Bộ 5 đề KSCL đầu năm môn Tiếng Anh 10 năm 2021 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Dưới đây là nội dung tài liệu Bộ 5 đề KSCL đầu 5 môn Tiếng Anh 10 5 2021 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm giúp các em học trò lớp 10 có thêm tài liệu ôn tập đoàn luyện kỹ năng làm bài để sẵn sàng cho các kì thi sắp tới được Học Điện Tử Cơ Bản biên soạn và tổng hợp đầy đủ. Hi vọng tài liệu sẽ bổ ích với các em.

Chúc các em có kết quả học tập tốt!

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: TIẾNG ANH 10

(Thời gian làm bài: 45 phút, ngoại trừ thời kì phát đề)

1. Đề số 1

I. NGỮ ÂM: (1 điểm) Chọn từ nhưng mà phần phần gạch chân có cách phát âm khác với 3 từ còn lại:

1.

A. when

B. who

C. which

D. why

2.

A. chicken

B. chemistry

C. children

D. cheap

3.

A. great

B. seat

C. meat

D. peasant

4.

A. devided

B. suggested

C. looked

D. wanted

II. NGỮ PHÁP: (3 điểm)

A. Chọn đáp án thích thống nhất (A, B, C hoặc D) để xong xuôi các câu sau:

1. You should _________TV when leaving our room.

A. turn off

B. turning off

C. turn on

D. turning on

2. He doesn’t like coffee, _______?

A. does he

B. isn’t he

C. doesn’t he

D. is he

3. He doesn’t have _________ money phệ buy a new bike.

A. a

B. many

C. much

D. a lot

4. I haven’t phoned him ______ I left school.

A. since

B. for

C. in

D. at

5. Jone didn’t pass his final exam ____________ he didn’t study hard.

A. so

B. however

C. because

D. therefore

6. The girl _________ you wanted phệ meet last week is a singer.

A. which

B. whom

C. who

D. whose

B. Cho dạng đúng của động từ trong ngoắc để xong xuôi các câu sau:

1. Her sister (be) ________ a nurse. she (work) ________ in a hospital in Hoang Hoa every day.

2. I saw an accident when I (go) __________________ phệ school yesterday.

3. He suggests (watch) _____________ a cartoon film.

4. Why __________ you (not come) ______________ phệ class last Friday?

5. If she knew his phone number, she (call) ________________ him.

III. TỪ VỰNG: (1 điểm)

Chọn từ đúng trong ngoắc điền vào chỗ trống để xong xuôi các câu sau:

1. You must drive ___________________. (careful / carefully)

4. It’s a very _________________ book. (interesting / interested)

2. Tokyo is one of the _______________ cities in the world. (biggest / bigger)

4. __________, he got lost the way home . (unlucky / unluckily)

IV. ĐỌC HIỂU: (2,5 điểm)

A. Điền vào chỗ trống được đánh số bằng 1 từ phù hợp trong hộp để xong xuôi đoạn văn sau:

then               where                  do                  cheaper              bags

Nowadays lots of people drive phệ large supermarket phệ (1)_______________ their shopping. These supermarkets have car-parks, so you can buy several (2)________________ of shopping. You can fill your trolley, and (3)_________________ put it phệ your car. Some people prefer phệ go phệ local shops. These small shops are usually (4)_________________ than supermarkets. Some towns have an open air market in the center, (5)____________ you can buy fruit and vegetables, but you have phệ carry your shopping home.

B. Đọc kỹ đoạn văn và giải đáp các câu hỏi sau:

Have you ever visited London, one of the most famous cities in the world? London is divided into three parts, The City, the West End and the East End. The City is Britain’s commercial and banking center. The West End is the part where rich people live. The East End is the part where poor people live.

Lenin visited London before the Great October Socialist Revolution. He often came phệ work at the British museum. He gathered material for his works. Lenin studied the life of the British workers and British labour movement. He attended meetings and gatherings. He spent much time in learning English in order phệ master it. Lenin liked phệ walk around the city phệ learn more about the British capital. He called London the city of striking contrasts.

1. How many parts is London divided into?

……………………………………………………………….

2. Where do the rich people live?

………………………………………………………………

3. Where do the poor people live?

………………………………………………………………

4. When did Lenin visit London?

………………………………………………………………

5. What did he spend time doing?

………………………………………………………………

V. VIẾT: (2.5 điểm)

A. Viết lại các câu sau bằng từ gợi ý sao cho nghĩa của câu ko chỉnh sửa:

1. They have finished the house since last week.

→The house ………………………………………………………………

2. Let’s go camping next week.

→He suggested ………………………………………………………………

3. He must prepare his lessons before going phệ school.

His lessons ………………………………………………………………

4. I can’t send her a postcard because I don’t know her address.

→ If I ………………………………………………………………

5. Lien asked Hoa “Do you have a computer?”

→Lien asked Hoa……………………………………………………………

B. Hoàn thành các câu sau bằng các từ gợi ý:

1. How long/ it/ take / you/ go / the school / every day?

…………………………………………………………..

2. It / be/ difficult/ learn / English / well /.

_…………………………………………………………..

C. Bố trí từ, cụm từ thành câu cảnh ngộ dùng từ gợi ý:

1. summer / is/ of/ Nam/ fond/ going fishing/ in /.

…………………………………………………………..

2. students/ in/ How/ our / are/ many/ class/ there/?

…………………………………………………………..

3. England/ been/ the/ this/ phệ/ first/ have/ is/ I/ time.

…………………………………………………………..

ĐÁP ÁN

I. NGỮ ÂM: (1 điểm) Chọn từ nhưng mà phần phần gạch chân có cách phát âm khác với 3 từ còn lại:

1. B

2. B

3. A

4. C

II. NGỮ PHÁP: (3 điểm)

A. Chọn đáp án thích thống nhất (A, B, C hoặc D) để xong xuôi các câu sau:

1. A

2. A

3. C

4. A

5. C

6. B

B. Cho dạng đúng của động từ trong ngoắc để xong xuôi các câu sau:

1. is, works

2. was going

3. watching

4. didn’t _______ come / did ____ not come

5. would call

III. TỪ VỰNG: (1 điểm)

Chọn từ đúng trong ngoắc điền vào chỗ trống để xong xuôi các câu sau:

