Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm học 2021 – 2022 5 mẫu biên bản bình bầu thi đua cuối năm

Biên bản họp bình xét thi đua cuối 5 học 2021 – 2022 gồm 5 mẫu, giúp thầy cô tham khảo để mau chóng lập biên bản cho buổi bình xét thi đua cuối 5. Qua ấy, thầy cô dễ dãi đánh dấu toàn thể diễn biến, những nội dung quan trọng của buổi bình xét thi đua cuối 5 học 2021 – 2022.

Biên bản họp bình xét thi đua cuối 5 2021 – 2022 nhằm đưa ra bình chọn, kết quả đánh giá về thi đua trong 5 học 2021 – 2022. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi 5 mẫu biên bản bình xét thi đua trong bài viết dưới đây của Học Điện Tử Cơ Bản nhé:

Mẫu biên bản họp bình xét danh hiệu thi đua và khen thưởng

TRƯỜNG …………..

HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… 5……

(MẪU) BIÊN BẢN HỌP
BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG

5 học …………

Đơn vị:………………………………………………………………………………..

Thời gian họp: Vào hồi…….. giờ,……….ngày …….tháng …..5 ….

Vị trí: …………………………………………………………………………………

1. Thành phần họp:

Tổng số:……..có mặt:………;Vắng mặt:……….(Ghi rõ họ, tên, lý do người vắng mặt) ………………………………………………….………..……. …………………….

………………………………………………….………..……. …………………….

Chủ trì cuộc họp:…………………………..…………………. …………………….

Thư ký:……………….………………………………………. …………………….

III. Nội dung:

Đơn vị tổ chức họp quán triệt và khai triển tiến hành công việc bình xét danh hiệu TĐ, KT 5 học ………. theo Chỉ dẫn số:……./HD-ĐHSPTDTTHN, ngày ………. của Trường.

Đơn vị khai triển tổ chức bình xét danh hiệu thi đua cho tư nhân theo trình tự sau:

– Từng nhân viên, công nhân trình bầy bản tự kiểm điểm (theo mẫu: Nội dung bình chọn, bình xét danh hiệu thi đua ……….);

– Cộng đồng đơn vị nhận xét, góp quan điểm, bổ sung bản tự bình chọn của từng tư nhân trong đơn vị (Nêu rõ: Những ưu thế; nhược điểm, còn đó cần giải quyết);

– Trưởng đơn vị kết luận: Tổng hợp những quan điểm nhận xét về kết quả công việc, những mặt ưu, thiếu sót của từng tư nhân vào biên bản, sau ấy ghi trực tiếp thu xét vào phiếu bình chọn, bình xét danh hiệu thi đua của tư nhân.;

Căn cứ nội dung, tiêu chuẩn thi đua, đơn vị đã thực hiện họp kiểm điểm và bỏ thăm bình xét danh hiệu thi đua cho các tư nhân của đơn vị 5 học ………..

Chú ý:

– Lần 1: Bỏ thăm bầu những tư nhân đạt danh hiệu “Lao động hiện đại”

– Lần 2: Bỏ thăm bầu những tư nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (Theo tỷ lệ quy định)

a) Kết quả bình xét danh hiệu thi đua như sau:

– Danh hiệu tư nhân:

+ Đạt danh hiệu “Lao động hiện đại”có: …….… người.

+ Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có: ……người. (Có danh sách kèm theo)

+ Không đạt có: ………………..…….………….người.

+ Không bình xét có: ……………………..….. người

– Danh hiệu số đông:

+ Đạt danh hiệu Cộng đồng lao động……………..……………………………………………

b) Đề xuất khen thưởng:

Căn cứ thành quả của nhân viên; Căn cứ tiêu chuẩn khen thưởng quy định, số đông đơn vị đồng tình đề xuất Hiệu trưởng tặng giấy khen cho:………………..người (Có danh sách kèm theo)

Cuộc họp xong xuôi vào hồi…. giờ cùng ngày. 100% các thành viên dự họp đã đồng tình phê chuẩn.

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản họp bình xét thi đua cuối 5 – Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT…………
TRƯỜNG ……….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ……tháng …….5 ……

BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA
5 học…………

Vào hồi ………ngày…….., tại văn phòng trường……….tổ chức Hội nghị họp hội đồng sư phạm nhà trường để bình xét, xếp loại thi đua cuối 5 học……..

1. Thành phần gồm có:

 • Chủ toạ: Đ/c ………. – Hiệu trưởng.
 • Thư ký: Đ/c ………. – GVPT chuyên môn.
 • Toàn thể cán bộ GV – NV trong nhà trường – Có mặt…….(vắng mặt: ……. đ/c – có lý do)

2. Nội dung:

 • Tổ chức bình xét thi đua cho các tư nhân và nhà trường, 5 học…………..
 • Tổ chức lấy quan điểm nhận xét của các thành viên trong hội nghị.

