thứ 13


 

Thông tin thêm về Bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (5 mẫu) Mẫu bài thu hoạch học tập và quán triệt nghị quyết Đại hội lần thứ 13

Bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gồm 5 mẫu, là bài thu hoạch dành cho các Đảng viên sau lúc xong xuôi hội nghị học tập, quán triệt và khai triển tiến hành Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam.Những nội dung trong các Nghị quyết tại hội Nghị trung ương 13 sẽ là đề tài dành cho các cán bộ Đảng viên làm bài thu hoạch. Dưới đây là mẫu bài thu hoạch, chuyên đề học tập và gợi ý viết bài thu hoạch về kết quả học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây của Học Điện Tử Cơ Bản:Bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của ĐảngMẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIIIBài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIIIBài thu hoạch Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐảngBài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội XIII của ĐảngBài thu hoạch Nghị quyết 13 dành cho Đảng viên giáo viênHướng dẫn viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội XIII của ĐảngChuyên đề học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của ĐảngBài thu hoạch Nghị quyết TW12 khóa XII của Đảng viên(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIIIĐẢNG BỘ TRƯỜNG………….CHI BỘ…………………………….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM……, ngày….. tháng. …..5 2021BẢN THU HOẠCHNghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyếtĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng—–Họ và tên : ………….…………………………………………………………………Ngày sinh: ……………………………………………………….………..…Chức vụ: …..………………………………..……………………………..…Đơn vị công việc: ……………………….…………………………………….Sau lúc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi xin thể hiện bản thu hoạch của tư nhân như sau:I. NHẬN THỨC VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN, NHỮNG NỘI DUNG MỚI TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..……………II. LIÊN HỆ THỰC TIỄN, KẾ HOẠCH / CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA CÁ NHÂN………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CẤP UỶ CẤP TRÊN ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÀNH CÔNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN LẦN THỨ XIX, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG LẦN THỨ XXXII, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN, CHI BỘ CẤP MÌNH………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NGƯỜI VIẾT(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIIIHọ và tên:……………………………………………………Chức vụ: GV.Công việc được giao hiện nay: ………………………..Sau lúc được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tư nhân tôi đã rút ra được 1 số vấn đề sau:Câu 1: Nghị quyết xác định 6 nhiệm vụ trọng điểm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.Thứ nhất là tiếp diễn tăng mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong lành, lớn mạnh. Đổi mới phương thức chỉ đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục tăng mạnh tranh đấu phòng, chống quan liêu, tham nhũng, phung phí, thụ động, “ích lợi nhóm”, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Xây dựng hàng ngũ đảng viên và cán bộ các đơn vị quản lý, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm giá, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của dân chúng với Đảng, Nhà nước, cơ chế xã hội chủ nghĩa.Thứ 2, tập hợp kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vắc-xin Covid-19 cho tập thể; bình phục, tăng trưởng kinh tế – xã hội, đổi mới mạnh bạo mẫu hình phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thiết chế tăng trưởng thích hợp với nền kinh tế thị phần đầy đủ, tiên tiến, hội nhập; tăng trưởng đồng bộ và tạo ra sự kết hợp giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; có chế độ cung cấp hiệu quả công ty trong nông nghiệp; tăng mạnh nghiên cứu, chuyển giao, phần mềm văn minh khoa học và công nghệ, đổi mới thông minh, nhất là những thành quả của cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ tư, tiến hành biến đổi số non sông, tăng trưởng kinh tế số, tăng lên năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để tăng trưởng kinh tế nhanh và vững bền; hoàn thiện hệ thống luật pháp, nhất là luật pháp về bảo hộ sở hữu trí não và khắc phục các mâu thuẫn dân sự, giải quyết những điểm nghẽn cản trở sự tăng trưởng của tổ quốc.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Thứ 3, giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp diễn tăng lên chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; đẩy mạnh tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội dân chúng, Công an dân chúng cách mệnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước tiên tiến, 1 số lực lượng tiến thẳng lên tiên tiến, tạo tiền đề cứng cáp nỗ lực 5 2030 xây dựng Quân đội dân chúng, Công an dân chúng cách mệnh, chính quy, tinh nhuệ, tiên tiến; cương quyết, kiên định bảo vệ cứng cáp độc lập, chủ quyền, hợp nhất, kiêm toàn bờ cõi, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hoà bình, bất biến để tăng trưởng tổ quốc.Thứ tư, khơi dậy khát vọng tăng trưởng tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc; phát huy trị giá văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Non sông, hội nhập quốc tế; có chế độ chi tiết tăng trưởng văn hoá đồng bào dân tộc thiểu số; tiến hành tốt chế độ xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh bạo trong điều hành tăng trưởng xã hội, tiến hành văn minh, công bình xã hội, tăng lên chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.Thứ 5, hoàn thiện đồng bộ hệ thống luật pháp, chế độ, chế độ nhằm phát huy mạnh bạo dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của dân chúng; cùng lúc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lành, lớn mạnh; canh tân tư pháp, đẩy mạnh pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội, trước nhất là sự kiểu mẫu làm theo luật pháp, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Chiến trường Non sông Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội các đơn vị quản lý, của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Thứ 6, điều hành chặt chẽ, sử dụng cân đối, hiệu quả đất đai, khoáng sản; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, hăng hái khai triển các biện pháp thích nghi với chuyển đổi khí hậu, thiên tai hà khắc.Câu 2: Từ địa điểm công việc của tôi là GV tổ GDTC-GDQP&AN, tôi có kế hoạch hành động để tăng lên chất lượng, hiệu quả công việc của mình chỉ cần khoảng đến đây là:- Đề cao ý thức tự học, tự nghiên cứu, tinh thần tự giác kiểu mẫu; làm rõ những ý kiến, nội dung then chốt, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, chỉ tiêu tổng quát, các định hướng phệ, nhiệm vụ trọng điểm, các tiêu chí chủ công, các khâu đột phá chiến lược để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung tăng trưởng tư duy lý luận của Đảng, nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thành quả 35 5 đổi mới tổ quốc, nhất là 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội XII, nhận biết đầy đủ những thuận tiện, cơ hội, gian khổ thử thách và nhiệm vụ của các đơn vị quản lý ủy chỉ cần khoảng đến, liên hệ áp dụng thích hợp với đề nghị điều kiện chi tiết của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và tiến hành tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2025.- Bản thân luôn quyết tâm tự bồi dưỡng đem lại kết quả cao nhất trong bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo. Luôn trau dồi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, dạn dĩ học hỏi và luôn tìm tòi đổi mới cách thức dạy học.* Công tác chuyên môn:+ Thực hiện đúng qui chế chuyên môn:Luôn có tinh thần nghiêm chỉnh, tự giác trong việc cải tiến lề lối làm việc, tăng lên năng suất lao động. Thực hiện nghiêm chỉnh và tuân thủ đúng theo các chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ và luật pháp của Nhà nước.Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế của ngành, quy định cơ quan, đơn vị, bảo đảm số lượng, chất lượng ngày, giờ công sức động (Bảo đảm tham dự đầy đủ các buổi họp cơ quan, tổ chuyên môn, bảo đảm đúng giờ, tuyệt đối ko bỏ tiết – quên tiết…).+ Hoạt động bồi dưỡng học trò giỏi, phụ đạo học trò yếu kém, tăng lên chất lượng giáo dục toàn diện:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Với nhân vật là học trò khá giỏi: Đoàn luyện kỹ năng tư duy, thông minh phê duyệt các câu hỏi để mở mang và đào sâu khai thác tri thức chuyên môn, chủ động phấn đấu tạo điều kiện tối đa để HS phát huy tính chủ động và tự học – tự rèn…Đối với học trò yếu kém: Bảo đảm HS nắm được những tri thức căn bản nhất theo chuẩn tri thức kỹ năng. Giảng giải chi tiết những, đàm thoại, trao đổi nhóm, cắt cử HS khá cung cấp hỗ trợ HS yếu… v.vCâu 3: Tôi xin có vài yêu cầu với tổ chức chính quyền và đoàn thể, như sau:1. Yêu cầu với nhà trường:- Tăng mạnh tuyên truyền và tăng mạnh việc tiến hành đúng thì giờ công sức động, tùng bước có thể kết thúc hiện trạng GV “lững thững” lúc lên lớp… “hấp tấp” ra trước giờ học.