1. carefully

2. interesting

3. biggest

4. unluckily

IV. ĐỌC HIỂU: (2,5 điểm)

A. Điền vào chỗ trống được đánh số bằng 1 từ phù hợp trong hộp để xong xuôi đoạn văn sau:

1.do

2. bags

3. then

4. cheaper

5. where

B. Đọc kỹ đoạn văn và giải đáp các câu hỏi sau:

1. London is divided into three parts

2. They / The rich people live in the West End.

3. They / The poor people live in the East End.

4. Lenin / He visited London before the Great October Socialist Revolution.

5. He spent (much) time in learning English in order phệ master it.

V. VIẾT: (2.5 điểm)

A. Viết lại các câu sau bằng từ gợi ý sao cho nghĩa của câu ko chỉnh sửa:

1. The house has been finished since last week.

2. He suggested going camping next week.

3. His lessons must be prepared before going phệ school.

4. If I knew her address, I would send her a postcard.

5. Lien asked Hoa if she had a computer.

B. Hoàn thành các câu sau bằng các từ gợi ý:

1. How long does it take you phệ go phệ school every day?

2. It is difficult phệ learn English well .

C. Bố trí từ, cụm từ thành câu cảnh ngộ dùng từ gợi ý:

1. Nam is fond of going fishing in summer.

2. How many students are there in our class?

3. This is the first time I have been phệ England.

2. Đề số 2

I. NGỮ ÂM: (1 điểm) Chọn từ nhưng mà phần phần gạch chân có cách phát âm khác với 3 từ còn lại:

1. A. where B. who C. what D. why

2. A. cheap B. character C. children D. church

3. A. humor B. hug C. plumber D. erupt

4. A. looked B. missed C. watched D. wanted

II. NGỮ PHÁP: (3 điểm)

A. Chọn đáp án thích thống nhất (A, B, C hoặc D) để xong xuôi các câu sau:

1. We should _________all the electric appliances when leaving our room.

A. turn of B. turning of C. turn on D. turning on

2. You don’t like tea, _______?

A. do you B. isn’t it C. don’t you D. are you

3. He can’t go phệ see his friends. He hasn’t got _____ time.

A. a B. many C. much D. a lot

4. I haven’t heard from you ______ a long time.

A. since B. for C. in D. at

5. Bod failed his physics test. _________, he has phệ do the test again.

A. So B. However C. Because D. Therefore

6. The man _________ helped us last week is a doctor.

A. which B. whom C. who D. whose

B. Cho dạng đúng của động từ trong ngoắc để xong xuôi các câu sau:

1. My father (be) _____________ a doctor. He (work) _____________ in a hospital in Thanh Hoa City

every day. 2. He had a bad fall while he (repair) ________________ his roof. 3. I suggest (have) _____________ a separate wastabasket for westepaper. 4. Why __________ Huy (not want) ______________ phệ play soccer last Sunday?

5. If I had enough money, I (buy) _____________ that hat. III. TỪ VỰNG: (1 điểm)

Chọn từ đúng trong ngoắc điền vào chỗ trống để xong xuôi các câu sau:

1. You must be ___________________ when you open that door. (careful / carefully)

4. He is _________________ in playing soccer. (interesting / interested)

2. It was one of the most ____________________earthquake in Japan. (dangerous / dangerously)

4. __________________, people eat sticky rice cakes at Tet. (traditional / tradidionally)

IV. ĐỌC HIỂU: (2,5 điểm)

A. Điền vào chỗ trống được đánh số bằng 1 từ phù hợp trong hộp để xong xuôi đoạn văn sau:

with forecast that experiences temperatures

Hoa’s grandma likes watching the weather (1) _____________ on TV. The weather in Ha Noi is often mild. The (2) ______________ in Ha Noi are often between 26°C and 30°C. However, they are much lower between December and February. Ho Chi Minh City often (3) ______________ higher temperatures than those of Ha Noi and Hue. Thunderstorms, (4) _____________ lightings and heavy rains, often take place along the south-central coast. The Cuu Long Delta experiences sunny weather almost all the year around. However, in this area, there are sometimes heavy rains and floods (5) ______________ cause a lot of damage phệ the crops. B. Đọc kỹ đoạn văn và giải đáp các câu hỏi sau: Thank you for calling the North London Arts Cinema. It opens 7 days a week, showing a variety of British and foreign films. Next week we still show an Italian film called “Midnight Meeting”. It is set in the 1950s. You can see that film from Monday phệ Thursday. It will be on twice a day in the evenings. That is 6.45 and 9.15. The film lasts for two hours and fifteen minutes. Tickets are $4, but there is a special student ticket at $2.80 for all our midweek films. Please bring student cards if you want the cheaper ticket. The nearest car park phệ the cinema is in Victory Street. It’s just five-minute walk from the cinema. Thank you for calling the North London Arts Cinema. If you require further information, phone during office hours – 9 am phệ 4.30 pm, Monday phệ Friday. * Questions

1. How many days a week does the North London Arts Cinema open?

_______________________________

2. What is the title of the film next week?

____________________________________________

3. How long does the film last?

__________________________________________________

4. What do studenst have phệ do if they want the cheaper ticket?

________________________________________________

5. How far is it from the nearest car park phệ the cinema?

___________________________________

V. VIẾT: (2.5 điểm)

A. Viết lại các câu sau bằng từ gợi ý sao cho nghĩa của câu ko chỉnh sửa:

1. He has decorated and cleaned his house for over a week.

His house _______________________________.

2. Let’s go camping next week.

Why don’t _________________________________?

3. You must do this exercise carefully.

This exercise _______________________________________.

4. She can’t buy a new bike because she doesn’t have enough money.

If she ______________________________________.

5. Jane asked Mary “Do you like this computer?”

Jane asked Mary _______________________________________.

B. Hoàn thành các câu sau bằng các từ gợi ý:

1. How far/ it/ your house/ the school? _______________________________________________________________

2. It / be/ necessary/ practice English / every day /. _______________________________________________

C. Bố trí từ, cụm từ thành câu cảnh ngộ dùng từ gợi ý:

1. very/ is/ in/ stamps/ Hoa/ interested/ collecting. _______________________________________________________________

2. people/ in/ How/ your/ are/ many/ family/ there/? _______________________________________________________________

3. worn/ He/ same/ the/ has/ here/ he/ old/ moved/ since/ coat. HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐÁP ÁN

I. NGỮ ÂM: (1 điểm) Chọn từ nhưng mà phần phần gạch chân có cách phát âm khác với 3 từ còn lại:

1. B 2. B 3. A 4. D

II. NGỮ PHÁP: (3 điểm)

A. Chọn đáp án thích thống nhất (A, B, C hoặc D) để xong xuôi các câu sau:

1. A 2. A 3. C 4. B 5. D

B. Cho dạng đúng của động từ trong ngoắc để xong xuôi các câu sau:

1. is, works

2. was repairing

3. having

4. didn’t _______ want / did ____ not want

5. would buy

III. TỪ VỰNG: (1 điểm)

Chọn từ đúng trong ngoắc điền vào chỗ trống để xong xuôi các câu sau:

1. careful 2. interested 3. dangerous 4. traditionally

IV. ĐỌC HIỂU: (2,5 điểm)

A. Điền vào chỗ trống được đánh số bằng 1 từ phù hợp trong hộp để xong xuôi đoạn văn sau:

1. forecast 2. temperatures 3. experiences 4. with 5. that

B. Đọc kỹ đoạn văn và giải đáp các câu hỏi sau:

1. It opens 7 days a week.

2. (The title of the film is) Midnight Meeting.

3. The film lasts for two hours and fifteen minutes.

4. They bring student cards if they want the cheaper ticket.

5. It’s just five-minute walk (from the nearest car park phệ the cinema).

V. VIẾT: (2.5 điểm)

A. Viết lại các câu sau bằng từ gợi ý sao cho nghĩa của câu ko chỉnh sửa:

1. His house has been decorated and cleaned for over a week.

2. Why don’t we go camping next week?

3. This exercise must be done carefully.

 4. If she had enough money, she could / would buy a new bike.

5. Jane asked Mary if she liked that computer.

B. Hoàn thành các câu sau bằng các từ gợi ý:

1. How far is it from your house phệ the school?

2. It is necessary phệ practice English every day.

C. Bố trí từ, cụm từ thành câu cảnh ngộ dùng từ gợi ý:

1. Hoa is very interested in colecting stamps. 2. How many people are there in your family?

3. He has worn the same old coat since he moved here.

3. Đề số 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet phệ indicate the word whose underlined part is pronounced dif erently from that of the rest in each of the following questions.