III. Diễn biến:

 • Đ/c ……….. – Hiệu trưởng phê chuẩn các mục tiêu thi đua trong kế hoạch thi đua khen thưởng của nhà trường đã XD từ đầu 5 học của tư nhân và nhà trường để toàn bộ CB – GV – NV nắm được.
 • Lấy quan điểm phát biểu của các tư nhân bình xét thi đua cho từng tư nhân CB,GV,NV toàn trường.
 • Phát phiếu tín nhiệm cho CB, GV, NV để bình bầu các danh hiệu thi đua cho các tư nhân và số đông nhà trường.

* Danh sách CB, GV, NV đạt LĐTT gồm ……đ/c (Có danh sách kèm theo).

* Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Gồm ….đ/c

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường đã đạt được trong 5 học, hội đồng CB – GV – NV trong nhà trường đã thực hiện bỏ thăm tín nhiệm cho các tư nhân đề xuất xét tặng danh hiệu thi đua cấp cơ sở 5 học …….và nhận được kết quả sau:

TTHọ và tênTổng số phiếuTỷ lệ %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Căn cứ vào KQ lấy phiếu tín nhiệm cho các tư nhân đạt danh hiệu LĐTT và danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở. Hội đồng thi đua khen thưởng của trường đồng tình đề xuất cấp trên xét duyệt và xếp loại …….. đ/c có tên trong danh sách kèm theo đạt danh hiệu LĐTT cấp cơ sở và đề xuất xác nhận danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở 5 học………. cho ……đ/c có tên sau:

 • Đ/c ………..
 • Đ/c ……….
 • Đ/c ………..
 • Đ/c………..
 • …………..

* Hội đồng nhà trường đồng tình đề xuất Hội đồng thi đua cấp trên xét duyệt và xác nhận danh hiệu: “Cộng đồng lao động hiện đại”.

Biên bản được hợp nhất và phê chuẩn trước toàn bộ hội đồng nhà trường và ko người nào có quan điểm gì khác. Cuộc họp xong xuôi vào hồi 17h00 phút cùng ngày./.

CHỦ TOẠ HỘI NGHỊTHƯ KÝ

Biên bản họp bình xét thi đua cuối 5 – Mẫu 2

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———–

BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA
CUỐI NĂM HỌC 20…..-20……
TỔ KHỐI ……..…

Thời gian: …………………… giờ …, ngày … tháng … 5 20…

Vị trí: …………………………………………………….………………………………

Thành phần: Tổ khối ………………………………………… (…./.. đồng đội – Vắng …)

Chủ trì: …………………………………………………………….………………………….

Thư kí: ………………………………………………………………………..…………………..

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I/ Bình chọn hoạt động của khối cuối 5 học: 20……-20…….

1/ Tư tưởng-chính trị.

– Các thành viên trong tổ có lập trường, tư tưởng vững vàng.

– Hăng hái hưởng ứng việc tổ chức kỉ niệm các ngày lễ mập.

– Tham gia tuyên truyền cho các phong trào thi đua của ngành, của địa phương.

– Hăng hái hưởng ứng các cuộc đi lại mập do ngành phát động.

– Tham gia hăng hái các hoạt động văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức.

– Các thành viên trong tổ có ý thức học hỏi và tự học cao.

2/ Chuyên môn.

– Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn của ngành; soạn giảng nghiêm chỉnh, đúng chương trình thời khóa biểu. Giáo án bổ sung (GDKNS-SDNLTK) đạt đề xuất , theo đề xuất chung của Bộ giáo dục – Tập huấn.

– Làm tốt công việc dự giờ, thăm lớp, góp ý xây dựng bí quyết cho đồng nghiệp.

– Tổ chức thao giảng 3 giờ ( 3 đ/c -mỗi đồng đội 1 tiết ), thi thầy cô giáo giỏi mỗi đồng đội 2 giờ đều đạt loại Tốt.

– Giấy tờ đạt loại Tốt 5/5 bộ; giấy má soạn sử dụng máy tính, thể hiện sạch đẹp, rõ ràng và khoa học.

– Thường xuyên sử dụng có hiệu quả bộ đồ dùng, thiết bị dạy học do Bộ giáo dục – Tập huấn cấp.

– Nhiều đồng đội có sáng kiến kinh nghiệm hay, thiết thực. Trong 5 học 20…-20… tổ có …. sáng kiến xếp loại A và được chọn dự thi cấp Huyện, và 5 học 20…-20… cả 4 sáng kiến đều đạt kết quả. 4 GV dự thi tri thức sư phạm đạt 3 và đã dự giờ 2 tiết dạy của 3 thầy cô giáo đang chờ kết quả .

