Bộ câu hỏi rèn luyện ôn tập hè phần Việt Nam trong những năm 1930 – 1939 môn Lịch sử 9 năm 2021 có đáp án

Mời các em cùng tham khảo Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Việt Nam trong những 5 1930 – 1939 môn Lịch sử 9 5 2021, tài liệu được Học Điện Tử Cơ Bản tổng hợp và biên soạn dưới đây sẽ tạo điều kiện cho các em củng cố tri thức đã học 1 cách có hệ thống, cùng lúc đoàn luyện kĩ năng giải đề để từ ấy đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp tới.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam có mặt trên thị trường

Câu 1: Tham dự hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản (3/2/1930) có đại biểu của?

A. Đông Dương Cộng sản Đảng                                 B. An Nam Cộng sản Đảng

C. Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn                         D. Câu a và b đều đúng

Câu 2: Lực lượng cách mệnh để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh chính trị trước hết của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là gì?

A. Người lao động và dân cày.

B. Người lao động, dân cày và các phân khúc tiểu tư sản, trí thức, trung nông

C. Người lao động, dân cày, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến.

D. Người lao động, dân cày, tư sản

Câu 3: Tổng bí thơ trước hết của Đảng Cộng sản Đông Dương là người nào?

A. Nguyễn Ái Quốc.            B. Trịnh Đình Cửu.         C. Trần Phú.                    D. Hồ Tùng Mậu.

Câu 4: Nội dung của Hội nghị thành lập Đảng

A. Thông qua Chính cương, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm lược của Đảng và chỉ định Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời.

B. Thông qua Luận cương Chính trị của Đảng.

C. Quyết định lấy tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương

D. Bầu Ban Chấp hành Trung ương lâm thời

Câu 5: Tại hội nghị thống nhất 3 tổ chức cộng sản, có sự tham dự của các tổ chức cộng sản nào?

A. Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

B. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản đảng.

C. An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

D. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Câu 6: Đảng Cộng sản Việt Nam có mặt trên thị trường là thành phầm của sự liên kết:

A. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào người lao động và phong trào dân cày.

B. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào người lao động và phong trào yêu nước

C. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào người lao động

D. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào dân tộc, dân chủ.

Câu 7: Tổ chức cách mệnh nào dưới đây được coi là tiền thân chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. Việt Nam Quang phục hội.                                     B. Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên.

C. Việt Nam Quốc dân đảng.                                      D. Đông Dương Cộng sản đảng.

Câu 8: Đâu chẳng hề là giảm thiểu trong Luận cương chính trị của Trần Phú?

A. Xác định giai cấp chỉ đạo cách mệnh là giai cấp người lao động phê chuẩn đội tiên phong là Đảng Cộng sản.

B. Chưa xác định rõ kẻ địch của dân tộc.

C. Bình chọn ko đúng bản lĩnh cách mệnh của phân khúc tư sản, tiểu tư sản, địa chủ dân tộc.

D. Không đưa ngọn cờ giải phóng dân tộc lên bậc nhất nhưng mà nặng về tranh đấu giai cấp.

Câu 9: Đảng Cộng sản có mặt trên thị trường do ảnh hưởng của nhiều nhân tố, nhân tố nào sau đây ko đúng?

A. Sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng.

B. Sự tăng trưởng của phong trào yêu nước Việt Nam

C. Sự bình thường chủ nghĩa Mác-Lê nin vào Việt Nam.

D. Sự tăng trưởng tự giác phong trào người lao động Việt Nam.

Câu 10: Tại sao sự có mặt trên thị trường của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) là bước đột phá lớn lao của lịch sử cách mệnh Việt Nam?

A. Hoàn thành giai đoạn tăng trưởng của thiên hướng cách mệnh dân chủ tư sản.

B. Đưa giai cấp người lao động và dân cày lên chỉ đạo cách mệnh.

C. Chấm dứt trạng thái khủng hoảng về đường lối và giai cấp chỉ đạo.

D. Chấm dứt trạng thái chia rẽ giữa các tổ chức chính trị ở Việt Nam.

Câu 11: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) được diễn ra tại đâu?

A. Moskva (Nga)                                                          B. Băng Cốc (Thái Lan).

C. Hương Cảng (Trung Quốc)                                     D. Sài Gòn.

Câu 12: Con đường cách mệnh Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị trước hết do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là gì?

A. Thực hiện cuộc cách mệnh ruộng đất cho triệt để

B. Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mệnh thổ công sau ấy làm cách mệnh làm cách mệnh dân tộc.