Question 01. A. invited B. booked C. attended D. decided

Question 02. A. sugarB. simple C. subject D. separate

II. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet phệ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 03. Florida has become the twenty-seventh state in the United States on March 3, 1845.

A. twenty-seventh B. has become C. in D. the

Question 04. It is impossible phệ believe that somebody actually admire that man.

A. It is B. that C. admire D. phệ believe

III. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet phệ indicate the

correct answer phệ each of the following questions. The search for alternative sources of energy has led in various directions. Many communities are burning garbage and other biological waste products phệ produce electricity. Converting waste products phệ gases or oil is also an effective way phệ dispose of wastes. Experimental work is being done phệ derive synthetic fuels from coal, oil shale, and coal tars. But phệ date, that process has proven expensive. Other experiments are underway phệ harness power with giant windmills. Geothermal power, heat from the Earth, is also being tested. Some experts expect utility companies phệ revive hydroelectric power derived from streams and rivers. Fifty years ago hydro-electric power provided one-third of the electricity used in the United States, but today it supplies only 4 percent. The oceans are another potential source of energy. Scientists are studying ways phệ convert the energy of ocean currents, tides, and waves phệ electricity. Experiments are also underway phệ make use of temperature differences in ocean water phệ produce energy.

Question 05. Fifty years ago one-third of the electricity in the United States was provided by__________.

A. wind B. water C. oil D. water products

Question 06. According phệ the author, the impracticability of using coal, oil shale and coal tars as source

of energy is due to__________.

A. the scarcity of sources B. their being money consuming

C. the lack of technology D. their being time consuming

Question 07. Which is the best title for the passage?

A. The search for Alternative sources of Energy.

B. New discoveries in geothermal power.

C. Efficient ways of disposing of waste.

 D. The use of Water products for energy.

Question 08. Which of the following is not mentioned in the passage as an alternative source of energy?

A. Geothermal power B. Synthetic fuels C. Burning of garbage D. Electricity

Question 09. In the second paragraph, the phrase “synthetic fuels” could best be replaced by which of the following__________.

A. fast burning fuels B. low burning fuels

C. biological fuels D. artificial made fuels

IV. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet phệ indicate the word whose stress is placed dif erently from that of the others in each of the following questions.

 Question 10. A. compare B. perform C. happen D. advance

Question 11. A. edition B. wonderful C. website D. violent

V. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet phệ indicate the most suitable response phệ complete each of the following question.

Question 12. – Client: “Hello, may I speak phệ Mr. Black, please?” – Clerk: “____________.”

A. Hold on, please B. I think so C. I’d like phệ D. Goodbye

Question 13. – Celestine: “Let’s chat on line”. – Mike: “____________.”

A. Not at all B. Good idea C. Thank you D. Good luck

VI. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet phệ indicate the correct answer phệ each of the following questions.

 Question 14. The doctor__________ him phệ smoke a few cigarettes each day.

A. let B. stopped C. allowed D. make

Question 15. Mexico__________ of 31 states and a federal district.

A. made up B. make up C. is made up D. was making up

Question 16. Every year I love helping my dad put__________ the decorations around the house.

A. on B. off C. in D. up

Question 17. If I were you, I__________ his advice.

A. do not take B. will not take C. do not take D. would not take

Question 18. Florida__________ Georgia phệ the North.

A. is bordered B. boundaries C. borders D. frontiers

Question 19. People__________ outlook on life is optimistic are usually happy ones.

A. whose B. that C. which D. whom

Question 20. My family__________ go phệ Sam Son beach in summer when we lived in Thanh Hoa.

A. use B. used phệ C. are used phệ D. used

Question 21. Please move in__________ more people can get on the bus.

 A. even though B. or else C. so that D. when

Question 22. We visited Canada and__________ United States. A. 0 (no article) B. an C. a D. the

Question 23. __________ there have been many changes in our country, it still remains a developing one.

A. Because B. However C. Although D. Despite

Question 24. I’m supposed phệ be here__________?

A. am I B. are I C. aren’t I D. am not I

Question 25. We saw many beautiful birds__________ in the lake. A. when we are fishing B. fishing C. while fishing D. while fished VII. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet phệ indicate the correct word for each of the blanks. Television is (26)________ form of entertainment in the American household. People of (27)________ ages use this medium phệ entertain themselves for an average of four hours a day. Thus, television has had a tremendous influence (28)________ its viewers, especially children. Scientists now say that children can be negatively affected by constantly (29)________ television. This is due phệ the fact that they participate less in physical activities, spend (30)________ time reading and studying, and see a world of violence that can affect their own feelings of security.

Question 26. A. the more popular B. more popular C. the most popular D. most popular

Question 27. A. all B. each C. no D. every

Question 28. A. on B. of C. in D. from

Question 29. A. phệ watch B. being watched C. watching D. watch

Question 30. A. less B. more C. much D. few

B. PHẦN TỰ LUẬN

VIII. Put the words in brackets into the correct forms.

31. Although there are many__________ (CELEBRATE) throughout the year, Tet holiday is the most important one for Vietnamese people. 31. ………………….

32. The eruption of Mount Pinatubo is the world’s__________ (LARGE) volcanic one. 32. ………………….

33. Computers were a wonderful__________ (INVENT) at the time. 33. ………………….

34. Malaysia has__________ (TROPIC) climate.  34. ………………….

35. This singer is not very pretty but she sings very__________ (BEAUTIFUL). 35. ………………….

IX. Rewrite the sentence so that it has a similar meaning phệ the original one. 36. I haven’t gone phệ the supermarket for three weeks.

 The last time …………………………………………………………………………………………

37. It took Mary two hours phệ travel phệ the countryside last week.

Mary spent ……………………………………………………………………………………………

38. Alcohol is bad for us, so are cigarettes. 

Both ……………………………………………………………………………………

39. Staying at home is better than going out in this wet weather.

I’d rather ………………………………………………………………………………………………

40. Ha is the shortest girl in my class.

No girl ………… ………………………………………………………………

4. Đề số 4

I. Choose the best answers (2ms)

1) She hasn’t finished the letter ……. a. already b. just c. yet d. never

2) It’s too cold outside . Would you mind ……. the window ?

a. phệ close b. close c. closed d.closing

3) I am happy ……. all the exams

a. passing b. phệ pass c. pass d. passed

4) We ……… dinner when the phone rang

a. were having b. are having c. had d. have had

5) Color television …….. by John Logie Braicl in 1928

a. invented b.was inventing c. was invented d. has invented

6) The bike ……… in Japan is US $ 100

a. making b. made c. is making d. phệ make

7 ) I often play soccer ……….Sunday afternoon. a. in b. at c. on d. after

8) I ‘ ve known her ……. two years

a. for b. since c. with d in

II. Supply the correct form or tense of the verbs in the brackets( 2ms )

1) She asked me if I (can )………………………………lend her some money.

