Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của Đảng viên 2021 3 Mẫu báo cáo kết quả khắc phục sau kiểm tra

Báo cáo kết quả giải quyết giảm thiểu thiếu sót của Đảng viên 2021 gồm 3 mẫu, được lập ra để báo cáo, tổng kết lại kết quả thật hiện kế hoạch giải quyết giảm thiểu, thiếu sót của Đảng viên 5 2021.

Mẫu báo cáo giải quyết giảm thiểu thiếu sót 5 2021 cần nêu rõ thông tin tư nhân, thể hiện kết quả thật hiện được, những giảm thiểu cũng như thiếu sót của bản thân để đưa ra giải pháp giải quyết. Kế bên đấy, các Đảng viên có thể tham khảo thêm bản kiểm điểm Đảng viên cuối 5. 2021. Vậy mời các Đảng viên cùng theo dõi bài viết dưới đây của Học Điện Tử Cơ Bản:

Báo cáo kết quả giải quyết giảm thiểu thiếu sót – Mẫu 1

ĐẢNG ỦY XÃ ……….
CHI BỘ…………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số ….- BC/CB-LTR……, ngày tháng 5 20….

BÁO CÁO
Kết quả giải quyết, tu sửa giảm thiểu, thiếu sót qua kiểm điểm theo ý thức Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI

Thực hiện công văn số …………. ngày … tháng …. 5….. của Ủy ban rà soát huyện ủy ……… “v/v báo cáo xây dựng kế hoạch và kết quả giải quyết giảm thiểu, thiếu sót qua kiểm điểm tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Thực hiện công văn số………. ngày …. tháng …. 5 ….. của Ủy ban rà soát huyện ủy ….. “v/v báo cáo xây dựng kế hoạch và kết quả giải quyết giảm thiểu, thiếu sót qua kiểm điểm tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”; Công văn số…… ngày …….. của huyện ủy ………. “v/v báo cáo kết quả giải quyết giảm thiểu, thiếu sót qua kiểm điểm tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”.

Thực hiện công văn số ……. ngày ……….. của Đảng ủy xã ………… “v/v chỉ huy cộng đồng chi ủy, chi bộ, tư nhân đảng viên báo cáo kết quả giải quyết tu sửa giảm thiểu, thiếu sót sau lúc kiểm điểm tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”.

Bản thân tôi xin báo cáo kết quả với các nội dung chi tiết như sau:

I. Kết quả giải quyết, tu sửa giảm thiểu, thiếu sót qua kiểm điểm theo ý thức Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.

1. Vấn đề thứ nhất: Về chiến đấu chặn lại, đẩy lùi trạng thái suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở 1 bộ phận ko bé cán bộ, đảng viên, đầu tiên là cán bộ chỉ huy, điều hành các ngành để tăng lên năng lực chỉ huy, sức tranh đấu của Đảng.

Với vai trò, nhiệm vụ là bí thơ chi bộ; hiệu trưởng trường THCS…………….; Bản thân tôi đã ân cần tới công việc giáo dục chính trị tư tưởng cho bản thân và hàng ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ; đã xây dựng Chi bộ trong lành lớn mạnh về chính trị tư tưởng, tạo sự kết đoàn hợp nhất trong cơ quan.

– Bản thân đã cộng với chi bộ đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Chủ chương của Đảng gắn với chỉ tiêu, kế hoạch tiến hành ở địa phương và của ngành.

– Trong những 5 qua, bản thân đã có tư tưởng nhất quán trung thành với chỉ tiêu lý tưởng của Chủ nghĩa Mác – LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Chỉ tiêu cao cả của Đảng cộng sản Việt Nam; luôn kết thúc các nhiệm được giao.

– Đã tổ chức khai triển tuyên truyền tiến hành Nghị quyết của Đảng cho cán bộ đảng viên, thầy cô giáo, người lao động viên và phụ huynh, học trò; công việc áp dụng lý luận vào thực tế giáo dục ở địa phương, ở cơ quan khiến cho CB, GV, CNV nhận thức đúng mực.

– Đã thường xuyên rà soát, đôn đốc, nhắc nhở CB GV CNV tiến hành kết thúc tốt nhiệm vụ được giao.

2. Vấn đề thứ 2: Về xây dựng cán bộ chỉ huy các ngành, phục vụ đề xuất của thời đoạn công nghiệp hóa, đương đại hóa, hội nhập quốc tế.

– Hàng 5 bản thân tôi đã chú trọng giúp cho cán bộ nhân viên được tham dự học tập tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ; huấn luyện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị phục vụ đề xuất nhiệm vụ công việc. Hiện hàng ngũ cán bộ trong cơ quan: 100% có trình độ đạt chuẩn, ….% cán bộ có trình độ trên chuẩn.

– Đã ngay thẳng trong công việc nhận xét giám định cán bộ hàng 5 đối với cán bộ nhân viên trong cơ quan.

– Đã chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho thầy cô giáo có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả phần mềm công nghệ khoa học kỹ thuật cao vào tiến hành nhiệm vụ công việc.

– Chủ động phối liên kết về xây dựng hàng ngũ phục vụ đề xuất của thời đoạn mới; sử dụng hàng ngũ cán bộ thầy cô giáo có trình độ đạt chuẩn, tiến hành nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn, phục vụ nhu cầu địa điểm công tác.

3. Vấn đề thứ 3: Về xác định rõ vai trò bổn phận người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ cấp ủy, cơ quan đơn vị, tiếp diễn đổi mới phương thức chỉ huy của đảng.

– Tư nhân tôi là người đứng đầu tư quan đơn vị, nên luôn kiểu mẫu và tổ chức tiến hành tốt quy chế, quy định của cơ quan đơn vị, các văn bản quy phạm luật pháp về phòng chống tham nhũng, phung phí. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh rà soát, giám sát hàng 5 trên tất cả các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống đặc thù là nhiệm vụ chuyên ngành. Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát của số đông, cộng đồng, các đoàn thể và dân chúng, học trò. Xử lý nghiêm các nhân vật vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng góp phần xây dựng chi bộ trong lành lớn mạnh, hàng 5 ko có đảng viên vi phạm nhân cách.

– Đã tiến hành nguyên lý tập hợp dân chủ, cộng đồng chỉ huy, tư nhân đảm trách, hăng hái trong công việc chiến đấu tự phê bình và phê bình, kiên quyết trong việc giám định bình xét, xếp loại hàng 5 đối với cán bộ nhân viên.

– Chủ động xây dựng mối quan hệ với cấp ủy chính quyền địa phương, thôn buôn nơi trú ngụ và nơi công việc; chủ động giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ nơi thôn buôn trú ngụ; chủ động lấy phiếu tín nhiệm, quan điểm góp ý hàng 5.

II. 1 số giảm thiểu, thiếu sót của bản thân chưa giải quyết được.

1. Vấn đề thứ nhất:

Đối với hàng ngũ cán bộ thầy cô giáo ở nhà trường, bản thân tôi chưa có giải pháp hăng hái giáo dục cán bộ đảng viên, thầy cô giáo trong lối sống, sinh hoạt, trong tham dự hoạt động cộng đồng; còn để 1 vài cán bộ, đảng viên có lối sống, sinh hoạt buông thả, ko hăng hái chuyên cần lao động; ko hăng hái đoàn luyện bản thân; chưa trình bày tính đi đầu kiểu mẫu, còn có tư tưởng trông đợi, ỉ lại, tư tưởng ích lợi tư nhân, sống thực dụng chủ nghĩa, ko có chí tiến thủ; chưa hăng hái tham dự bàn luận, đóng góp quan điểm xây dựng và tăng trưởng cộng đồng.

2. Vấn đề thứ 2:

Công việc bồi dưỡng chuyên môn cho hàng ngũ thầy cô giáo chưa có tính vững bền; để hàng ngũ thường xuyên bất định; chất lượng, hiệu quả giáo dục chưa cao; chất lượng mũi nhọn (thầy cô giáo giỏi, thầy cô giáo nòng cột, thầy cô giáo có kinh nghiệm), học trò giỏi còn thấp. Trong cơ quan vẫn còn cán bộ thầy cô giáo năng lực, trình độ chuyên môn yếu, thiếu kinh nghiệm, thiếu hăng hái trong công tác; năng lực giao tiếp, dân vận yếu; thiếu mối quan hệ khăng khít với dân chúng.

3. Vấn đề thứ 3:

Công việc chiến đấu, phê bình chưa thâm thúy, chưa xúc tiến được cán bộ đảng viên hoạt động hăng hái; còn hiện tượng nề hà, chưa chỉ rõ được các giải pháp cần giải quyết cho tư nhân từng đồng đội trong cộng đồng chi bộ, trong cộng đồng cơ quan đơn vị.

III. Phương hướng, giải pháp giải quyết tu sửa thiếu sót của bản thân chỉ cần khoảng đến.

1. Vấn đề thứ nhất:

– Bản thân tôi cần phải xác định rõ công việc xây dựng Đảng là nhiệm vụ mấu chốt suốt đời cố gắng theo lý tưởng chỉ tiêu của đảng; Lấy Nghị quyết Trung ương 4 làm cốt cán để thường xuyên làm chuyển biến nhận thức của bản thân; giải quyết triệt để những giảm thiểu yếu kém trong công việc xây dựng Đảng nhằm tự tăng lên năng lực và sức tranh đấu của Đảng.

– Chú trọng việc đổi mới tổ chức và điều hành, tăng lên tinh thần tự học tập, tự đoàn luyện, tăng lên chất lượng hiệu quả trong công việc giáo dục chính trị tư tưởng. Ngăn chặn đẩy lùi trạng thái suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên. Tổ chức tốt việc học tập quán triệt và khai triển tiến hành các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ các ngành. Tăng nhanh việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận dụng vào thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị; nêu cao vai trò kiểu mẫu của cán bộ người đứng đầu tư quan đơn vị. Tổ chức học tập, gắn các nội dung các cuộc chuyển di “học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc chuyển di “ Mỗi giáo viên là 1 tấm gương đạo đức, tự học và thông minh”, Phong trào “xây dựng trường học gần gũi, học trò hăng hái” thường xuyên, có tổng kết và nhân rộng các tiêu biểu đương đại trong phong trào.

2. Vấn đề thứ 2:

– Tăng nhanh công việc rà soát giám sát của cấp uỷ chi bộ, phát huy vai trò giám sát của dân chúng, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, chặn lại kịp thời những sai phép, xây dựng hàng ngũ cán bộ, đảng viên tổ chức Đảng trong lành, lớn mạnh.

– Công việc tổ chức cán bộ phải được trú trọng, tập huấn bồi dưỡng đúng, đủ bảo đảm đề xuất trong thời đoạn tăng mạnh công nghiệp hoá, đương đại hoá non sông.

– Thực hiện nghiêm chỉnh nguyên lý tập hợp dân chủ tự phê bình và phê bình, các quy chế, quy định chương trình công việc của cấp uỷ cơ quan, đơn vị. Đổi mới phương thức chỉ huy, cá tính lề lối làm việc.