C. Làm cách mệnh tư sản dân quyền và cách mệnh ruộng đất để tiến lên chủ nghĩa cộng sản.

D. Trưng thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc

Câu 13: Cương lĩnh chính trị trước hết của Đảng là

A. Luận cương chính trị.                                              B. Tuyên ngôn thành lập Đảng.

C. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.                 D. Bản yêu sách của dân chúng An Nam.

Câu 14: Có tổ chức nào ko tham dự Hội nghị thành lập Đảng?

A. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.                         B. Đông Dương Cộng sản Đảng.

C. An Nam Cộng sản đảng.                                         D. Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên

Câu 15: Thuộc tính của cách mệnh Đông Dương ban sơ là 1 cuộc cách mệnh tư sản dân quyền, sau lúc cách mệnh tư sản dân quyền chiến thắng sẽ tiếp diễn tăng trưởng, bỏ lỡ giai đoạn tư bản nhưng mà tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Ấy là nội dung của:

A. Luận cương Chính trị 1930 do Trần Phú khởi thảo.

B. Cương lĩnh chính trị trước hết của Đảng do đồng đội Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.

C. Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.

D. Điều lệ của Đảng do đồng đội Nguyễn Ái Quốc dự thảo.

Câu 16: Trong các nội dung sau đây, nội dung nào ko thuộc Luận cương Chính trị (10/1930)?

A. Cách mệnh Việt Nam phải trải qua 2 quá trình: Cách mệnh tư sản dân quyền và cách mệnh XHCN

B. Cách mệnh do Đảng của giai cấp vô sản theo chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ đạo

C. Cách mệnh Việt Nam là 1 bộ phận của cách mệnh toàn cầu

D. Lực lượng để đánh đuổi đế quốc và phong kiến là công nông, cùng lúc phải biết liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông… để kéo họ vào phe vô sản giai cấp

Câu 17: Hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản (3/2/1930) đã hợp nhất đặt tên Đảng là gì?

A. Đảng Lao động Việt Nam                                       B. Đảng Cộng sản Đông Dương

C. Đông Dương Cộng sản Đảng                                 D. Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 18: Việc hoàn thành trạng thái khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX được ghi lại bằng sự kiện

A. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên.

B. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại và sự tan rã của Việt Nam Quốc dân Đảng.

C. Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Véc-xai “Bản yêu sách của dân chúng An Nam”.

D. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập với Cương lĩnh chính trị đúng mực.

Câu 19: Cương lĩnh chính trị trước hết của Đảng Cộng sản Việt Nam có điểm khác gì so với Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương?

A. Bình chọn đúng bản lĩnh chống đế quốc của giai cấp bóc lột.

B. Xác định đúng nhiệm vụ cách mệnh là đánh đổ đế quốc.

C. Xác định được người lao động và dân cày là lực lượng cách mệnh.

D. Khẳng định vai trò chỉ đạo thuộc về chính đảng vô sản.

Câu 20: Việc 3 tổ chức Cộng sản có sự chia rẽ, sau ấy được thống nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) để lại kinh nghiệm gì cho cách mệnh Việt Nam?

A. Xây dựng khối liên minh công-nông cứng cáp.

B. Xây dựng chiến trường hợp nhất dân tộc phổ thông.

C. Liên kết hài hòa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.

D. Luôn chú trọng tranh đấu chống tư tưởng cục bộ

Câu 21: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị thống nhất 3 tổ chức cộng sản (3/2/1930) được trình bày như thế nào?

A. Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập 1 Đảng độc nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam

B. Soạn thảo Cương lĩnh chính trị trước hết đê hội nghị phê chuẩn

C. Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin vào Việt Nam

D. Câu a và b đều đúng

Câu 22: Đầu 5 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản là do

A. Các tổ chức cộng sản trong nước đề xuất thống nhất thành 1 đảng.

B. Phong trào cách mệnh Việt Nam đứng trước nguy cơ bị chia rẽ mập.

C. Phong trào người lao động đã tăng trưởng tới trình độ hoàn toàn tự giác.

D. Tổng bộ Hội cách mệnh Thanh niên nêu ra đề xuất thống nhất.

Câu 23: Những điểm giảm thiểu căn bản của Luận cương chính trị 1930?

A. Nặng về tranh đấu giai cấp.

B. Cả 3 ý trên đều đúng.

C. Chưa nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ chống đế quốc giành độc lập dân tộc.

D. Chưa thấy rõ được bản lĩnh cách mệnh của các phân khúc khác ngoài công nông.

Câu 24: Nội dung chủ chốt của cương lĩnh Chính trị trước hết của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là gì?

