Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 7 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Võ Thị Sáu

Học Điện Tử Cơ Bản xin công bố với các em tại Bộ 4 đề rà soát giữa kì 1 môn Toán lớp 7 có đáp án 5 2021-2022 trường THCS Võ Thị 6. Bài viết này được biên soạn nhằm giới thiệu tới các em học trò những cách thức tự học bài tập và ôn tập kiến ​​thức môn Toán. Tôi chờ đợi đây sẽ là 1 hướng dẫn hữu dụng cho kế hoạch học tập của bạn.

TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SAU

Câu 1 đề rà soát bình chọn giữa kỳ

TOÁN HỌC

NĂM HỌC: 2021 – 2022

Chủ đề 1

Câu 1 (3 điểm) Làm toán (1 cách cân đối nếu có thể)

1. ( frac {1} {5} + frac {3} {5}: left (- frac {3} {2} right) )

b. ( left ( frac {-1} {2} – frac {1} {3} right). frac {4} {5} + left ( frac {-2} {3} + frac {-1} {2} right). frac {4} {5} )

C. ( frac {{125} ^ {3}} {{. 8} ^ {4}}} {{{10} ^ {10}}})

d. ( sqrt {25} -3. sqrt { frac {4} {9}} )

Câu 2 (2 điểm) Tìm x nhưng bạn biết:

1. (2 frac {1} {4} -3x = frac {3} {5} )

b. ( frac {1} {5} x- left ( frac {1} {6} -x right) = frac {2} {3} )

C. ( left | 2x- frac {1} {5} right | = 6 )

Câu 3 (2 điểm) Tìm góc trung bình của mỗi tam giác ABC có các góc lần là lượt A, B, C theo tỷ lệ 2: 3: 5.

Câu 4 (3 điểm) Nếu 1 số được cho trước, d // d ‘

1. Vẽ DH vuông góc với d ‘. Chứng minh rằng DH dựa dẫm vào d

b. Tính số đo góc ( widehat {{{D} _ {1}}})

Câu 5 (1 điểm) Đếm (S = 1 + 2,6 + {{3,6} ^ {2}} + {4,6} ^ {3}} + … + {{100,6} ^ {99}} )

TRẢ LỜI

Câu hỏi 1:

1. ( frac {1} {5} + frac {3} {5}: left (- frac {3} {2} right) = frac {1} {5} + frac {3} {5}. Frac {-2} {3} = frac {1} {5} – frac {2} {5} = frac {-1} {5} )

b. ( left ( frac {-1} {2} – frac {1} {3} right). frac {4} {5} + left ( frac {-2} {3} + frac {-1} {2} right). frac {4} {5} )

( đã mở đầu {tích lũy}
= left ({ frac {{- 1}} – frac {1} {3} + frac {{- 2}} {3} + frac {{- 1}} {2}} right) . frac {4} {5} điền vào
= left ({ frac {{- 1 – 1}} {2} + frac {{- 1 – 2}} {3}} right). frac {4} {5} hfill
= left ({- 1 – 1} right). frac {4} {5} fill
= – 2. frac {4} {5} = frac {{- 8}} {5} fill
end {tích lũy} )

C. ( frac {{{125} ^ {3}} {{. 8} ^ {4}}} {{10} ^ {10}}} = frac {{{ left ({{5}} ^ ) {3}} right)} ^ {3}}. {{ left ({{2} ^ {3}} right)} ^ {4}} {{{ left (2.5 right)} ^ {10}}} = frac {{{5} ^ { 9}} {{. 2} ^ {12}}} {{2} ^ {10}} {{. 5} ^ {10}} = frac {{{2} ^ {2}}} {5} = frac {4} {5} )

……….