3. Vấn đề thứ 3:

– Xác định rõ vai trò của tư nhân trong cộng đồng chi bộ, vai trò người đứng đầu tư quan đơn vị để thấy rõ bổn phận trước Đảng, trước dân nhưng mà cố gắng kết thúc nhiệm vụ được giao.

– Có thái độ kiên quyết, ngay thẳng trong việc chiến đấu tự phê bình và phê bình, coi xét kỹ, giám định nghiêm chỉnh đúng người, đúng việc; tiến hành công bình, khách quan trong cộng đồng chi bộ và nhà trường.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết tu sửa giảm thiểu thiếu sót qua kiểm điểm theo ý thức nghị quyết trung ương 4, khóa XI.

.…, ngày tháng ….. 5 ……

ĐẢNG ỦY XÁC NHẬN

Đảng viên báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)

Báo cáo kết quả giải quyết giảm thiểu thiếu sót – Mẫu 2

ĐẢNG ỦY XÃ ……….
CHI BỘ…………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số ….- BC/CB-LTR……, ngày tháng 5 20….

BÁO CÁO

Kiểm tra việc giải quyết, tu sửa những giảm thiểu, thiếu sót sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo ý thức Nghị quyết …………
———–

Căn cứ vào Quyết định ………. ngày…… của Ban Thường vụ Quận ủy về rà soát việc giải quyết, tu sửa những giảm thiểu, thiếu sót sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo ý thức Nghị quyết TW4 (Khóa XI).

Căn cứ vào biên bản Hội nghị kiểm điểm cuối 5 ……của cộng đồng Đảng ủy, trong đấy có phần kiểm điểm việc giải quyết những giảm thiểu, còn đó của cộng đồng Đảng ủy và tư nhân Đảng ủy viên Đảng bộ Doanh nghiệp theo ý thức Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp chương trình công việc của Ðảng bộ công ty 5 ……….., Đảng ủy thực hiện báo cáo kết quả thật hiện như sau:

I/ Tình hình chung

Đảng bộ được thành lập vào cuối 5 ….., tới cuối 5 …..có 13 chi bộ với 180 đảng viên; trong đấy: có 11 chi bộ được lập trong các DNTN, DN có vốn đầu cơ nước ngoài (trên 5.000 lao động) và 2 chi bộ xây dựng Đảng – Đoàn thể dành cho đảng viên đang công việc tại các DNTN trên khu vực Quận sinh hoạt.

Nhìn chung, các chi bộ trực thuộc đều có giai đoạn sinh hoạt bất biến, có xây dựng quy chế hoạt động và chương trình công việc hàng 5; có các đ/c Bí thơ giữ địa điểm chỉ huy Ban Giám đốc và có giai đoạn tham dự hoạt động công việc Đảng, chính quyền, đoàn thể nên rất thuận tiện cho công việc chỉ huy nhiệm vụ chính trị tại chi bộ; công việc chăm lo, bảo vệ quyền, ích lợi cho công nhân và tiến hành quy chế dân chủ cơ sở được chú trọng bảo đảm.

Tuy nhiên, các DN đang hoạt động SX-KD ở nhiều loại hình, lĩnh vực không giống nhau và có số lao động bất định thường xuyên; đảng viên thường đi công việc, làm việc ở những vị trí không giống nhau; 1 số đ/c Bí thơ chi bộ chẳng hề là cán bộ chỉ huy chủ quản đơn vị hoặc Ban Giám đốc CTy chưa là đảng viên (Việt Nam, Visit, Asia Slipform)… nên chưa phát huy tốt năng lực chỉ huy của tổ chức cơ sở đảng.

Công việc tự phê bình và phê bình được tập hợp tiến hành liên tiếp và xuyên suốt bắt đầu từ lúc Trung ương chỉ huy các ngành ủy Đảng và đảng viên tiến hành kiểm điểm và xây dựng biện pháp giải quyết những giảm thiểu yếu kém sau kiểm điểm Nghị quyết TW 4; công việc rà soát, giám sát việc tổ chức tiến hành giải quyết cũng như các vấn đề nảy sinh mới được Đảng ủy chú trọng bàn luận bàn luận, hợp nhất đưa ra các biện pháp tiến hành. Chi tiết việc giám định kiểm điểm cuối 5 2013 của Đảng bộ Doanh nghiệp tự phê bình còn 1 số mặt giảm thiểu yếu kém phải tiếp diễn tiến hành giải quyết như sau:

1. Đảng ủy và các tư nhân các đ/c Đảng ủy viên sau lúc xây dựng kế hoạch biện pháp giải quyết sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 cần phải tiến hành thông tin, báo cáo công khai tới toàn bộ đảng viên trong chi bộ để thuận tiện trong việc giám sát.

2. Các đ/c Bí thơ cần chủ động chọn chủ đề sinh hoạt định kỳ gắn với đặc điểm lọai hình SX-KD của công ty; cùng lúc phát huy chuyển di CNV-LĐ hưởng ứng tiến hành, nâng chất lượng hiệu quả trong phong trào thi đua, công việc dân vận khéo.

3. Việc tăng mạnh học tập và tuân theo tấm gương đạo đức của Bác cần được các chi bộ tập hợp; tư nhân các đ/c Đảng ủy viên, bí thơ chi bộ, đảng viên đi đầu kiểu mẫu, việc làm chi tiết, thiết thực tạo sức lan tỏa cho CNVCLĐ tiến hành theo.

4. Chi bộ phát huy đóng góp bàn luận của từng đảng viên, trình bày tính chính kiến trên ý thức xây dựng và bổn phận cao.

5. Đẩy mạnh công việc rà soát, giám sát của Đảng ủy đối với chất lượng, nội dung đổi mới thông minh, mẫu hình cách làm của các chi bộ và công việc cán bộ quy hoạch của Đảng ủy; tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm, bàn luận học tập và tăng nhanh mối giao lưu chủ công ty và CNVC-LĐ giữa các chi bộ trong Đảng bộ.

II/ Kết quả thật hiện từ sau lúc điểm 5 2013 tới bây giờ

1. Công việc chỉ huy của cấp ủy:

– Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công việc xây dựng Đảng 5 2013 vào ngày 15/2/………..; trong đấy có 1 phần giám định việc giải quyết kiểm điểm sau lúc tự kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 trước toàn bộ Đảng viên thuộc Đảng bộ Doanh nghiệp tham gia (số lượng đảng viên tham gia trên 90%).

– Đảng ủy đã xây dựng Chương trình số 02/KH-ĐU ngày 15/1/……….. về chương trình công việc 5 ………..; trong đấy có phần chỉ huy các chi bộ và đảng viên tiếp diễn đề ra biện pháp giải quyết những giảm thiểu còn đó sau kiểm điểm 5 2013.

– Đảng ủy xây dựng KH số 27-KH/ĐU ngày 21/3/……….. của Đảng ủy về Kế họach Bản thân tự hoàn thiện học tập tư tưởng và tuân theo tấm gương, cá tính của Bác theo chủ đề 5 ………..; Đảng ủy thực hiện bảng đăng ký theo lịch trình thời kì chi tiết của từng chi bộ trực thuộc và có kế hoạch cắt cử giám sát; bảo đảm các đ/c Đảng ủy viên, bí thơ chi bộ, đảng viên đi đầu kiểu mẫu, việc làm chi tiết, thiết thực tạo sức lan tỏa cho CNVCLĐ tiến hành theo.

– UBKT Đảng ủy tham vấn Đảng ủy giám sát việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình sau NQTW4, tiến hành Điều lệ Đảng và những điều đảng viên ko được làm (Chương trình số 19-CTr/UBKT-ĐU ngày 12/3/……….. có kế hoạch giám sát thường xuyên 6 chi bộ việc tiến hành Điều lệ Đảng và chương trình Nghị quyết của Đảng ủy và Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 11/4/……….. về việc giám sát việc giải quyết những giảm thiểu của Đảng ủy sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo ý thức NQTW4 – 5 ………..).

– Các đ/c Đảng ủy viên (Bí thơ chi bộ) tiếp diễn khai triển quán triệt tới đảng viên chi bộ về chương trình công việc 5 của Đảng ủy và thực hiện báo cáo kết quả kiểm điểm cộng đồng Đảng ủy và tư nhân Đảng ủy viên trong cuộc họp kiểm điểm cuối 5 2013 vào ngày 31/12/2013 tại phòng họp LĐLĐ Quận.

– Qua các kỳ sinh hoạt chi bộ trong 6 tháng đầu 5, nội dung sinh hoạt bảo đảm theo Chỉ dẫn 09; chủ đề sinh hoạt chuyên đề được các đ/c Bí thơ chi bộ tuyển lựa và sẵn sàng tốt, phát huy đóng góp bàn luận của từng đảng viên, trình bày tính chính kiến trên ý thức xây dựng và bổn phận cao. Các chi bộ tiến hành tốt như chi bộ CTy Hùng Minh, Việt Nam…

– Công việc kiểm tra, bổ sung quy hoạch cán bộ cho Đảng ủy nhiệm kỳ đến đã được hoàn thành vào tháng 5/………… Đảng ủy có kế hoạch sẵn sàng công việc nhân sự cấp ủy các chi bộ để sẵn sàng nhiệm kỳ 20….-20…..

2. Nhận xét giám định

– Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ về tư tưởng và khả năng chính trị vững vàng, tin cậy vào sự chỉ huy của Đảng; ko có trường hợp biểu thị sự suy thoái. Các Đảng ủy viên kiểu mẫu tiến hành tự phê bình và phê bình, xác định rõ lịch trình thời kì tiến hành giải quyết. Đảng ủy đã kịp thời giáo dục, chiến đấu với các đ/c đảng viên có ý kiến về lợi quyền của đảng viên đang công việc tại công ty cá nhân ko được như đảng viên đang công việc tại DNNN hay các đơn vị HCSN (kiên trì chỉ tiêu lý tưởng người công sản lúc gia nhập Đảng với động cơ là dùng cho non sông và dân chúng).

– Việc chấp hành nghiêm chỉnh tham dự học tập quán triệt các Nghị quyết lúc được triệu tập; vấn đề bàn luận thông tin bảo đảm tính dân chủ và tính xây dựng Đảng cao hơn, bổn phận hơn trong lời phát biểu của đảng viên; việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức, cá tính của Bác cũng được toàn bộ đảng viên tự giác hăng hái, tham dự các hội thi mày mò học tập và tuân theo cá tính của Bác đều có sự đầu cơ về bề ngoài, nội dung đạt chất lượng và lan tỏa, làm gương cho CNLĐ tại công ty; Đảng ủy chọn lọc nhiều bề ngoài Hội thi như kể chuyện, đọc thơ, văn nghệ, viết bài chính luận… thích hợp với nội dung, nhân vật đảng viên, cán bộ người lao động lao động theo chủ đề từng 5 và loại hình hoạt động Doanh nghiệp. Đạo đức lối sống được ân cần hơn trong việc kiểu mẫu và ân cần tới người lao động lao động tại công ty trên cơ sở phân kỳ học tập theo chuyên đề chi tiết có đăng ký của các chi bộ và đảng viên.