– Tổ chức tốt việc rèn chữ viết cho HS, có tham dự thi vòng trường.

– Coi thi và chấm thi nghiêm chỉnh, làm báo cáo kịp thời, chuẩn xác.

3/ Các hoạt động khác:

– Thực hiện tốt quy định về ngày công, giờ công.

– Thực hiện nghiêm chỉnh quy định về đồng phục của nhà trường.

– Tham gia hăng hái và có hiệu quả các hoạt động, phong trào văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức.

– Làm tốt công việc chủ nhiệm lớp

– Làm tốt công việc xã hội hóa giáo dục và phổ cập giáo dục.

* Còn đó: Nền nếp sinh hoạt, thể dục, vệ sinh của 1 số lớp chưa thật tốt.

II/ Kết quả bình xét thi đua cuối 5:

Dựa vào thang điểm được phê chuẩn trong “Quy chế nội bộ” tại Hội nghị CNVC, kết quả xếp loại thi đua của các thành viên trong tổ như sau:

TTHọ TênXếp LoạiCông Đoàn

Thư kí có phê chuẩn biên bản cuộc họp.

Cuộc họp xong xuôi khi ….…h…….. cùng ngày.

Thư kí
(Ký và ghi rõ họ tên)

………ngày ….tháng…….5……….

Chủ tọa
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Biên bản họp bình xét thi đua cuối 5 – Mẫu 3

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

BIÊN BẢN HỌP XÉT THI ĐUA
HỌC KỲ II NĂM HỌC…….

Bữa nay vào khi 08 giờ 30 phút, ngày….. tháng…. 5……. Tại văn phòng trường Tiểu học ……..

Thành phàn tham gia :

1……………………… – Hiệu trưởng – Chủ toạ

2……………………… – Phó hiệu trưởng

3. ……………………… – Chủ tịch công đoàn

4………………………. – Tổng gánh vác đội

5……………………… – Bí thơ Chi đoàn

6……………………… – Tổ trưởng khối 4,5 – Thư ký

7……………………… – Tổ trưởng khối 1,2,3

8……………………… – Trưởng ban thanh tra

Nội dung: Họp Hội đồng thi đua trường xét thi đua học kỳ II. 5 học……….

1. ……………………… (lớp: …..):

Điểm cộng: Nhiệt tình công việc,HSSS đầy đủ,soạn giảng có chất lượng bảo đảm ngày công giờ công tham dự tốt các phong trào và công tác nhưng cấp trên phó thác. Hoàn thành tốt công việc chủ nhiệm. Kết đoàn công việc nội bộ. Chất lượng học tập của lớp đạt thành quả cao.

Khuyết điểm: Có thỉnh thoảng chưa thật bạo dạn trong các buổi họp

Xếp loại: Đạt lao động hiện đại

2. ……………………… (lớp: …..):

Điểm cộng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Nhiệt tình trong giảng dạy, bảo đảm ngày công, giờ công. Kiểu mẫu, tiên phong trong các hoạt động của nhà trường cũng như công việc công đoàn. Làm tốt công việc chủ nhiệm, yêu nghề, mến trẻ.

Khuyết điểm: Kế hoạch sinh hoạt công đoàn 1 số hoạt động chưa được phong phú. Kinh nghiệm lãnh đạo phát động phong trào thi đua còn giảm thiểu.Khắc phục được giảm tỉ lệ học trò yếu.

Xếp loại: Đạt lao động hiện đại

3. ……………………… (lớp: …..):

Điểm cộng: Nhiệt tình công việc, bảo đảm HSSS, bảo đảm ngày công tham dự tốt các phong trào nhà trường và công tác được giao. Kết đoàn với anh chị em.

Khuyết điểm: Có thỉnh thoảng chưa thật bạo dạn trong phê và tự phê

Xếp loại: Đạt lao động hiện đại

4. ……………………… (lớp: …..):

Điểm cộng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với công việc giảng dạy vồ vập, bảo đảm HSSS ,bảo đảm ngày công, giờ công. Tinh thần kết đoàn cao. Nhiệt tình trong giảng dạy và tham dự tốt các hoạt động.

Khuyết điểm: Có thỉnh thoảng dùng lời nói chưa thật gần cận với học trò

Xếp loại: Đạt lao động hiện đại

5. ……………………… (lớp: …..):

Điểm cộng: Đối với công việc giảng dạy: Nhiệt tình, lên lớp bảo đảm HSSS, soạn giảng có chất lượng, bảo đảm ngày công, giờ công. Tham gia vồ vập các phong trào nhà trường cắt cử.