A. Làm cách mệnh giải phóng dân tộc sau ấy tiến lên chủ nghĩa xã hội.

B. Cách mệnh Việt Nam biến thành 1 bộ phận của cách mệnh toàn cầu.

C. Cách mệnh Việt Nam phải trải qua 2 quá trình: Cách mệnh tư sản dân quyền và cách mệnh XHCN

D. A và B đúng

ĐÁP ÁN PHẦN 1

1

D

6

B

11

C

16

D

21

D

2

B

7

B

12

C

17

D

22

B

3

C

8

A

13

C

18

D

23

B

4

A

9

A

14

A

19

A

24

C

5

B

10

C

15

A

20

D

 

 

2. Phong trào cách mệnh từ 1930 – 1935

Câu 1: Cuộc tập luyện trước hết của Đảng và dân chúng sẵn sàng cho Cách mệnh Tháng 8 5 1945 là

A. Phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939.   

B. Cao trào kháng Nhật cứu nước 1945.

C. Phong trào cách mệnh 1930-1931.                         

D. Cuộc chuyển di giải phóng dân tộc 1939-1945.

Câu 2: Tại sao cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu (1929-1933) ở các nước tư bản lại tác động tới tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam?

A. Vì kinh tế Việt Nam chịu tác động kinh tế Pháp.

B. Vì Việt Nam là thực dân địa của Pháp, nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn dựa dẫm Pháp.

C. Vì Việt Nam dựa dẫm Pháp.

D. Vì Việt Nam là thị phần của tư bản Pháp.

Câu 3: Đỉnh cao trong phong trào cách mệnh 1930-1931 là

A. Phong trào tranh đấu của người lao động cao su Phú Riềng.

B. Phong trào tranh đấu của người lao động nhà máy cưa Bến Thủy (Vinh).

C. Phong trào tranh đấu Xô viết Nghệ-Tĩnh.

D. Phong trào tranh đấu của dân chúng ở Sài Gòn-Chợ Mập.

Câu 4: Từ tháng 2 tới tháng 4/1930, phong trào cách mệnh nổ ra mạnh nhất ở đâu?

A. Nam Kì                            B. Trung Kì                     C. Trong cả nước            D. Bắc Kì

Câu 5: Lần trước hết dân chúng lao động Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc tế lao động vào thời kì nào?

A. 1/5/1929.                         B. 1/5/1930.                     C. 1/5/1931.                     D. 1/5/1933.

Câu 6: Đại hội lần thứ nhất của Đảng diễn ra vào thời kì nào, ở đâu?

A. 3/1935 ở Ma Cao – Trung Quốc.                             B. 3/1935 ở Hương Cảng – Trung Quốc.

C. 3/1935 ở Xiêm – Thái Lan.                                      D. 3/1935 ở Cao Bằng – Việt Nam.

Câu 7: Chính quyền Xô viết Nghệ -Tĩnh đã tỏ rõ thực chất cách mệnh của mình. Ấy là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Thuộc tính ấy được trình bày ở những điểm căn bản nào?

A. Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho dân chúng.

B. Tất cả đều đúng.

C. Xoá bỏ các tập tục lỗi thời, khuyến khích dân chúng học chữ Quốc ngữ.

D. Chia ruộng đất công cho dân cày, bắt địa chủ giảm tô, xoá nợ.

Câu 8:  Khối liên minh công-nông lần trước hết được tạo nên trong phong trào cách mệnh nào ở Việt Nam?

A. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945.             B. Phong trào cách mệnh 1930-1931.

C. Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1930.                 D. Phong trào dân chủ 1936-1939.

Câu 9: Đâu chẳng hề là đặc điểm của phong trào cách mệnh 1930-1931?

A. Vẻ ngoài tranh đấu chủ chốt là tranh đấu chính trị.

B. Phong trào diễn ra trên 1 khuôn khổ bao la từ Bắc vào Nam.

C. Thành phần tham dự chủ chốt là người lao động và dân cày.

D. Phong trào nổ ra theo phản ứng dây chuyền.

Câu 10: Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) đã tác động mập nhất tới nền kinh tế Việt Nam trên lĩnh vực nào?