– Công việc quy hoạch cán bộ bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi vả cán bộ nữ; công việc tăng trưởng Đảng luôn được chú trọng, có tập hợp và sinh hoạt chuyên đề để đẩy nhanh tiến độ. Kết quả cố gắng đạt được trong 5 2013 có 10/11 chi bộ tăng trưởng được đảng viên. Công việc tăng trưởng được tập hợp tiến hành ngay từ đầu 5 theo nguồn dò xét của 5 trước (3 chi bộ đã kết nạp 1 đảng viên: Chi bộ 2, Nam Sông Tiền, Visit); 02 giấy tờ đăng trình Quận ủy dự định kết nạp trong tháng 8/……….. (Chi bộ 2, Asia Slipform); còn 04 giấy tờ đang sưu tra (Chi bộ Mountech, Visit, 30/4, Ruby); dự định tới cuối 5, Đảng ủy cố gắng kết nạp được 13 đảng viên (mục tiêu là 10 đảng viên).

– Các Chi bộ tinh thần cao trong việc tổ chức, tăng lên năng lực chỉ huy, sức tranh đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tăng lên chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng uỷ; tiến hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh. Đảng viên hăng hái đóng góp quan điểm trong sinh hoạt chi bộ.

– Đảng ủy nghiêm chỉnh khai triển kế hoạch học tập và tuân theo tấm gương đạo đức, cá tính của Bác; chú trọng tập hợp nhân vật CNVC và công nhân. Các bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đều gắn kết với việc xây dựng biện pháp giải quyết những giảm thiểu yếu kém sau kiểm điểm NQTW4.

– Chú trọng làm tốt việc nêu gương người tốt việc tốt tại đơn vị; tiến hành quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; có sự chỉ huy, quán triệt tới toàn bộ đảng viên việc sử dụng các mạng xã hội và blog tư nhân. Chủ động phòng dự phòng, chiến đấu những biểu thị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những ý kiến sai lầm trong toàn bộ đảng viên đang sinh hoạt Đảng bộ.

– Công việc chuyển di đảng viên làm công việc dân chúng và công việc xã hội tốt như: Chi bộ An Sinh, Ruby…

– Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên nắm bắt dư luận xã hội, tâm sự ước vọng, đời sống vật chất, ý thức của CNVCLĐ; đặc thù là thời kì bắt đầu từ lúc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 bất hợp pháp tại lãnh hải của ta, tập hợp tuyên truyền, giáo dục CNLĐ tinh thần kỷ luật, tác phong công nghiệp, tăng năng suất lao động kết thúc nhiệm vụ được giao và trình bày lòng yêu nước theo sự chỉ huy của Nhà nước; tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động thông minh và các hoạt động văn thể mỹ tại DN.

3. Những còn đó giảm thiểu:

Tuy nhiên, vẫn còn 1 số giảm thiểu nảy sinh tiếp diễn xây dựng biện pháp giải quyết chỉ cần khoảng đến:

– Đảng bộ đã tiến hành sinh hoạt chuyên đề tổ chức tiến hành nội dung chỉ huy công văn số 154-CV/QU ngày 28/3/2012 của Quận ủy về việc khai triển tiến hành Chỉ dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ của Ban Bí thơ Trung ương; Đảng ủy đã phê chuẩn chuyên đề “Tăng lên chất lượng sinh hoạt chi bộ”; chi tiết 1 số việc khai triển tiến hành như Đảng bộ gửi tài liệu tới các chi bộ trực thuộc, họp khai triển quán triệt nội dung Chỉ dẫn 09; cắt cử các đ/c Bí thơ và Phó Bí thơ, đ/c Ủy viên Thường vụ theo dõi và giám sát trực tiếp các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi bộ… tới bây giờ các đ/c được cắt cử chưa tiến hành được nhiệm vụ dự họp với các chi bộ ít ra 1 kỳ/5 (nguyên cớ do các chi bộ tập hợp sinh hoạt vào chiều ngày thứ 7 của tuần giữa tháng nên lịch thường bị trùng; mặt khác, công tác cơ quan và DN đều có những hoạt động cao điểm trong ngày thứ 7/tuần nên chẳng thể xếp lịch dự họp được). Đồng đội Bí thơ Đảng ủy chỉ huy giải quyết trong 6 tháng cuối 5 trong sinh hoạt chuyên đề định kỳ tháng 6/……….., cùng lúc nhắc nhở các chi bộ tiến hành thông tin thời kì họp bằng tin nhắn hoặc email.

– Việc quán triệt tham gia đầy đủ và xuyên suốt thời kì học tập Nghị quyết, chuyên đề thời sự… của đảng viên tiến hành tỉ lệ chưa đạt đề xuất (tỉ lệ đảng viên tham gia <60%, các chi bộ 1, 2 và An Sinh thường ko bảo được số lượng đảng viên học NQ do đặc biệt làm việc của ngành y tế và việc gieo neo xin phép nghỉ làm để đi học của 1 số đảng viên tại DNTN; hầu hết cũng nhất trí việc học Nghị quyết vào buổi tối mà sỉ số để tổ chức 1 lớp học cũng khó bảo đảm…).

– Nội dung sinh hoạt chi bộ: dù rằng bảo đảm các nội dung chính như thông tin tình hình thời sự, quán triệt những chủ trương, chế độ mới, giám định tình hình tiến hành nhiệm vụ tháng trước, đề ra 1 số nhiệm vụ chi tiết thiết thực trong tháng đến và có sự cắt cử nhiệm vụ đảng viên tiến hành (có kết luận và biểu quyết của chi bộ) mà chưa bảo đảm được 1 số đề xuất theo chỉ dẫn 09 về công việc sẵn sàng của đ/c Bí thơ chi bộ.

– Việc tăng mạnh học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Bác Hồ của đảng viên ko đều đặn và chưa có những yếu tố tiêu biểu để biểu dương, nhân rộng; chưa có sự giám sát chặt chẽ của Đảng ủy về sinh hoạt các chuyên đề theo chủ đề 5, còn giao khoán cho chi bộ…

– Về công việc xây dựng hàng ngũ cán bộ phê chuẩn việc quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy trong nhiệm kỳ 20…. – 20…. chưa bảo đảm theo chỉ dẫn về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu nữ… do tình hình nhân sự luôn bất định, việc trau dồi học tập tăng lên trình độ lý luận chính trị còn nhiều giảm thiểu, việc sâu sát cung ứng của Đảng ủy cũng nhiều gieo neo tiến hành…

III/ Phương hướng và biện pháp giải quyết

Đảng ủy tiếp diễn chỉ huy các chi bộ và các đ/c Đảng ủy viên xây dựng chương trình giải quyết giảm thiểu còn đó sau lúc kiểm điểm NQTW4 phải liên tiếp, thường xuyên, ko được chủ quan; phải bền chí, xác định lịch trình tiến hành, thời kì kết thúc, làm từng bước chắc chắn; chú trọng đôn đốc, nhắc nhở, tăng nhanh công việc rà soát, giám sát; đặc thù là nêu cao ý thức bổn phận nêu gương của chỉ huy cấp ủy.

Các biện pháp đảm bảo trọng điểm, trọng tâm; tập hợp làm tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng chính là để xúc tiến tiến hành nhiệm vụ chính trị.

Chi tiết các biện pháp như sau:

– Chi bộ phát huy đóng góp bàn luận của từng đảng viên, trình bày tính chính kiến của mình trên tình thần xây dựng và bổn phận cao. Đ/c Bí thơ cần phát huy dân chủ, lắng tai quan điểm, gợi ý những nội dung quan trọng, bức thiết nhất để có sự tham dự quan điểm của toàn bộ đảng viên trong chi bộ.

– Các chi bộ cần có sự đổi mới, thông minh lựa chọn các bề ngoài sinh họat phong phú, nội dung sinh hoạt cần sẵn sàng chăm chút, ngắn gọn, hàm súc…

– Đẩy mạnh công việc phối hợp giữa Đảng ủy Đảng bộ với chỉ huy công ty; giao lưu tăng nhanh mối quan hệ giữa các đảng viên sinh hoạt thuộc Đảng bộ bằng những phong trào thi đua chi tiết (thi đua giữa các chi bộ), kết hợp tổng hợp được sức mạnh cộng đồng trong Đảng bộ.

– Đẩy mạnh công việc rà soát, giám sát của Đảng ủy đối với chất lượng nội dung sinh hoạt định kỳ các chi bộ; đặc thù là tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm, bàn luận học tập các mẫu hình, cách làm hay.

– Tiếp tục cố gắng các đ/c Thường vụ sắp đặt thời kì để dự sinh hoạt định kỳ của chi bộ được cắt cử, ít ra 1 lần/5. Các chi bộ tiến hành việc công bố thời kì, vị trí sinh hoạt định kỳ của chi bộ hàng tháng với đ/c đảm trách Đảng vụ của Đảng ủy để sắp đặt lịch cho Ban Thường vụ dự họp với chi bộ.

– Tiếp tục quán triệt đảng viên tự giác tham gia các lớp học Nghị quyết, chuyên đề do Quận ủy tổ chức, Nếu tỉ lệ đảng viên tham gia đạt < 50% thì Đảng ủy tổ chức lớp học vét cho đảng viên chưa học. Đảng ủy tiếp diễn nghiên cứu, yêu cầu phương thức học tập Nghị quyết qua bàn luận hoặc viết bài tham luận.

– Đảng ủy cộng với Chi bộ XD Đảng – Đoàn thể 1 và 2 thực hiện kiểm tra, chọn 1 số đ/c đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ XD Đảng – Đoàn thể 15 Phường để tạo lực lượng trở thành lập chi bộ công ty cá nhân tại Phường 02 và Phường 9.

– Chuẩn bị công việc nhân sự cấp ủy trong nhiệm kỳ…………..

– Tiến hành giám sát thường xuyên; kết luận và tiếp diễn giám sát việc tiến hành kết luận.

Qua kết quả thật hiện trong 6 tháng đầu 5 ……….. và 1 số mặt cần xem xét tiếp diễn tiến hành chỉ cần khoảng đến về việc giải quyết 1 số mặt cần giải quyết những giảm thiểu của Đảng ủy và tư nhân các đ/c Đảng ủy viên sau lúc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW4; yêu cầu UBKT Đảng ủy, các đ/c Đảng ủy viên, bí thơ chi bộ tiếp diễn tiến hành và thông tin tới toàn bộ đảng viên trong chi bộ báo cáo này để thuận tiện trong việc góp ý phê bình, tự phê bình và tăng nhanh giám sát

ĐẢNG ỦY XÁC NHẬN

….…, ngày tháng ….. 5 ……

Đảng viên báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Báo cáo kết quả giải quyết giảm thiểu thiếu sót – Mẫu 3

QUẬN ỦY…….

CHI BỘ THPT……..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày ….tháng…. 5 ……

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục những giảm thiểu, thiếu sót sau Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 (khoá XI)

Thực hiện Công văn…………….. V/v báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục những giảm thiểu, thiếu sót sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 – khóa XI.

Chi bộ trường THPT ……..báo cáo kết quả giải quyết giảm thiểu, thiếu sót qua kiểm điểm tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI với các nội dung sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM , TÌNH HÌNH CHI BỘ:

5 ……, chi bộ tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III có 19 đồng đội. Đồng đội……. được Quyết định giữ chức phận Bí thơ chi bộ nhiệm kỳ…….