— (Để xem thêm nội dung rà soát, vui lòng rà soát online hoặc đăng nhập để tải xuống) —

Tiêu đề 2

Câu 1 (3 điểm) Làm toán (1 cách cân đối nếu có thể)

1. (1 frac {3} {5}. Frac {4} {7} +5 frac {2} {3}. Frac {4} {7} )

b. ( frac {3} {8} + left ( frac {3} {4} -1 frac {1} {5} right): frac {16} {5} )

C. ({{ left ( frac {-4} {3} right)} ^ {3}}: frac {{{ left ( frac {-1} {3} right)} ^ {2 }} {6} )

d. ( frac {{20} ^ {5}} {{. 5} ^ {10}}} {{100} ^ {2}}})

Câu 2 (2 điểm) Tìm x nhưng bạn biết:

1. ( left (x-2 right) left (3-2x right) = 0 )

b. ( frac {1} {3} + frac {2} {3}: x = 5 )

C. ( left | 2x + 3 right | – frac {1} {4} = 0 )

Câu 3 (2 điểm) Độ dài 3 cạnh của 1 tam giác bằng 3, 4, 5. Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác ấy biết cạnh phệ nhất phệ hơn cạnh bé nhất 8m.

Câu 4 (3 điểm) Bản vẽ:

1. Chứng minh id // d ‘

b. Từ A vẽ AH vuông góc với d ‘. IK là giao điểm của AH và DB. Tìm ước tính các góc còn lại của tam giác AKB

Câu 5 (1 điểm) Tổng số (A = frac {1} {1.2} + frac {1} {2.3} + frac {1} {3.4} + … + frac {1} {99.100} )

TRẢ LỜI

Câu hỏi 1:

1. (1 frac {3} {5}. Frac {4} {7} +5 frac {2} {3}. Frac {4} {7} = frac {8} {5}. frac {4} {7} + frac {17} {3}. frac {4} {7} = frac {4} {7} left ( frac {8} {5} + frac {17 ) {3} right) = frac {4} {7}. Left ( frac {24} {15} + frac {85} {15} right) = frac {4} {7}. frac {109} {15} = frac {436} {105} )

b. ( frac {3} {8} + left ( frac {3} {4} -1 frac {1} {5} right): frac {16} {5} )

(= frac {3} {8} + left ( frac {3} {4} – frac {6} {5} right). frac {5} {16} = frac {3} {8} + frac {-9} {20}. Frac {5} {16} = frac {3} {8} – frac {9} {64} = frac {15} {64} )

C. ({{ left ( frac {-4} {3} right)} ^ {3}}: frac {{{ left ( frac {-1} {3} right)} ^ {2 }}} {6} = frac {{{ left (-4 right)} ^ {{}}} {{{3} ^ {3}}}. Frac {6} { frac {1} {{{3} ^ {2}}} = – 64,6 = -384 )

……….

— (Để xem thêm nội dung rà soát, vui lòng rà soát online hoặc đăng nhập để tải xuống) —

Điều 3

Câu 1 (3 điểm) Làm toán (1 cách cân đối nếu có thể)

1. ( left (-4 right) {{ left ( frac {2} {3} right)} ^ {2}} – frac {5} {9} )

b. ( left ( frac {1} {4} + frac {-2} {5} right): frac {17} {19} + left ( frac {3} {4} + frac {-3} {5} right): frac {17} {19} )

C. ( frac {{{5} ^ {4}} {{. 20} ^ {4}}} {{{25} ^ {5}} {{. 4} ^ {5}}})

d. (4 {{ left ( frac {1} {4} right)} ^ {2}} + 25. left[ {{left( frac{3}{4} right)}^{3}}:{{left( frac{5}{4} right)}^{3}} right]: {{ left ( frac {3} {2} right)} ^ {{}} )

Câu 2 (2 điểm) Tìm x nhưng bạn biết:

1. (x + frac {1} {2} = 2 frac {3} {5} )

b. ( frac {3} {7} – left (2x-4 frac {1} {3} right) = frac {2} {3} )

C. ( left | 3x-1 right | – frac {1} {4} = frac {1} {2} )

Câu 3 (2 điểm) Lớp 7A có số học trò giỏi, khá, trung bình theo tỷ lệ 2: 3: 4. Hãy đếm số học trò giỏi, khá và trung bình của lớp 7A, biết rằng số học trò ấy lớp 7A. học trò giỏi hơn 5 học trò.