Khuyết điểm: Có thỉnh thoảng chưa thật bạo dạn góp ý cho đồng nghiệp

Xếp loại: Đạt lao động hiện đại

6. ……………………… (lớp: …..):

Điểm cộng: Bảo đảm ngày công, giờ công bảo đảm HSSS, soạn giảng đầy đủ. Nhiệt tình trong giảng dạy, tham dự tốt các phong trào

Khuyết điểm: còn ngại khó lúc dự giờ.

Xếp loại: Đạt lao động hiện đại

7. ……………………… (lớp: …..):

Điểm cộng: Nhiệt tình công việc,xong xuôi tốt nhiệm vụ được giao bảo đảm ngày công, giờ công. HSSS đầy đủ. Đối với công việc tổ trưởng khối có kế hoạch rõ ràng, sinh hoạt tổ khối đầy đủ. Kết đoàn nội bộ.

Khuyết điểm: Có thỉnh thoảng chưa thật bạo dạn góp ý cho đồng nghiệp, giấy má tổ chuyên môn nội dung chưa phong phú.

Xếp loại: Đạt lao động hiện đại

8. ……………………… (lớp: …..):

Điểm cộng: Nhiệt tình công việc, xong xuôi tốt nhiệm vụ được giao bảo đảm ngày công bảo đảm HSSS, soạn giảng đầy đủ, kết đoàn tốt. Có hướng quyết tâm tốt.

Khuyết điểm: Kinh nghiệm trong giảng dạy còn giảm thiểu.

Xếp loại: Đạt lao động hiện đại.

9. ……………………… (lớp: …..):

Điểm cộng: Trong công việc giảng dạy đồng đội vồ vập,lên lớp có đủ HSSS soạn giảng có chất lượng bảo đảm ngày công giờ công.Đối với công việc được giao luôn xong xuôi tốt .Có hướng quyết tâm tốt, tham dự tốt các phong trào. Hoàn thành tốt việc điều hành lao động toàn trường.

Khuyết điểm: Kế hoạch tổ chức lao động còn chung chung

Xếp loại: Đạt lao động hiện đại.

10. ……………………… (lớp: …..):

Điểm cộng: Năng nổ vồ vập trong công việc, tham dự tốt các hoạt động nhà trường. Bảo đảm thời kì công việc. Soạn giảng chấm chữa đúng quy chế chuyên môn. HSSS đầy đủ chất lượng tốt, vui vẻ hòa nhã với đồng nghiệp. gần cận thương mến học trò.

Xếp loại: Đạt lao động hiện đại

Biên bản xong xuôi vào khi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản phê chuẩn trước cuộc họp.

……, ngày….. tháng…. 5…..

Chủ toạ

Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng 2021 – 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
Về việc xét, đề xuất khen thưởng …………(1)

Thời gian: …….giờ …….phút, ngày …. tháng …. 5 ….

Vị trí:………….

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng …(2) … thực hiện họp xét, đề xuất…..(3)… trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp xét, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các số đông, tư nhân có thành quả tuyệt vời (5, đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)

Chủ trì cuộc họp: Đ/c …………………………, Chủ tịch Hội đồng TĐKT.

Thư ký cuộc họp: Đ/c…………………………, chức phận:…………………………

Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ sở có thành viên tham gia (vắng đồng đội….), gồm các đồng đội:

1. Đ/c …………………….chức phận: ……………………Chủ tịch Hội đồng TĐKT;

2. Đ/c …………………….chức phận: ……………………Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT;

3. Đ/c …………………….chức phận: ……………………Ủy viên;

4. Đ/c …………………….chức phận: ……………………Ủy viên, thư ký Hội đồng.

Sau lúc nghe Chủ tịch Hội đồng quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm lược thành quả của số đông, tư nhân đề xuất khen thưởng; Hội đồng đã luận bàn, phân tách, bình chọn thành quả của các số đông, tư nhân. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng …(2)… đã biểu quyết (hoặc bỏ thăm kín), kết quả đồng tình….%, đề xuất … .(3)… trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các số đông, tư nhân có tên sau:

STT

Tên tư nhân/ số đông

Vẻ ngoài khen thưởng

Cuộc họp xong xuôi vào hồi…. giờ …. phút, ngày …. tháng …. 5….

THƯ KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ loại hình khen thưởng theo thành quả, theo đợt hoặc theo chuyên đề…..

(2) Tên cơ quan, đơn vị đề xuất;

(3) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề xuất.

.