5 ….., đồng đội ……………….chuyển công việc về chi bộ trường THPT…………….. Quận ủy …………….duyệt y đồng đội ……………. giữ chức phận Bí thơ chi bộ (tháng 4 5 2012) và đồng đội ……………. giữ chức phận Phó Bí thơ chi bộ (tháng 6 5 2012) nhiệm kỳ…………….

Kết thúc 5 học……………. Chi bộ có 04 đồng chí nghỉ hưu chuyển sinh hoạt về địa phương. Hiện nay Chi bộ có 20 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị

II. Kết quả giải quyết, tu sửa giảm thiểu, thiếu sót qua kiểm điểm theo ý thức Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.

Sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình việc tiến hành cơ chế kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo ý thức Nghị quyết Trung ương 4 được tiến hành thường xuyên hàng 5, gắn với kiểm điểm theo chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi đồng đội, gắn với chương trình, kế hoạch giám sát cá nhân đảng viên.

– Việc thực hành tiết kiệm, chống phung phí đã có chuyển biến trong cán bộ, đảng viên, viên chức trình bày qua việc sử dụng tiết kiệm giấy, điện, nước… hàng ngày.

– Tinh thần bổn phận, ý thức, thái độ dùng cho trong cán bộ, GV,NV được tăng lên: Ít trạng thái đi trễ về sớm, hăng hái tham dự công việc phụ đạo học trò yếu, kém.

– Mọi kế hoạch hoạt động của cơ quan đều được đưa ra bàn luận, bàn luận trong các buổi họp hội đồng, sinh hoạt Tổ chuyên môn dẫn tới việc kết đoàn, hợp nhất cao trong nội bộ.

1. Về chiến đấu chặn lại, đẩy lùi trạng thái suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở 1 bộ phận ko bé cán bộ, đảng viên, đầu tiên là cán bộ chỉ huy, điều hành các ngành để tăng lên năng lực chỉ huy, sức tranh đấu của Đảng.

Cộng đồng chi bộ trường THPT………luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên trì, kết đoàn đồng tình cao. Cộng đồng chi bộ có bổn phận cao trong việc chỉ huy, chỉ huy, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức tiến hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Công việc xây dựng và bảo vệ Đảng; công việc rà soát, giám sát hàng ngũ cán bộ, đảng viên tiến hành Luật công chức, Luật nhân viên và quy định về những điều đảng viên ko được làm ở các lĩnh vực được cắt cử đảm trách. Cùng lúc, có bổn phận cao trong việc đề ra những chủ trương, giải pháp để chỉ huy xây dựng lập trường tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; những bề ngoài, giải pháp chiến đấu chặn lại suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm giá đạo đức, lối sống đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc chi bộ điều hành.

Các đảng viên luôn tiên phong kiểu mẫu, ko có biểu thị sa sút về ý chí tranh đấu; chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên ko được làm.

Cộng đồng chi bộ luôn nêu cao ý thức phê bình và tự phê bình, ko để xảy ra trạng thái chia bè cánh, gây mất kết đoàn trong nội bộ. Khi có tình hình, vụ việc sơ sót, vi phạm xảy ra đã đích thực ngay thẳng tự phê bình và phê bình; thường xuyên chỉ huy cán bộ, đảng viên trong chi bộ ko dừng đoàn luyện cố gắng, gìn giữ đạo đức, lối sống lành mạnh và luôn kết thúc tốt nhiệm vụ được giao.

2. Về xác định rõ vai trò bổn phận người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ cấp ủy, cơ quan đơn vị, tiếp diễn đổi mới phương thức chỉ huy của đảng.

Chi bộ đã tiến hành tốt nguyên lý tập hợp, dân chủ, cộng đồng chỉ huy tư nhân đảm trách trong sinh hoạt và các hoạt động của nhà trường. Việc cắt cử nhiệm vụ rõ ràng; ko có trạng thái phụ thuộc vào cộng đồng, ko rõ bổn phận tư nhân, lúc có sơ sót thiếu sót thì ko người nào chịu bổn phận.

Tư nhân từng đồng đội trong chi bộ, người đứng đầu đơn vị ko có biểu thị độc đoán, gia trưởng; quyết định và chỉ huy đúng thẩm quyền, bổn phận trong từng lĩnh việc. Không để mất kết đoàn nội bộ. Đã đích thực dân chủ trong sinh hoạt đảng, trong công việc cán bộ như trong giám định, quy hoạch, sắp xếp sử dụng, khen thưởng, kỷ luật và tiến hành chế độ cán bộ… và trong quyết định các chủ trương của nhà trường.

3. Một số công việc đã thực hiện trong quý 3 5…..

Chi tiết đã tiến hành kiểm tra, giám sát các công tác như sau:

– Kiểm tra, giám sát việc giải quyết những thiếu sót mắc phải của đảng viên đã rút ra trong kết luận sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

– Gigiết hại công việc tăng trưởng đảng của chi bộ.

– Gigiết hại việc tổ chức ôn tập và kiểm tra giữa học kỳ I 5 học …………….

– Việc thu nộp đảng phí của đảng viên, quỹ đảng phí và việc sử dụng các loại quỹ trong nhà trường.

– Việc tổ chức cho đảng viên đăng ký “Dự án tư nhân” trong việc tiến hành cuộc chuyển di “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

– Việc chấp hành Điều lệ Đảng và tiến hành Nghị quyết của Chi bộ (2 đồng đội)

– Việc tiến hành Nghị quyết chi bộ và chấp hành Điều lệ Đảng, lồng ghép việc rà soát giải quyết những hạn chế, thiếu sót của đảng viên đã rút ra sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4-khóa XI (bốn đồng đội)

– Công việc tăng trưởng đảng của chi bộ:

– Việc tiến hành cuộc chuyển di “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Nhìn chung, qua học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI ) và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên thâm thúy hơn về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về những nhiệm vụ biện pháp tổ chức tiến hành được nêu trong nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị “Về tiếp diễn tăng mạnh việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

III. 1 số giảm thiểu, thiếu sót của chi bộ chưa giải quyết triệt để.

Công việc chỉ huy xây dựng lập trường tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên chưa đạt hiệu quả cao, hàng ngũ còn có nhiều bất định.

Sau kiểm điểm phê bình và tự phê bình, kế hoạch tu sửa lúc có hạn chế, thiếu sót của tập thể hoặc cá nhân chưa được thực hiện xuyên suốt.

Kiên quyết chiến đấu với những biểu thị vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hống hách và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền toái dân chúng thuộc phạm vi ngoài cơ quan chưa thể hiện rõ.

Hăng hái học tập, nghiên cứu, tiếp nhận và áp dụng có hiệu quả các kiến thức khoa học, công nghệ đương đại, các sáng kiến kinh nghiệm công việc chưa nâng tầm.

Hiểu và tiến hành đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên lý, kỷ cương, có lý, có tình chưa đồng bộ.

Công việc quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ hằng 5 đã được diễn ra, tiến hành, song việc tập huấn, bồi dưỡng cán bộ chưa có kế hoạch dài hạn, thiếu tính đột phá và vững bền.

Công việc chỉ huy, chỉ huy đôi lúc chưa được khai triển đồng bộ với tác dụng rà soát, giám sát, do đấy việc tiến hành nhiệm vụ rà soát, giám sát đôi lúc chưa thường xuyên, kịp thời, chưa hiệu quả.

IV. Nguyên nhân của giảm thiểu, thiếu sót

Kiểm điểm phê bình tự phê bình gắn với thực hiện theo ý thức Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng là 1 việc làm khá mới mẻ nên hầu hết các đảng viên trong giai đoạn kiểm điểm vẫn còn chú trọng vào chuyên môn.

Các thành viên trong chi uỷ làm việc theo cơ chế kiêm nhiệm, thời kì dành cho công việc tự rà soát còn ít.

Đề xuất giáo dục của thời đoạn tăng mạnh đổi mới toàn diện, đổi mới điều hành tăng lên chất lượng giáo dục đã và đang đặt ra nhiều vấn đề, sức ép công tác càng ngày càng cao.

Chế độ báo cáo, thỉnh thị lên cấp trên đôi lúc có hơi chậm rãi, do quá nhiều các báo cáo của ngành giáo dục phải tiến hành trong cùng công đoạn; nhất là trong công đoạn nhưng mà việc đổi mới giáo dục được xem là nhiệm vụ cần kíp của Đảng, Nhà nước và dân chúng cùng tiến hành theo Nghị quyết TW 8.

Sự kiểu mẫu tiến hành trách nhiệm công dân nơi trú ngụ của đảng viên chủ yếu dựa vào nhận xét của chính quyền địa phương cuối 5.

V. Những giải pháp biện pháp để giải quyết, tu sửa các thiếu sót giảm thiểu.

Chi bộ cần tập trung hơn, quyết liệt hơn trong công việc nghiên cứu, quán triệt, khai triển và tổ chức tiến hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng 1 cách kịp thời; Cùng lúc, làm tốt công việc tuyên truyền đạo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm, giám định và giải pháp khắc phục vấn đề cần kíp của các ngành theo ý thức Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI).

Làm tốt công việc giám định, nhận xét cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ, đảng viên, đầu tiên là cán bộ chỉ huy kiểm điểm, liên hệ theo từng chức trách, nhiệm vụ được giao, tự phê bình và phê bình ngay thẳng, dân chủ, nghiêm chỉnh, gắn với tiến hành Quy định những điều đảng viên ko được làm, theo từng nhiệm vụ được cắt cử.

Tiếp tục tăng lên năng lực chỉ huy, sức tranh đấu của tổ chức cơ sở đảng, đổi mới tăng lên chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thơ, đưa nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với việc tiến hành Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên ko được làm; tiến hành nghiêm nguyên lý tự phê bình và phê bình.

Đổi mới phương thức chỉ huy, chỉ huy gắn với công việc rà soát, giám sát của cấp ủy đối với cán bộ, đảng viên theo Điều lệ Đảng.

Chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của cơ quan đã đề ra; dân chủ bàn luận đi tới quyết định theo quan điểm của cộng đồng các vấn đề như công việc cán bộ, công việc nguồn vốn và quy chế thi đua, khen thưởng hằng 5.

Thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, liên hệ với nơi trú ngụ theo từng chức trách, nhiệm vụ được giao, để nắm bắt tình hình và kịp thời giáo dục cán bộ, đảng viên, thầy cô giáo, CNV.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết giảm thiểu, thiếu sót sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của cộng đồng chi bộ Trường THPT…………….

Nơi nhận:

– Văn phòng Quận ủy (b/c);

– Các đoàn thể;

– Các đảng viên;

– Lưu CB.

TM. CHI BỘ
BÍ THƯ

.