A. Nông nghiệp.                   B. Thủ công nghiệp.        C. Xuất khẩu.                  D. Công nghiệp,

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 11 tới câu 25 phần số 2 của tài liệu vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN PHẦN 2

1

C

6

A

11

D

16

C

21

A

2

B

7

B

12

D

17

B

22

B

3

C

8

B

13

C

18

A

23

D

4

D

9

A

14

D

19

D

24

D

5

B

10

A

15

C

20

A

25

C

3. Cuộc chuyển di dân chủ từ 1936-1939

Câu 1: Lực lượng tham dự phần lớn nhất trong cuộc chuyển di dân chủ trong những 5 1936-1939?

A. Tiểu tư sản dân tộc và người lao động.                           B. Người lao động và dân cày.

C. Tư sản dân tộc và dân cày.                                   D. Dân cày và trí thức.

Câu 2: Tác phẩm quan trọng của Đảng Cộng sản Đông Dương xuất bản trong thời gian 1936 – 1939 là?

A. Kháng chiến nhất mực chiến thắng                             B. Đường cách mạng

C. Vấn đề nông dân                                                        D. Bản án cơ chế thực dân Pháp

Câu 3: Qua Ninh và Vân Đình lần là lượt bút danh của những người nào?

A. Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp.                        B. Võ Nguyên Giáp và Lê Hồng Phong.

C. Trần Phú và Trường Trinh.                                      D. Trần Phú và Lê Hồng Phong.

Câu 4: Phong trào Đông Dương Đại hội diễn ra vào thời kì nào?

A. Đầu 5 1937 tới cuối 5 1937                          B. Trong cả 5 1936

C. Tháng 8 và 9 5 1936                                           D. Tháng 9 và 10 5 1936

Câu 5: Vẻ ngoài tranh đấu mới hiện ra trong phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là

A. Bãi khóa, đình công.                                                  B. Tranh đấu chính trị.

C. Mít tinh biểu tình.                                                    D. Tranh đấu nghị trường.

Câu 6: Đảng Cộng sản Đông Dương chuyển hướng lãnh đạo sách lược trong giai đoạn 1936-1939 dựa trên cơ sở nào?

A. Tình hình thực tế cách mệnh Việt Nam.

B. Tình hình toàn cầu và Việt Nam có nhiều chỉnh sửa.

C. Chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền ở 1 số nước.

D. Đảng Cộng sản Đông Dương bình phục và hoạt động mạnh.

Câu 7: Trong 5 1936, Chiến trường dân chúng nước nào làm nòng cột, trúng cử vào Nghị viện, lên cầm quyền và ban hành 1 số chế độ tân tiến cho các nước thực dân địa.

A. Nước Đức.                      B. Nước Tây Ban Nha.   C. Nước Anh.                 D. Nước Pháp.

Câu 8: Mít tinh biểu tình đưa “dân nguyện” ấy là vẻ ngoài tranh đấu của phong trào nào?

A. Phong trào đón phái viên chính phủ Pháp và toàn quyền mới của xứ Đông Dương.

B. Đông Dương đại hội.

C. A và B đúng

D. A và B sai

Câu 9: Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là 1 bước sẵn sàng cho chiến thắng của Cách mệnh Tháng 8 5 1945 vì đã

A. Đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai.

B. Xây dựng được lực lượng chính trị dân chúng phần lớn.

C. Bước đầu xây dựng lực lượng vũ trang dân chúng.

D. Khắc phục triệt để giảm thiểu của Luận cương chính trị Tháng 10/1930.

Câu 10: Qua các cuộc mít tinh, biểu tình, đưa “dân nguyện”, lực lượng nào tham dự phần lớn và tích cực nhất?

A. Học trò và thợ thủ công.                                       B. Người lao động và dân cày.

C. Trí thức và dân nghèo thị thành.                             D. Câu B và C đúng

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 11 tới câu 25 phần số 3 của tài liệu vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN PHẦN 3

1

B

6

B

11

D

16

B

21

C

2

C

7

D

12

A

17

C

22

A

3

A

8

A

13

C

18

B

23

D

4

C

9

B

14

A

19

B

24

C

5

D

10

B

15

A

20

D

25

D

 

Trên đây là 1 phần trích dẫn nội dung Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Việt Nam trong những 5 1930 – 1939 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục sau:

  • Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Việt Nam từ 5 1975 tới 5 2000 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án
  • Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Cách Mạng tháng 8 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án

.