- Tăng mạnh bồi dưỡng, tạo điều kiện và khuyến khích việc tự học tự bồi dưỡng nhiều mặt chuyên môn của GV, bảo đảm bản lĩnh tiếp cận công việc đổi mới toàn diện GD chỉ cần khoảng sắp đến.- Nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn để giảm thiểu “Bệnh Thành Tích” đang làm cản trở giai đoạn tăng lên chất lượng giảng dạy và giáo dục.- Có giải pháp thiết thực tăng lên chất lượng giáo dục theo chiều rộng và cả chiều sâu mũi nhọn của đội tuyển HS giỏi các đơn vị quản lý, tạo tiền đề văn minh rõ nét cả lúc sau này phải tiến hành việc tuyển sinh đầu cấp theo địa bàn…2. Yêu cầu với Công đoàn nhà trường: Không ngừng lại ở việc chính là cung cấp công việc chuyên môn của nhà trường nhưng còn ân cần thiết thực tới Tâm tình Tình cảm của hàng ngũ GV cũng sẽ góp phần đáng kể vào cung cấp Chuyên môn, như:- Quan tâm thăm hỏi Cha Mẹ GV trong nhà trường, bởi đấy là việc “Uống nước nhớ nguồn”…; Mừng Sinh nhật của Anh Chị Em GV có thể theo tháng – quí – hoặc nửa 5…để mọi người ân cần nhau hơn!- Tổ chức nhiều các hoạt động Văn hóa – TDTT – Ẩm thực bằng nhiều bề ngoài và cấp độ đề đẩy mạnh sức khỏe, tạo thú vui lành mạnh để đẩy mạnh ý thức Kết đoàn – lối sống giúp đỡ của số đông GV trong nhà trường. Không nên chỉ ngừng lại ở việc liên hoan rồi hát cho nhau nghe…như xưa nay thường làm.3. Yêu cầu với Đoàn và Hội thanh niên nhà trường, như sau:- Tăng mạnh việc Giáo dục đạo đức tư tưởng cho Đoàn tụ và Thanh niên theo các chủ đề – chủ điểm để tạo chuyển biến rồi tiến đến kết thúc các Vấn nạn Vi phạm nội qui: Hút thuốc lá và thuốc lá điện tử; Nói tục chửi thề; Đi học trễ; Vi phạm nền nếp y phục; Hay khiêu hấn – “Ăn hiếp” bạn học bằng nhiều bề ngoài…- Góp phần phát động phong trào TDTT trong HS qua việc hoạt động của các CLB có tính XH hóa tự phát có chỉ dẫn, vừa giảm gánh nặng kinh phí của nhà trường phát huy các trang bị về CSVC đã có của nhà trường, tạo đà cho lối sống lành mạnh: Tự đoàn luyện cơ thể – tự nghiên cứu khoa học của HS, góp phần giảm thiểu những việc làm xấu như: Tụ họp…hoặc game trực tuyến…v.v(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Tiếp tục phát huy bản lĩnh của CLB văn hóa văn nghệ để có các Chương trình phát thanh tuyên truyền có chất lượng và ý nghĩa vào các thời kì nghỉ giữa buổi thích hợp với tâm sự ước vọng và thị hiếu của các em HS hơn……., ngày….. tháng…. 5 2021. Người viết thu hoạchBài thu hoạch Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐảngHọ và tên:………………………………………………………………..Sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………..Sau lúc tiếp nhận những nội dung căn bản Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam, tôi viết bản thu hoạch 1 số nội dung sau đây:I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT1. Về kết cấuNghị quyết gồm có 2 phần chính, gồm:+ Phần 1: Kết quả thật hiện Nghị quyết Đại hội XII+ Phần 2. Tầm nhìn và định hướng phát triển2. Về nội dung+ Các văn kiện được phê duyệt tại Đại hội XIII được xây dựng trên cơ sở tổng kết thâm thúy lý luận và thực tế; kết tinh trí não, ý chí, ước vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Các văn kiện đã tổng kết, bình chọn việc tiến hành Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc nhìn lại 35 5 thực hiện công cuộc đổi mới, 30 5 tiến hành Cương lĩnh 5 1991; tổng kết 10 5 tiến hành Cương lĩnh (bổ sung, tăng trưởng 5 2011), Chiến lược tăng trưởng kinh tế-xã hội 10 5 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế-xã hội 5 5 2021-2025; xác định chỉ tiêu, phương hướng tới 5 2030 và tầm nhìn tăng trưởng tổ quốc tới 5 2045.+ Tiêu chí tổng quát được xác định: Tăng lên năng lực chỉ đạo, năng lực cầm quyền và sức đấu tranh của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh toàn diện; củng cố, đẩy mạnh niềm tin của dân chúng đối với Đảng, Nhà nước, cơ chế xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng tăng trưởng tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc liên kết với sức mạnh thời đại; tăng mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, tiên tiến hóa; xây dựng và bảo vệ cứng cáp Non sông, giữ vững môi trường hòa bình, bất biến; nỗ lực tới giữa thế kỷ XXI, nước ta biến thành nước tăng trưởng, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.+ Tiêu chí chi tiết: Nghị quyết đại hội XIII của Đảng để ra 3 chỉ tiêu chi tiết như sau:Tới 5 2025, kỷ niệm 50 5 giải phóng hoàn toàn miền Nam, hợp nhất tổ quốc: Là nước đang tăng trưởng, có công nghiệp theo hướng tiên tiến, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.Tới 5 2030, kỷ niệm 100 5 thành lập Đảng: Là nước đang tăng trưởng, có công nghiệp tiên tiến, thu nhập trung bình cao.Tới 5 2045, kỷ niệm 100 5 thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước tăng trưởng, thu nhập cao.+ Nghị quyết nêu rõ định hướng các tiêu chí chủ công về tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2021-2025; Định hướng tăng trưởng tổ quốc quá trình 2021-2030 và 6 nhiệm vụ trọng điểm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.Chi tiết là: Tiếp tục tăng mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong lành, lớn mạnh. Đổi mới phương thức chỉ đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục tăng mạnh tranh đấu phòng, chống quan liêu, tham nhũng, phung phí, thụ động, “ích lợi nhóm”, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng hàng ngũ đảng viên và cán bộ các đơn vị quản lý, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm giá, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của dân chúng với Đảng, Nhà nước, cơ chế xã hội chủ nghĩa.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Kế bên đấy tập hợp kiểm soát đại dịch COVD-19, tiêm chủng đại trà vắc xin COVID-19 cho tập thể; bình phục, tăng trưởng kinh tế-xã hội, đổi mới mạnh bạo mẫu hình phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thiết chế tăng trưởng thích hợp với nền kinh tế thị phần đầy đủ, tiên tiến, hội nhập; tăng trưởng đồng bộ và tạo ra sự kết hợp giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; có chế độ cung cấp hiệu quả công ty trong nông nghiệp; tăng mạnh nghiên cứu, chuyển giao, phần mềm văn minh khoa học và công nghệ, đổi mới thông minh, nhất là những thành quả của cuộc Cách mệnh công nghiệp lần thứ tư, tiến hành biến đổi số non sông, tăng trưởng kinh tế số, tăng lên năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để tăng trưởng kinh tế nhanh và vững bền; hoàn thiện hệ thống luật pháp, nhất là luật pháp về bảo hộ sở hữu trí não và khắc phục các mâu thuẫn dân sự, giải quyết những điểm nghẽn cản trở sự tăng trưởng của tổ quốc.Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp diễn tăng lên chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; đẩy mạnh tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội dân chúng, Công an dân chúng cách mệnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước tiên tiến, 1 số lực lượng tiến thẳng lên tiên tiến, tạo tiền đề cứng cáp nỗ lực 5 2030 xây dựng Quân đội dân chúng, Công an dân chúng cách mệnh chính quy, tinh nhuệ, tiên tiến; cương quyết, kiên định bảo vệ cứng cáp độc lập, chủ quyền, hợp nhất, kiêm toàn bờ cõi, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hoà bình, bất biến để tăng trưởng tổ quốc.Khơi dậy khát vọng tăng trưởng tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc; phát huy trị giá văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Non sông, hội nhập quốc tế; có chế độ chi tiết tăng trưởng văn hoá đồng bào dân tộc thiểu số; tiến hành tốt chế độ xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh bạo trong điều hành tăng trưởng xã hội, tiến hành văn minh, công bình xã hội, tăng lên chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.Hoàn thiện đồng bộ hệ thống luật pháp, chế độ, chế độ nhằm phát huy mạnh bạo dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của dân chúng; cùng lúc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lành, lớn mạnh; canh tân tư pháp, đẩy mạnh pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội, trước nhất là sự kiểu mẫu làm theo luật pháp, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Chiến trường Non sông Việt Nam và tổ chức chính trị-xã hội các đơn vị quản lý, của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc.Quản lý chặt chẽ, sử dụng cân đối, hiệu quả đất đai, khoáng sản; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, hăng hái khai triển các biện pháp thích nghi với chuyển đổi khí hậu, thiên tai hà khắc.