Thông tin thêm về Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của Đảng viên 2021 3 Mẫu báo cáo kết quả khắc phục sau kiểm tra

Báo cáo kết quả giải quyết giảm thiểu thiếu sót của Đảng viên 2021 gồm 3 mẫu, được lập ra để báo cáo, tổng kết lại kết quả thật hiện kế hoạch giải quyết giảm thiểu, thiếu sót của Đảng viên 5 2021.Mẫu báo cáo giải quyết giảm thiểu thiếu sót 5 2021 cần nêu rõ thông tin tư nhân, thể hiện kết quả thật hiện được, những giảm thiểu cũng như thiếu sót của bản thân để đưa ra giải pháp giải quyết. Kế bên đấy, các Đảng viên có thể tham khảo thêm bản kiểm điểm Đảng viên cuối 5. 2021. Vậy mời các Đảng viên cùng theo dõi bài viết dưới đây của Học Điện Tử Cơ Bản:Mẫu báo cáo kết quả giải quyết thiếu sót của Đảng viênBáo cáo kết quả giải quyết giảm thiểu thiếu sót – Mẫu 1Báo cáo kết quả giải quyết giảm thiểu thiếu sót – Mẫu 2Báo cáo kết quả giải quyết giảm thiểu thiếu sót – Mẫu 3(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Báo cáo kết quả giải quyết giảm thiểu thiếu sót – Mẫu 1ĐẢNG ỦY XÃ ……….CHI BỘ…………ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMSố ….- BC/CB-LTR……, ngày … tháng … 5 20….BÁO CÁOKết quả giải quyết, tu sửa giảm thiểu, thiếu sót qua kiểm điểm theo ý thức Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIThực hiện công văn số …………. ngày … tháng …. 5….. của Ủy ban rà soát huyện ủy ……… “v/v báo cáo xây dựng kế hoạch và kết quả giải quyết giảm thiểu, thiếu sót qua kiểm điểm tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.Thực hiện công văn số………. ngày …. tháng …. 5 ….. của Ủy ban rà soát huyện ủy ….. “v/v báo cáo xây dựng kế hoạch và kết quả giải quyết giảm thiểu, thiếu sót qua kiểm điểm tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”; Công văn số…… ngày …….. của huyện ủy ………. “v/v báo cáo kết quả giải quyết giảm thiểu, thiếu sót qua kiểm điểm tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”.Thực hiện công văn số ……. ngày ……….. của Đảng ủy xã ………… “v/v chỉ huy cộng đồng chi ủy, chi bộ, tư nhân đảng viên báo cáo kết quả giải quyết tu sửa giảm thiểu, thiếu sót sau lúc kiểm điểm tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”.Bản thân tôi xin báo cáo kết quả với các nội dung chi tiết như sau:I. Kết quả giải quyết, tu sửa giảm thiểu, thiếu sót qua kiểm điểm theo ý thức Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.1. Vấn đề thứ nhất: Về chiến đấu chặn lại, đẩy lùi trạng thái suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở 1 bộ phận ko bé cán bộ, đảng viên, đầu tiên là cán bộ chỉ huy, điều hành các ngành để tăng lên năng lực chỉ huy, sức tranh đấu của Đảng.Với vai trò, nhiệm vụ là bí thơ chi bộ; hiệu trưởng trường THCS…………….; Bản thân tôi đã ân cần tới công việc giáo dục chính trị tư tưởng cho bản thân và hàng ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ; đã xây dựng Chi bộ trong lành lớn mạnh về chính trị tư tưởng, tạo sự kết đoàn hợp nhất trong cơ quan.- Bản thân đã cộng với chi bộ đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Chủ chương của Đảng gắn với chỉ tiêu, kế hoạch tiến hành ở địa phương và của ngành.- Trong những 5 qua, bản thân đã có tư tưởng nhất quán trung thành với chỉ tiêu lý tưởng của Chủ nghĩa Mác – LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Chỉ tiêu cao cả của Đảng cộng sản Việt Nam; luôn kết thúc các nhiệm được giao.- Đã tổ chức khai triển tuyên truyền tiến hành Nghị quyết của Đảng cho cán bộ đảng viên, thầy cô giáo, người lao động viên và phụ huynh, học trò; công việc áp dụng lý luận vào thực tế giáo dục ở địa phương, ở cơ quan khiến cho CB, GV, CNV nhận thức đúng mực.- Đã thường xuyên rà soát, đôn đốc, nhắc nhở CB GV CNV tiến hành kết thúc tốt nhiệm vụ được giao.2. Vấn đề thứ 2: Về xây dựng cán bộ chỉ huy các ngành, phục vụ đề xuất của thời đoạn công nghiệp hóa, đương đại hóa, hội nhập quốc tế.- Hàng 5 bản thân tôi đã chú trọng giúp cho cán bộ nhân viên được tham dự học tập tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ; huấn luyện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị phục vụ đề xuất nhiệm vụ công việc. Hiện hàng ngũ cán bộ trong cơ quan: 100% có trình độ đạt chuẩn, ….% cán bộ có trình độ trên chuẩn.- Đã ngay thẳng trong công việc nhận xét giám định cán bộ hàng 5 đối với cán bộ nhân viên trong cơ quan.- Đã chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho thầy cô giáo có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả phần mềm công nghệ khoa học kỹ thuật cao vào tiến hành nhiệm vụ công việc.- Chủ động phối liên kết về xây dựng hàng ngũ phục vụ đề xuất của thời đoạn mới; sử dụng hàng ngũ cán bộ thầy cô giáo có trình độ đạt chuẩn, tiến hành nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn, phục vụ nhu cầu địa điểm công tác.3. Vấn đề thứ 3: Về xác định rõ vai trò bổn phận người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ cấp ủy, cơ quan đơn vị, tiếp diễn đổi mới phương thức chỉ huy của đảng.- Tư nhân tôi là người đứng đầu tư quan đơn vị, nên luôn kiểu mẫu và tổ chức tiến hành tốt quy chế, quy định của cơ quan đơn vị, các văn bản quy phạm luật pháp về phòng chống tham nhũng, phung phí. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh rà soát, giám sát hàng 5 trên tất cả các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống đặc thù là nhiệm vụ chuyên ngành. Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát của số đông, cộng đồng, các đoàn thể và dân chúng, học trò. Xử lý nghiêm các nhân vật vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng góp phần xây dựng chi bộ trong lành lớn mạnh, hàng 5 ko có đảng viên vi phạm nhân cách.- Đã tiến hành nguyên lý tập hợp dân chủ, cộng đồng chỉ huy, tư nhân đảm trách, hăng hái trong công việc chiến đấu tự phê bình và phê bình, kiên quyết trong việc giám định bình xét, xếp loại hàng 5 đối với cán bộ nhân viên.- Chủ động xây dựng mối quan hệ với cấp ủy chính quyền địa phương, thôn buôn nơi trú ngụ và nơi công việc; chủ động giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ nơi thôn buôn trú ngụ; chủ động lấy phiếu tín nhiệm, quan điểm góp ý hàng 5.II. 1 số giảm thiểu, thiếu sót của bản thân chưa giải quyết được.1. Vấn đề thứ nhất:Đối với hàng ngũ cán bộ thầy cô giáo ở nhà trường, bản thân tôi chưa có giải pháp hăng hái giáo dục cán bộ đảng viên, thầy cô giáo trong lối sống, sinh hoạt, trong tham dự hoạt động cộng đồng; còn để 1 vài cán bộ, đảng viên có lối sống, sinh hoạt buông thả, ko hăng hái chuyên cần lao động; ko hăng hái đoàn luyện bản thân; chưa trình bày tính đi đầu kiểu mẫu, còn có tư tưởng trông đợi, ỉ lại, tư tưởng ích lợi tư nhân, sống thực dụng chủ nghĩa, ko có chí tiến thủ; chưa hăng hái tham dự bàn luận, đóng góp quan điểm xây dựng và tăng trưởng cộng đồng.2. Vấn đề thứ 2:Công việc bồi dưỡng chuyên môn cho hàng ngũ thầy cô giáo chưa có tính vững bền; để hàng ngũ thường xuyên bất định; chất lượng, hiệu quả giáo dục chưa cao; chất lượng mũi nhọn (thầy cô giáo giỏi, thầy cô giáo nòng cột, thầy cô giáo có kinh nghiệm), học trò giỏi còn thấp. Trong cơ quan vẫn còn cán bộ thầy cô giáo năng lực, trình độ chuyên môn yếu, thiếu kinh nghiệm, thiếu hăng hái trong công tác; năng lực giao tiếp, dân vận yếu; thiếu mối quan hệ khăng khít với dân chúng.3. Vấn đề thứ 3:Công việc chiến đấu, phê bình chưa thâm thúy, chưa xúc tiến được cán bộ đảng viên hoạt động hăng hái; còn hiện tượng nề hà, chưa chỉ rõ được các giải pháp cần giải quyết cho tư nhân từng đồng đội trong cộng đồng chi bộ, trong cộng đồng cơ quan đơn vị.III. Phương hướng, giải pháp giải quyết tu sửa thiếu sót của bản thân chỉ cần khoảng đến.1. Vấn đề thứ nhất:- Bản thân tôi cần phải xác định rõ công việc xây dựng Đảng là nhiệm vụ mấu chốt suốt đời cố gắng theo lý tưởng chỉ tiêu của đảng; Lấy Nghị quyết Trung ương 4 làm cốt cán để thường xuyên làm chuyển biến nhận thức của bản thân; giải quyết triệt để những giảm thiểu yếu kém trong công việc xây dựng Đảng nhằm tự tăng lên năng lực và sức tranh đấu của Đảng.- Chú trọng việc đổi mới tổ chức và điều hành, tăng lên tinh thần tự học tập, tự đoàn luyện, tăng lên chất lượng hiệu quả trong công việc giáo dục chính trị tư tưởng. Ngăn chặn đẩy lùi trạng thái suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên. Tổ chức tốt việc học tập quán triệt và khai triển tiến hành các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ các ngành. Tăng nhanh việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận dụng vào thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị; nêu cao vai trò kiểu mẫu của cán bộ người đứng đầu tư quan đơn vị. Tổ chức học tập, gắn các nội dung các cuộc chuyển di “học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc chuyển di “ Mỗi giáo viên là 1 tấm gương đạo đức, tự học và thông minh”, Phong trào “xây dựng trường học gần gũi, học trò hăng hái” thường xuyên, có tổng kết và nhân rộng các tiêu biểu đương đại trong phong trào.2. Vấn đề thứ 2:- Tăng nhanh công việc rà soát giám sát của cấp uỷ chi bộ, phát huy vai trò giám sát của dân chúng, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, chặn lại kịp thời những sai phép, xây dựng hàng ngũ cán bộ, đảng viên tổ chức Đảng trong lành, lớn mạnh.- Công việc tổ chức cán bộ phải được trú trọng, tập huấn bồi dưỡng đúng, đủ bảo đảm đề xuất trong thời đoạn tăng mạnh công nghiệp hoá, đương đại hoá non sông.