Bản đăng ký phấn đấu rèn luyện Đảng viên năm 2022 Mẫu đăng kí phấn đấu rèn luyện của Đảng viên, công chức

Mẫu Đăng ký Thành viên Đội 2022 được tạo ra để các Đảng viên đăng ký tranh đấu cho.đoàn luyện tư tưởng chính trị, trị giá đạo đức, lối sống, lề thói, tinh thần thứ tự, đạo đức.

Nội dung mẫu đăng ký đoàn luyện đội viên 2022 đề xuất kê khai rõ ràng thông tin tư nhân, nội dung đăng ký, xin chữ ký chi bộ lúc tham dự sinh hoạt Nhóm. Do đấy, mời các bạn cùng theo dõi phần tải dưới đây.vn:

Bản đăng ký Phấn đấu huấn luyện thành viên Nhóm 5 2022

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ………………………….

BỘ ………………………….

ĐỘI CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., Ngày… tháng… 5 20…

ĐĂNG KÝ VÀO MẪU
Phấn đấu và huấn luyện các thành viên trong nhóm trong 20 5 …
————

– Họ và tên: ……………………………. Ngày, tháng, 5 sinh: … / … / . ..

– Ngày tham dự nhóm: … / … / ….. Ngày chính thức: … / … / …..

– Chức vụ: ……………………………………….. ….. …..

– Đơn vị công việc: ……………………………………

– Sinh hoạt chi bộ: …………………..

Phù hợp với Chỉ dẫn sinh hoạt Đảng tại Điều 2 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; sau lúc học tập, chúng tôi bám sát Nghị quyết Ban Chấp hành T.Ư 4 (khóa XII) “về củng cố xây dựng và sẵn sàng của Tập đoàn; chặn đứng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu thị “diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT / TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, tác phong, cá tính Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ / TW ngày 07/6/2012 của Văn phòng Bí thơ Trung ương Đảng khóa XI về vai trò nêu gương của cán bộ Đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy chủ quản các ngành; Quy định số 55-QĐ / TW ngày 19 tháng 12 5 2016 của Bộ Chính trị về 1 số vấn đề cần kíp về tăng nhanh vai trò phận sự của cấp ủy, đảng viên.

Tôi xin đăng ký đeo đuổi và đoàn luyện 20 5 … là Đội viên được coi là: Đội viên đủ nhân cách, xong xuôi hoàn hảo nhiệm vụ và xong xuôi tốt các nội dung sau:

1. Về ý kiến chính trị:

– Đường lối của Đảng, vì tiêu chí độc lập dân tộc và lợi quyền con người, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm chủ hoàn toàn các tài liệu và quyết định của nhóm ở tất cả các ngành.

– Luôn tuân thủ đường lối, cơ chế, luật pháp của Đảng và Nhà nước, tôn trọng các mối liên hệ công việc và san sẻ của Đảng.

– Tuyên truyền, kết đoàn bà con và nhân dân thượng tôn luật pháp, áp dụng có hiệu quả đường lối đổi mới, cơ chế của Đảng và Nhà nước.

2. Về đạo đức, lối sống, lề thói:

– Luôn “Đọc và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Có nếp sống nhà giáo trong lành, giản dị, mẫu mực.

– Duy trì tính cách và đặc tính linh động, phát huy tính kiểu mẫu trước tiên của các thành viên trong nhóm và tuân thủ các Nguyên tắc của Ủy ban Ủy ban về những điều các thành viên trong nhóm ko nên làm.

– Luôn có ý thức phê bình và tự phê bình, tôn trọng, lắng tai quan điểm ​​của người khác, tranh đấu gây chia rẽ, bè cánh, chia rẽ nội bộ.

3. Về tinh thần, đạo đức và việc tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Thực hiện kiên cố nguyên lý dân chủ ; phát huy dân chủ bằng cách gắn bó và duy trì hạnh kiểm tốt trong tổ chức, đoàn thể, đơn vị.

– Làm gương trong việc tuân thủ các quyết định, chủ trương, quyết định, nhiệm vụ được giao và chiến lược của tổ chức; chủ trì tiến hành công việc tổ chức và điều hành tổ, nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

– Luôn có ý thức học hỏi đồng nghiệp, học hỏi và tạo động lực để tăng trưởng chuyên môn, nghiệp vụ.

– Giữ mối liên hệ với các chi ủy, ban tổ chức cấp thấp và kiểu mẫu dùng cho tập thể.

– Chăm chỉ, thông minh, nỗ lực nghĩ suy, nỗ lực hành động, nỗ lực chịu phận sự; Nói đi đôi với hành, như tôi đã nói là phải làm.