+ 3 khâu đột phá chiến lượcNghị quyết nêu 3 đột phá chiến lược được xác định là: Hoàn thiện đồng bộ thiết chế tăng trưởng, trước nhất là thiết chế tăng trưởng nền kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới quản trị non sông theo hướng tiên tiến, cạnh tranh hiệu quả. dành đầu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức tiến hành tốt hệ thống pháp luật, chế độ, chế độ, kiến lập môi trường đầu cơ kinh doanh thuận tiện, lành mạnh, công bình cho mọi thành phần kinh tế, xúc tiến đổi mới thông minh; huy động, điều hành và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho tăng trưởng, nhất là đất đai, vốn đầu tư, hiệp tác công-tư; tăng mạnh phân cấp, phân quyền cân đối, hiệu quả, cùng lúc đẩy mạnh rà soát, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống luật pháp.Phát triển nguồn nhân công, nhất là nguồn nhân công chất lượng cao; dành đầu tiên tăng trưởng nguồn nhân công cho công việc chỉ đạo, điều hành và các lĩnh vực cốt lõi trên cơ sở tăng lên, tạo bước chuyển biến mạnh bạo, toàn diện, căn bản về chất lượng giáo dục, tập huấn gắn với chế độ tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ thiên tài, tăng mạnh nghiên cứu, chuyển giao, phần mềm và tăng trưởng mạnh khoa học-công nghệ, đổi mới thông minh; khơi dậy khát vọng tăng trưởng tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc, phát huy trị giá văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, ý thức kết đoàn, kiêu hãnh dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Non sông.Xây dựng hệ thống kết cấu cơ sở vật chất đồng bộ, tiên tiến cả về kinh tế và xã hội; dành đầu tiên tăng trưởng 1 số công trình trọng tâm non sông về giao thông, thích nghi với chuyển đổi khí hậu; chú trọng tăng trưởng cơ sở vật chất thông tin, viễn thông, tạo nền móng biến đổi số non sông, từng bước tăng trưởng kinh tế số, xã hội số.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})II. LIÊN HỆ THỰC TIỄNSau lúc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam, bản thân liên hệ với địa điểm công việc như sau:1. Về địa phương nơi trú ngụ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2.Về phía đơn vị……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. Về bản thân……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ1.Yêu cầu, kiến nghị biện pháp để tiến hành hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam gắn với Nghị quyết đại hội của cơ quan, đơn vị+ Ban hành chương trình hành động, kế hoạch để chi tiết hóa các nhiệm vụ, biện pháp thích hợp với tính năng, nhiệm vụ của cơ quan.+ Phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng cán bộ, đảng viên trong tiến hành nhiệm vụ.+ Thường xuyên, rà soát, giám sát kết quả thật hiện nhiệm vụ được giao.+ Khen thưởng, cổ vũ kịp thời cán bộ, đảng viên có thành quả tốt trong tiến hành nhiệm vụ cũng như phê bình, kiểm điểm các tư nhân tiến hành ko tốt.2. Yêu cầu, kiến nghị với cấp trênThường xuyên rà soát, giám sát đối với các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ trong khai triển tiến hành Nghị quyết để kịp thời lãnh đạo, khắc phục các vướng mắc nảy sinh cũng như có biện pháp thích hợp với từng thời khắc.XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN……., ngày….. tháng….. 5 2021NGƯỜI VIẾT THU HOẠCHBài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội XIII của ĐảngBÀI THU HOẠCHHỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNGHọ và tên:……………………………………………………Sinh hoạt tại chi bộ: …………………………………….Sau lúc học tập, quán triệt những nội dung căn bản Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại địa phương, tôi viết bản thu hoạch 1 số nội dung sau đây:I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT1. Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng đội Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị non sông Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.Các văn kiện được phê duyệt tại Đại hội XIII được xây dựng trên cơ sở tổng kết thâm thúy lý luận và thực tế; kết tinh trí não, ý chí, ước vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Các văn kiện đã tổng kết, bình chọn việc tiến hành Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc nhìn lại 35 5 thực hiện công cuộc đổi mới, 30 5 tiến hành Cương lĩnh 5 1991; tổng kết 10 5 tiến hành Cương lĩnh (bổ sung, tăng trưởng 5 2011), Chiến lược tăng trưởng kinh tế-xã hội 10 5 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế-xã hội 5 5 2021-2025; xác định chỉ tiêu, phương hướng tới 5 2030 và tầm nhìn tăng trưởng tổ quốc tới 5 2045.Tiêu chí tổng quát được xác định: Tăng lên năng lực chỉ đạo, năng lực cầm quyền và sức đấu tranh của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh toàn diện; củng cố, đẩy mạnh niềm tin của dân chúng đối với Đảng, Nhà nước, cơ chế xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng tăng trưởng tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại kết đoàn toàn dân tộc liên kết với sức mạnh thời đại; tăng mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, tiên tiến hóa; xây dựng và bảo vệ cứng cáp Non sông, giữ vững môi trường hòa bình, bất biến; nỗ lực tới giữa thế kỷ XXI, nước ta biến thành nước tăng trưởng, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Tiêu chí chi tiết: Nghị quyết đại hội XIII của Đảng để ra 3 chỉ tiêu chi tiết như sau:+ Tới 5 2025, kỷ niệm 50 5 giải phóng hoàn toàn miền Nam, hợp nhất tổ quốc: Là nước đang tăng trưởng, có công nghiệp theo hướng tiên tiến, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.+ Tới 5 2030, kỷ niệm 100 5 thành lập Đảng: Là nước đang tăng trưởng, có công nghiệp tiên tiến, thu nhập trung bình cao.+ Tới 5 2045, kỷ niệm 100 5 thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước tăng trưởng, thu nhập cao.Nghị quyết nêu rõ định hướng các tiêu chí chủ công về tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2021-2025; Định hướng tăng trưởng tổ quốc quá trình 2021-2030 và 6 nhiệm vụ trọng điểm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.Nghị quyết nêu 3 đột phá chiến lược được xác định là: Hoàn thiện đồng bộ thiết chế tăng trưởng, trước nhất là thiết chế tăng trưởng nền kinh tế thị phần định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới quản trị non sông theo hướng tiên tiến, cạnh tranh hiệu quả. dành đầu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức tiến hành tốt hệ thống pháp luật, chế độ, chế độ, kiến lập môi trường đầu cơ kinh doanh thuận tiện, lành mạnh, công bình cho mọi thành phần kinh tế, xúc tiến đổi mới thông minh; huy động, điều hành và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho tăng trưởng, nhất là đất đai, vốn đầu tư, hiệp tác công-tư; tăng mạnh phân cấp, phân quyền cân đối, hiệu quả, cùng lúc đẩy mạnh rà soát, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống luật pháp.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Phát triển nguồn nhân công, nhất là nguồn nhân công chất lượng cao; dành đầu tiên tăng trưởng nguồn nhân công cho công việc chỉ đạo, điều hành và các lĩnh vực cốt lõi trên cơ sở tăng lên, tạo bước chuyển biến mạnh bạo, toàn diện, căn bản về chất lượng giáo dục, tập huấn gắn với chế độ tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ thiên tài, tăng mạnh nghiên cứu, chuyển giao, phần mềm và tăng trưởng mạnh khoa học-công nghệ, đổi mới thông minh; khơi dậy khát vọng tăng trưởng tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc, phát huy trị giá văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, ý thức kết đoàn, kiêu hãnh dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Non sông.Xây dựng hệ thống kết cấu cơ sở vật chất đồng bộ, tiên tiến cả về kinh tế và xã hội; dành đầu tiên tăng trưởng 1 số công trình trọng tâm non sông về giao thông, thích nghi với chuyển đổi khí hậu; chú trọng tăng trưởng cơ sở vật chất thông tin, viễn thông, tạo nền móng biến đổi số non sông, từng bước tăng trưởng kinh tế số, xã hội số.2. Chuyên đề 2: Chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội 10 5 2021-2030 và Kế hoạch tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2021-2025, do đồng đội Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.Báo cáo về chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội 10 5 2021-2030, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, chủ đề của chiến lược là: Khơi dậy khát vọng tăng trưởng tổ quốc, phát huy mạnh bạo trị giá văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, tăng trưởng nhanh và vững bền trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới thông