2) You (see ) ………………………………………. the film “ Titanic” yet ?

3) Your report should ( write )………………………….in English.

4) Would you like (come )……………………………phệ dinner on Friday ?

5) We were hungry , so I suggested ( have )…………………..dinner early.

6) What you ( do )………………………………….at twelve o’clock yesterday ?

7) This house is quite old . It ( build )………………over 100 years ago.

8) I ( live )……………………………………..in this house since 1990.

III. Do as directed (2ms)

1) Lewis Waterman invented the fountain pen

– The fountain pen…………………………………………………………………………

2) She said : “ I will answer the phone. “

– She said………………………………………………………………………………….

3) I will repair your bicycle tomorrow afternoon.

– Your bicycle…………………………………………………………………………….

4) Nien asked Hoa :“ Do you have many new friends ?”

– Nien asked Hoa …………………………………………………………………………

IV. Make questions for the underlined words or phrases (1m )

1) Alexander Graham Bell invented the telephone………………………………………………….

2) They bought new books yesterday .…………………………………………………………….

V. Use these keys words phệ write meaningful sentences ( 1m )

1) It / not easy / answer / these questions .…………………………………………………………..

2) We / not go / school / Sundays .……………………………………………………..

VI. Read the passage carefully and answer the questions ( 2ms )

Hanoi is a really interesting city. There are many things that a tourist can do there . There are several museums which tourists can visit . The History museum is on Pham Ngu Lao street and the War museum is on Dien Bien Phu street. Tourists can see stories about Viet nam ‘ s past in both museums. The War museum is full of old weapons and tourists can take photos of them .

a) What is Hanoi like ? ……………………………………………………

b) Are there many museums in Hanoi ?………………………………………………………

c) Where can tourists see stories about Vietnam ‘s past?……………………………………………..

d) What can they see in the War museum ?………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. 2ms ( 0,25m / a sentence )

1. c 3. b 5. c 7. c

2. d 4.a 6. b 8. a

II. 2ms ( 0,25m / a verb )

1. could 5. having

2. Have you seen…? 6. were …..doing. 3. be written 7. was built

4. phệ come 8. have lived

III. 2ms ( 0,5m / a sentence )

1.The fountain pen was invented by Lewis Waterman

2.She said she would answer the phone.

3.Your bicycle will be repaired tomorrow afternoon.

4. Nien asked Hoa if she had many new friends.

IV. 1m ( 0,5m / a sentence )

1. Who invented the telephone ?

2. When did they buy new books ?

V. 1m ( 0,5m / a sentence )

1. It is not easy phệ answer these questions.

2. We do not go phệ school on Sundays.

VI. 2ms ( 0,5m / a sentence )

1. It is a really interesting city

2. Yes , there are.

3. They can see stories about Vietnam‘s past in the History museum and the War museum.

4. They can see a lot of old weapons

5. Đề số 5

I. Supply the correct form or tense of the verbs in the brackets( 2.5ms )

  1) I ( live )……………………………………..in this house since 1990

  2) Would you like (come )……………………………phệ dinner on Friday ?

  3) We were hungry , so I suggested ( have )…………………..dinner early.

  4) Your report should ( write )………………………….in English.

  5) .……..you (see ) ………………………………………. the film “ Titanic” yet ?

II. Read the passage carefully and answer the questions ( 2ms )

      Hanoi is a really interesting city. There are many things that a tourist can do there . There are several museums which tourists can visit . The History museum is on Pham Ngu Lao street and the War museum is on Dien Bien Phu street. Tourists can see stories about Viet nam’ s past in both museums. The War museum is full of old weapons and tourists can take photos of them .

1) What is Hanoi like ?

……………………………………………………………..

2) Are there many museums in Hanoi ?

………………………………………………………….

3) Where can tourists see stories about Vietnam’s past ?

……………………………………………………………………….

4) What can they see in the War museum ?

………………………………………………………………..

III.Choose the best answers (2ms)

  1) Water…………………………most of the Earth ‘s surface.

   a.  covers                                 b. cover                c. covered                d. have covered

  2) I’ve known her ……. two years

 a. for                                           b. since                c. with                       d. in

  3) I am happy ……. all the exams

  a. passing                                 b. phệ pass               c. pass                      d. passed

  4) I often play soccer ……….Sunday afternoon.

 a. in                                           b. at                      c. on                         d. after

  5) I am bad at speaking English.I wish I …………..English fluently.

a. can speak                             b. speak                 c. am speaking            d. spoke

  6)   It’s too cold outside . Would you mind ……. the window ?

 a. phệ close                                 b. close                  c. closed                  d.closing

  7) She hasn’t finished the letter …….

a. already                                  b. just                    c. yet                         d. never

  8) We ……… dinner when the phone rang

 a. were having                          b. are having        c. had                       d. have had

IV. Make questions for the underlined words or phrases ( 1.5ms )

  1) Alexander Graham Bell invented the telephone

…………………………………………………………….  

  2) They bought new books yesterday

………………………………………………………

  3) I went phệ Long Quang secondary school.

…………………………………………………………..

V. Write the following sentences into negative and interrogative forms: ( 2ms )

1) She has been phệ Hanoi.

2) Lan likes eating ice-cream.

3)  The children stayed up late last night.

4) The teacher will come phệ the meeting soon.

THE END

ĐÁP ÁN

I. 2.5ms ( 0, 5m / a verb )

1. have lived             2.  phệ come  3.  having    4.  be written     5. Have you seen

II. 2ms ( 0,5m / a sentence )

    1. It is a really interesting city

    2. Yes, there are.

    3. They can see stories about Vietnam‘s past in the History museum and the War museum.

    4. They can see a lot of old weapons.

III. 2ms (0,25m / a sentence )

1. a

2. a

3. b

4. c

5. d

6. d

7. c

8. a

IV. 1.5ms ( 0,5m / a sentence )

  1. Who invented the telephone?

  2. When did they buy new books?

  3. What secondary school did you go phệ?

V. 2ms (0.25m / a correct form)

1. She hasn’t been phệ Hanoi.   Has she been phệ Hanoi?

2. Lan doesn’t like eating ice-cream. Does Lan like eating ice – cream ?

3. The children didn’t stay up late last night. Did the children stay up late last night ?

4. The teacher will not come phệ the meeting soon. Will the teacher come phệ the meeting soon?

Trên đây là nội dung Bộ 5 đề KSCL đầu 5 môn Tiếng Anh 10 5 2021 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu dụng khác các em chọn tác dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Mời các em tham khảo các tài liệu có liên can:

  • Bộ 5 đề KSCL đầu 5 môn Tiếng Anh 10 5 2021 Trường THPT Nguyễn Trãi

Chúc các em học tập tốt!

.


Thông tin thêm về Bộ 5 đề KSCL đầu năm môn Tiếng Anh 10 năm 2021 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Dưới đây là nội dung tài liệu Bộ 5 đề KSCL đầu 5 môn Tiếng Anh 10 5 2021 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm giúp các em học trò lớp 10 có thêm tài liệu ôn tập đoàn luyện kỹ năng làm bài để sẵn sàng cho các kì thi sắp tới được Học Điện Tử Cơ Bản biên soạn và tổng hợp đầy đủ. Hi vọng tài liệu sẽ bổ ích với các em.