– Hiểu rõ và tiến hành đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của mình; làm việc có nguyên lý, kỷ cương, có tư duy, nghĩa tình; ko được hưởng dụng chức phận, quyền hạn trong thi hành công vụ; chống nạn chạy chức, chạy quyền, chống tội nhân, chạy chức, chạy giả và các bị động khác.

– Bản thân hết sức phản đối tư tưởng dị biệt, bè cánh và những luận điệu thời cơ, thực dụng chủ nghĩa vì ích lợi tư nhân, “ích lợi nhóm”.

4. Thông qua tự phê bình và phê bình, kết đoàn nội tâm, quan hệ với mọi người:

– – Trung thực, linh động, giữ giàng sự kết đoàn, hợp nhất của Tập đoàn; gắn bó khăng khít với quần chúng, tôn trọng và phát huy quyền cầm quyền của quần chúng.

– Hãy là 1 tấm gương trong việc tiến hành các dịch vụ tập thể trong khu vực của bạn.

– Kiên quyết tranh đấu chống các biểu thị hững hờ, cửa quyền, cửa quyền, sếp và các hành vi sách nhiễu, vấn nạn con người.

– Can đảm tranh đấu tự phê bình và tự phê bình, chống các biểu thị chia rẽ, phân biệt chủng tộc, bè cánh, biểu tình “cải tạo”, sa sút về đạo đức, chính trị, v.v.

– Chuẩn bị lắng tai quan điểm ​​đóng góp, phê bình của nhân dân quần chúng, của đồng nghiệp và của cấp điều hành.

– Chấp hành tốt các cơ chế, luật pháp của Nhà nước cũng như các quy định luật pháp nội bộ và các chủ trương của địa phương.

– Có thái độ kiên định nhận và tu sửa, giải quyết sai trái.

5. Trong việc tiến hành Nghị quyết TW4 (khóa XII), Quy định số 55-QĐ / TW ngày 19 tháng 12 5 2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 101-QĐ / TW ngày 07 tháng 6 5 2012 của Văn phòng Bí thơ Trung ương Đoàn:

– Phấn đấu việc sử dụng có hiệu quả, có hiệu quả các nội dung theo Nghị quyết TW4, Quy định số 55 / QĐ / TW ngày 19/12/2016 Bộ Chính trị; Quy định 101-QĐ / TW ngày 7/6/2012 của Văn phòng Bí thơ Trung ương Đảng về tăng nhanh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.
– Thực hiện nghiêm chỉnh Nội quy của Ban chấp hành Đội về những điều đội viên ko được làm, v.v.

6. Về tiến hành Mệnh lệnh 05-CT / TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Tăng lên quan niệm, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”:

– Chăm chỉ học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Hăng hái nêu gương về đức tính khiêm tốn, giản dị; mày mò sâu sát tư tưởng, ước vọng chính đáng của nhân dân quần chúng, trước nhất là ở tổ chức, đoàn thể, nơi làm việc và tập thể dân cư.

Trên đây là bản đăng ký nỗ lực đoàn luyện Đội viên 5 20… của em. Tôi yêu cầu Chi nhánh tạo điều kiện thuận tiện để tôi tiến hành đúng nội dung trên.

Chi nhánh:……………………………………………………………

Ngày sắm … tháng … 5 …..

NGƯỜI ĐĂNG KÍ

………………………….


Thông tin thêm về Bản đăng ký phấn đấu rèn luyện Đảng viên năm 2022 Mẫu đăng kí phấn đấu rèn luyện của Đảng viên, công chức