Thông tin thêm về Bộ câu hỏi rèn luyện ôn tập hè phần Việt Nam trong những năm 1930 - 1939 môn Lịch sử 9 năm 2021 có đáp án

Mời các em cùng tham khảo Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Việt Nam trong những 5 1930 – 1939 môn Lịch sử 9 5 2021, tài liệu được Học Điện Tử Cơ Bản tổng hợp và biên soạn dưới đây sẽ tạo điều kiện cho các em củng cố tri thức đã học 1 cách có hệ thống, cùng lúc đoàn luyện kĩ năng giải đề để từ ấy đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp tới.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam có mặt trên thị trường

Câu 1: Tham dự hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản (3/2/1930) có đại biểu của?

A. Đông Dương Cộng sản Đảng                                 B. An Nam Cộng sản Đảng

C. Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn                         D. Câu a và b đều đúng

Câu 2: Lực lượng cách mệnh để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh chính trị trước hết của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là gì?

A. Người lao động và dân cày.

B. Người lao động, dân cày và các phân khúc tiểu tư sản, trí thức, trung nông

C. Người lao động, dân cày, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến.

D. Người lao động, dân cày, tư sản

Câu 3: Tổng bí thơ trước hết của Đảng Cộng sản Đông Dương là người nào?

A. Nguyễn Ái Quốc.            B. Trịnh Đình Cửu.         C. Trần Phú.                    D. Hồ Tùng Mậu.

Câu 4: Nội dung của Hội nghị thành lập Đảng

A. Thông qua Chính cương, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm lược của Đảng và chỉ định Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời.

B. Thông qua Luận cương Chính trị của Đảng.

C. Quyết định lấy tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương

D. Bầu Ban Chấp hành Trung ương lâm thời

Câu 5: Tại hội nghị thống nhất 3 tổ chức cộng sản, có sự tham dự của các tổ chức cộng sản nào?

A. Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

B. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản đảng.

C. An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

D. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Câu 6: Đảng Cộng sản Việt Nam có mặt trên thị trường là thành phầm của sự liên kết:

A. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào người lao động và phong trào dân cày.

B. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào người lao động và phong trào yêu nước

C. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào người lao động

D. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào dân tộc, dân chủ.

Câu 7: Tổ chức cách mệnh nào dưới đây được coi là tiền thân chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. Việt Nam Quang phục hội.                                     B. Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên.

C. Việt Nam Quốc dân đảng.                                      D. Đông Dương Cộng sản đảng.

Câu 8: Đâu chẳng hề là giảm thiểu trong Luận cương chính trị của Trần Phú?

A. Xác định giai cấp chỉ đạo cách mệnh là giai cấp người lao động phê chuẩn đội tiên phong là Đảng Cộng sản.

B. Chưa xác định rõ kẻ địch của dân tộc.

C. Bình chọn ko đúng bản lĩnh cách mệnh của phân khúc tư sản, tiểu tư sản, địa chủ dân tộc.

D. Không đưa ngọn cờ giải phóng dân tộc lên bậc nhất nhưng mà nặng về tranh đấu giai cấp.

Câu 9: Đảng Cộng sản có mặt trên thị trường do ảnh hưởng của nhiều nhân tố, nhân tố nào sau đây ko đúng?

A. Sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng.

B. Sự tăng trưởng của phong trào yêu nước Việt Nam

C. Sự bình thường chủ nghĩa Mác-Lê nin vào Việt Nam.

D. Sự tăng trưởng tự giác phong trào người lao động Việt Nam.

Câu 10: Tại sao sự có mặt trên thị trường của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) là bước đột phá lớn lao của lịch sử cách mệnh Việt Nam?

A. Hoàn thành giai đoạn tăng trưởng của thiên hướng cách mệnh dân chủ tư sản.

B. Đưa giai cấp người lao động và dân cày lên chỉ đạo cách mệnh.

C. Chấm dứt trạng thái khủng hoảng về đường lối và giai cấp chỉ đạo.

D. Chấm dứt trạng thái chia rẽ giữa các tổ chức chính trị ở Việt Nam.

Câu 11: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) được diễn ra tại đâu?

A. Moskva (Nga)                                                          B. Băng Cốc (Thái Lan).

C. Hương Cảng (Trung Quốc)                                     D. Sài Gòn.

Câu 12: Con đường cách mệnh Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị trước hết do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là gì?

A. Thực hiện cuộc cách mệnh ruộng đất cho triệt để

B. Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mệnh thổ công sau ấy làm cách mệnh làm cách mệnh dân tộc.

C. Làm cách mệnh tư sản dân quyền và cách mệnh ruộng đất để tiến lên chủ nghĩa cộng sản.

D. Trưng thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc

Câu 13: Cương lĩnh chính trị trước hết của Đảng là

A. Luận cương chính trị.                                              B. Tuyên ngôn thành lập Đảng.

C. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.                 D. Bản yêu sách của dân chúng An Nam.