Chúc các em có kết quả học tập tốt!

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: TIẾNG ANH 10

(Thời gian làm bài: 45 phút, ngoại trừ thời kì phát đề)

1. Đề số 1

I. NGỮ ÂM: (1 điểm) Chọn từ nhưng mà phần phần gạch chân có cách phát âm khác với 3 từ còn lại:

1.

A. when

B. who

C. which

D. why

2.

A. chicken

B. chemistry

C. children

D. cheap

3.

A. great

B. seat

C. meat

D. peasant

4.

A. devided

B. suggested

C. looked

D. wanted

II. NGỮ PHÁP: (3 điểm)

A. Chọn đáp án thích thống nhất (A, B, C hoặc D) để xong xuôi các câu sau:

1. You should _________TV when leaving our room.

A. turn off

B. turning off

C. turn on

D. turning on

2. He doesn’t like coffee, _______?

A. does he

B. isn’t he

C. doesn’t he

D. is he

3. He doesn’t have _________ money phệ buy a new bike.

A. a

B. many

C. much

D. a lot

4. I haven’t phoned him ______ I left school.

A. since

B. for

C. in

D. at

5. Jone didn’t pass his final exam ____________ he didn’t study hard.

A. so

B. however

C. because

D. therefore

6. The girl _________ you wanted phệ meet last week is a singer.

A. which

B. whom

C. who

D. whose

B. Cho dạng đúng của động từ trong ngoắc để xong xuôi các câu sau:

1. Her sister (be) ________ a nurse. she (work) ________ in a hospital in Hoang Hoa every day.

2. I saw an accident when I (go) __________________ phệ school yesterday.

3. He suggests (watch) _____________ a cartoon film.

4. Why __________ you (not come) ______________ phệ class last Friday?

5. If she knew his phone number, she (call) ________________ him.

III. TỪ VỰNG: (1 điểm)

Chọn từ đúng trong ngoắc điền vào chỗ trống để xong xuôi các câu sau:

1. You must drive ___________________. (careful / carefully)

4. It’s a very _________________ book. (interesting / interested)

2. Tokyo is one of the _______________ cities in the world. (biggest / bigger)

4. __________, he got lost the way home . (unlucky / unluckily)

IV. ĐỌC HIỂU: (2,5 điểm)

A. Điền vào chỗ trống được đánh số bằng 1 từ phù hợp trong hộp để xong xuôi đoạn văn sau:

then               where                  do                  cheaper              bags

Nowadays lots of people drive phệ large supermarket phệ (1)_______________ their shopping. These supermarkets have car-parks, so you can buy several (2)________________ of shopping. You can fill your trolley, and (3)_________________ put it phệ your car. Some people prefer phệ go phệ local shops. These small shops are usually (4)_________________ than supermarkets. Some towns have an open air market in the center, (5)____________ you can buy fruit and vegetables, but you have phệ carry your shopping home.

B. Đọc kỹ đoạn văn và giải đáp các câu hỏi sau:

Have you ever visited London, one of the most famous cities in the world? London is divided into three parts, The City, the West End and the East End. The City is Britain’s commercial and banking center. The West End is the part where rich people live. The East End is the part where poor people live.

Lenin visited London before the Great October Socialist Revolution. He often came phệ work at the British museum. He gathered material for his works. Lenin studied the life of the British workers and British labour movement. He attended meetings and gatherings. He spent much time in learning English in order phệ master it. Lenin liked phệ walk around the city phệ learn more about the British capital. He called London the city of striking contrasts.

1. How many parts is London divided into?

……………………………………………………………….

2. Where do the rich people live?

………………………………………………………………

3. Where do the poor people live?

………………………………………………………………

4. When did Lenin visit London?

………………………………………………………………

5. What did he spend time doing?

………………………………………………………………

V. VIẾT: (2.5 điểm)

A. Viết lại các câu sau bằng từ gợi ý sao cho nghĩa của câu ko chỉnh sửa:

1. They have finished the house since last week.

→The house ………………………………………………………………

2. Let’s go camping next week.

→He suggested ………………………………………………………………

3. He must prepare his lessons before going phệ school.

His lessons ………………………………………………………………

4. I can’t send her a postcard because I don’t know her address.

→ If I ………………………………………………………………

5. Lien asked Hoa “Do you have a computer?”

→Lien asked Hoa……………………………………………………………

B. Hoàn thành các câu sau bằng các từ gợi ý:

1. How long/ it/ take / you/ go / the school / every day?

…………………………………………………………..

2. It / be/ difficult/ learn / English / well /.

_…………………………………………………………..

C. Bố trí từ, cụm từ thành câu cảnh ngộ dùng từ gợi ý:

1. summer / is/ of/ Nam/ fond/ going fishing/ in /.

…………………………………………………………..

2. students/ in/ How/ our / are/ many/ class/ there/?

…………………………………………………………..

3. England/ been/ the/ this/ phệ/ first/ have/ is/ I/ time.

…………………………………………………………..

ĐÁP ÁN

I. NGỮ ÂM: (1 điểm) Chọn từ nhưng mà phần phần gạch chân có cách phát âm khác với 3 từ còn lại:

1. B

2. B

3. A

4. C

II. NGỮ PHÁP: (3 điểm)

A. Chọn đáp án thích thống nhất (A, B, C hoặc D) để xong xuôi các câu sau:

1. A

2. A

3. C

4. A

5. C

6. B

B. Cho dạng đúng của động từ trong ngoắc để xong xuôi các câu sau:

1. is, works

2. was going

3. watching

4. didn’t _______ come / did ____ not come

5. would call

III. TỪ VỰNG: (1 điểm)

Chọn từ đúng trong ngoắc điền vào chỗ trống để xong xuôi các câu sau:

1. carefully

2. interesting

3. biggest

4. unluckily

IV. ĐỌC HIỂU: (2,5 điểm)

A. Điền vào chỗ trống được đánh số bằng 1 từ phù hợp trong hộp để xong xuôi đoạn văn sau:

1.do

2. bags

3. then

4. cheaper

5. where

B. Đọc kỹ đoạn văn và giải đáp các câu hỏi sau:

1. London is divided into three parts

2. They / The rich people live in the West End.

3. They / The poor people live in the East End.

4. Lenin / He visited London before the Great October Socialist Revolution.

5. He spent (much) time in learning English in order phệ master it.

V. VIẾT: (2.5 điểm)

A. Viết lại các câu sau bằng từ gợi ý sao cho nghĩa của câu ko chỉnh sửa:

1. The house has been finished since last week.

2. He suggested going camping next week.

3. His lessons must be prepared before going phệ school.

4. If I knew her address, I would send her a postcard.

5. Lien asked Hoa if she had a computer.

B. Hoàn thành các câu sau bằng các từ gợi ý:

1. How long does it take you phệ go phệ school every day?

2. It is difficult phệ learn English well .

C. Bố trí từ, cụm từ thành câu cảnh ngộ dùng từ gợi ý:

1. Nam is fond of going fishing in summer.

2. How many students are there in our class?

3. This is the first time I have been phệ England.

2. Đề số 2

I. NGỮ ÂM: (1 điểm) Chọn từ nhưng mà phần phần gạch chân có cách phát âm khác với 3 từ còn lại:

1. A. where B. who C. what D. why

2. A. cheap B. character C. children D. church

3. A. humor B. hug C. plumber D. erupt

4. A. looked B. missed C. watched D. wanted

II. NGỮ PHÁP: (3 điểm)

A. Chọn đáp án thích thống nhất (A, B, C hoặc D) để xong xuôi các câu sau:

1. We should _________all the electric appliances when leaving our room.

A. turn of B. turning of C. turn on D. turning on

2. You don’t like tea, _______?

A. do you B. isn’t it C. don’t you D. are you

3. He can’t go phệ see his friends. He hasn’t got _____ time.

A. a B. many C. much D. a lot

4. I haven’t heard from you ______ a long time.

A. since B. for C. in D. at

5. Bod failed his physics test. _________, he has phệ do the test again.

A. So B. However C. Because D. Therefore

6. The man _________ helped us last week is a doctor.

A. which B. whom C. who D. whose

B. Cho dạng đúng của động từ trong ngoắc để xong xuôi các câu sau:

1. My father (be) _____________ a doctor. He (work) _____________ in a hospital in Thanh Hoa City

every day. 2. He had a bad fall while he (repair) ________________ his roof. 3. I suggest (have) _____________ a separate wastabasket for westepaper. 4. Why __________ Huy (not want) ______________ phệ play soccer last Sunday?

5. If I had enough money, I (buy) _____________ that hat. III. TỪ VỰNG: (1 điểm)

Chọn từ đúng trong ngoắc điền vào chỗ trống để xong xuôi các câu sau:

1. You must be ___________________ when you open that door. (careful / carefully)

4. He is _________________ in playing soccer. (interesting / interested)

2. It was one of the most ____________________earthquake in Japan. (dangerous / dangerously)

4. __________________, people eat sticky rice cakes at Tet. (traditional / tradidionally)

IV. ĐỌC HIỂU: (2,5 điểm)

A. Điền vào chỗ trống được đánh số bằng 1 từ phù hợp trong hộp để xong xuôi đoạn văn sau:

with forecast that experiences temperatures

Hoa’s grandma likes watching the weather (1) _____________ on TV. The weather in Ha Noi is often mild. The (2) ______________ in Ha Noi are often between 26°C and 30°C. However, they are much lower between December and February. Ho Chi Minh City often (3) ______________ higher temperatures than those of Ha Noi and Hue. Thunderstorms, (4) _____________ lightings and heavy rains, often take place along the south-central coast. The Cuu Long Delta experiences sunny weather almost all the year around. However, in this area, there are sometimes heavy rains and floods (5) ______________ cause a lot of damage phệ the crops. B. Đọc kỹ đoạn văn và giải đáp các câu hỏi sau: Thank you for calling the North London Arts Cinema. It opens 7 days a week, showing a variety of British and foreign films. Next week we still show an Italian film called “Midnight Meeting”. It is set in the 1950s. You can see that film from Monday phệ Thursday. It will be on twice a day in the evenings. That is 6.45 and 9.15. The film lasts for two hours and fifteen minutes. Tickets are $4, but there is a special student ticket at $2.80 for all our midweek films. Please bring student cards if you want the cheaper ticket. The nearest car park phệ the cinema is in Victory Street. It’s just five-minute walk from the cinema. Thank you for calling the North London Arts Cinema. If you require further information, phone during office hours – 9 am phệ 4.30 pm, Monday phệ Friday. * Questions

1. How many days a week does the North London Arts Cinema open?

_______________________________

2. What is the title of the film next week?

____________________________________________

3. How long does the film last?

__________________________________________________

4. What do studenst have phệ do if they want the cheaper ticket?

________________________________________________

5. How far is it from the nearest car park phệ the cinema?

___________________________________

V. VIẾT: (2.5 điểm)

A. Viết lại các câu sau bằng từ gợi ý sao cho nghĩa của câu ko chỉnh sửa:

1. He has decorated and cleaned his house for over a week.

His house _______________________________.

2. Let’s go camping next week.

Why don’t _________________________________?

3. You must do this exercise carefully.

This exercise _______________________________________.

4. She can’t buy a new bike because she doesn’t have enough money.

If she ______________________________________.

5. Jane asked Mary “Do you like this computer?”

Jane asked Mary _______________________________________.

B. Hoàn thành các câu sau bằng các từ gợi ý:

1. How far/ it/ your house/ the school? _______________________________________________________________

2. It / be/ necessary/ practice English / every day /. _______________________________________________

C. Bố trí từ, cụm từ thành câu cảnh ngộ dùng từ gợi ý:

1. very/ is/ in/ stamps/ Hoa/ interested/ collecting. _______________________________________________________________

2. people/ in/ How/ your/ are/ many/ family/ there/? _______________________________________________________________

3. worn/ He/ same/ the/ has/ here/ he/ old/ moved/ since/ coat. HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐÁP ÁN

I. NGỮ ÂM: (1 điểm) Chọn từ nhưng mà phần phần gạch chân có cách phát âm khác với 3 từ còn lại:

1. B 2. B 3. A 4. D

II. NGỮ PHÁP: (3 điểm)

A. Chọn đáp án thích thống nhất (A, B, C hoặc D) để xong xuôi các câu sau:

1. A 2. A 3. C 4. B 5. D

B. Cho dạng đúng của động từ trong ngoắc để xong xuôi các câu sau:

1. is, works

2. was repairing

3. having

4. didn’t _______ want / did ____ not want

5. would buy

III. TỪ VỰNG: (1 điểm)

Chọn từ đúng trong ngoắc điền vào chỗ trống để xong xuôi các câu sau:

1. careful 2. interested 3. dangerous 4. traditionally

IV. ĐỌC HIỂU: (2,5 điểm)

A. Điền vào chỗ trống được đánh số bằng 1 từ phù hợp trong hộp để xong xuôi đoạn văn sau:

1. forecast 2. temperatures 3. experiences 4. with 5. that

B. Đọc kỹ đoạn văn và giải đáp các câu hỏi sau:

1. It opens 7 days a week.

2. (The title of the film is) Midnight Meeting.

3. The film lasts for two hours and fifteen minutes.

4. They bring student cards if they want the cheaper ticket.

5. It’s just five-minute walk (from the nearest car park phệ the cinema).

V. VIẾT: (2.5 điểm)

A. Viết lại các câu sau bằng từ gợi ý sao cho nghĩa của câu ko chỉnh sửa:

1. His house has been decorated and cleaned for over a week.

2. Why don’t we go camping next week?

3. This exercise must be done carefully.

 4. If she had enough money, she could / would buy a new bike.

5. Jane asked Mary if she liked that computer.

B. Hoàn thành các câu sau bằng các từ gợi ý:

1. How far is it from your house phệ the school?

2. It is necessary phệ practice English every day.

C. Bố trí từ, cụm từ thành câu cảnh ngộ dùng từ gợi ý:

1. Hoa is very interested in colecting stamps. 2. How many people are there in your family?

3. He has worn the same old coat since he moved here.

3. Đề số 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet phệ indicate the word whose underlined part is pronounced dif erently from that of the rest in each of the following questions.

