Bộ 4 đề thi HK1 môn Toán 3 có đáp án năm 2021-2022 Trường TH Trần Quang Khải

Để tôi giới thiệu bạn Bộ 4 Đề rà soát 1 tiết môn Toán lớp 3 có đáp án 5 2021-2022 trường THPT Trần Quang Khcửa ải. dưới đây nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo để sẵn sàng tốt hơn cho kì thi giữa 5 học sắp đến. Học Điện Tử Cơ Bản chờ đợi đây sẽ là tài liệu có lợi cho các em tham khảo. Chúng tôi chúc bạn gặp nhiều may mắn với việc học của mình.

TRƯỜNG TH TRẦN QUANG KHẢI

KIỂM TRA HỌC BỔNG

CHỦ ĐỀ: MÀU SẮC 3

NĂM HỌC: 2021 – 2022

Thời gian: 40 phút

Chủ đề 1

Phần I. Bình chọn khách quan (3 điểm)

Chọn cuốn sách có câu giải đáp đúng

Câu hỏi 1. Con số 525 đọc:

A. 5 trăm 2 lăm

B. 5 trăm 2 mươi 5

C. 5 mươi lăm

D. 5 trăm 2 mươi lăm

Câu 2. Chia cho số dư, số dư to nhất là 8, số chia là bao lăm?

A. 9

B. 10

C. 7

D. 1

Câu 3. Giá trị của biểu thức 216 + 30: 5 là bao lăm?

A. 246

B. 211

C. 221

D. 222

Câu 4. 9hm = …… ..m Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 90

B. 900

C. 9000

D. 900

Câu hỏi 5. Sân vuông vắn có cạnh 8m. Chu vi của sân đấy là bao lăm mét?

A. 64 m

B. 32 m

C. 16 m

D. 24 m

Câu 6. Có bao lăm góc ko vuông trong hình?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu hỏi 1. (1,5 điểm) Đặt số và đếm:

587 + 209

742: 7

Câu 2. (1,5 điểm) Lấy x:

a) 76 + x = 257

b) 672: x = 6

Câu 3. (2 điểm) Buổi sáng shop bán được 456 lít dầu, buổi chiều bán được nhiều bằng buổi sáng. Hỏi cả 2 lần shop bán được bao lăm lít dầu?

Câu 4. (2 điểm) Lớp 3A có 34 học trò, cần phân thành nhiều nhóm, mỗi nhóm ko quá 6 học trò. Hỏi lớp 3A có ít ra bao lăm tổ?

TRẢ LỜI

Phần I. Bình chọn khách quan (3 điểm)

Mỗi câu giải đáp đúng được 0,5 điểm:

Câu hỏi 1

Câu 2

Câu thứ 3

Câu 4

Câu hỏi 5

Câu 6

DỄ THÔI

MỘT

DỄ THÔI

DỄ THÔI

XÓA BỎ

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu hỏi 1. (1,5 điểm)

Đặt số rồi tính từng đoạn (0,75đ)

587 + 209 = 796

742: 7 = 106

Câu 2. (1,5 điểm)

Mỗi đoạn có trị giá (0,75đ)

a) 76 + x = 257

x = 257 – 76

x = 181

b) 672: x = 6

x = 672: 6

x = 112

Câu 3. (2 điểm)

Lượng dầu bán được vào buổi chiều.

456: 4 = 114 (lít)

Lượng dầu bán được trong cả 2 lần

456 + 114 = 570 (lít)

Đáp số: 570 lít dầu

Câu 4. (2 điểm)

Ta có: 34: 6 = 5 (còn lại 4)

Số nhóm 6 học trò vừa đủ 5 nhóm, với 4 học trò khác thì thêm 1 nhóm.

Do đấy, Phần 3A có 1 số nhóm tối thiểu:

5 + 1 = 6 (nhóm)

Trả lời: 6 nhóm

Tiêu đề 2

Phần I. Bình chọn khách quan (3 điểm)

Chọn cuốn sách có câu giải đáp đúng

Câu hỏi 1. Số 846 có 4 chữ số nào?

A. 4

B. 40

C. 400

D. 840

Câu 2. Giá trị của lời nói (215 + 31): 6 là bao lăm?