Thông tin thêm về Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm học 2021 - 2022 5 mẫu biên bản bình bầu thi đua cuối năm

Biên bản họp bình xét thi đua cuối 5 học 2021 – 2022 gồm 5 mẫu, giúp thầy cô tham khảo để mau chóng lập biên bản cho buổi bình xét thi đua cuối 5. Qua ấy, thầy cô dễ dãi đánh dấu toàn thể diễn biến, những nội dung quan trọng của buổi bình xét thi đua cuối 5 học 2021 – 2022.Biên bản họp bình xét thi đua cuối 5 2021 – 2022 nhằm đưa ra bình chọn, kết quả đánh giá về thi đua trong 5 học 2021 – 2022. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi 5 mẫu biên bản bình xét thi đua trong bài viết dưới đây của Học Điện Tử Cơ Bản nhé:Biên bản họp bình xét thi đua cuối 5 học 2021 – 2022Mẫu biên bản họp bình xét danh hiệu thi đua và khen thưởngBiên bản họp bình xét thi đua cuối 5 – Mẫu 1Biên bản họp bình xét thi đua cuối 5 – Mẫu 2Biên bản họp bình xét thi đua cuối 5 – Mẫu 3Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng 2021 – 2022(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu biên bản họp bình xét danh hiệu thi đua và khen thưởngTRƯỜNG …………..HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc……, ngày….. tháng …… 5……(MẪU) BIÊN BẢN HỌPBÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNGNăm học …………Đơn vị:………………………………………………………………………………..Thời gian họp: Vào hồi…….. giờ,……….ngày …….tháng …..5 ….Vị trí: …………………………………………………………………………………1. Thành phần họp:Tổng số:……..có mặt:………;Vắng mặt:……….(Ghi rõ họ, tên, lý do người vắng mặt) ………………………………………………….………..……. …………………….………………………………………………….………..……. …………………….Chủ trì cuộc họp:…………………………..…………………. …………………….Thư ký:……………….………………………………………. …………………….III. Nội dung:Đơn vị tổ chức họp quán triệt và khai triển tiến hành công việc bình xét danh hiệu TĐ, KT 5 học ………. theo Chỉ dẫn số:……./HD-ĐHSPTDTTHN, ngày ………. của Trường.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Đơn vị khai triển tổ chức bình xét danh hiệu thi đua cho tư nhân theo trình tự sau:- Từng nhân viên, công nhân trình bầy bản tự kiểm điểm (theo mẫu: Nội dung bình chọn, bình xét danh hiệu thi đua ……….);- Cộng đồng đơn vị nhận xét, góp quan điểm, bổ sung bản tự bình chọn của từng tư nhân trong đơn vị (Nêu rõ: Những ưu thế; nhược điểm, còn đó cần giải quyết);- Trưởng đơn vị kết luận: Tổng hợp những quan điểm nhận xét về kết quả công việc, những mặt ưu, thiếu sót của từng tư nhân vào biên bản, sau ấy ghi trực tiếp thu xét vào phiếu bình chọn, bình xét danh hiệu thi đua của tư nhân.;Căn cứ nội dung, tiêu chuẩn thi đua, đơn vị đã thực hiện họp kiểm điểm và bỏ thăm bình xét danh hiệu thi đua cho các tư nhân của đơn vị 5 học ………..Chú ý:- Lần 1: Bỏ thăm bầu những tư nhân đạt danh hiệu “Lao động hiện đại”- Lần 2: Bỏ thăm bầu những tư nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (Theo tỷ lệ quy định)a) Kết quả bình xét danh hiệu thi đua như sau:- Danh hiệu tư nhân:+ Đạt danh hiệu “Lao động hiện đại”có: …….… người.+ Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có: ……người. (Có danh sách kèm theo)+ Không đạt có: ………………..…….………….người.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})+ Không bình xét có: ……………………..….. người- Danh hiệu số đông:+ Đạt danh hiệu Cộng đồng lao động……………..……………………………………………b) Đề xuất khen thưởng:Căn cứ thành quả của nhân viên; Căn cứ tiêu chuẩn khen thưởng quy định, số đông đơn vị đồng tình đề xuất Hiệu trưởng tặng giấy khen cho:………………..người (Có danh sách kèm theo)Cuộc họp xong xuôi vào hồi…. giờ cùng ngày. 100% các thành viên dự họp đã đồng tình phê chuẩn.THƯ KÝ(Ký và ghi rõ họ tên)TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký và ghi rõ họ tên)Biên bản họp bình xét thi đua cuối 5 – Mẫu 1PHÒNG GD&ĐT…………TRƯỜNG ……….CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc………., ngày ……tháng …….5 ……BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUANăm học…………Vào hồi ………ngày…….., tại văn phòng trường……….tổ chức Hội nghị họp hội đồng sư phạm nhà trường để bình xét, xếp loại thi đua cuối 5 học……..1. Thành phần gồm có:Chủ toạ: Đ/c ………. – Hiệu trưởng.Thư ký: Đ/c ………. – GVPT chuyên môn.Toàn thể cán bộ GV – NV trong nhà trường – Có mặt…….