Question 01. A. invited B. booked C. attended D. decided

Question 02. A. sugarB. simple C. subject D. separate

II. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet phệ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 03. Florida has become the twenty-seventh state in the United States on March 3, 1845.

A. twenty-seventh B. has become C. in D. the

Question 04. It is impossible phệ believe that somebody actually admire that man.

A. It is B. that C. admire D. phệ believe

III. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet phệ indicate the

correct answer phệ each of the following questions. The search for alternative sources of energy has led in various directions. Many communities are burning garbage and other biological waste products phệ produce electricity. Converting waste products phệ gases or oil is also an effective way phệ dispose of wastes. Experimental work is being done phệ derive synthetic fuels from coal, oil shale, and coal tars. But phệ date, that process has proven expensive. Other experiments are underway phệ harness power with giant windmills. Geothermal power, heat from the Earth, is also being tested. Some experts expect utility companies phệ revive hydroelectric power derived from streams and rivers. Fifty years ago hydro-electric power provided one-third of the electricity used in the United States, but today it supplies only 4 percent. The oceans are another potential source of energy. Scientists are studying ways phệ convert the energy of ocean currents, tides, and waves phệ electricity. Experiments are also underway phệ make use of temperature differences in ocean water phệ produce energy.

Question 05. Fifty years ago one-third of the electricity in the United States was provided by__________.

A. wind B. water C. oil D. water products

Question 06. According phệ the author, the impracticability of using coal, oil shale and coal tars as source

of energy is due to__________.

A. the scarcity of sources B. their being money consuming

C. the lack of technology D. their being time consuming

Question 07. Which is the best title for the passage?

A. The search for Alternative sources of Energy.

B. New discoveries in geothermal power.

C. Efficient ways of disposing of waste.

 D. The use of Water products for energy.

Question 08. Which of the following is not mentioned in the passage as an alternative source of energy?

A. Geothermal power B. Synthetic fuels C. Burning of garbage D. Electricity

Question 09. In the second paragraph, the phrase “synthetic fuels” could best be replaced by which of the following__________.

A. fast burning fuels B. low burning fuels

C. biological fuels D. artificial made fuels

IV. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet phệ indicate the word whose stress is placed dif erently from that of the others in each of the following questions.

 Question 10. A. compare B. perform C. happen D. advance

Question 11. A. edition B. wonderful C. website D. violent

V. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet phệ indicate the most suitable response phệ complete each of the following question.

Question 12. – Client: “Hello, may I speak phệ Mr. Black, please?” – Clerk: “____________.”

A. Hold on, please B. I think so C. I’d like phệ D. Goodbye

Question 13. – Celestine: “Let’s chat on line”. – Mike: “____________.”

A. Not at all B. Good idea C. Thank you D. Good luck

VI. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet phệ indicate the correct answer phệ each of the following questions.

 Question 14. The doctor__________ him phệ smoke a few cigarettes each day.

A. let B. stopped C. allowed D. make

Question 15. Mexico__________ of 31 states and a federal district.

A. made up B. make up C. is made up D. was making up

Question 16. Every year I love helping my dad put__________ the decorations around the house.

A. on B. off C. in D. up

Question 17. If I were you, I__________ his advice.

A. do not take B. will not take C. do not take D. would not take

Question 18. Florida__________ Georgia phệ the North.

A. is bordered B. boundaries C. borders D. frontiers

Question 19. People__________ outlook on life is optimistic are usually happy ones.

A. whose B. that C. which D. whom

Question 20. My family__________ go phệ Sam Son beach in summer when we lived in Thanh Hoa.

A. use B. used phệ C. are used phệ D. used

Question 21. Please move in__________ more people can get on the bus.

 A. even though B. or else C. so that D. when

Question 22. We visited Canada and__________ United States. A. 0 (no article) B. an C. a D. the

Question 23. __________ there have been many changes in our country, it still remains a developing one.

A. Because B. However C. Although D. Despite

Question 24. I’m supposed phệ be here__________?

A. am I B. are I C. aren’t I D. am not I

Question 25. We saw many beautiful birds__________ in the lake. A. when we are fishing B. fishing C. while fishing D. while fished VII. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet phệ indicate the correct word for each of the blanks. Television is (26)________ form of entertainment in the American household. People of (27)________ ages use this medium phệ entertain themselves for an average of four hours a day. Thus, television has had a tremendous influence (28)________ its viewers, especially children. Scientists now say that children can be negatively affected by constantly (29)________ television. This is due phệ the fact that they participate less in physical activities, spend (30)________ time reading and studying, and see a world of violence that can affect their own feelings of security.

Question 26. A. the more popular B. more popular C. the most popular D. most popular

Question 27. A. all B. each C. no D. every

Question 28. A. on B. of C. in D. from

Question 29. A. phệ watch B. being watched C. watching D. watch

Question 30. A. less B. more C. much D. few

B. PHẦN TỰ LUẬN

VIII. Put the words in brackets into the correct forms.

31. Although there are many__________ (CELEBRATE) throughout the year, Tet holiday is the most important one for Vietnamese people. 31. ………………….

32. The eruption of Mount Pinatubo is the world’s__________ (LARGE) volcanic one. 32. ………………….

33. Computers were a wonderful__________ (INVENT) at the time. 33. ………………….

34. Malaysia has__________ (TROPIC) climate.  34. ………………….

35. This singer is not very pretty but she sings very__________ (BEAUTIFUL). 35. ………………….

IX. Rewrite the sentence so that it has a similar meaning phệ the original one. 36. I haven’t gone phệ the supermarket for three weeks.

 The last time …………………………………………………………………………………………

37. It took Mary two hours phệ travel phệ the countryside last week.

Mary spent ……………………………………………………………………………………………

38. Alcohol is bad for us, so are cigarettes. 

Both ……………………………………………………………………………………

39. Staying at home is better than going out in this wet weather.

I’d rather ………………………………………………………………………………………………

40. Ha is the shortest girl in my class.

No girl ………… ………………………………………………………………

4. Đề số 4

I. Choose the best answers (2ms)

1) She hasn’t finished the letter ……. a. already b. just c. yet d. never

2) It’s too cold outside . Would you mind ……. the window ?

a. phệ close b. close c. closed d.closing

3) I am happy ……. all the exams

a. passing b. phệ pass c. pass d. passed

4) We ……… dinner when the phone rang

a. were having b. are having c. had d. have had

5) Color television …….. by John Logie Braicl in 1928

a. invented b.was inventing c. was invented d. has invented

6) The bike ……… in Japan is US $ 100

a. making b. made c. is making d. phệ make

7 ) I often play soccer ……….Sunday afternoon. a. in b. at c. on d. after

8) I ‘ ve known her ……. two years

a. for b. since c. with d in

II. Supply the correct form or tense of the verbs in the brackets( 2ms )

1) She asked me if I (can )………………………………lend her some money.

2) You (see ) ………………………………………. the film “ Titanic” yet ?

3) Your report should ( write )………………………….in English.

4) Would you like (come )……………………………phệ dinner on Friday ?

5) We were hungry , so I suggested ( have )…………………..dinner early.