A. 41

B. 40

C. 31

D. 14

Câu 3. Trên 1 đĩa cân ta đặt 3 quả cân loại 500g; 200g; 100g. Mặt khác, 4 quả táo được đặt, số dư là số dư. 4 gam táo nặng bao lăm gam?

A. 500 gam

B. 800 gam

C. 600 gam

D. 700 gam.

Câu 4. 9m8cm = … centimet. Số chuẩn xác để điền vào chỗ trống là bao lăm?

A. 98

B. 980

C. 908

D. 9080

Câu hỏi 5. Có bao lăm góc bên phải?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 6. Tuổi mẹ là 36 tuổi, tuổi con gái bằng 1/4 tuổi mẹ. Hỏi bạn bao lăm tuổi?

A. 6 5

B. 7 5

C. 8 5

D. 9 5

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu hỏi 1. (2 điểm) Đặt số và đếm:

487 + 204

660 – 251

124×3

847: 7

Câu 2. (2 điểm) Lấy x:

a) x + 86 = 144

b) 570: x = 5

Câu 3. (3 điểm) Túi thứ nhất đựng 104 kg gạo, túi thứ 2 đựng nhiều gấp 5 lần túi thứ nhất. Hỏi cả 2 bao tải đựng được bao lăm ki – lô – gam gạo?

TRẢ LỜI

Phần I. Bình chọn khách quan (3 điểm)

Mỗi câu giải đáp đúng được 0,5 điểm:

Câu hỏi 1

Câu 2

Câu thứ 3

Câu 4

Câu hỏi 5

Câu 6

XÓA BỎ

MỘT

XÓA BỎ

DỄ THÔI

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu hỏi 1. (2 điểm) Đặt số và đếm:

Câu 2. (2 điểm) Lấy x:

a) x + 86 = 144

x = 144 – 86

x = 58

b) 570: x = 5

x = 570: 5

x = 144

Câu 3. (3 điểm)

Túi thứ 2 đựng tổng cộng bao gạo

104 x 5 = 520 (kg)

Cả 2 túi đều có thể chứa cả tạ gạo

520 + 104 = 624 (kg)

Đáp số: 624kg gạo

Điều 3

Phần I. Bình chọn khách quan (3 điểm)

Chọn cuốn sách có câu giải đáp đúng

Câu hỏi 1. Kết quả của phép tính 540 – 40 là:

A. 400

B. 500

C. 600

D. 580

Câu 2. Chu vi hình vuông 5 centimet là:

A. 20 centimet

B. 5cm

C. 15 centimet

D. 10 centimet

Câu 3. 1 bao gạo 45 kg nặng hơn bao gạo 5 kg là:

A. 6 lần

B. 7 lần

C. 8 lần

D. 9 lần

Câu 4. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

A. 5 giờ tới 20 phút

B. 9 giờ 25 phút

C. 8 giờ 25 phút

D. 5 giờ tới 15 phút

Câu hỏi 5. 30 + 60: 6 = … Kết quả của phép tính là:

A. 15

B. 90

C. 65

D. 40

Câu 6. (1,0 điểm) Hình bên có số góc vuông là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (điểm 1,0) Đếm và đếm:

1. 138 + 645 b. 932 – 178

C. 203 x 4 ngày. 684: 6

Câu 2. (3,0 điểm) Gia đình bác Tư dự kiến trồng 45 cây dừa nên chưa trồng được 1/9 số dừa. Bạn Tư đã trồng bao lăm cây dừa?

Câu 3. (2,0 điểm) Lớp 3A có 45 học trò, cần phân thành nhiều nhóm, mỗi nhóm ko quá 7 học trò. Có bao lăm đội ít ra?

TRẢ LỜI

Phần I. Bình chọn khách quan (3 điểm)

Mỗi câu giải đáp đúng được 0,5 điểm:

Câu hỏi 1

Câu 2

Câu thứ 3

Câu 4

Câu hỏi 5

Câu 6

XÓA BỎ

MỘT

DỄ THÔI

DỄ THÔI

XÓA BỎ

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu hỏi 1. (2 điểm) Đặt số và đếm:

Câu 2. (3,0 điểm)

Số lượng cây dừa bị khai thác

45: 9 = 5 (cây)

Chú Tư trồng dừa

45 – 5 = 40 (cây)

Đáp số: 40 cây dừa

Câu 3. (2,0 điểm)

Ta có: 45: 7 = 6 còn lại 3

Số nhóm 7 học trò thì đủ 6 nhóm, cứ thêm 3 học trò thì thêm 1 nhóm.