(vắng mặt: ……. đ/c – có lý do)2. Nội dung:Tổ chức bình xét thi đua cho các tư nhân và nhà trường, 5 học…………..Tổ chức lấy quan điểm nhận xét của các thành viên trong hội nghị.III. Diễn biến:Đ/c ……….. – Hiệu trưởng phê chuẩn các mục tiêu thi đua trong kế hoạch thi đua khen thưởng của nhà trường đã XD từ đầu 5 học của tư nhân và nhà trường để toàn bộ CB – GV – NV nắm được.Lấy quan điểm phát biểu của các tư nhân bình xét thi đua cho từng tư nhân CB,GV,NV toàn trường.Phát phiếu tín nhiệm cho CB, GV, NV để bình bầu các danh hiệu thi đua cho các tư nhân và số đông nhà trường.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})* Danh sách CB, GV, NV đạt LĐTT gồm ……đ/c (Có danh sách kèm theo).* Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Gồm ….đ/cCăn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường đã đạt được trong 5 học, hội đồng CB – GV – NV trong nhà trường đã thực hiện bỏ thăm tín nhiệm cho các tư nhân đề xuất xét tặng danh hiệu thi đua cấp cơ sở 5 học …….và nhận được kết quả sau:TTHọ và tênTổng số phiếuTỉ lệ %123456789Căn cứ vào KQ lấy phiếu tín nhiệm cho các tư nhân đạt danh hiệu LĐTT và danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở. Hội đồng thi đua khen thưởng của trường đồng tình đề xuất cấp trên xét duyệt và xếp loại …….. đ/c có tên trong danh sách kèm theo đạt danh hiệu LĐTT cấp cơ sở và đề xuất xác nhận danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở 5 học………. cho ……đ/c có tên sau:Đ/c ………..Đ/c ……….Đ/c ………..Đ/c…………………….* Hội đồng nhà trường đồng tình đề xuất Hội đồng thi đua cấp trên xét duyệt và xác nhận danh hiệu: “Cộng đồng lao động hiện đại”.Biên bản được hợp nhất và phê chuẩn trước toàn bộ hội đồng nhà trường và ko người nào có quan điểm gì khác. Cuộc họp xong xuôi vào hồi 17h00 phút cùng ngày./.CHỦ TOẠ HỘI NGHỊTHƯ KÝBiên bản họp bình xét thi đua cuối 5 – Mẫu 2Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———–o0o———–BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA CUỐI NĂM HỌC 20…..-20……TỔ KHỐI ……..…Thời gian: …………………… giờ …, ngày … tháng … 5 20…Vị trí: …………………………………………………….………………………………Thành phần: Tổ khối ………………………………………… (…./.. đồng đội – Vắng …)Chủ trì: …………………………………………………………….………………………….Thư kí: ………………………………………………………………………..………………….. NỘI DUNG CUỘC HỌP I/ Bình chọn hoạt động của khối cuối 5 học: 20……-20……. 1/ Tư tưởng-chính trị.- Các thành viên trong tổ có lập trường, tư tưởng vững vàng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Hăng hái hưởng ứng việc tổ chức kỉ niệm các ngày lễ mập.- Tham gia tuyên truyền cho các phong trào thi đua của ngành, của địa phương.- Hăng hái hưởng ứng các cuộc đi lại mập do ngành phát động.- Tham gia hăng hái các hoạt động văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức.- Các thành viên trong tổ có ý thức học hỏi và tự học cao. 2/ Chuyên môn.- Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn của ngành; soạn giảng nghiêm chỉnh, đúng chương trình thời khóa biểu. Giáo án bổ sung (GDKNS-SDNLTK) đạt đề xuất , theo đề xuất chung của Bộ giáo dục – Tập huấn.- Làm tốt công việc dự giờ, thăm lớp, góp ý xây dựng bí quyết cho đồng nghiệp.- Tổ chức thao giảng 3 giờ ( 3 đ/c -mỗi đồng đội 1 tiết ), thi thầy cô giáo giỏi mỗi đồng đội 2 giờ đều đạt loại Tốt.- Giấy tờ đạt loại Tốt 5/5 bộ; giấy má soạn sử dụng máy tính, thể hiện sạch đẹp, rõ ràng và khoa học.- Thường xuyên sử dụng có hiệu quả bộ đồ dùng, thiết bị dạy học do Bộ giáo dục – Tập huấn cấp.