6) What you ( do )………………………………….at twelve o’clock yesterday ?

7) This house is quite old . It ( build )………………over 100 years ago.

8) I ( live )……………………………………..in this house since 1990.

III. Do as directed (2ms)

1) Lewis Waterman invented the fountain pen

– The fountain pen…………………………………………………………………………

2) She said : “ I will answer the phone. “

– She said………………………………………………………………………………….

3) I will repair your bicycle tomorrow afternoon.

– Your bicycle…………………………………………………………………………….

4) Nien asked Hoa :“ Do you have many new friends ?”

– Nien asked Hoa …………………………………………………………………………

IV. Make questions for the underlined words or phrases (1m )

1) Alexander Graham Bell invented the telephone………………………………………………….

2) They bought new books yesterday .…………………………………………………………….

V. Use these keys words phệ write meaningful sentences ( 1m )

1) It / not easy / answer / these questions .…………………………………………………………..

2) We / not go / school / Sundays .……………………………………………………..

VI. Read the passage carefully and answer the questions ( 2ms )

Hanoi is a really interesting city. There are many things that a tourist can do there . There are several museums which tourists can visit . The History museum is on Pham Ngu Lao street and the War museum is on Dien Bien Phu street. Tourists can see stories about Viet nam ‘ s past in both museums. The War museum is full of old weapons and tourists can take photos of them .

a) What is Hanoi like ? ……………………………………………………

b) Are there many museums in Hanoi ?………………………………………………………

c) Where can tourists see stories about Vietnam ‘s past?……………………………………………..

d) What can they see in the War museum ?………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. 2ms ( 0,25m / a sentence )

1. c 3. b 5. c 7. c

2. d 4.a 6. b 8. a

II. 2ms ( 0,25m / a verb )

1. could 5. having

2. Have you seen…? 6. were …..doing. 3. be written 7. was built

4. phệ come 8. have lived

III. 2ms ( 0,5m / a sentence )

1.The fountain pen was invented by Lewis Waterman

2.She said she would answer the phone.

3.Your bicycle will be repaired tomorrow afternoon.

4. Nien asked Hoa if she had many new friends.

IV. 1m ( 0,5m / a sentence )

1. Who invented the telephone ?

2. When did they buy new books ?

V. 1m ( 0,5m / a sentence )

1. It is not easy phệ answer these questions.

2. We do not go phệ school on Sundays.

VI. 2ms ( 0,5m / a sentence )

1. It is a really interesting city

2. Yes , there are.

3. They can see stories about Vietnam‘s past in the History museum and the War museum.

4. They can see a lot of old weapons

5. Đề số 5

I. Supply the correct form or tense of the verbs in the brackets( 2.5ms )

  1) I ( live )……………………………………..in this house since 1990

  2) Would you like (come )……………………………phệ dinner on Friday ?

  3) We were hungry , so I suggested ( have )…………………..dinner early.

  4) Your report should ( write )………………………….in English.

  5) .……..you (see ) ………………………………………. the film “ Titanic” yet ?

II. Read the passage carefully and answer the questions ( 2ms )

      Hanoi is a really interesting city. There are many things that a tourist can do there . There are several museums which tourists can visit . The History museum is on Pham Ngu Lao street and the War museum is on Dien Bien Phu street. Tourists can see stories about Viet nam’ s past in both museums. The War museum is full of old weapons and tourists can take photos of them .

1) What is Hanoi like ?

……………………………………………………………..

2) Are there many museums in Hanoi ?

………………………………………………………….

3) Where can tourists see stories about Vietnam’s past ?

……………………………………………………………………….

4) What can they see in the War museum ?

………………………………………………………………..

III.Choose the best answers (2ms)

  1) Water…………………………most of the Earth ‘s surface.

   a.  covers                                 b. cover                c. covered                d. have covered

  2) I’ve known her ……. two years

 a. for                                           b. since                c. with                       d. in

  3) I am happy ……. all the exams

  a. passing                                 b. phệ pass               c. pass                      d. passed

  4) I often play soccer ……….Sunday afternoon.

 a. in                                           b. at                      c. on                         d. after

  5) I am bad at speaking English.I wish I …………..English fluently.

a. can speak                             b. speak                 c. am speaking            d. spoke

  6)   It’s too cold outside . Would you mind ……. the window ?

 a. phệ close                                 b. close                  c. closed                  d.closing

  7) She hasn’t finished the letter …….

a. already                                  b. just                    c. yet                         d. never

  8) We ……… dinner when the phone rang

 a. were having                          b. are having        c. had                       d. have had

IV. Make questions for the underlined words or phrases ( 1.5ms )

  1) Alexander Graham Bell invented the telephone

…………………………………………………………….  

  2) They bought new books yesterday

………………………………………………………

  3) I went phệ Long Quang secondary school.

…………………………………………………………..

V. Write the following sentences into negative and interrogative forms: ( 2ms )

1) She has been phệ Hanoi.

2) Lan likes eating ice-cream.

3)  The children stayed up late last night.

4) The teacher will come phệ the meeting soon.

THE END

ĐÁP ÁN

I. 2.5ms ( 0, 5m / a verb )

1. have lived             2.  phệ come  3.  having    4.  be written     5. Have you seen

II. 2ms ( 0,5m / a sentence )

    1. It is a really interesting city

    2. Yes, there are.

    3. They can see stories about Vietnam‘s past in the History museum and the War museum.

    4. They can see a lot of old weapons.

III. 2ms (0,25m / a sentence )

1. a

2. a

3. b

4. c

5. d

6. d

7. c

8. a

IV. 1.5ms ( 0,5m / a sentence )

  1. Who invented the telephone?

  2. When did they buy new books?

  3. What secondary school did you go phệ?

V. 2ms (0.25m / a correct form)

1. She hasn’t been phệ Hanoi.   Has she been phệ Hanoi?

2. Lan doesn’t like eating ice-cream. Does Lan like eating ice – cream ?

3. The children didn’t stay up late last night. Did the children stay up late last night ?

4. The teacher will not come phệ the meeting soon. Will the teacher come phệ the meeting soon?

Trên đây là nội dung Bộ 5 đề KSCL đầu 5 môn Tiếng Anh 10 5 2021 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu dụng khác các em chọn tác dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Mời các em tham khảo các tài liệu có liên can:

Bộ 5 đề KSCL đầu 5 môn Tiếng Anh 10 5 2021 Trường THPT Nguyễn Trãi

Chúc các em học tập tốt!

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 10 5 2021 Trường THPT Trần Quang Khcửa ải

310

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 10 5 2021 Trường THPT Trần Phú

264

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 10 5 2021 Trường THPT Thống Nhất

533

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 10 5 2021 Trường THPT Phan Đình Phùng

309

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 10 5 2021 Trường THPT Lý Thường Kiệt

288

Bộ 5 đề ôn tập hè Tiếng Anh 10 5 2021 Trường THPT Lê Hồng Phong

131

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bộ #đề #KSCL #đầu #5 #môn #Tiếng #Anh #5 #Trường #THPT #Nguyễn #Bỉnh #Khiêm


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Bộ #đề #KSCL #đầu #5 #môn #Tiếng #Anh #5 #Trường #THPT #Nguyễn #Bỉnh #Khiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button