Câu 4 (3 điểm) Bình chọn các số, d // d ‘, (AB bot d ) và ( widehat {{{E} _ {1}}} = {{45} ^ {0}})

1. Chứng minh (AB bot d ‘)

b. Tính số đo góc ( widehat {{{E} _ {2}}})

C. Tính số đo góc ( widehat {{{F} _ {1}}}, widehat {{{F} _ {2}} )

Câu 5 (1 điểm) Đếm (P = 1 + 2 + {{2} ^ {2}} + {2} ^ {3}} + …. + {2} ^ {65}} )

TRẢ LỜI

Câu hỏi 1:

1. ( left (-4 right). {{ left ( frac {2} {3} right)} ^ {2}} – frac {5} {9} = left (-4 right) ). frac {{{2} ^ {2}}} {{3} ^ {2}} – frac {5} {9} = left (-4 right). frac {4} {9 } – frac {5} {9} = – frac {16} {9} – frac {5} {9} = frac {-16-5} {9} = frac {-7} {3 } )

b. ( left ( frac {1} {4} + frac {-2} {5} right): frac {17} {19} + left ( frac {3} {4} + frac {-3} {5} right): frac {17} {19} )

……….

— (Để xem thêm nội dung rà soát, vui lòng rà soát online hoặc đăng nhập để tải xuống) —

Tiêu đề 4

Câu 1 (3 điểm) Làm toán (1 cách cân đối nếu có thể)

1. (2 frac {3} {5} + left ( frac {1} {2} + frac {5} {3} right): frac {5} {6} )

b. ( left ( frac {-5} {7} + frac {4} {9} right): frac {4} {5} + left ( frac {-2} {7} + frac {-13} {9} right): frac {4} {5} )

C. ( frac {{{2} ^ {5}}. {{ left (-49 right)} ^ {2}}} {{{4} ^ {5}} {{. 7} ^ {3 }}}} )

d. ({{ left ( frac {-4} {3} right)} ^ {3}}: frac {{{ left ( frac {-1} {3} right)} ^ {2 }} {6} )

Câu 2 (2 điểm) Tìm x nhưng bạn biết:

1. ( frac {3} {4} -x = frac {3} {5} )

b. ( frac {1} {4} – left ( frac {2} {5} + 2x right) = frac {2} {3} )

C. (4 – left | x- frac {1} {5} right | = frac {1} {3} )

Câu 3 (2 điểm) Tìm diện tích hình chữ nhật có vòng quay 60cm, kích tấc các cạnh của hình chữ nhật là 2: 3.

Câu 4 (3 điểm) Nhìn vào số, d // d ‘và ( widehat {{D} _ {2}}} = {135} ^ {0}}, widehat {ADB} = {60} ^ {0}} , widehat {{{B} _ {2}}} = {{165} ^ {0}} )

1. Chứng minh (d // m )

b. Tính số đo góc ( widehat {{{A} _ {1}}})

C. Tính số đo góc ( widehat {{{D} _ {1}}}, widehat {{{D} _ {3}}})

Câu 5 (1 điểm) Đếm (A = frac {2x-3y + 5z} {4x + 5y-2z} left (x, y, z ne 0.4x + 5y-2z ne 0 right) ) để biết ( frac {x} {2} = frac {y} {- 3} = frac {z} {4} )

TRẢ LỜI

Câu hỏi 1:

1. (2 frac {3} {5} + left ( frac {1} {2} + frac {5} {3} right): frac {5} {6} = frac {13} {5} + left ( frac {3} {6} + frac {10} {6} right). Frac {6} {5} = frac {13} {5} + frac {13 {6}. Frac {6} {5} = frac {13} {5} + frac {13} {5} = frac {26} {5} )

b. ( left ( frac {-5} {7} + frac {4} {9} right): frac {4} {5} + left ( frac {-2} {7} + frac {-13} {9} right): frac {4} {5} )

……….