Câu 14: Có tổ chức nào ko tham dự Hội nghị thành lập Đảng?

A. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.                         B. Đông Dương Cộng sản Đảng.

C. An Nam Cộng sản đảng.                                         D. Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên

Câu 15: Thuộc tính của cách mệnh Đông Dương ban sơ là 1 cuộc cách mệnh tư sản dân quyền, sau lúc cách mệnh tư sản dân quyền chiến thắng sẽ tiếp diễn tăng trưởng, bỏ lỡ giai đoạn tư bản nhưng mà tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Ấy là nội dung của:

A. Luận cương Chính trị 1930 do Trần Phú khởi thảo.

B. Cương lĩnh chính trị trước hết của Đảng do đồng đội Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.

C. Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.

D. Điều lệ của Đảng do đồng đội Nguyễn Ái Quốc dự thảo.

Câu 16: Trong các nội dung sau đây, nội dung nào ko thuộc Luận cương Chính trị (10/1930)?

A. Cách mệnh Việt Nam phải trải qua 2 quá trình: Cách mệnh tư sản dân quyền và cách mệnh XHCN

B. Cách mệnh do Đảng của giai cấp vô sản theo chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ đạo

C. Cách mệnh Việt Nam là 1 bộ phận của cách mệnh toàn cầu

D. Lực lượng để đánh đuổi đế quốc và phong kiến là công nông, cùng lúc phải biết liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông… để kéo họ vào phe vô sản giai cấp

Câu 17: Hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản (3/2/1930) đã hợp nhất đặt tên Đảng là gì?

A. Đảng Lao động Việt Nam                                       B. Đảng Cộng sản Đông Dương

C. Đông Dương Cộng sản Đảng                                 D. Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 18: Việc hoàn thành trạng thái khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX được ghi lại bằng sự kiện

A. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên.

B. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại và sự tan rã của Việt Nam Quốc dân Đảng.

C. Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Véc-xai “Bản yêu sách của dân chúng An Nam”.

D. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập với Cương lĩnh chính trị đúng mực.

Câu 19: Cương lĩnh chính trị trước hết của Đảng Cộng sản Việt Nam có điểm khác gì so với Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương?

A. Bình chọn đúng bản lĩnh chống đế quốc của giai cấp bóc lột.

B. Xác định đúng nhiệm vụ cách mệnh là đánh đổ đế quốc.

C. Xác định được người lao động và dân cày là lực lượng cách mệnh.

D. Khẳng định vai trò chỉ đạo thuộc về chính đảng vô sản.

Câu 20: Việc 3 tổ chức Cộng sản có sự chia rẽ, sau ấy được thống nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) để lại kinh nghiệm gì cho cách mệnh Việt Nam?

A. Xây dựng khối liên minh công-nông cứng cáp.

B. Xây dựng chiến trường hợp nhất dân tộc phổ thông.

C. Liên kết hài hòa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.

D. Luôn chú trọng tranh đấu chống tư tưởng cục bộ

Câu 21: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị thống nhất 3 tổ chức cộng sản (3/2/1930) được trình bày như thế nào?

A. Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập 1 Đảng độc nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam

B. Soạn thảo Cương lĩnh chính trị trước hết đê hội nghị phê chuẩn

C. Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin vào Việt Nam

D. Câu a và b đều đúng

Câu 22: Đầu 5 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản là do

A. Các tổ chức cộng sản trong nước đề xuất thống nhất thành 1 đảng.

B. Phong trào cách mệnh Việt Nam đứng trước nguy cơ bị chia rẽ mập.

C. Phong trào người lao động đã tăng trưởng tới trình độ hoàn toàn tự giác.

D. Tổng bộ Hội cách mệnh Thanh niên nêu ra đề xuất thống nhất.

Câu 23: Những điểm giảm thiểu căn bản của Luận cương chính trị 1930?

A. Nặng về tranh đấu giai cấp.

B. Cả 3 ý trên đều đúng.

C. Chưa nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ chống đế quốc giành độc lập dân tộc.

D. Chưa thấy rõ được bản lĩnh cách mệnh của các phân khúc khác ngoài công nông.

Câu 24: Nội dung chủ chốt của cương lĩnh Chính trị trước hết của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là gì?