Do đấy, Phần 3A có thể được phân thành ít ra nhiều nhóm như thế này

6 + 1 = 7 (nhóm)

Trả lời: 7 nhóm

Tiêu đề 4

Phần I. Bình chọn khách quan (3 điểm)

Chọn cuốn sách có câu giải đáp đúng

Câu hỏi 1. Số nào sau đây là số to nhất?

A. 295

B. 592

C. 925

D. 952

Câu 2. Con số 489 sau đây cho biết:

A. 480

B. 488

C. 490

D. 500

Câu 3. Có bao lăm góc ko vuông?

A. 4

B. 5

C 6

D. 7

Câu 4. Hiệu ứng 5hm + 7m:

A. 57 m

B. 57 centimet

C. 507 m

D. 507 centimet

Câu hỏi 5. Viết hay D, viết dối SẼ

1. Phép chia cho 7 có giới hạn còn lại là 7.

b. Tháng Hai 5 có 4 tuần và 1 ngày. Tháng Hai 5 đấy có 29 ngày.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt số lượng và đếm

1. 492 + 359

b. 582 – 265

C. 114×8

d. 156: 6

Bài 2 (3d): Shop gạo có 232kg gạo. Shop đã bán 1 phần tư số gạo đấy. Hỏi shop còn lại bao lăm cân gạo?

bài 3 (2pt): Tìm 1 số biết rằng nhân số đấy với số to có 1 chữ số thì được 108

TRẢ LỜI

Phần I. Bình chọn khách quan (3 điểm)

Mỗi câu giải đáp đúng được 0,5 điểm:

Câu hỏi 1

Câu 2

Câu thứ 3

Câu 4

Câu hỏi 5

Câu 6

DỄ THÔI

XÓA BỎ

S

D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu hỏi 1. (2 điểm) Đặt số và đếm:

Câu 2. (3 điểm)

Shop gạo đã

232: 4 = 58 (kg)

Shop còn 1 cân gạo

232 – 58 = 174 (kg)

Đáp số: 174 kg

Câu 3. (2 điểm)

Số to nhất có 1 chữ số là: 9

Con số bạn nên tìm là

108: 9 = 12

Trả lời: 12

Đây là nội dung Bộ 4 Đề rà soát 1 tiết môn Toán lớp 3 có đáp án 5 2021-2022 trường THPT Trần Quang Khcửa ải.. Để xem đầy đủ nội dung các em vui lòng đăng nhập hoc247.net để tải tài liệu về máy.

Mong rằng bài viết này sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả và đạt thành tựu cao trong học tập.

Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

.


Thông tin thêm về Bộ 4 đề thi HK1 môn Toán 3 có đáp án năm 2021-2022 Trường TH Trần Quang Khải

Xin giới thiệu tới các em Bộ 4 đề thi HK1 môn Toán 3 có đáp án 5 2021-2022 Trường TH Trần Quang Khcửa ải dưới đây nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo để sẵn sàng cho kì thi giữa kì sắp đến thật tốt. Học Điện Tử Cơ Bản hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu có ích để các tham khảo. Chúc các em học tập tốt.

TRƯỜNG TH TRẦN QUANG KHẢI

ĐỀ THI  HỌC KÌ

MÔN: TOÁN 3

NĂM HỌC : 2021 – 2022

Thời gian : 40 phút

Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu giải đáp đúng

Câu 1. Số 525 đọc là:

A. 5 trăm 2 lăm

B. Lăm trăm 2 mươi 5

C. Lăm 2 mươi lăm

D. 5 trăm 2 mươi lăm

Câu 2. Trong phép chia có dư, số dư to nhất là 8, số chia là số nào?

A. 9

B. 10

C. 7

D. 1

Câu 3. Giá trị của biểu thức 216 + 30 : 5 là bao lăm?

A. 246

B. 211

C. 221

D. 222

Câu 4. 9hm = …….. m Số điền vào chỗ chấm là:

A. 90

B. 900

C. 9000

D. 900

Câu 5. 1 cái sân hình vuông có cạnh là 8m. Hỏi chu vi cái sân đấy là bao lăm mét?