- Thực hiện nghiêm chỉnh nguyên lý tập hợp dân chủ tự phê bình và phê bình, các quy chế, quy định chương trình công việc của cấp uỷ cơ quan, đơn vị. Đổi mới phương thức chỉ huy, cá tính lề lối làm việc.3. Vấn đề thứ 3:- Xác định rõ vai trò của tư nhân trong cộng đồng chi bộ, vai trò người đứng đầu tư quan đơn vị để thấy rõ bổn phận trước Đảng, trước dân nhưng mà cố gắng kết thúc nhiệm vụ được giao.- Có thái độ kiên quyết, ngay thẳng trong việc chiến đấu tự phê bình và phê bình, coi xét kỹ, giám định nghiêm chỉnh đúng người, đúng việc; tiến hành công bình, khách quan trong cộng đồng chi bộ và nhà trường.Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết tu sửa giảm thiểu thiếu sót qua kiểm điểm theo ý thức nghị quyết trung ương 4, khóa XI..…, ngày … tháng ….. 5 ………ĐẢNG ỦY XÁC NHẬNĐảng viên báo cáo(Ký, ghi rõ họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Báo cáo kết quả giải quyết giảm thiểu thiếu sót – Mẫu 2ĐẢNG ỦY XÃ ……….CHI BỘ…………ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMSố ….- BC/CB-LTR……, ngày … tháng … 5 20….BÁO CÁOKiểm tra việc giải quyết, tu sửa những giảm thiểu, thiếu sót sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo ý thức Nghị quyết …………———–Căn cứ vào Quyết định ………. ngày…… của Ban Thường vụ Quận ủy về rà soát việc giải quyết, tu sửa những giảm thiểu, thiếu sót sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo ý thức Nghị quyết TW4 (Khóa XI).Căn cứ vào biên bản Hội nghị kiểm điểm cuối 5 ……của cộng đồng Đảng ủy, trong đấy có phần kiểm điểm việc giải quyết những giảm thiểu, còn đó của cộng đồng Đảng ủy và tư nhân Đảng ủy viên Đảng bộ Doanh nghiệp theo ý thức Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp chương trình công việc của Ðảng bộ công ty 5 ……….., Đảng ủy thực hiện báo cáo kết quả thật hiện như sau:I/ Tình hình chungĐảng bộ được thành lập vào cuối 5 ….., tới cuối 5 …..có 13 chi bộ với 180 đảng viên; trong đấy: có 11 chi bộ được lập trong các DNTN, DN có vốn đầu cơ nước ngoài (trên 5.000 lao động) và 2 chi bộ xây dựng Đảng – Đoàn thể dành cho đảng viên đang công việc tại các DNTN trên khu vực Quận sinh hoạt.Nhìn chung, các chi bộ trực thuộc đều có giai đoạn sinh hoạt bất biến, có xây dựng quy chế hoạt động và chương trình công việc hàng 5; có các đ/c Bí thơ giữ địa điểm chỉ huy Ban Giám đốc và có giai đoạn tham dự hoạt động công việc Đảng, chính quyền, đoàn thể nên rất thuận tiện cho công việc chỉ huy nhiệm vụ chính trị tại chi bộ; công việc chăm lo, bảo vệ quyền, ích lợi cho công nhân và tiến hành quy chế dân chủ cơ sở được chú trọng bảo đảm.Tuy nhiên, các DN đang hoạt động SX-KD ở nhiều loại hình, lĩnh vực không giống nhau và có số lao động bất định thường xuyên; đảng viên thường đi công việc, làm việc ở những vị trí không giống nhau; 1 số đ/c Bí thơ chi bộ chẳng hề là cán bộ chỉ huy chủ quản đơn vị hoặc Ban Giám đốc CTy chưa là đảng viên (Việt Nam, Visit, Asia Slipform)… nên chưa phát huy tốt năng lực chỉ huy của tổ chức cơ sở đảng.Công việc tự phê bình và phê bình được tập hợp tiến hành liên tiếp và xuyên suốt bắt đầu từ lúc Trung ương chỉ huy các ngành ủy Đảng và đảng viên tiến hành kiểm điểm và xây dựng biện pháp giải quyết những giảm thiểu yếu kém sau kiểm điểm Nghị quyết TW 4; công việc rà soát, giám sát việc tổ chức tiến hành giải quyết cũng như các vấn đề nảy sinh mới được Đảng ủy chú trọng bàn luận bàn luận, hợp nhất đưa ra các biện pháp tiến hành. Chi tiết việc giám định kiểm điểm cuối 5 2013 của Đảng bộ Doanh nghiệp tự phê bình còn 1 số mặt giảm thiểu yếu kém phải tiếp diễn tiến hành giải quyết như sau:1. Đảng ủy và các tư nhân các đ/c Đảng ủy viên sau lúc xây dựng kế hoạch biện pháp giải quyết sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 cần phải tiến hành thông tin, báo cáo công khai tới toàn bộ đảng viên trong chi bộ để thuận tiện trong việc giám sát.2. Các đ/c Bí thơ cần chủ động chọn chủ đề sinh hoạt định kỳ gắn với đặc điểm lọai hình SX-KD của công ty; cùng lúc phát huy chuyển di CNV-LĐ hưởng ứng tiến hành, nâng chất lượng hiệu quả trong phong trào thi đua, công việc dân vận khéo.3. Việc tăng mạnh học tập và tuân theo tấm gương đạo đức của Bác cần được các chi bộ tập hợp; tư nhân các đ/c Đảng ủy viên, bí thơ chi bộ, đảng viên đi đầu kiểu mẫu, việc làm chi tiết, thiết thực tạo sức lan tỏa cho CNVCLĐ tiến hành theo.4. Chi bộ phát huy đóng góp bàn luận của từng đảng viên, trình bày tính chính kiến trên ý thức xây dựng và bổn phận cao.5. Đẩy mạnh công việc rà soát, giám sát của Đảng ủy đối với chất lượng, nội dung đổi mới thông minh, mẫu hình cách làm của các chi bộ và công việc cán bộ quy hoạch của Đảng ủy; tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm, bàn luận học tập và tăng nhanh mối giao lưu chủ công ty và CNVC-LĐ giữa các chi bộ trong Đảng bộ.II/ Kết quả thật hiện từ sau lúc điểm 5 2013 tới nay1. Công việc chỉ huy của cấp ủy:- Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công việc xây dựng Đảng 5 2013 vào ngày 15/2/………..; trong đấy có 1 phần giám định việc giải quyết kiểm điểm sau lúc tự kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 trước toàn bộ Đảng viên thuộc Đảng bộ Doanh nghiệp tham gia (số lượng đảng viên tham gia trên 90%).- Đảng ủy đã xây dựng Chương trình số 02/KH-ĐU ngày 15/1/……….. về chương trình công việc 5 ………..; trong đấy có phần chỉ huy các chi bộ và đảng viên tiếp diễn đề ra biện pháp giải quyết những giảm thiểu còn đó sau kiểm điểm 5 2013.- Đảng ủy xây dựng KH số 27-KH/ĐU ngày 21/3/……….. của Đảng ủy về Kế họach Bản thân tự hoàn thiện học tập tư tưởng và tuân theo tấm gương, cá tính của Bác theo chủ đề 5 ………..; Đảng ủy thực hiện bảng đăng ký theo lịch trình thời kì chi tiết của từng chi bộ trực thuộc và có kế hoạch cắt cử giám sát; bảo đảm các đ/c Đảng ủy viên, bí thơ chi bộ, đảng viên đi đầu kiểu mẫu, việc làm chi tiết, thiết thực tạo sức lan tỏa cho CNVCLĐ tiến hành theo.- UBKT Đảng ủy tham vấn Đảng ủy giám sát việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình sau NQTW4, tiến hành Điều lệ Đảng và những điều đảng viên ko được làm (Chương trình số 19-CTr/UBKT-ĐU ngày 12/3/……….. có kế hoạch giám sát thường xuyên 6 chi bộ việc tiến hành Điều lệ Đảng và chương trình Nghị quyết của Đảng ủy và Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 11/4/……….. về việc giám sát việc giải quyết những giảm thiểu của Đảng ủy sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo ý thức NQTW4 – 5 ………..).- Các đ/c Đảng ủy viên (Bí thơ chi bộ) tiếp diễn khai triển quán triệt tới đảng viên chi bộ về chương trình công việc 5 của Đảng ủy và thực hiện báo cáo kết quả kiểm điểm cộng đồng Đảng ủy và tư nhân Đảng ủy viên trong cuộc họp kiểm điểm cuối 5 2013 vào ngày 31/12/2013 tại phòng họp LĐLĐ Quận.- Qua các kỳ sinh hoạt chi bộ trong 6 tháng đầu 5, nội dung sinh hoạt bảo đảm theo Chỉ dẫn 09; chủ đề sinh hoạt chuyên đề được các đ/c Bí thơ chi bộ tuyển lựa và sẵn sàng tốt, phát huy đóng góp bàn luận của từng đảng viên, trình bày tính chính kiến trên ý thức xây dựng và bổn phận cao. Các chi bộ tiến hành tốt như chi bộ CTy Hùng Minh, Việt Nam…- Công việc kiểm tra, bổ sung quy hoạch cán bộ cho Đảng ủy nhiệm kỳ đến đã được hoàn thành vào tháng 5/………… Đảng ủy có kế hoạch sẵn sàng công việc nhân sự cấp ủy các chi bộ để sẵn sàng nhiệm kỳ 20….-20…..2. Nhận xét đánh giá- Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ về tư tưởng và khả năng chính trị vững vàng, tin cậy vào sự chỉ huy của Đảng; ko có trường hợp biểu thị sự suy thoái. Các Đảng ủy viên kiểu mẫu tiến hành tự phê bình và phê bình, xác định rõ lịch trình thời kì tiến hành giải quyết. Đảng ủy đã kịp thời giáo dục, chiến đấu với các đ/c đảng viên có ý kiến về lợi quyền của đảng viên đang công việc tại công ty cá nhân ko được như đảng viên đang công việc tại DNNN hay các đơn vị HCSN (kiên trì chỉ tiêu lý tưởng người công sản lúc gia nhập Đảng với động cơ là dùng cho non sông và dân chúng).- Việc chấp hành nghiêm chỉnh tham dự học tập quán triệt các Nghị quyết lúc được triệu tập; vấn đề bàn luận thông tin bảo đảm tính dân chủ và tính xây dựng Đảng cao hơn, bổn phận hơn trong lời phát biểu của đảng viên; việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức, cá tính của Bác cũng được toàn bộ đảng viên tự giác hăng hái, tham dự các hội thi mày mò học tập và tuân theo cá tính của Bác đều có sự đầu cơ về bề ngoài, nội dung đạt chất lượng và lan tỏa, làm gương cho CNLĐ tại công ty; Đảng ủy chọn lọc nhiều bề ngoài Hội thi như kể chuyện, đọc thơ, văn nghệ, viết bài chính luận… thích hợp với nội dung, nhân vật đảng viên, cán bộ người lao động lao động theo chủ đề từng 5 và loại hình hoạt động Doanh nghiệp. Đạo đức lối sống được ân cần hơn trong việc kiểu mẫu và ân cần tới người lao động lao động tại công ty trên cơ sở phân kỳ học tập theo chuyên đề chi tiết có đăng ký của các chi bộ và đảng viên.- Công việc quy hoạch cán bộ bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi vả cán bộ nữ; công việc tăng trưởng Đảng luôn được chú trọng, có tập hợp và sinh hoạt chuyên đề để đẩy nhanh tiến độ. Kết quả cố gắng đạt được trong 5 2013 có 10/11 chi bộ tăng trưởng được đảng viên. Công việc tăng trưởng được tập hợp tiến hành ngay từ đầu 5 theo nguồn dò xét của 5 trước (3 chi bộ đã kết nạp 1 đảng viên: Chi bộ 2, Nam Sông Tiền, Visit); 02 giấy tờ đăng trình Quận ủy dự định kết nạp trong tháng 8/……….. (Chi bộ 2, Asia Slipform); còn 04 giấy tờ đang sưu tra (Chi bộ Mountech, Visit, 30/4, Ruby); dự định tới cuối 5, Đảng ủy cố gắng kết nạp được 13 đảng viên (mục tiêu là 10 đảng viên).