minh, biến đổi số; nỗ lực tới 5 2030 là nước đang tăng trưởng có công nghiệp tiên tiến, thu nhập trung bình cao và tới 5 2045 biến thành nước tăng trưởng, thu nhập cao.Chiến lược cũng đề ra các chỉ tiêu tổng quát và tiêu chí chủ công, trong đấy có: Vận tốc phát triển tổng thành phầm trong nước (GDP) bình quân khoảng 7%/5; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành tới 5 2030 đạt khoảng 7.500 đô la Mỹ; tỉ lệ đô thị hóa đạt trên 50%; chỉ số tăng trưởng con người (HDI) duy trì trên 0,7; tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi…Thủ tướng Chính phủ khẳng định, tiến hành chiến thắng phương hướng, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2021 – 2025 là nhiệm vụ trọng điểm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các đơn vị quản lý, các đơn vị quản lý từ Trung ương tới cơ sở. Đồng đội đề nghị các đơn vị quản lý ủy đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng lãnh đạo quán triệt phương hướng, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2021 – 2025 trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các đơn vị quản lý, các đơn vị quản lý và đẩy mạnh chỉ đạo, tạo sự hợp nhất về nhận thức, hành động và lãnh đạo khai triển tiến hành.Các bộ, ngành và địa phương chủ động xây dựng và tiến hành các nhiệm vụ, biện pháp nhằm khai triển tiến hành có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2021 – 2025; rút kinh nghiệm việc tiến hành các nhiệm vụ, biện pháp và chỉ tiêu trong từng quá trình để yêu cầu điều chỉnh, bổ sung các biện pháp trong giai đoạn tiến hành. Tổ chức rà soát, giám sát, bình chọn, theo dõi tình hình khai triển tiến hành các nhiệm vụ, biện pháp.Chiến trường Non sông Việt Nam và các đoàn thể dân chúng có nghĩa vụ tuyên truyền, chuyển động dân chúng tiến hành các nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2021 – 2025; tiến hành giám sát, phản biện xã hội các đề án, chế độ tăng trưởng kinh tế – xã hội, tiến hành các chỉ tiêu 5 5.3. Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công việc xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng đội Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.Chuyên đề “Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tổng kết công việc xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng” gồm 2 phần phệ: Tổng kết công việc xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII và Tổng kết thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, tình hình toàn cầu, khu vực tiếp diễn có những diễn biến mau chóng, phức tạp, khó lường, đặc trưng, đại dịch Covid-19 từ đầu 5 2020 đã ảnh hưởng thụ động tới mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội tổ quốc, trong đấy có công việc xây dựng Đảng. Trong bối cảnh đấy, công việc xây dựng, chấn chỉnh Đảng được Trung ương và cấp uỷ, tổ chức đảng các đơn vị quản lý đặc trưng coi trọng, khai triển tiến hành toàn diện, đồng bộ với nỗ lực chính trị cao, phấn đấu phệ, hành động quyết liệt, có trọng điểm, trọng tâm và đạt được nhiều kết quả chi tiết, rõ rệt, góp phần quan trọng tiến hành chiến thắng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.Đồng đội Phạm Minh Chính nói đến, trên cơ sở tổng kết tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và khởi hành từ tình hình thực tiễn, Đại hội XII đã chỉ rõ: Trong những 5 đến, phải tăng mạnh hơn nữa công việc xây dựng Đảng, trọng điểm là cương quyết, kiên định tiếp diễn tăng mạnh tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “1 số vấn đề cần kíp về xây dựng Đảng hiện tại”. Thành ra, Đại hội XII đặc trưng nhấn mạnh tới công việc xây dựng, chấn chỉnh Đảng và bổ sung 3 nhóm nội dung mới so với Đại hội XI, gồm bổ sung 2 nhiệm vụ, biện pháp về công việc xây dựng Đảng; bổ sung và nhấn mạnh việc tranh đấu chặn đứng, đẩy lùi những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bổ sung nội dung xây dựng Đảng về đạo đức trong công việc xây dựng Đảng.Như vậy, cộng với việc đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, biện pháp về công việc xây dựng Đảng, Đại hội xác định 6 nhiệm vụ trọng điểm trong nhiệm kỳ, thì 2 nhiệm vụ trọng điểm là về công việc xây dựng Đảng.Để tiến hành 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng, nhất là 2 trong 6 nhiệm vụ trọng điểm Đại hội đề ra, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng và 1 quy định về nêu gương; Bộ Chính trị, Ban Bí thơ đã ban hành hơn 130 văn bản để chỉ đạo, lãnh đạo công việc xây dựng Đảng và khai triển tiến hành toàn diện, đồng bộ trong nhiệm kỳ Đại hội XII.Trên cơ sở phân tách 1 số giảm thiểu, thiếu sót cần giải quyết, đồng đội Phạm Minh Chính nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tế của công việc xây dựng, chấn chỉnh Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII.Trước hết, phải kiên trì và áp dụng, tăng trưởng thông minh Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tiến hành nghiêm các nguyên lý của Đảng; kịp thời tổng kết thực tế, tăng trưởng lý luận để đổi mới thông minh, chống thủ cựu, bê trệ và những biểu lộ thời cơ chính trị.Kế bên đấy, phải đặc trưng coi trọng sự kết đoàn, hợp nhất trong Đảng. Người đứng đầu các đơn vị quản lý phải thực thụ kiểu mẫu, nói đi đôi với làm. Thường xuyên đẩy mạnh mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa Đảng với Nhân dân, phát huy vai trò của Nhân dân và dựa vào dân để xây dựng Đảng.Đồng đội Phạm Minh Chính khẳng định, công việc cán bộ là “cốt lõi” của công việc xây dựng Đảng, “cốt lõi” của nhiệm vụ “cốt lõi”, là yếu tố quyết định sự thành bại của cách mệnh. Thành ra, phải đặc trưng coi trọng xây dựng hàng ngũ cán bộ các đơn vị quản lý, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và Nhân dân.Cùng lúc, xây dựng Đảng phải gắn kết chặt chẽ với chỉ đạo tăng trưởng kinh tế – xã hội, tăng trưởng văn hóa, con người Việt Nam, đảm bảo quốc phòng, an ninh và chủ động, hăng hái hội nhập quốc tế. Liên kết chặt chẽ, hiệu quả giữa xây dựng và chấn chỉnh Đảng; cùng lúc, xác định đúng trọng điểm, trọng tâm và khâu đột phá.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Đặc thù, trong chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức tiến hành phải có nỗ lực chính trị cao, phấn đấu phệ, hành động quyết liệt, có trọng điểm, trọng tâm và có bước đi thích hợp. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng nhấn mạnh, những việc chưa có quy định mà thực tế đã chứng minh là đúng, tiến hành có hiệu quả, có sự nhất trí, hợp nhất cao thì đưa vào quy định để tiến hành; những vấn đề còn có quan điểm không giống nhau thì tiếp diễn nghiên cứu, thực hiện thử nghiệm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở mang dần, ko cầu toàn, ko hot vội. Trước những vấn đề khó, phức tạp, mẫn cảm thì càng phải giữ vững nguyên lý, tiến hành nhất quán, phát huy dân chủ, huy động trí não số đông; cầu thị, khiêm tốn, lắng tai và đặt sự nghiệp chung của Đảng, ích lợi của non sông, dân tộc và dân chúng lên trên hết, trước nhất.Đồng đội Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong những 5 đến, tình hình toàn cầu, khu vực tiếp diễn có những diễn biến mau chóng, phức tạp, khó dự đoán… sẽ ảnh hưởng mạnh, nhiều chiều tới công việc xây dựng, chấn chỉnh Đảng. Chính thành ra, trong những 5 đến, phải đặc trưng coi trọng và tăng mạnh hơn nữa xây dựng, chấn chỉnh Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.4. Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng đội Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nêu rõ, quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đấy sức mạnh quân sự là đặc biệt, lực lượng vũ trang dân chúng làm cốt cán; bảo vệ tổ quốc, giữ nước từ sớm, từ xa, diễn ra từ nước chưa nguy; chuẩn bị đánh thắng mọi hình thái chiến tranh xâm lăng nếu xảy ra. Quan điểm về quốc phòng, bảo vệ Non sông là bộ phận quan trọng trong hệ thống ý kiến, đường lối chỉ đạo cách mệnh của Đảng, là “kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tiến hành nhiệm vụ bảo vệ Non sông. Trong giai đoạn chỉ đạo, nhận thức, tư duy của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Non sông ko dừng được tăng trưởng, đổi mới thích hợp với tình hình thực tế của từng quá trình cách mệnh, góp phần tiến hành chiến thắng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ cứng cáp Non sông trong tình hình mới. Trên cơ sở bình chọn đúng tình hình trong nước, khu vực, quốc tế và xu hướng của thời đại, Đại hội XIII của Đảng tiếp diễn khẳng định, bổ sung, tăng trưởng những ý kiến căn bản về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Non sông trong thời đoạn mới.5. Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh non sông, do đồng đội Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạtĐại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhất là Báo cáo Chính trị đã nêu những nhận thức mới, tư duy mới về vấn đề an ninh thế giới, an ninh phi truyền thống và an ninh non sông so với Đại hội XII. Trong bối cảnh thế giới hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện tại, Đại hội XIII của Đảng ta xác định: Vấn đề an ninh non sông cần được hiểu 1 cách toàn diện hơn, rộng hơn, sâu hơn, ko chỉ có các vấn đề an ninh chính trị, quân sự truyền thống nhưng còn bao quát cả những vấn đề an ninh phi truyền thống, như: An ninh mạng; khủng bố, tù nhân có tổ chức, tù nhân xuyên non sông; an ninh vốn đầu tư – tiền tệ; an ninh năng lượng; an ninh lương thực; an ninh môi trường, dịch bệnh; thậm chí cũng cần phải bàn tới “an ninh chính quyền”, “an ninh cơ chế”…Lần trước tiên xác định “an ninh con người”, bảo vệ “an ninh con người” nhằm chi tiết hóa các tư tưởng lập hiến đã nêu trong Hiến pháp 2013 và biến thành các chỉ tiêu, định hướng tăng trưởng tổ quốc từ 5 2021 tới 2025, 2030 và tầm nhìn tới 5 2045. Như vậy, Đại hội XIII của Đảng đặt yếu tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động, bảo vệ an ninh con người vừa là chỉ tiêu nỗ lực, vừa là động lực đảm bảo cho sự bất biến chính trị xã hội và xây dựng, tăng trưởng tổ quốc trường tồn, hưng thịnh. Đại hội XIII xác định: “Chú trọng an ninh, an toàn là 1 trong những nhân tố bậc nhất trong cuộc sống của người dân”, cho nên bảo vệ an ninh non sông cũng chính là bảo vệ cuộc sống của người dân.Có thể nói chung: “An ninh con người là tình trạng người dân được sống bất biến, an toàn, ko bị dọa nạt bởi các nguy cơ xâm hại; bảo vệ an ninh con người là đảm bảo và thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền căn bản của công dân được quy định trong Hiến pháp 5 2013, đảm bảo mọi người dân được sống no đủ, tự do, hạnh phúc trong 1 môi trường xã hội thứ tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh”.II. LIÊN HỆ THỰC TIỄNTập trung bám sát chương trình công việc của đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch và giải pháp tiến hành chương trình công việc hàng 5 của đơn vị. Duy trì, tăng lên chất lượng chuyên môn. Chủ động phối hợp tốt trong tiến hành nhiệm vụ chung, bảo đảm hiệu quả trong công việc, chất lượng và tiến độ công tác được giao.Thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở, Quy chế văn hóa công sở và các quy định khác do cấp trên ban hành.Về tiến hành Quy định 213 – QĐ/TW của Bộ Chính trị: Đảng viên phải kiểu mẫu chấp hành các quy định của địa phương nơi trú ngụ, tham dự sinh hoạt, đóng góp quan điểm xây dựng tổ chức, chính quyền nơi trú ngụ.Bản thân chuyển động gia đình hăng hái tiến hành các quy định của địa phương nơi trú ngụ, tham dự đầy đủ các cuộc họp của địa phương. Di chuyển gia đình và người nhà hăng hái tham dự vào việc bầu cử HĐND các đơn vị quản lý ở địa phương nơi trú ngụ.Có tinh thần gìn giữ an ninh trật, bảo đảm an toàn tại nơi làm việc cũng như tại nơi trú ngụ chỉ cần khoảng trước và sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, Bầu cử Quốc hội và HĐND các đơn vị quản lý.Bản thân và gia đình ko nói hoặc làm trái với các quy định của Đảng, ý thức nghị quyết của Đại hội XIII.Chuẩn bị tham dự các công tác liên can tới công việc tuyên truyền chuyển động chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII, Bầu cử Quốc hội và HĐND các đơn vị quản lý nhiệm kỳ 2021-2026.III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊBan hành chương trình hành động, kế hoạch để chi tiết hóa các nhiệm vụ, biện pháp thích hợp với tính năng, nhiệm vụ của cơ quan.Phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng cán bộ, đảng viên trong tiến hành nhiệm vụ.Thường xuyên, rà soát, giám sát kết quả thật hiện nhiệm vụ được giao.Khen thưởng, cổ vũ kịp thời cán bộ, đảng viên có thành quả tốt trong tiến hành nhiệm vụ cũng như phê bình, kiểm điểm các tư nhân tiến hành ko tốt.XÁC NHẬN CỦA CHI BỘBÍ THƯ……, ngày ….. tháng ….. 5 2021NGƯỜI VIẾT THU HOẠCHBài thu hoạch Nghị quyết 13 dành cho Đảng viên thầy cô giáo(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Chỉ dẫn viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội XIII của ĐảngBài thu hoạch tư nhân cần làm rõ 1 số vấn đề sau đây:Bám sát nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để phân tách, làm rõ nhận thức thâm thúy nhất của bản thân về những vấn đề căn bản, những nội dung mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.Từ những nội dung đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt, mỗi tư nhân liên hệ thực tế của tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể và bản thân để xây dựng kế hoạch/chương trình hành động tiến hành Nghị quyết trên cơ sở áp dụng các chỉ tiêu, ý kiến, nhiệm vụ, biện pháp của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cùng lúc phải bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nghị quyết đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ và tình hình thực tế của đơn vị. Kế hoạch / chương trình hành động của tư nhân cần có tính đấu tranh cao, trình bày ý chí, nỗ lực khát vọng vươn lên và có biện pháp tiến hành bảo đảm khả thi, hiệu quả.Yêu cầu, kiến nghị đối với cấp uỷ cấp trên để tổ chức tiến hành tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ cấp mình.Chuyên đề học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của ĐảngHội nghị khai triển quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập hợp vào những vấn đề then chốt, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm:Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng đội Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị non sông Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.Chuyên đề 2: Chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội 10 5 2021-2030 và Kế hoạch tăng trưởng kinh tế – xã hội 5 5 2021-2025, do đồng đội Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công việc xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng đội Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng đội Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh non sông, do đồng đội Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.Bài thu hoạch Nghị quyết TW12 khóa XII của Đảng viênĐẢNG BỘ………………………CHI BỘ…………………………ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM……, ngày….. tháng….. 5 2020BÀI THU HOẠCHHỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NỘI DUNG HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI HAI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII)Họ và tên:…………………………………………………………………….Chức vụ Đảng, chính quyền: ………………………………………….Đơn vị công việc: ……………………………………………………………NỘI DUNG THU HOẠCHI. Nhận thức về các nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của ĐảngQua giai đoạn nghiên cứu các tài liệu của họp Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII được khai triển quán triệt tại Đảng bộ……………….. Bản thân tôi nhận thức được:Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 11/5 tới ngày 14/5/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 12 để trao đổi, cho quan điểm về: Phương hướng công việc nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII của Đảng; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng dân chúng các đơn vị quản lý nhiệm kỳ 2021 – 2026; Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thơ 5 2019; Báo cáo kết quả thật hiện nhiệm vụ rà soát, giám sát và kỷ luật đảng 5 2019 và 1 số vấn đề quan trọng khác.Trong 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm chỉnh hội nghị, Ban Chấp hành TW đã khắc phục khối lượng phệ công tác, đã hợp nhất cao về các nội dung như:1. Về tổng kết công việc nhân sự Đại hội XIIIBan Chấp hành Trung ương hợp nhất cao Báo cáo của Bộ Chính trị về tổng kết công việc nhân sự Đại hội XII và nhấn mạnh: Công việc sẵn sàng nhân sự được thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng, đúng quy định; bảo bảo sự chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương. Việc bầu được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương căn bản đảm đảm cơ cấu, số lượng, chất lượng, có sự hài hoà, cân đối giữa kế thừa,, bất biến và đổi mới, tăng trưởng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay đã chỉ đạo tiến hành có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Non sông trên tất cả các lĩnh vực; góp phần quan trọng tăng lên vai trò, vị thế, tiềm lực, uy tín của tổ quốc và củng cố, đẩy mạnh niềm tin của dân chúng đối với Đảng.Ban Chấp hành Trung ương cũng chỉ ra 1 số giảm thiểu, bất cập căn bản trong công việc nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII: Tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ tính lượng hóa chưa cao; chỉ tiêu đặc biệt để