— (Để xem thêm nội dung rà soát, vui lòng rà soát online hoặc đăng nhập để tải xuống) —

Trên đây là 1 phần nội dung của tài liệu Bộ 4 đề rà soát giữa kì 1 môn Toán lớp 7 có đáp án 5 2021-2022 trường THCS Võ Thị 6. Để xem những tài liệu tham khảo hữu dụng, các em có thể chọn cách xem trực tuyến hoặc đăng ký tại hoc247.net để tải tài liệu về máy.

Mong rằng bài viết này sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả và đạt thành tựu cao trong học tập.

Bạn cũng có thể xem các khoáng sản khác từ cùng chủ đề tại đây:

  • 4 Bộ đề rà soát 1 tiết môn Toán lớp 7 có đáp án 5 2021-2022 trường THCS Nguyễn Hiền
  • Bộ 4 đề rà soát giữa kì 1 môn Toán lớp 7 có đáp án 5 2021-2022 trường THCS Đống Đa.

Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

.


Thông tin thêm về Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 7 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Võ Thị Sáu

Học Điện Tử Cơ Bản xin giới thiệu tới Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 7 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Võ Thị 6. Tài liệu được biên soạn nhằm giới thiệu tới các em học trò các bài tập tự luận, ôn tập lại tri thức chương trình môn Toán. Hi vọng đây sẽ là 1 tài liệu tham khảo hữu dụng trong công đoạn học tập của các em.

TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU

ĐỀ ÔN THI GIỮA HK1

MÔN: TOÁN

NĂM HỌC : 2021 – 2022

Đề 1

Câu 1 (3 điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách có lí nếu có thể)

a. (frac{1}{5}+frac{3}{5}:left( -frac{3}{2} right))

b. (left( frac{-1}{2}-frac{1}{3} right).frac{4}{5}+left( frac{-2}{3}+frac{-1}{2} right).frac{4}{5})

c. (frac{{{125}^{3}}{{.8}^{4}}}{{{10}^{10}}})

d. (sqrt{25}-3.sqrt{frac{4}{9}})

Câu 2 (2 điểm) Tìm x biết:

a. (2frac{1}{4}-3x=frac{3}{5})

b. (frac{1}{5}x-left( frac{1}{6}-x right)=frac{2}{3})

c. (left| 2x-frac{1}{5} right|=6)

Câu 3 (2 điểm) Tìm số đo mỗi góc của tam giác ABC biết các góc A, B, C tỷ lệ lần là lượt 2 : 3 : 5 

Câu 4(3 điểm) Cho hình vẽ, d // d’

a. Kẻ DH vuông góc với d’. chứng minh rằng DH vuông góc với d

b. Tính số đo góc (widehat{{{D}_{1}}})

Câu 5 (1 điểm) Tính (S=1+2.6+{{3.6}^{2}}+{{4.6}^{3}}+…+{{100.6}^{99}}) 

ĐÁP ÁN

Câu 1:

a. (frac{1}{5}+frac{3}{5}:left( -frac{3}{2} right)=frac{1}{5}+frac{3}{5}.frac{-2}{3}=frac{1}{5}-frac{2}{5}=frac{-1}{5})

b. (left( frac{-1}{2}-frac{1}{3} right).frac{4}{5}+left( frac{-2}{3}+frac{-1}{2} right).frac{4}{5}) 

(begin{gathered}
   = left( {frac{{ – 1}}{2} – frac{1}{3} + frac{{ – 2}}{3} + frac{{ – 1}}{2}} right).frac{4}{5} hfill
   = left( {frac{{ – 1 – 1}}{2} + frac{{ – 1 – 2}}{3}} right).frac{4}{5} hfill
   = left( { – 1 – 1} right).frac{4}{5} hfill
   =  – 2.frac{4}{5} = frac{{ – 8}}{5} hfill  
end{gathered} ) 

c. (frac{{{125}^{3}}{{.8}^{4}}}{{{10}^{10}}}=frac{{{left( {{5}^{3}} right)}^{3}}.{{left( {{2}^{3}} right)}^{4}}}{{{left( 2.5 right)}^{10}}}=frac{{{5}^{9}}{{.2}^{12}}}{{{2}^{10}}{{.5}^{10}}}=frac{{{2}^{2}}}{5}=frac{4}{5})