- Các Chi bộ tinh thần cao trong việc tổ chức, tăng lên năng lực chỉ huy, sức tranh đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tăng lên chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng uỷ; tiến hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh. Đảng viên hăng hái đóng góp quan điểm trong sinh hoạt chi bộ.- Đảng ủy nghiêm chỉnh khai triển kế hoạch học tập và tuân theo tấm gương đạo đức, cá tính của Bác; chú trọng tập hợp nhân vật CNVC và công nhân. Các bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đều gắn kết với việc xây dựng biện pháp giải quyết những giảm thiểu yếu kém sau kiểm điểm NQTW4.- Chú trọng làm tốt việc nêu gương người tốt việc tốt tại đơn vị; tiến hành quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; có sự chỉ huy, quán triệt tới toàn bộ đảng viên việc sử dụng các mạng xã hội và blog tư nhân. Chủ động phòng dự phòng, chiến đấu những biểu thị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những ý kiến sai lầm trong toàn bộ đảng viên đang sinh hoạt Đảng bộ.- Công việc chuyển di đảng viên làm công việc dân chúng và công việc xã hội tốt như: Chi bộ An Sinh, Ruby…- Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên nắm bắt dư luận xã hội, tâm sự ước vọng, đời sống vật chất, ý thức của CNVCLĐ; đặc thù là thời kì bắt đầu từ lúc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 bất hợp pháp tại lãnh hải của ta, tập hợp tuyên truyền, giáo dục CNLĐ tinh thần kỷ luật, tác phong công nghiệp, tăng năng suất lao động kết thúc nhiệm vụ được giao và trình bày lòng yêu nước theo sự chỉ huy của Nhà nước; tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động thông minh và các hoạt động văn thể mỹ tại DN.3. Những còn đó giảm thiểu:Tuy nhiên, vẫn còn 1 số giảm thiểu nảy sinh tiếp diễn xây dựng biện pháp giải quyết chỉ cần khoảng đến:- Đảng bộ đã tiến hành sinh hoạt chuyên đề tổ chức tiến hành nội dung chỉ huy công văn số 154-CV/QU ngày 28/3/2012 của Quận ủy về việc khai triển tiến hành Chỉ dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ của Ban Bí thơ Trung ương; Đảng ủy đã phê chuẩn chuyên đề “Tăng lên chất lượng sinh hoạt chi bộ”; chi tiết 1 số việc khai triển tiến hành như Đảng bộ gửi tài liệu tới các chi bộ trực thuộc, họp khai triển quán triệt nội dung Chỉ dẫn 09; cắt cử các đ/c Bí thơ và Phó Bí thơ, đ/c Ủy viên Thường vụ theo dõi và giám sát trực tiếp các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi bộ… tới bây giờ các đ/c được cắt cử chưa tiến hành được nhiệm vụ dự họp với các chi bộ ít ra 1 kỳ/5 (nguyên cớ do các chi bộ tập hợp sinh hoạt vào chiều ngày thứ 7 của tuần giữa tháng nên lịch thường bị trùng; mặt khác, công tác cơ quan và DN đều có những hoạt động cao điểm trong ngày thứ 7/tuần nên chẳng thể xếp lịch dự họp được). Đồng đội Bí thơ Đảng ủy chỉ huy giải quyết trong 6 tháng cuối 5 trong sinh hoạt chuyên đề định kỳ tháng 6/……….., cùng lúc nhắc nhở các chi bộ tiến hành thông tin thời kì họp bằng tin nhắn hoặc email.- Việc quán triệt tham gia đầy đủ và xuyên suốt thời kì học tập Nghị quyết, chuyên đề thời sự… của đảng viên tiến hành tỉ lệ chưa đạt đề xuất (tỉ lệ đảng viên tham gia <60%, các chi bộ 1, 2 và An Sinh thường ko bảo được số lượng đảng viên học NQ do đặc biệt làm việc của ngành y tế và việc gieo neo xin phép nghỉ làm để đi học của 1 số đảng viên tại DNTN; hầu hết cũng nhất trí việc học Nghị quyết vào buổi tối mà sỉ số để tổ chức 1 lớp học cũng khó bảo đảm…).- Nội dung sinh hoạt chi bộ: dù rằng bảo đảm các nội dung chính như thông tin tình hình thời sự, quán triệt những chủ trương, chế độ mới, giám định tình hình tiến hành nhiệm vụ tháng trước, đề ra 1 số nhiệm vụ chi tiết thiết thực trong tháng đến và có sự cắt cử nhiệm vụ đảng viên tiến hành (có kết luận và biểu quyết của chi bộ) mà chưa bảo đảm được 1 số đề xuất theo chỉ dẫn 09 về công việc sẵn sàng của đ/c Bí thơ chi bộ.- Việc tăng mạnh học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Bác Hồ của đảng viên ko đều đặn và chưa có những yếu tố tiêu biểu để biểu dương, nhân rộng; chưa có sự giám sát chặt chẽ của Đảng ủy về sinh hoạt các chuyên đề theo chủ đề 5, còn giao khoán cho chi bộ…- Về công việc xây dựng hàng ngũ cán bộ phê chuẩn việc quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy trong nhiệm kỳ 20…. – 20…. chưa bảo đảm theo chỉ dẫn về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu nữ… do tình hình nhân sự luôn bất định, việc trau dồi học tập tăng lên trình độ lý luận chính trị còn nhiều giảm thiểu, việc sâu sát cung ứng của Đảng ủy cũng nhiều gieo neo tiến hành…III/ Phương hướng và biện pháp khắc phụcĐảng ủy tiếp diễn chỉ huy các chi bộ và các đ/c Đảng ủy viên xây dựng chương trình giải quyết giảm thiểu còn đó sau lúc kiểm điểm NQTW4 phải liên tiếp, thường xuyên, ko được chủ quan; phải bền chí, xác định lịch trình tiến hành, thời kì kết thúc, làm từng bước chắc chắn; chú trọng đôn đốc, nhắc nhở, tăng nhanh công việc rà soát, giám sát; đặc thù là nêu cao ý thức bổn phận nêu gương của chỉ huy cấp ủy.Các biện pháp đảm bảo trọng điểm, trọng tâm; tập hợp làm tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng chính là để xúc tiến tiến hành nhiệm vụ chính trị.Chi tiết các biện pháp như sau:- Chi bộ phát huy đóng góp bàn luận của từng đảng viên, trình bày tính chính kiến của mình trên tình thần xây dựng và bổn phận cao. Đ/c Bí thơ cần phát huy dân chủ, lắng tai quan điểm, gợi ý những nội dung quan trọng, bức thiết nhất để có sự tham dự quan điểm của toàn bộ đảng viên trong chi bộ.- Các chi bộ cần có sự đổi mới, thông minh lựa chọn các bề ngoài sinh họat phong phú, nội dung sinh hoạt cần sẵn sàng chăm chút, ngắn gọn, hàm súc…- Đẩy mạnh công việc phối hợp giữa Đảng ủy Đảng bộ với chỉ huy công ty; giao lưu tăng nhanh mối quan hệ giữa các đảng viên sinh hoạt thuộc Đảng bộ bằng những phong trào thi đua chi tiết (thi đua giữa các chi bộ), kết hợp tổng hợp được sức mạnh cộng đồng trong Đảng bộ.- Đẩy mạnh công việc rà soát, giám sát của Đảng ủy đối với chất lượng nội dung sinh hoạt định kỳ các chi bộ; đặc thù là tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm, bàn luận học tập các mẫu hình, cách làm hay.- Tiếp tục cố gắng các đ/c Thường vụ sắp đặt thời kì để dự sinh hoạt định kỳ của chi bộ được cắt cử, ít ra 1 lần/5. Các chi bộ tiến hành việc công bố thời kì, vị trí sinh hoạt định kỳ của chi bộ hàng tháng với đ/c đảm trách Đảng vụ của Đảng ủy để sắp đặt lịch cho Ban Thường vụ dự họp với chi bộ.- Tiếp tục quán triệt đảng viên tự giác tham gia các lớp học Nghị quyết, chuyên đề do Quận ủy tổ chức, Nếu tỉ lệ đảng viên tham gia đạt < 50% thì Đảng ủy tổ chức lớp học vét cho đảng viên chưa học. Đảng ủy tiếp diễn nghiên cứu, yêu cầu phương thức học tập Nghị quyết qua bàn luận hoặc viết bài tham luận.- Đảng ủy cộng với Chi bộ XD Đảng – Đoàn thể 1 và 2 thực hiện kiểm tra, chọn 1 số đ/c đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ XD Đảng – Đoàn thể 15 Phường để tạo lực lượng trở thành lập chi bộ công ty cá nhân tại Phường 02 và Phường 9.- Chuẩn bị công việc nhân sự cấp ủy trong nhiệm kỳ…………..- Tiến hành giám sát thường xuyên; kết luận và tiếp diễn giám sát việc tiến hành kết luận.Qua kết quả thật hiện trong 6 tháng đầu 5 ……….. và 1 số mặt cần xem xét tiếp diễn tiến hành chỉ cần khoảng đến về việc giải quyết 1 số mặt cần giải quyết những giảm thiểu của Đảng ủy và tư nhân các đ/c Đảng ủy viên sau lúc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW4; yêu cầu UBKT Đảng ủy, các đ/c Đảng ủy viên, bí thơ chi bộ tiếp diễn tiến hành và thông tin tới toàn bộ đảng viên trong chi bộ báo cáo này để thuận tiện trong việc góp ý phê bình, tự phê bình và tăng nhanh giám sátĐẢNG ỦY XÁC NHẬN….…, ngày … tháng ….. 5 ………Đảng viên báo cáo(Ký, ghi rõ họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Báo cáo kết quả giải quyết giảm thiểu thiếu sót – Mẫu 3QUẬN ỦY…….CHI BỘ THPT…….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM …., ngày ….tháng…. 5 …… BÁO CÁOKết quả thực hiện các giải pháp khắc phục những giảm thiểu, thiếu sót sau Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 (khoá XI) Thực hiện Công văn…………….. V/v báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục những giảm thiểu, thiếu sót sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 – khóa XI.Chi bộ trường THPT ……..báo cáo kết quả giải quyết giảm thiểu, thiếu sót qua kiểm điểm tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI với các nội dung sau:I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM , TÌNH HÌNH CHI BỘ:5 ……, chi bộ tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III có 19 đồng đội. Đồng đội……. được Quyết định giữ chức phận Bí thơ chi bộ nhiệm kỳ…….5 ….., đồng đội ……………….chuyển công việc về chi bộ trường THPT…………….. Quận ủy …………….duyệt y đồng đội ……………. giữ chức phận Bí thơ chi bộ (tháng 4 5 2012) và đồng đội ……………. giữ chức phận Phó Bí thơ chi bộ (tháng 6 5 2012) nhiệm kỳ…………….Kết thúc 5 học……………. Chi bộ có 04 đồng chí nghỉ hưu chuyển sinh hoạt về địa phương. Hiện nay Chi bộ có 20 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bịII. Kết quả giải quyết, tu sửa giảm thiểu, thiếu sót qua kiểm điểm theo ý thức Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.Sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình việc tiến hành cơ chế kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo ý thức Nghị quyết Trung ương 4 được tiến hành thường xuyên hàng 5, gắn với kiểm điểm theo chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi đồng đội, gắn với chương trình, kế hoạch giám sát cá nhân đảng viên.