Bản đăng ký nỗ lực đoàn luyện Đảng viên 5 2022 được lập ra để cho các Đảng viên đăng ký nỗ lực, đoàn luyện về tư tưởng chính trị, nhân phẩm đạo đức, lối sống, tác phong, tinh thần tổ chức kỷ luật.Nội dung mẫu đăng ký nỗ lực, đoàn luyện Đảng viên 5 2022 cần ghi rõ  thông tin tư nhân, nội dugn đăng ký nỗ lực, rồi xin chữ ký của Chi bộ nơi mình đang sinh hoạt Đảng. Vậy mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Học Điện Tử Cơ Bản:Bản đăng ký nỗ lực đoàn luyện Đảng viên 5 2022ĐẢNG BỘ …………………….CHI BỘ ………………….ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ………., ngày … tháng … 5 20…BẢN ĐĂNG KÍPhấn đấu, đoàn luyện Đảng viên 5 20…———— Họ và tên: ……………………………… Sinh ngày: …/…/…- Ngày vào Đảng: …/…/….. Ngày chính thức: …/…/…..- Chức vụ: …………………………………………….- Đơn vị công việc: …………………………………..- Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ: …………………..Căn cứ quy định nhiệm vụ của Đảng viên tại Điều 2 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; sau lúc học tập, quán triệt Nghị quyết Tung ương 4 (khóa XII) về “Tăng mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng; chặn đứng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu thị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị “Về tăng mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thơ Trung ương Đảng khóa XI về phận sự nêu gương của cán bộ Đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy chủ quản các ngành; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về 1 số việc cần làm ngay để tăng nhanh vai trò nếu gương của cán bộ, Đảng viên.Tôi xin đăng kí nỗ lực, đoàn luyện 5 20… là Đảng viên xếp loại: Đảng viên đủ nhân cách, xong xuôi tốt nhiệm vụ và tiến hành tốt các nội dung sau:1. Về tư tưởng chính trị:- Kiên định với đường lối của Đảng, với tiêu chí độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các ngành.- Luôn chấp hành tốt chủ trương cơ chế luật pháp của Đảng và nhà nước, phục tòng sự cắt cử và điều động công việc của Đảng.- Tuyên truyền, chuyển di người nhà cùng nhân dân quần chúng chấp hành và tiến hành tốt luật pháp, tiến hành tốt các chủ trương đổi mới và cơ chế của Đảng và nhà nước.2. Về nhân phẩm đạo đức, lối sống, tác phong:- Không dừng “Học tập và tuân theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.- Có lối sống trong trắng, giản dị, mẫu mực của 1 người thầy cô giáo.- Giữ gìn nhân cách, nhân phẩm đạo đức cách mệnh, phát huy tính tiên phong kiểu mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên ko được làm.- Luôn có ý thức phê bình và tự phê, tôn trọng, lắng tai quan điểm của người khác, tranh đấu với những biểu thị chia rẽ, bè cánh, làm mất kết đoàn nội bộ.3. Về tinh thần tổ chức kỷ luật và tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao:- Thực hiện nghiêm nguyên lý dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.- Kiểu mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự cắt cử, điều động của tổ chức; tiên phong tiến hành nề nếp, cơ chế sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.- Luôn có ý thức học hỏi đồng nghiệp, học tập bồi dưỡng để tăng lên trình chuyên môn, nghiệp vụ.-Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và kiểu mẫu tiến hành trách nhiệm công dân nơi trú ngụ.- Chủ động, thông minh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu phận sự; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.- Hiểu và tiến hành đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên lý, kỷ cương, có lý, có tình; ko lạm dụng chức phận, quyền hạn lúc khắc phục công tác; chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu thị bị động khác.- Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè cánh và các biểu thị thời cơ, thực dụng chủ nghĩa vì ích lợi tư nhân, “ích lợi nhóm”.4. Về tự phê vình và phê bình, kết đoàn nội bộ, quan hệ với quần chúng:- – Trung thực, ngay thẳng, giữ giàng sự kết đoàn, hợp nhất của Đảng; quan hệ gắn bó, khăng khít với quần chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của quần chúng.- Kiểu mẫu tiến hành trách nhiệm công dân nơi trú ngụ.- Kiên quyết tranh đấu với những biểu thị vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hống hách và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền phức quần chúng.- Dạn dĩ trong tranh đấu phê bình và tự phê , tranh đấu với các biểu thị chia rẽ, cục bộ- bè cánh, với các biểu thị diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức, chính trị,…- Sẵn lòng lắng tai các quan điểm đóng góp phê bình của nhân dân quần chúng, của đồng nghiệp và cấp trên.- Chấp hành nghiêm túc cơ chế, luật pháp của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương.- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và tu sửa, giải quyết thiếu sót.5. Về tiến hành Nghị quyết TW4 (khóa XII), Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thơ Tung ương Đảng:- Phấn đấu tiến hành tốt và nghiêm túc các nôi dung theo Nghị quyết TW4, Quy định số 55/QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thơ Tung ương Đảng để tăng nhanh vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên. – Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên ko được làm,…6. Về tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị” Tăng nhanh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”:- Hăng hái học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.- Hăng hái nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; gần cận để thấu hiểu tâm tình, ước vọng chính đáng của nhân dân quần chúng, trước nhất trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công việc và nơi trú ngụ.Trên đây là Bản đăng kí nỗ lực đoàn luyện Đảng viên 5 20… của Tôi. Đề xuất Chi bộ tạo điều kiện hỗ trợ để tôi tiến hành tốt các nội dung trên.Chi bộ:……………………………………Tiếp nhận ngày … tháng … 5 ….. NGƯỜI ĐĂNG KÍ…………………….(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bản #đăng #ký #phấn #đấu #rèn #luyện #Đảng #viên #5 #Mẫu #đăng #kí #phấn #đấu #rèn #luyện #của #Đảng #viên #công #chức


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Bản #đăng #ký #phấn #đấu #rèn #luyện #Đảng #viên #5 #Mẫu #đăng #kí #phấn #đấu #rèn #luyện #của #Đảng #viên #công #chức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button