A. Làm cách mệnh giải phóng dân tộc sau ấy tiến lên chủ nghĩa xã hội.

B. Cách mệnh Việt Nam biến thành 1 bộ phận của cách mệnh toàn cầu.

C. Cách mệnh Việt Nam phải trải qua 2 quá trình: Cách mệnh tư sản dân quyền và cách mệnh XHCN

D. A và B đúng

ĐÁP ÁN PHẦN 1

1

D

6

B

11

C

16

D

21

D

2

B

7

B

12

C

17

D

22

B

3

C

8

A

13

C

18

D

23

B

4

A

9

A

14

A

19

A

24

C

5

B

10

C

15

A

20

D

 

 

2. Phong trào cách mệnh từ 1930 – 1935

Câu 1: Cuộc tập luyện trước hết của Đảng và dân chúng sẵn sàng cho Cách mệnh Tháng 8 5 1945 là

A. Phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939.   

B. Cao trào kháng Nhật cứu nước 1945.

C. Phong trào cách mệnh 1930-1931.                         

D. Cuộc chuyển di giải phóng dân tộc 1939-1945.

Câu 2: Tại sao cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu (1929-1933) ở các nước tư bản lại tác động tới tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam?

A. Vì kinh tế Việt Nam chịu tác động kinh tế Pháp.

B. Vì Việt Nam là thực dân địa của Pháp, nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn dựa dẫm Pháp.

C. Vì Việt Nam dựa dẫm Pháp.

D. Vì Việt Nam là thị phần của tư bản Pháp.

Câu 3: Đỉnh cao trong phong trào cách mệnh 1930-1931 là

A. Phong trào tranh đấu của người lao động cao su Phú Riềng.

B. Phong trào tranh đấu của người lao động nhà máy cưa Bến Thủy (Vinh).

C. Phong trào tranh đấu Xô viết Nghệ-Tĩnh.

D. Phong trào tranh đấu của dân chúng ở Sài Gòn-Chợ Mập.

Câu 4: Từ tháng 2 tới tháng 4/1930, phong trào cách mệnh nổ ra mạnh nhất ở đâu?

A. Nam Kì                            B. Trung Kì                     C. Trong cả nước            D. Bắc Kì

Câu 5: Lần trước hết dân chúng lao động Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc tế lao động vào thời kì nào?

A. 1/5/1929.                         B. 1/5/1930.                     C. 1/5/1931.                     D. 1/5/1933.

Câu 6: Đại hội lần thứ nhất của Đảng diễn ra vào thời kì nào, ở đâu?

A. 3/1935 ở Ma Cao – Trung Quốc.                             B. 3/1935 ở Hương Cảng – Trung Quốc.

C. 3/1935 ở Xiêm – Thái Lan.                                      D. 3/1935 ở Cao Bằng – Việt Nam.

Câu 7: Chính quyền Xô viết Nghệ -Tĩnh đã tỏ rõ thực chất cách mệnh của mình. Ấy là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Thuộc tính ấy được trình bày ở những điểm căn bản nào?

A. Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho dân chúng.

B. Tất cả đều đúng.

C. Xoá bỏ các tập tục lỗi thời, khuyến khích dân chúng học chữ Quốc ngữ.

D. Chia ruộng đất công cho dân cày, bắt địa chủ giảm tô, xoá nợ.

Câu 8:  Khối liên minh công-nông lần trước hết được tạo nên trong phong trào cách mệnh nào ở Việt Nam?

A. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945.             B. Phong trào cách mệnh 1930-1931.

C. Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1930.                 D. Phong trào dân chủ 1936-1939.

Câu 9: Đâu chẳng hề là đặc điểm của phong trào cách mệnh 1930-1931?

A. Vẻ ngoài tranh đấu chủ chốt là tranh đấu chính trị.

B. Phong trào diễn ra trên 1 khuôn khổ bao la từ Bắc vào Nam.

C. Thành phần tham dự chủ chốt là người lao động và dân cày.

D. Phong trào nổ ra theo phản ứng dây chuyền.

Câu 10: Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) đã tác động mập nhất tới nền kinh tế Việt Nam trên lĩnh vực nào?

A. Nông nghiệp.                   B. Thủ công nghiệp.        C. Xuất khẩu.                  D. Công nghiệp,

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 11 tới câu 25 phần số 2 của tài liệu vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN PHẦN 2

1

C

6

A

11

D

16

C

21

A

2

B

7

B

12

D

17

B

22

B

3

C

8

B

13

C

18

A

23

D

4

D

9

A

14

D

19

D

24

D

5

B

10

A

15

C

20

A

25

C

3. Cuộc chuyển di dân chủ từ 1936-1939

Câu 1: Lực lượng tham dự phần lớn nhất trong cuộc chuyển di dân chủ trong những 5 1936-1939?