- Việc thực hành tiết kiệm, chống phung phí đã có chuyển biến trong cán bộ, đảng viên, viên chức trình bày qua việc sử dụng tiết kiệm giấy, điện, nước… hàng ngày.- Tinh thần bổn phận, ý thức, thái độ dùng cho trong cán bộ, GV,NV được tăng lên: Ít trạng thái đi trễ về sớm, hăng hái tham dự công việc phụ đạo học trò yếu, kém.- Mọi kế hoạch hoạt động của cơ quan đều được đưa ra bàn luận, bàn luận trong các buổi họp hội đồng, sinh hoạt Tổ chuyên môn dẫn tới việc kết đoàn, hợp nhất cao trong nội bộ.1. Về chiến đấu chặn lại, đẩy lùi trạng thái suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở 1 bộ phận ko bé cán bộ, đảng viên, đầu tiên là cán bộ chỉ huy, điều hành các ngành để tăng lên năng lực chỉ huy, sức tranh đấu của Đảng.Cộng đồng chi bộ trường THPT………luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên trì, kết đoàn đồng tình cao. Cộng đồng chi bộ có bổn phận cao trong việc chỉ huy, chỉ huy, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức tiến hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.Công việc xây dựng và bảo vệ Đảng; công việc rà soát, giám sát hàng ngũ cán bộ, đảng viên tiến hành Luật công chức, Luật nhân viên và quy định về những điều đảng viên ko được làm ở các lĩnh vực được cắt cử đảm trách. Cùng lúc, có bổn phận cao trong việc đề ra những chủ trương, giải pháp để chỉ huy xây dựng lập trường tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; những bề ngoài, giải pháp chiến đấu chặn lại suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm giá đạo đức, lối sống đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc chi bộ điều hành.Các đảng viên luôn tiên phong kiểu mẫu, ko có biểu thị sa sút về ý chí tranh đấu; chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên ko được làm.Cộng đồng chi bộ luôn nêu cao ý thức phê bình và tự phê bình, ko để xảy ra trạng thái chia bè cánh, gây mất kết đoàn trong nội bộ. Khi có tình hình, vụ việc sơ sót, vi phạm xảy ra đã đích thực ngay thẳng tự phê bình và phê bình; thường xuyên chỉ huy cán bộ, đảng viên trong chi bộ ko dừng đoàn luyện cố gắng, gìn giữ đạo đức, lối sống lành mạnh và luôn kết thúc tốt nhiệm vụ được giao.2. Về xác định rõ vai trò bổn phận người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ cấp ủy, cơ quan đơn vị, tiếp diễn đổi mới phương thức chỉ huy của đảng.Chi bộ đã tiến hành tốt nguyên lý tập hợp, dân chủ, cộng đồng chỉ huy tư nhân đảm trách trong sinh hoạt và các hoạt động của nhà trường. Việc cắt cử nhiệm vụ rõ ràng; ko có trạng thái phụ thuộc vào cộng đồng, ko rõ bổn phận tư nhân, lúc có sơ sót thiếu sót thì ko người nào chịu bổn phận.Tư nhân từng đồng đội trong chi bộ, người đứng đầu đơn vị ko có biểu thị độc đoán, gia trưởng; quyết định và chỉ huy đúng thẩm quyền, bổn phận trong từng lĩnh việc. Không để mất kết đoàn nội bộ. Đã đích thực dân chủ trong sinh hoạt đảng, trong công việc cán bộ như trong giám định, quy hoạch, sắp xếp sử dụng, khen thưởng, kỷ luật và tiến hành chế độ cán bộ… và trong quyết định các chủ trương của nhà trường.3. Một số công việc đã thực hiện trong quý 3 5…..Chi tiết đã tiến hành kiểm tra, giám sát các công tác như sau:- Kiểm tra, giám sát việc giải quyết những thiếu sót mắc phải của đảng viên đã rút ra trong kết luận sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).- Gigiết hại công việc tăng trưởng đảng của chi bộ.- Gigiết hại việc tổ chức ôn tập và kiểm tra giữa học kỳ I 5 học …………….- Việc thu nộp đảng phí của đảng viên, quỹ đảng phí và việc sử dụng các loại quỹ trong nhà trường.- Việc tổ chức cho đảng viên đăng ký “Dự án tư nhân” trong việc tiến hành cuộc chuyển di “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”- Việc chấp hành Điều lệ Đảng và tiến hành Nghị quyết của Chi bộ (2 đồng đội)- Việc tiến hành Nghị quyết chi bộ và chấp hành Điều lệ Đảng, lồng ghép việc rà soát giải quyết những hạn chế, thiếu sót của đảng viên đã rút ra sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4-khóa XI (bốn đồng đội)- Công việc tăng trưởng đảng của chi bộ:- Việc tiến hành cuộc chuyển di “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”Nhìn chung, qua học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI ) và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên thâm thúy hơn về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về những nhiệm vụ biện pháp tổ chức tiến hành được nêu trong nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị “Về tiếp diễn tăng mạnh việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.III. 1 số giảm thiểu, thiếu sót của chi bộ chưa giải quyết triệt để.Công việc chỉ huy xây dựng lập trường tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên chưa đạt hiệu quả cao, hàng ngũ còn có nhiều bất định.Sau kiểm điểm phê bình và tự phê bình, kế hoạch tu sửa lúc có hạn chế, thiếu sót của tập thể hoặc cá nhân chưa được thực hiện xuyên suốt.Kiên quyết chiến đấu với những biểu thị vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hống hách và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền toái dân chúng thuộc phạm vi ngoài cơ quan chưa thể hiện rõ.Hăng hái học tập, nghiên cứu, tiếp nhận và áp dụng có hiệu quả các kiến thức khoa học, công nghệ đương đại, các sáng kiến kinh nghiệm công việc chưa nâng tầm.Hiểu và tiến hành đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên lý, kỷ cương, có lý, có tình chưa đồng bộ.Công việc quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ hằng 5 đã được diễn ra, tiến hành, song việc tập huấn, bồi dưỡng cán bộ chưa có kế hoạch dài hạn, thiếu tính đột phá và vững bền.Công việc chỉ huy, chỉ huy đôi lúc chưa được khai triển đồng bộ với tác dụng rà soát, giám sát, do đấy việc tiến hành nhiệm vụ rà soát, giám sát đôi lúc chưa thường xuyên, kịp thời, chưa hiệu quả.IV. Nguyên nhân của giảm thiểu, thiếu sótKiểm điểm phê bình tự phê bình gắn với thực hiện theo ý thức Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng là 1 việc làm khá mới mẻ nên hầu hết các đảng viên trong giai đoạn kiểm điểm vẫn còn chú trọng vào chuyên môn.Các thành viên trong chi uỷ làm việc theo cơ chế kiêm nhiệm, thời kì dành cho công việc tự rà soát còn ít.Đề xuất giáo dục của thời đoạn tăng mạnh đổi mới toàn diện, đổi mới điều hành tăng lên chất lượng giáo dục đã và đang đặt ra nhiều vấn đề, sức ép công tác càng ngày càng cao.Chế độ báo cáo, thỉnh thị lên cấp trên đôi lúc có hơi chậm rãi, do quá nhiều các báo cáo của ngành giáo dục phải tiến hành trong cùng công đoạn; nhất là trong công đoạn nhưng mà việc đổi mới giáo dục được xem là nhiệm vụ cần kíp của Đảng, Nhà nước và dân chúng cùng tiến hành theo Nghị quyết TW 8.Sự kiểu mẫu tiến hành trách nhiệm công dân nơi trú ngụ của đảng viên chủ yếu dựa vào nhận xét của chính quyền địa phương cuối 5.V. Những giải pháp biện pháp để giải quyết, tu sửa các thiếu sót giảm thiểu.Chi bộ cần tập trung hơn, quyết liệt hơn trong công việc nghiên cứu, quán triệt, khai triển và tổ chức tiến hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng 1 cách kịp thời; Cùng lúc, làm tốt công việc tuyên truyền đạo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm, giám định và giải pháp khắc phục vấn đề cần kíp của các ngành theo ý thức Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI).Làm tốt công việc giám định, nhận xét cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ, đảng viên, đầu tiên là cán bộ chỉ huy kiểm điểm, liên hệ theo từng chức trách, nhiệm vụ được giao, tự phê bình và phê bình ngay thẳng, dân chủ, nghiêm chỉnh, gắn với tiến hành Quy định những điều đảng viên ko được làm, theo từng nhiệm vụ được cắt cử.Tiếp tục tăng lên năng lực chỉ huy, sức tranh đấu của tổ chức cơ sở đảng, đổi mới tăng lên chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thơ, đưa nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với việc tiến hành Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên ko được làm; tiến hành nghiêm nguyên lý tự phê bình và phê bình.Đổi mới phương thức chỉ huy, chỉ huy gắn với công việc rà soát, giám sát của cấp ủy đối với cán bộ, đảng viên theo Điều lệ Đảng.Chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của cơ quan đã đề ra; dân chủ bàn luận đi tới quyết định theo quan điểm của cộng đồng các vấn đề như công việc cán bộ, công việc nguồn vốn và quy chế thi đua, khen thưởng hằng 5.Thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, liên hệ với nơi trú ngụ theo từng chức trách, nhiệm vụ được giao, để nắm bắt tình hình và kịp thời giáo dục cán bộ, đảng viên, thầy cô giáo, CNV.Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết giảm thiểu, thiếu sót sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của cộng đồng chi bộ Trường THPT…………….Nơi nhận:- Văn phòng Quận ủy (b/c);- Các đoàn thể;- Các đảng viên;- Lưu CB.TM. CHI BỘBÍ THƯ(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Báo #cáo #kết #quả #khắc #phục #hạn #chế #khuyết #điểm #của #Đảng #viên #Mẫu #báo #cáo #kết #quả #khắc #phục #sau #kiểm #tra


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Báo #cáo #kết #quả #khắc #phục #hạn #chế #khuyết #điểm #của #Đảng #viên #Mẫu #báo #cáo #kết #quả #khắc #phục #sau #kiểm #tra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button