- Nhiều đồng đội có sáng kiến kinh nghiệm hay, thiết thực. Trong 5 học 20…-20… tổ có …. sáng kiến xếp loại A và được chọn dự thi cấp Huyện, và 5 học 20…-20… cả 4 sáng kiến đều đạt kết quả. 4 GV dự thi tri thức sư phạm đạt 3 và đã dự giờ 2 tiết dạy của 3 thầy cô giáo đang chờ kết quả .- Tổ chức tốt việc rèn chữ viết cho HS, có tham dự thi vòng trường.- Coi thi và chấm thi nghiêm chỉnh, làm báo cáo kịp thời, chuẩn xác.3/ Các hoạt động khác:- Thực hiện tốt quy định về ngày công, giờ công.- Thực hiện nghiêm chỉnh quy định về đồng phục của nhà trường.- Tham gia hăng hái và có hiệu quả các hoạt động, phong trào văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức.- Làm tốt công việc chủ nhiệm lớp- Làm tốt công việc xã hội hóa giáo dục và phổ cập giáo dục.* Còn đó: Nền nếp sinh hoạt, thể dục, vệ sinh của 1 số lớp chưa thật tốt. II/ Kết quả bình xét thi đua cuối 5:Dựa vào thang điểm được phê chuẩn trong “Quy chế nội bộ” tại Hội nghị CNVC, kết quả xếp loại thi đua của các thành viên trong tổ như sau:TTHọ TênXếp LoạiCông ĐoànThư kí có phê chuẩn biên bản cuộc họp.Cuộc họp xong xuôi khi ….…h…….. cùng ngày.Thư kí(Ký và ghi rõ họ tên)………ngày ….tháng…….5……….Chủ tọa(Ký và ghi rõ họ tên) Biên bản họp bình xét thi đua cuối 5 – Mẫu 3Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc.BIÊN BẢN HỌP XÉT THI ĐUAHỌC KỲ II NĂM HỌC…….Bữa nay vào khi 08 giờ 30 phút, ngày….. tháng…. 5……. Tại văn phòng trường Tiểu học ……..(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Thành phàn tham gia :1……………………… – Hiệu trưởng – Chủ toạ2……………………… – Phó hiệu trưởng3. ……………………… – Chủ tịch công đoàn4………………………. – Tổng gánh vác đội5……………………… – Bí thơ Chi đoàn6……………………… – Tổ trưởng khối 4,5 – Thư ký7……………………… – Tổ trưởng khối 1,2,38……………………… – Trưởng ban thanh traNội dung: Họp Hội đồng thi đua trường xét thi đua học kỳ II. 5 học……….1. ……………………… (lớp: …..):Điểm cộng: Nhiệt tình công việc,HSSS đầy đủ,soạn giảng có chất lượng bảo đảm ngày công giờ công tham dự tốt các phong trào và công tác nhưng cấp trên phó thác. Hoàn thành tốt công việc chủ nhiệm. Kết đoàn công việc nội bộ. Chất lượng học tập của lớp đạt thành quả cao.Khuyết điểm: Có thỉnh thoảng chưa thật bạo dạn trong các buổi họpXếp loại: Đạt lao động tiên tiến2. ……………………… (lớp: …..):Điểm cộng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Nhiệt tình trong giảng dạy, bảo đảm ngày công, giờ công. Kiểu mẫu, tiên phong trong các hoạt động của nhà trường cũng như công việc công đoàn. Làm tốt công việc chủ nhiệm, yêu nghề, mến trẻ.Khuyết điểm: Kế hoạch sinh hoạt công đoàn 1 số hoạt động chưa được phong phú. Kinh nghiệm lãnh đạo phát động phong trào thi đua còn giảm thiểu.Khắc phục được giảm tỉ lệ học trò yếu.Xếp loại: Đạt lao động tiên tiến3. ……………………… (lớp: …..):Điểm cộng: Nhiệt tình công việc, bảo đảm HSSS, bảo đảm ngày công tham dự tốt các phong trào nhà trường và công tác được giao. Kết đoàn với anh chị em.Khuyết điểm: Có thỉnh thoảng chưa thật bạo dạn trong phê và tự phêXếp loại: Đạt lao động tiên tiến4. ……………………… (lớp: …..):Điểm cộng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với công việc giảng dạy vồ vập, bảo đảm HSSS ,bảo đảm ngày công, giờ công. Tinh thần kết đoàn cao. Nhiệt tình trong giảng dạy và tham dự tốt các hoạt động.Khuyết điểm: Có thỉnh thoảng dùng lời nói chưa thật gần cận với học sinhXếp loại: Đạt lao động tiên tiến5. ……………………… (lớp: …..):Điểm cộng: Đối với công việc giảng dạy: Nhiệt tình, lên lớp bảo đảm HSSS, soạn giảng có chất lượng, bảo đảm ngày công, giờ công. Tham gia vồ vập các phong trào nhà trường cắt cử.Khuyết điểm: Có thỉnh thoảng chưa thật bạo dạn góp ý cho đồng nghiệpXếp loại: Đạt lao động tiên tiến6. ……………………… (lớp: …..):Điểm cộng: Bảo đảm ngày công, giờ công bảo đảm HSSS, soạn giảng đầy đủ. Nhiệt tình trong giảng dạy, tham dự tốt các phong tràoKhuyết