phân biệt giữa các nhóm chức danh chưa thật rõ. Việc xác định, phân bổ số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở 1 số nơi chưa thực thụ sát với đề nghị nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Còn có sự không giống nhau về độ tuổi tái cử giữa các đồng đội Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng công việc ở địa phương với các đồng đội công việc ở các cơ quan Trung ương, Quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương có điểm còn thiếu chặt chẽ; chưa phát huy đầy đủ vai trò, nghĩa vụ của cấp uỷ, tổ chức đảng trong việc giới thiệu nhân sự tham dự ứng cử Ban Chấp hành Trung ương; chưa quy định rõ nghĩa vụ của người đề cử tại Đại hội và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất nên có trường hợp ko đủ tiêu chuẩn, điều kiện vẫn được đề cử vào danh sách bầu cử, cá biệt có trường hợp đã thắng cử. Công việc nhận định đối với 1 số nhân sự thiếu chặt chẽ, chưa khách quan, nhất là nhân sự được đề cử tại Đại hội và Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; cá biệt còn để “lọt” cả người ko đủ tiêu chuẩn, điều kiện, ko có trong phương án nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Hiện tượng chuyển động, tranh thủ phiếu giới thiệu, phiếu bầu còn diễn ra phức tạp, tác động ko tốt tới sự oai nghiêm của Đại hội và giai đoạn tuyển lựa nhân sự, kết quả bầu cử. Việc tiến hành quy chế, nội quy của Đại. hội chưa nghiêm chỉnh; ý thức nghĩa vụ, tinh thần tổ chức kỷ luật, sự tự giác” của 1 số đại biểu còn chưa cao.Ban Chấp hành Trung ương hợp nhất với Bộ Chính trị về nguyên cớ của những giảm thiểu, bất cập trên là: (1) Do nhận thức tầm quan trọng, tinh thần, tổ chức kỷ luật và nghĩa vụ chính trị của 1 số cấp uỷ, tổ chức đảng, số đông” chỉ đạo, người đứng đầu các đơn vị quản lý về công việc nhân sự đại hội chưa thực thụ đầy đủ, thâm thúy, toàn diện. (2) Hệ thống các quy chế, quy định về công việc cán bộ, bầu cử còn thiếu chặt chẽ, đồng bộ, nhất là quy định trong việc giới thiệu, đề cử, nhận đề cử tại Đại hội; chưa có quy định, chế tài về kiểm soát quyền lực trong công việc cán bộ và giải pháp chi tiết để phát hiện, phòng, chống, chặn đứng chạy chức, chạy quyền 1 cách có hiệu quả. (3) Bình chọn cán bộ vẫn là khâu khó, còn giảm thiểu, mà chậm được giải quyết; thiếu chế độ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để nhận định, kiểm tra, “chắt lọc” những người ko còn đủ phẩm giá, năng lực, uy tín và phát hiện, giới thiệu những cán bộ thực thụ có đức, có tài tham dự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.2. Về phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIIIVề ý kiến lãnh đạo, nguyên lý xây dựng Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII: (1) Phcửa ải đảm bảo sự lãnh; đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tiếp, chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ, các đơn vị quản lý uy, tổ chức đảng, của đồng đội Tổng Bí thơ và người đứng đầu-các cấp trong suốt giai đoạn sẵn sàng nhan sự trước, trong và sau Đại hội, Đồng, thời, phải đặt ích lợi của Đảng, của non sông – dân tộc lên trên hết, trước nhất; phải bám sát, chi tiết hoá, tiến hành có hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về xây dựng, chấn chỉnh Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng hàng ngũ cán bộ; tiến hành đúng Điều lệ, quy định, quy chế, thứ tự của Đảng và luật pháp của Nhà nước. Mở mang dân chủ mà phải có tập hợp, phát huy dân chủ mà phải có sự chỉ đạo. Thực hiện nghiêm, hiệu quả Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công việc cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền trong giai đoạn sẵn sàng nhân sự và tổ chức Đại hội.(2) Công việc nhân sự phải thực hiện 1 cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp tới cao, đảm bảo cẩn trọng, chặt chẽ, kỹ càng, làm tới đâu chắc tới đấy. Xác định rõ thẩm quyền, nghĩa vụ của cấp uỷ, tổ chức đảng, số đông chỉ đạo cơ quan, đơn vị, các cơ quan tư vấn và tư nhân có liên can trong việc yêu cầu, nhận định, thẩm tra, kết luận về những nội dung liên can tới nhân sự Ban Chấp hành Trung ương. (3) Phcửa ải xử lý hài hoà, cân đối giữa tiêu chuẩn và cơ cẩu; giữa kế thừa, bất biến và đổi mới, tăng trưởng; giữa tính tầm thường và tính đặc biệt; giữa chuyên môn tập huấn và sở trường, năng lực thực tế; giữa kinh nghiệm công việc và chiều hướng tăng trưởng; trong đấy, đặc trưng đề cao chất lượng, hiệu quả; đảm bảo thích hợp về cơ cấu, độ tuổi, giới tính, dân tộc, vùng, miền…, mà ko vì cơ cấu nhưng hạ ‘thấp tiêu chuẩn. Kiên quyết ko để “lọt” những người ko đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, ko xứng đáng, ko thắng cử cấp uỷ cấp dưới vào Ban Chấp hành Trung ương, mà cũng ko bỏ “sót” những đồng đội thực thụ có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong dân chúng.(4) Bình chọn cán bộ phải xuyên suốt, liên tiếp, nhiều chiều, bằng “thành phầm”, gắn kết chặt chõ kết quả thật hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị với hiệu quả chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu và so sánh với các chức danh tương đương; đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, sáng tỏ. Có chế độ phối hợp nhận định, kiểm tra hiệu quả, nhất là đối với những nhân sự còn có quan điểm không giống nhau hoặc có vấn đề cần phải thẩm tra, làm rõ, kết luận. (5) Phcửa ải tỉnh – táo, đề cao cảnh giác, chủ động phòng đề phòng và cương quyết tranh đấu, chặn đứng, đẩy lùi, đập tan mọi mưu mô, âm mưu, hoạt động chống phá của các thần thế cừu địch, tổ chức phản động, phần tử bất mãn, thời cơ chính trị, tung tin giả, tin xấu độc gây hoang mang, ngơi nghỉ, chia rẽ nội bộ và ảnh hưởng thụ động tới công việc nhân sự Đại hội XIII của Đảng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})(6) Các ngành uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu các đơn vị quản lý và các đồng-chí chỉ đạo có liên can phải lãnh đạo, có giải pháp tranh đấu, chặn đứng kịp thời, hiệu quả, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu lộ lợi dụng địa điểm, chức phận… để có hành vi và việc làm ko đúng nguyên lý, thiếu tính xây dựng, ko sáng tỏ, khách quan hoặc đưa những thông tin ko chính thức, bịa chuyện, “nhặt nhạnh”, ko đúng sự thực, thiểu xác thực, chưa được xác minh, kiểm chứng, kết luận liên can tới nhân sự và công việc nhân sự.Trên ý thức đấy, Ban Chấp hành Trung ương xác định 6 đề nghị:(1) Xây dựng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ khoá XIII, nhất là các đồng đội chỉ đạo chủ công của Đảng, Nhà nước phải là 1 số đông trong lành, lớn mạnh, thật sự kết đoàn, hợp nhất cao về ý chí và hành động. Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII phải là những đồng đội điển hình về phẩm giá đạo đức, năng lực, trí não và hành động, có khả năng chính trị vững vàng; kiên trì chỉ tiêu, độc lập dân. tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng, gắn bó khăng khít với dân chúng. (2) Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ khoá XIII cần có số lượng và cơ cấu cân đối, nhất là ở những địa điểm, địa bàn, lĩnh vực công việc quan trọng. Bảo đảm sự kế thừa, bất biến, đổi mới, tăng trưởng và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các lứa tuổi cán bộ chỉ đạo cấp cao của Đảng. (3) Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thơ khoá XIII phải là những đồng đội điển hình cho toàn Đảng về ‘tính tiên phong, kiểu mẫu, tính xây dựng, tính đấu tranh, tính hành động, tính kỷ luật, tính nhân bản; dám hy sinh vì sự nghiệp cao cả của Đảng, vì ích lợi của dân chúng; có phẩm giá đạo đức trắng trong, năng lực nổi bật và có uy tín; có tư duy đổi mới, thông minh, có ham mê, nhiệt huyết, nghĩa vụ, có tầm nhìn chiến lược, lý luận chính trị sắc bén; dám nghĩ, dám làm, dám chịu nghĩa vụ; nói đi đôi với làm; có bản lĩnh tụ hợp, kết đoàn, hợp nhất và huy động sức mạnh tổng hợp’; ko tham nhũng, thụ động, phung phí và cương quyết chống tham nhũng, thụ động, phung phí; có thành quả, kết quả, “thành phầm” chi tiết trong giai đoạn công việc; chuẩn bị nhận và chấm dứt tốt mọi nhiệm vụ được cắt cử. (4) Việc giới thiệu, tuyển lựa nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và khái quát dựa trên cơ số quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ; gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng phương án sắp đặt, sắp xếp khoa học, cân đối, “đúng người, đúng việc” đối với nhân sự chỉ đạo các cơ quan Đảng; ‘Nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Chiến trường Non sông Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội nhiệm kỳ đến.