A. 64 m

B. 32 m

C. 16 m

D . 24 m

Câu 6. Hình bên có bao lăm góc ko vuông ?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)Đặt tính rồi tính:

587 + 209

742 : 7

Câu 2. (1,5 điểm) Tìm x :

a) 76 + x = 257

b) 672 : x = 6

Câu 3. (2 điểm) Buổi sáng shop bán được 456 lít dầu, buổi chiều bán được bằng buổi sáng. Hỏi cả 2 buổi shop bán được bao lăm lít dầu?

Câu 4. (2 điểm) Lớp 3A có 34 học trò, cần phân thành các nhóm, mỗi nhóm có ko quá 6 học trò. Hỏi lớp 3A có ít ra bao lăm nhóm?

ĐÁP ÁN

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

D

A

D

D

B

C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

Đặt tính và tính đúng mỗi phần được (0,75đ)

587 + 209 = 796

742 : 7 = 106

Câu 2. (1,5 điểm)

Mỗi phần đúng được (0,75đ)

a) 76 + x = 257

             x = 257 – 76

             x = 181

b) 672 : x = 6

              x = 672 : 6

              x = 112

Câu 3. (2 điểm)

Số dầu bán buổi chiều là

    456 : 4 = 114 (lít)

Số dầu bán cả 2 buổi là

    456 + 114 = 570 (lít)

Đáp số: 570 lít dầu

Câu 4. (2 điểm)

Ta có: 34 : 6 = 5 (dư 4)

Số nhóm có đủ 6 học trò là 5 nhóm, còn 4 học trò nữa thì thêm 1 nhóm.

Vậy lớp 3A có ít ra số nhóm là:

    5 + 1 = 6 (nhóm)

Đáp số: 6 nhóm

Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu giải đáp đúng

Câu 1. Chữ số 4 trong số 846 có trị giá là bao lăm ?

A . 4    

B. 40    

C. 400    

D. 840

Câu 2. Giá trị của biểu thức (215 + 31) : 6 là bao lăm?

A. 41    

B. 40    

C. 31    

D. 14

Câu 3. Trên 1 đĩa cân ta đặt 3 quả cân loại 500g; 200g; 100g. Trên đĩa kia người ta đặt 4 quả táo thì cân thăng bằng. Hỏi 4 quả táo đó nặng bao lăm gam ?

A. 500g

B. 800g

C. 600g

D. 700g.

Câu 4. 9m 8cm = …. centimet . Số phù hợp cần điền vào chỗ chấm là số nào?

A. 98

B. 980

C. 908

D . 9080

Câu 5. Hình bên có bao lăm góc vuông ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 6. Tuổi mẹ là 36 tuổi, Tuổi con bằng 1/4 tuổi mẹ. Hỏi con bao lăm tuổi?

A. 6 tuổi

B. 7 tuổi

C. 8 tuổi

D. 9 tuổi

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

487 + 204

660 – 251

124 x 3

847 : 7

Câu 2. (2 điểm) Tìm x :

a) x + 86 = 144

b) 570 : x = 5

Câu 3. (3 điểm) Bao thứ Nhất đựng 104 kg gạo, bao thứ Hai đựng được gấp 5 lần bao thứ Nhất. Hỏi cả 2 bao đựng được bao lăm ki – lô – gam gạo?

ĐÁP ÁN

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

A

B

C

C

D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Câu 2. (2 điểm) Tìm x :

a) x + 86 = 144

             x = 144 – 86

             x = 58

b) 570 : x = 5

              x = 570 : 5

              x = 144

Câu 3. (3 điểm)

Bao thứ 2 đựng số kg gạo là

   104 x 5 = 520 (kg)

Cả 2 bao đựng được số kg gạo là

   520 + 104 = 624 (kg)

Đáp số: 624kg gạo

Đề 3

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu giải đáp đúng

Câu 1. Kết quả của phép tính 540 – 40 là:

A. 400

B. 500

C. 600

D. 580

Câu 2. Chu vi hình vuông có cạnh 5 centimet là:

A. 20 centimet

B. 5 centimet

C. 15 centimet

D. 10 centimet

Câu 3. Bao gạo 45 kg cân nặng gấp số lần bao gạo 5kg là:

A. 6 lần

B. 7 lần

C. 8 lần

D. 9 lần

Câu 4. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

A. 5 giờ kém 20 phút

B. 9 giờ 25 phút

C. 8 giờ 25 phút

D. 5 giờ kém 15 phút

Câu 5. 30 + 60 : 6 = … Kết quả của phép tính là:

A. 15   

B. 90    

C. 65    

D. 40

Câu 6. ( 1,0 điểm) Hình bên có số góc vuông là:

A. 1    

B. 2   

C. 3   

D. 4

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. ( 1,0 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 138 + 645 b. 932 – 178

c. 203 x 4 d. 684 : 6

Câu 2. (3,0 điểm) Nhà bác Tư dự kiến trồng 45 cây dừa, tính ra còn 1/9 số cây dừa chưa trồng. Hỏi bác Tư đã trồng bao lăm cây dừa?

Câu 3. (2,0 điểm) Lớp 3A có 45 học trò, cần phân thành các nhóm, mỗi nhóm có ko quá 7 học trò. Hỏi có ít ra bao lăm nhóm?

ĐÁP ÁN

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

A

D

C

D

B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Câu 2. (3,0 điểm)

Số cây dừa chưa trồng là

   45 : 9 = 5 (cây)

Bác Tư đã trồng số cây dừa là

   45 – 5 = 40 (cây)

Đáp số: 40 cây dừa

Câu 3. (2,0 điểm)

Ta có: 45 : 7 = 6 dư 3

Số nhóm có đủ 7 học trò là 6 nhóm, còn 3 học trò nữa thì thêm 1 nhóm.

Vậy lớp 3A có thể phân thành ít ra số nhóm là

   6 + 1 = 7 (nhóm)

Đáp số: 7 nhóm

Đề 4

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu giải đáp đúng

Câu 1. Số nào to nhất trong các số sau:

A. 295

B. 592

C. 925

D. 952

Câu 2. Số liền sau của 489 là:

A. 480

B. 488

C. 490

D. 500

Câu 3. Có bao lăm góc ko vuông?

A. 4    

B. 5    

C. 6   

D. 7

Câu 4. 5hm + 7 m có kết quả là:

A. 57 m

B. 57 centimet

C. 507 m

D. 507 centimet

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a. Phép chia cho 7 có số dư to nhất là 7.

b. Tháng 2 1 5 có 4 tuần và 1 ngày. Tháng 2 5 đấy có 29 ngày.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Bài 1 (2đ): Đặt tính rồi tính

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

Bài 2 (3đ): Shop gạo có 232kg gạo. Shop đã bán đi 1/4 số gạo đấy. Hỏi shop còn bao lăm ki-lô-gam gạo?

Bài 3 (2đ): Tìm 1 số biết rằng lấy số đấy nhân với số to nhất có 1 chữ số thì được 108

ĐÁP ÁN

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

D

C

B

C

S

Đ

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Câu 2. (3 điểm)

Shop đã bán số gạo là

   232 : 4 = 58 (kg)

Shop còn lại số kg gạo là

   232 – 58 = 174 (kg)

Đáp số: 174 kg

Câu 3. (2 điểm)

Số to nhất có 1 chữ số là: 9

Số cần tìm là

   108 : 9 = 12

Đáp số: 12

Trên đây là nội dung Bộ 4 đề thi HK1 môn Toán 3 có đáp án 5 2021-2022 Trường TH Trần Quang Khcửa ải​. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

Bộ đề thi HK1 môn Toán 3 có đáp án 5 2021-2022 Trường TH Kim Đồng

204

Bộ đề thi HK1 môn Toán 2 KNTT có đáp án 5 2021-2022 Trường TH Trần Hưng Đạo

311

Bộ đề thi HK1 môn Toán 1 KNTT có đáp án 5 2021-2022 Trường TH Nguyễn Nghiêm

179

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 5 5 2021-2022

535

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 4 5 2021-2022

526

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 3 5 2021-2022

694

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bộ #đề #thi #HK1 #môn #Toán #có #đáp #án #5 #Trường #Trần #Quang #Khcửa ải


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Bộ #đề #thi #HK1 #môn #Toán #có #đáp #án #5 #Trường #Trần #Quang #Khcửa ải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button