điểm: còn ngại khó lúc dự giờ.Xếp loại: Đạt lao động tiên tiến7. ……………………… (lớp: …..):Điểm cộng: Nhiệt tình công việc,xong xuôi tốt nhiệm vụ được giao bảo đảm ngày công, giờ công. HSSS đầy đủ. Đối với công việc tổ trưởng khối có kế hoạch rõ ràng, sinh hoạt tổ khối đầy đủ. Kết đoàn nội bộ.Khuyết điểm: Có thỉnh thoảng chưa thật bạo dạn góp ý cho đồng nghiệp, giấy má tổ chuyên môn nội dung chưa phong phú.Xếp loại: Đạt lao động tiên tiến8. ……………………… (lớp: …..):Điểm cộng: Nhiệt tình công việc, xong xuôi tốt nhiệm vụ được giao bảo đảm ngày công bảo đảm HSSS, soạn giảng đầy đủ, kết đoàn tốt. Có hướng quyết tâm tốt.Khuyết điểm: Kinh nghiệm trong giảng dạy còn giảm thiểu.Xếp loại: Đạt lao động hiện đại.9. ……………………… (lớp: …..):(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Điểm cộng: Trong công việc giảng dạy đồng đội vồ vập,lên lớp có đủ HSSS soạn giảng có chất lượng bảo đảm ngày công giờ công.Đối với công việc được giao luôn xong xuôi tốt .Có hướng quyết tâm tốt, tham dự tốt các phong trào. Hoàn thành tốt việc điều hành lao động toàn trường.Khuyết điểm: Kế hoạch tổ chức lao động còn chung chungXếp loại: Đạt lao động hiện đại.10. ……………………… (lớp: …..):Điểm cộng: Năng nổ vồ vập trong công việc, tham dự tốt các hoạt động nhà trường. Bảo đảm thời kì công việc. Soạn giảng chấm chữa đúng quy chế chuyên môn. HSSS đầy đủ chất lượng tốt, vui vẻ hòa nhã với đồng nghiệp. gần cận thương mến học trò.Xếp loại: Đạt lao động hiện đạiBiên bản xong xuôi vào khi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản phê chuẩn trước cuộc họp……., ngày….. tháng…. 5…..Chủ toạBiên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng 2021 – 2022CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNGVề việc xét, đề xuất khen thưởng …………(1)Thời gian: …….giờ …….phút, ngày …. tháng …. 5 ….Vị trí:………….Hội đồng Thi đua – Khen thưởng …(2) … thực hiện họp xét, đề xuất…..(3)… trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp xét, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các số đông, tư nhân có thành quả tuyệt vời (5, đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)Chủ trì cuộc họp: Đ/c …………………………, Chủ tịch Hội đồng TĐKT.Thư ký cuộc họp: Đ/c…………………………, chức phận:…………………………Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ sở có thành viên tham gia (vắng đồng đội….), gồm các đồng đội:1. Đ/c …………………….chức phận: ……………………Chủ tịch Hội đồng TĐKT;2. Đ/c …………………….chức phận: ……………………Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT;3. Đ/c …………………….chức phận: ……………………Ủy viên;4. Đ/c …………………….chức phận: ……………………Ủy viên, thư ký Hội đồng.Sau lúc nghe Chủ tịch Hội đồng quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm lược thành quả của số đông, tư nhân đề xuất khen thưởng; Hội đồng đã luận bàn, phân tách, bình chọn thành quả của các số đông, tư nhân. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng …(2)… đã biểu quyết (hoặc bỏ thăm kín), kết quả đồng tình….%, đề xuất … .(3)… trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các số đông, tư nhân có tên sau:STTTên tư nhân/ tập thểHình thức khen thưởngCuộc họp xong xuôi vào hồi…. giờ …. phút, ngày …. tháng …. 5….THƯ KÝ(ký, ghi rõ họ tên)CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG(ký, ghi rõ họ tên)Ghi chú:(1) Ghi rõ loại hình khen thưởng theo thành quả, theo đợt hoặc theo chuyên đề…..(2) Tên cơ quan, đơn vị đề xuất;(3) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề xuất.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Biên #bản #họp #bình #xét #thi #đua #cuối #5 #học #mẫu #biên #bản #bình #bầu #thi #đua #cuối #5


 • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
 • #Biên #bản #họp #bình #xét #thi #đua #cuối #5 #học #mẫu #biên #bản #bình #bầu #thi #đua #cuối #5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button