(5) Thực hiện tốt phương châm: Tăng mạnh sự chỉ đạo của Đảng, giữ vững nguyên lý, kỷ luật, kỷ cương, đi đôi với phát huy, mở mang dân chủ; đảm bảo sự kết đoàn, hợp nhất cao. Kế thừa và phát huy những bài học quý, kinh nghiệm hay, nội dung còn thích hợp; cùng lúc, chỉ rõ và cương quyết giải quyết những giảm thiểu, bất cập, sơ hở, thiếu sót qua tiến hành công việc nhân sự 1 số nhiệm kỳ Đại hội mới đây.(6) Phcửa ải có giải pháp hiệu quả để kết thúc ngay hiện trạng chuyển động, biếu xén, “quà cáp”, “chạy phiếu bầu”, “chạy phiếu giới thiệu, đề cử”, … Cùng lúc, đề cao ý thức cảnh giác, có biện pháp hiệu quả để tranh đấu chống các ý kiến sai lầm, hoạt động tuyên truyền chống phá của các thần thế cừu địch, đặc trưng là đối với công việc nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước.Về tiêu chuẩn Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII Ban Chấp hành Trung ương đồng tình tiến hành theo Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị; cùng lúc, có điều chỉnh, bổ sung và chi tiết hoá 1 số nội dung tiêu chuẩn cho thích hợp với tình hình, đề nghị thực tiễn.Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh:(1) Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương phải là những đồng đội điển hình của Đảng về khả năng chính trị, phẩm giá đạo đức và năng lực công việc. Có tinh thần nghĩa vụ cao, tri thức toàn diện; hăng hái tham dự trao đổi, đóng góp, hoạch định đường lối, chế độ và sự chỉ đạo số đông của Ban Chấp hành Trung ương. Có năng lực tổ chức tiến hành chiến thắng đường lối, chế độ, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược tăng trưởng tổ quốc trong quá trình mới ở lĩnh vực, địa bàn công việc được cắt cử điều hành, đảm trách. Có năng lực dự đoán, xử lý, đối phó kịp thời, hiệu quả những cảnh huống đột xuất, bất thần; có bản lĩnh làm việc độc lập. Có tố chất, năng lực chỉ đạo, điều hành cấp chiến lược; có hoài bão, khát vọng đổi mới vì dân, vì nước. Đã kinh qua và chấm dứt tốt nhiệm vụ ở các chức phận chỉ đạo chủ công cấp dưới trực tiếp và tương đương.Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương phải là những cán bộ trẻ, căn bản giải quyết được tiêu chuẩn của Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; qua thực tế công việc trình bày có năng lực, nổi bật, có triển vọng tăng trưởng về tố chất chỉ đạo, điều hành cấp chiến lược; được quy hoạch chức danh Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương và chỉ đạo chủ công tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đã kinh qua và chấm dứt tốt nhiệm vụ ở các chức phận: Bí thơ quận uỷ, huyện uỷ, giám đốc sở, ban, ngành, cục trưởng, vụ trưởng, trưởng ban và tương đương trở lên chỉ cần khoảng chí ít là 3 5 (tính tới thời khắc tháng 01/2021).(2) Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thơ phải là những đồng; chí thật sự điển hình, mẫu mực của Ban Chấp hành Trung ương về khả năng chính trị, phẩm giá đạo đức, trí não, ý chí đấu tranh, năng lực chỉ đạo, điều hành, tinh thần tổ chức kỷ luật. Có tầm nhìn tư duy chiến lược, có bản lĩnh phân tách, dự đoán, tổng hợp, yêu cầu những vấn đề mới 1 cách đúng mực; có trình độ hiểu biết thâm thúy về lý luận chính trị, biết phát hiện và sử dụng người có đức, có tài; là Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương trọn 1 nhiệm kỳ trở lên; đã kinh qua và hoàn, thành tốt nhiệm vụ ở các chức phận chỉ đạo chủ công cấp tỉnh, trưởng hoặc phó các ban, bộ, ngành, Chiến trường Non sông, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương và tương đương; còn độ tuổi trong quy định và đủ sức khỏe để cáng đáng nhiệm vụ. Trường hợp Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thơ công việc trong quân đội thì phải kinh qua chức phận chủ trì cấp quân khu và tương đương.Ban Chấp hành Trung ương hợp nhất, cương quyết ko để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có 1 trong các thiếu sót sau:(1) Khả năng chính trị ko vững vàng; ko kiên trì đường lối, ý kiến của Đảng; có biểu lộ thời cơ chính trị, tham vọng quyền lực, nịnh bợ, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, chuyển động tư nhân, phe cánh, ích lợi nhóm; thiếu chính kiến, thấy đúng ko bảo vệ, thấy sai ko tranh đấu.(2) Vi phạm nguyên lý tập hợp dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, ko công bình, công minh trong bình chọn, sử dụng cán bộ, trù dập người ngay thẳng tranh đấu, phê bình.(3) Để nội bộ mất kết đoàn nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc thụ động phệ ở địa phương, cơ quan, đơn vị.(4) Không chịu nghiên cứu học hỏi; thủ cựu, bê trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói ko đi đôi với làm.(5) .Tinh thần kỷ luật kém, ko chấp hành sự điều động, cắt cử của tổ chức, uy tín thấp.(6) Kê khai của cải ko thật thà, có biểu lộ giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều của cải khác nhưng ko giải trình rõ được xuất xứ; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu kiểu mẫu, lợi dụng chức quyền đề thu lợi bất lương.(7) Vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện tại.Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII cần có 3 độ tuổi (dưới 50; từ 50 – 60 và từ 61 trở lên). Phấn đấu dưới 50 tuổi khoảng từ 15 – 20%; từ 50 – 60 tuổi khoảng trên, dưới 70%; từ 61 tuổi trở lên khoảng trên, dưới 10%.Ban Chấp hành Trung ương đã hợp nhất trình Đại hội XIII: số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII khoảng 200 đồng đội, trong đấy khoảng 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết; Bộ Chính trị khoảng 17-19 đồng đội, Ban Bí thơ Trung ương Đảng khoảng 11 – 13 đồng đội.Về cách thức và thứ tự giới thiệu, tuyển lựa nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, Ban Chấp hành Trung ương đồng tình cạo với Báo cáo của Bộ Chính trị, căn bản tiến hành thứ tự 5 bước theo Quỵ định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị và thứ tự nhân sự cấp uỷ được quy định trong Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Quy trình được chi tiết hoá theo 3 nhóm nhân vật:(1) Các đồng đội tái cử.(2) Các đồng đội lần đầu tham dự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; các chức danh chỉ đạo chủ công khóa XII.(3) Đối với trường hợp “đặc trưng”, Bộ Chính trị sẽ căn cứ vào tình hình thực tiễn để có cách thức, cách làm thích hợp, chặt chẽ và thực-hiện vào thời khắc phù hợp.Thực hiện thứ tự giới thiệu các đồng đội tái cử trước, tiếp đấy thực hiện giới thiệu các đồng đội lần đầu tham dự, giới thiệu trường hợp “đặc trưng” được tiến hành sau cuối. Giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương trước, tiếp tới là giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thơ; giới thiệu các chức danh chỉ đạo chủ công của Đảng, Nhà nước sau cuối.Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ quan điểm trao đổi của Trung ương và Báo cáo tiếp nhận giải trình của Bộ Chính trị, hoàn chỉnh để ban hành Phương hướng công việc nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; lãnh đạo Tiểu ban Nhân sự và các cơ quan liên can sẵn sàng dự định nhân sự giới thiệu tham dự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.3. Về số lượng và việc phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc XIIIBan Chấp hành Trung ương hợp nhất cao với Báo cáo của Bộ Chính trị về tổng kết việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và dự định việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh: Việc quyết định số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc cần bám sát Điều lệ Đảng và căn cứ vào đầu mối các đảng bộ trực thuộc, số lượng đảng viên, địa điểm quan trọng của từng đảng bộ. cần định hướng rõ về tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần đại biểu để các đảng bộ tuyển lựa, bầu được các đại biểu điển hình, xứng đáng đại diện cho đảng bộ dự Đại hội Đảng toàn quốc, góp phần vào sự thành công của Đại hội. Trong cơ cấu đại biểu, cần có tỷ lệ cân đối đại biểu là cán bộ điều hành, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, nhất là ở các cơ quan tư vấn chiến lược.Ban Chấp hành Trung ương đồng tình cao với những nguyên lý, căn cứ phân bổ đại biểu và quyết định tổng số đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng là 1.590 đại biểu, phân bổ cho các đảng bộ trực thuộc Trung ương theo 3 chỉ tiêu căn bản sau:(1) Phân bể đại biểu theo đầu mối đảng bộ trực thuộc Trung ương: 67 đảng bộ trực thuộc Trung, ương, mỗi đảng bộ được phân bổ 13 đại biểu.(2) Phân bổ đại biểu theo số lượng đảng viên có tới ngày 31/03/2020: Cứ có 12.000 đảng viên được phân bổ 1 đại biểu, nếu còn dư từ 6.001 đảng viên trở lên được thêm 1 đại biểu.