A. Tiểu tư sản dân tộc và người lao động.                           B. Người lao động và dân cày.

C. Tư sản dân tộc và dân cày.                                   D. Dân cày và trí thức.

Câu 2: Tác phẩm quan trọng của Đảng Cộng sản Đông Dương xuất bản trong thời gian 1936 – 1939 là?

A. Kháng chiến nhất mực chiến thắng                             B. Đường cách mạng

C. Vấn đề nông dân                                                        D. Bản án cơ chế thực dân Pháp

Câu 3: Qua Ninh và Vân Đình lần là lượt bút danh của những người nào?

A. Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp.                        B. Võ Nguyên Giáp và Lê Hồng Phong.

C. Trần Phú và Trường Trinh.                                      D. Trần Phú và Lê Hồng Phong.

Câu 4: Phong trào Đông Dương Đại hội diễn ra vào thời kì nào?

A. Đầu 5 1937 tới cuối 5 1937                          B. Trong cả 5 1936

C. Tháng 8 và 9 5 1936                                           D. Tháng 9 và 10 5 1936

Câu 5: Vẻ ngoài tranh đấu mới hiện ra trong phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là

A. Bãi khóa, đình công.                                                  B. Tranh đấu chính trị.

C. Mít tinh biểu tình.                                                    D. Tranh đấu nghị trường.

Câu 6: Đảng Cộng sản Đông Dương chuyển hướng lãnh đạo sách lược trong giai đoạn 1936-1939 dựa trên cơ sở nào?

A. Tình hình thực tế cách mệnh Việt Nam.

B. Tình hình toàn cầu và Việt Nam có nhiều chỉnh sửa.

C. Chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền ở 1 số nước.

D. Đảng Cộng sản Đông Dương bình phục và hoạt động mạnh.

Câu 7: Trong 5 1936, Chiến trường dân chúng nước nào làm nòng cột, trúng cử vào Nghị viện, lên cầm quyền và ban hành 1 số chế độ tân tiến cho các nước thực dân địa.

A. Nước Đức.                      B. Nước Tây Ban Nha.   C. Nước Anh.                 D. Nước Pháp.

Câu 8: Mít tinh biểu tình đưa “dân nguyện” ấy là vẻ ngoài tranh đấu của phong trào nào?

A. Phong trào đón phái viên chính phủ Pháp và toàn quyền mới của xứ Đông Dương.

B. Đông Dương đại hội.

C. A và B đúng

D. A và B sai

Câu 9: Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là 1 bước sẵn sàng cho chiến thắng của Cách mệnh Tháng 8 5 1945 vì đã

A. Đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai.

B. Xây dựng được lực lượng chính trị dân chúng phần lớn.

C. Bước đầu xây dựng lực lượng vũ trang dân chúng.

D. Khắc phục triệt để giảm thiểu của Luận cương chính trị Tháng 10/1930.

Câu 10: Qua các cuộc mít tinh, biểu tình, đưa “dân nguyện”, lực lượng nào tham dự phần lớn và tích cực nhất?

A. Học trò và thợ thủ công.                                       B. Người lao động và dân cày.

C. Trí thức và dân nghèo thị thành.                             D. Câu B và C đúng

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 11 tới câu 25 phần số 3 của tài liệu vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN PHẦN 3

1

B

6

B

11

D

16

B

21

C

2

C

7

D

12

A

17

C

22

A

3

A

8

A

13

C

18

B

23

D

4

C

9

B

14

A

19

B

24

C

5

D

10

B

15

A

20

D

25

D

 

Trên đây là 1 phần trích dẫn nội dung Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Việt Nam trong những 5 1930 – 1939 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục sau:

Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Việt Nam từ 5 1975 tới 5 2000 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án
Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Cách Mạng tháng 8 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án

Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Cách Mạng tháng 8 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án

222

Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Việt Nam từ cuối 5 1946 tới 5 1954 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án

166

Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Việt Nam từ 5 1954 tới 1975 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án

163

Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Việt Nam từ 5 1975 tới 5 2000 môn Lịch sử 9 5 2021 có đáp án

203

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bộ #câu #hỏi #rèn #luyện #ôn #tập #hè #phần #Việt #Nam #trong #những #5 #môn #Lịch #sử #5 #có #đáp #án


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Bộ #câu #hỏi #rèn #luyện #ôn #tập #hè #phần #Việt #Nam #trong #những #5 #môn #Lịch #sử #5 #có #đáp #án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button