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)— 

Đề 2

Câu 1 (3 điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách có lí nếu có thể)

a. (1frac{3}{5}.frac{4}{7}+5frac{2}{3}.frac{4}{7})

b. (frac{3}{8}+left( frac{3}{4}-1frac{1}{5} right):frac{16}{5})

c. ({{left( frac{-4}{3} right)}^{3}}:frac{{{left( frac{-1}{3} right)}^{2}}}{6})

d. (frac{{{20}^{5}}{{.5}^{10}}}{{{100}^{2}}})

Câu 2 (2 điểm) Tìm x biết:

a. (left( x-2 right)left( 3-2x right)=0) 

b. (frac{1}{3}+frac{2}{3}:x=5) 

c. (left| 2x+3 right|-frac{1}{4}=0) 

Câu 3 (2 điểm) Độ dài 3 cạnh của tam giác tỷ lệ với 3, 4, 5. Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác ấy biết rằng cạnh phệ nhất phệ hơn cạnh bé nhất là 8m

Câu 4 (3 điểm) Cho hình vẽ:

a. Chứng minh d // d’

b. Từ A kẻ AH vuông góc với d’. K là giao điểm của AH và DB. Tính số đo các góc còn lại của tam giác AKB

Câu 5 (1 điểm) Tính tổng của dãy số (A=frac{1}{1.2}+frac{1}{2.3}+frac{1}{3.4}+…+frac{1}{99.100}) 

ĐÁP ÁN

Câu 1:

a. (1frac{3}{5}.frac{4}{7}+5frac{2}{3}.frac{4}{7}=frac{8}{5}.frac{4}{7}+frac{17}{3}.frac{4}{7}=frac{4}{7}left( frac{8}{5}+frac{17}{3} right)=frac{4}{7}.left( frac{24}{15}+frac{85}{15} right)=frac{4}{7}.frac{109}{15}=frac{436}{105}) 

b. (frac{3}{8}+left( frac{3}{4}-1frac{1}{5} right):frac{16}{5})

(=frac{3}{8}+left( frac{3}{4}-frac{6}{5} right).frac{5}{16}=frac{3}{8}+frac{-9}{20}.frac{5}{16}=frac{3}{8}-frac{9}{64}=frac{15}{64}) 

c. ({{left( frac{-4}{3} right)}^{3}}:frac{{{left( frac{-1}{3} right)}^{2}}}{6}=frac{{{left( -4 right)}^{3}}}{{{3}^{3}}}.frac{6}{frac{1}{{{3}^{2}}}}=-64.6=-384)

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)— 

Đề 3

Câu 1 (3 điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách có lí nếu có thể )

a. (left( -4 right){{left( frac{2}{3} right)}^{2}}-frac{5}{9})

b. (left( frac{1}{4}+frac{-2}{5} right):frac{17}{19}+left( frac{3}{4}+frac{-3}{5} right):frac{17}{19})

c. (frac{{{5}^{4}}{{.20}^{4}}}{{{25}^{5}}{{.4}^{5}}})

d. (4{{left( frac{1}{4} right)}^{2}}+25.left[ {{left( frac{3}{4} right)}^{3}}:{{left( frac{5}{4} right)}^{3}} right]:{{left( frac{3}{2} right)}^{3}}) 

Câu 2 (2 điểm) Tìm x biết:

a. (x+frac{1}{2}=2frac{3}{5})

b. (frac{3}{7}-left( 2x-4frac{1}{3} right)=frac{2}{3})

c. (left| 3x-1 right|-frac{1}{4}=frac{1}{2})

Câu 3 (2 điểm) Lớp 7A có số học trò giỏi, học trò khá, học trò trung bình tuần tự tỷ lệ với 2 : 3 : 4. Tính số học trò giỏi, học trò khá, học trò trung bình của lớp 7A, biết rằng số học trò khá nhiều hơn học trò giỏi là 5 học trò.