(3) Phân bổ đại biểu theo địa điểm quan trọng: Đảng bộ thành thị Hà Nội được phân bổ thêm 10 đại biểu, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ thêm 5 đại biểu; Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương, mỗi đảng bộ được phân bổ thêm 8 đại biểu; Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được phân bổ thêm 39 đại biểu; Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương được phân bổ thêm 8 đại biểu.Ngoài số đại biểu được phân bổ theo 3 chỉ tiêu căn bản nêu trên, Ban Chấp hành Trung ương quyết định chỉ định 15 đại biểu là bí thơ đảng uỷ, đại sứ Việt Nam tại các địa bàn lĩnh vực quan trọng về đối ngoại, kinh tế; có đông đảng viên, kiều bào.4. Về bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và HĐND các đơn vị quản lý 2021 – 2026Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng các đơn vị quản lý lần này được diễn ra vào cùng 1 ngày trên khuôn khổ cả nước.Phân phương tiện thể nghĩa vụ của các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Chiến trường Non sông và các tổ chức đảm trách bầu cử; chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức để xử lý những gian khổ, vướng mắc trong giai đoạn sẵn sàng và thực hiện bầu cử.Ban Chấp hành Trung ương tán đồng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng dân chúng các đơn vị quản lý nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong điều kiện phổ biến là ngày Chủ nhật, dự định ngày 23 tháng 5 5 2021.Đối với đại biểu Hội đồng dân chúng chuyên trách, ngoài tiêu chuẩn ‘.chung của đại biểu Quốc Hội còn phải phục vụ các yêu. cầu sau:- Ở cấp tỉnh: (1) Có trình độ đại học trở lên, có năng lực xây dựng chế độ và bản lĩnh tổ chức các hoạt động giám sát; có chuyên môn và kinh nghiệm thực tế thích hợp với địa điểm dự định. Có tư tưởng chính trị vững vàng, có tinh thần nghĩa vụ trong hoạt động của Hội đồng dân chúng. (2) Người ứng cử chủ tịch Hội đồng dân chúng hoạt động chuyên trách phải là uỷ viên ban thường vụ tỉnh uỷ trở lên, đã được quy hoạch vào chức danh chủ tịch Hội đồng dân chúng; người ứng cử phó chủ tịch Hội đồng dân chúng chuyên trách phải là tỉnh uỷ viên (trong 2 đồng đội phó chủ tịch Hội đồng dân chúng có 1 đồng đội là uỷ viên ban thường vụ tỉnh uỷ), đang giữ chức phận từ giám đốc sở hoặc tương đương trở lên và được quy hoạch phó chủ tịch Hội đồng dân chúng, phó chủ tịch Uỷ ban dân chúng cấp tỉnh trở lên; người ứng cử trưởng ban của Hội đồng dân chúng hoạt động chuyên trách phải giữ chức phận từ phó giám đốc sở hoặc tương đương trở lên; người ứng cử phó trưởng ban của Hội đồng dân chúng chuyên trách phải giữ chức phận từ trưởng phòng hoặc tương đương trong các sở, ban, ngành ở cấp tính trở lên.+ Ở cấp huyện: (1) Có trình độ đại học trở lên; có năng lực xây dựng chế độ và bản lĩnh tổ chức các hoạt động giám sát; có chuyên môn và kinh nghiệm thực tế thích hợp với địa điểm dự định. Có tư tưởng chính trị vững vàng, có tinh thần nghĩa vụ trong hoạt động của Hội đồng dân chúng. (2) Người ứng cử Chủ tịch Hội đồng dân chúng hoạt động chuyên trách phải là uỷ viên ban thường vụ huyện uỷ trở lên và đã được quy hoạch vào chức danh chủ tịch Hội đồng dân chúng; người ứng cử phó chủ tịch Hội đồng dân chúng chuyên trách phải là huyện uỷ viên, giữ chức phận từ trưởng phòng hoặc tương đương ở cấp huyện trở lên và được quy hoạch phó chủ tịch Hội đồng dân chúng, phó chủ tịch Uỷ ban dân chúng cấp huyện trở lên; người ứng cử trưởng ban của Hội đồng dân chúng chuyên trách phải giữ chức phận từ phó trưởng phòng hoặc tương đương ở cấp huyện trở lên; người ứng cử phó trưởng ban của Hội đồng dân chúng chuyên trách phải có thời kì giữ ngạch chuyên viên từ 5 5 trở lên và được quy hoạch vào chức phận phó trưởng phòng hoặc tương đương ở cấp huyện trở lên.+ Ở cấp xã: Người ứng cử phó chủ tịch Hội đồng nhân, dân chuyên trách phải là cấp uỷ viên; nơi nào có điều kiện thì sắp xếp uỷ viên thường vụ đảng uỷ cấp xã. Ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ cần chỉ dẫn tiêu chuẩn ứng cử phó chủ tịch Hội đồng dân chúng chuyên trách cấp xã theo hướng là cán bộ trẻ, có hình độ, năng lực, phẩm giá đạo đức tốt.- Về độ tuổi: Thực hiện tính tuổi theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Chỉ dẫn 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung Ương.- Số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng dân chúng: Tổng số đại biểu Quốc hội khoá XV dự định là 500 người như quy định của Luật và được phân bổ: số lượng đại biểu Quốc hội ở các cơ quan Trung ương là 207 (41,4%); số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 293 đại biểu (58,6%). Tổng số đại biểu Hội đồng dân chúng chuyên trách cả nước ở 3 cấp tối đa là 15841 đại biểu, gồm: Tổng số đại biểu Hội đồng dân chúng chuyên trách cấp tỉnh khoảng 600 đại biểu; tổng số đại biểu Hội đồng dân chúng chuyên trách cấp huyện khoảng 4.798 người; tổng số đại biểu Hội đồng dân chúng chuyên trách ở cấp xã là 10.437 đại biểu.II. Liên hệ thực tế với bản thân nhiệm vụ chính trị được giao và của ngành, lĩnh vực cơ quan, đơn vị nơi công việc để khai triển tiến hành có hiệu quả các nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của ĐảngTập trung chỉ đạo đơn vị bám sát chương trình công việc của………………….., chủ động xây dựng kế hoạch và giải pháp tiến hành chương trình công việc hàng 5 của đơn vị. Duy trì, tăng lên chất lượng……….. Chỉ đạo các đơn vị căn cứ vào tính năng nhiệm vụ chủ động phối hợp tốt trong tiến hành nhiệm vụ chung, bảo đảm hiệu quả trong công việc, chất lượng và tiến độ công tác được giao.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Thực xuất hiện các bản tin dự đoán chuyên dụng cho công việc bầu cử Hội đồng dân chúng các đơn vị quản lý ở địa phương. Quán triệt thâm thúy tới nhân viên đơn vị về các nội dung căn bản của Hội nghị Trung ương 12 (khóa 12), để xây dựng các chương trình của đơn vị hưởng ứng Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng như Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các đơn vị quản lý ở địa phương nhiệm kỳ 2021-2026.Thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở, Quy chế làm việc của Đài, Quy chế chi phí nội bộ, Quy chế Văn hóa công sở và các quy định khác do ………………. ban hành.Tiếp tục lãnh đạo các chi bộ làm tốt công việc điều hành đảng viên, thường xuyên liên hệ với tổ đảng ở địa phương để nắm bắt được tình hình đảng viên của chi bộ tham dự sinh hoạt tổ dân phố, cổ vũ nhắc nhở đảng viên tiến hành nghiêm chỉnh quy định của Đảng về 19 điều đảng viên ko được làm.Về tiến hành Quy định 213 – QĐ/TW của Bộ Chính trị: Đảng ủy quán triệt và lãnh đạo đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và kiểu mẫu tiến hành bổn phận công dân nơi trú ngụ. Đảng viên phải kiểu mẫu chấp hành các quy định của địa phương nơi trú ngụ, tham dự sinh hoạt, đóng góp quan điểm xây dựng tổ chức, chính quyền nơi trú ngụ.Bản thân chuyển động gia đình hăng hái tiến hành các quy định của địa phương nơi trú ngụ, tham dự đầy đủ các cuộc họp của tổ đảng, tổ dân phố. Di chuyển gia đình và người nhà hăng hái tham dự vào việc bầu cử HĐND các đơn vị quản lý ở địa phương nơi trú ngụ.Có tinh thần gìn giữ an ninh trật, bảo đảm an toàn tại nơi làm việc cũng như tại nơi trú ngụ chỉ cần khoảng trước và sau Đại hội Đảng lần thứ XIII và Bầu cử Quốc hội và HĐND các đơn vị quản lý.Bản thân và gia đình ko nói hoặc làm trái với các quy định của Đảng, ý thức nghị quyết của Hội nghị trung ương lần thứ 12 (khóa XII)Chuẩn bị tham dự các công tác liên can tới công việc tuyên truyền chuyển động chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII và Bầu cử Quốc hội và HĐND các đơn vị quản lý nhiệm kỳ 2021-2026.Nếu địa phương nơi trú ngụ có đề nghị về vị trí, cơ quan đơn vị tổ chức điểm bầu cử, chuẩn bị phối hợp với địa phương.Tôi tin cậy rằng với sự chỉ đạo của Đảng, sự cầu thị của các đồng đội chỉ đạo Đảng và Nhà nước trong việc kiểm điểm bình chọn nghiêm chỉnh việc tiến hành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng Phương hướng công việc nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII của Đảng; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng dân chúng các đơn vị quản lý nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ thu được sự ủng hộ mạnh bạo của toàn đảng toàn dân. Đại hội lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng dân chúng các đơn vị quản lý nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ thành công tốt đẹp.NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH………………………………..

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bài #thu #hoạch #Nghị #quyết #Đại #hội #XIII #của #Đảng #mẫu #Mẫu #bài #thu #hoạch #học #tập #và #quán #triệt #nghị #quyết #Đại #hội #lần #thứ


 • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
 • #Bài #thu #hoạch #Nghị #quyết #Đại #hội #XIII #của #Đảng #mẫu #Mẫu #bài #thu #hoạch #học #tập #và #quán #triệt #nghị #quyết #Đại #hội #lần #thứ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button