Câu 4 (3 điểm) Cho hình vẽ, d // d’, (ABbot d) và (widehat{{{E}_{1}}}={{45}^{0}}) 

a. Chứng minh (ABbot d’)

b. Tính số đo góc (widehat{{{E}_{2}}})

c. Tính số đo góc (widehat{{{F}_{1}}},widehat{{{F}_{2}}})

Câu 5 (1 điểm) Tính (P=1+2+{{2}^{2}}+{{2}^{3}}+….+{{2}^{65}}) 

ĐÁP ÁN

Câu 1:

a. (left( -4 right).{{left( frac{2}{3} right)}^{2}}-frac{5}{9}=left( -4 right).frac{{{2}^{2}}}{{{3}^{2}}}-frac{5}{9}=left( -4 right).frac{4}{9}-frac{5}{9}=-frac{16}{9}-frac{5}{9}=frac{-16-5}{9}=frac{-7}{3}) 

b. (left( frac{1}{4}+frac{-2}{5} right):frac{17}{19}+left( frac{3}{4}+frac{-3}{5} right):frac{17}{19})

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)— 

Đề 4

Câu 1 (3 điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách có lí nếu có thể)

a. (2frac{3}{5}+left( frac{1}{2}+frac{5}{3} right):frac{5}{6})

b. (left( frac{-5}{7}+frac{4}{9} right):frac{4}{5}+left( frac{-2}{7}+frac{-13}{9} right):frac{4}{5})

c. (frac{{{2}^{5}}.{{left( -49 right)}^{2}}}{{{4}^{5}}{{.7}^{3}}})

d. ({{left( frac{-4}{3} right)}^{3}}:frac{{{left( frac{-1}{3} right)}^{2}}}{6})

Câu 2 (2 điểm) Tìm x biết:

a. (frac{3}{4}-x=frac{3}{5}) 

b. (frac{1}{4}-left( frac{2}{5}+2x right)=frac{2}{3}) 

c. (4-left| x-frac{1}{5} right|=frac{1}{3}) 

Câu 3 (2 điểm) Tìm diện tích của hình chữ nhật biết chu vi hình chữ nhật là 60cm, tỷ lệ 2 cạnh của hình chữ nhật là 2 : 3.

Câu 4 (3 điểm) Cho hình vẽ, d // d’ và (widehat{{{D}_{2}}}={{135}^{0}},widehat{ADB}={{60}^{0}},widehat{{{B}_{2}}}={{165}^{0}})

a. Chứng minh (d//m) 

b. Tính số đo góc (widehat{{{A}_{1}}})

c. Tính số đo góc (widehat{{{D}_{1}}},widehat{{{D}_{3}}}) 

Câu 5 (1 điểm) Tính (A=frac{2x-3y+5z}{4x+5y-2z}left( x,y,zne 0,4x+5y-2zne 0 right)) biết (frac{x}{2}=frac{y}{-3}=frac{z}{4})

ĐÁP ÁN

Câu 1:

a. (2frac{3}{5}+left( frac{1}{2}+frac{5}{3} right):frac{5}{6}=frac{13}{5}+left( frac{3}{6}+frac{10}{6} right).frac{6}{5}=frac{13}{5}+frac{13}{6}.frac{6}{5}=frac{13}{5}+frac{13}{5}=frac{26}{5}) 

b. (left( frac{-5}{7}+frac{4}{9} right):frac{4}{5}+left( frac{-2}{7}+frac{-13}{9} right):frac{4}{5})

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)— 

Trên đây là 1 phần nội dung tài liệu Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 7 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Võ Thị 6. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu dụng khác các em chọn công dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục tại đây:

Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 7 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Hiền
Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 7 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Đống Đa

​Chúc các em học tập tốt !

Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 7 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Hiền

1574

Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 7 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Ngô Quyền

1257

Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 7 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Đống Đa

1539

Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Trần Hưng Đạo

1642

Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Toán 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Du

6350

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bộ #đề #thi #giữa #HK1 #môn #Toán #có #đáp #án #5 #Trường #THCS #Võ #Thị #6


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Bộ #đề #thi #giữa #HK1 #môn #Toán #có #đáp #án #5 #Trường #THCS #Võ #Thị #6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button