Công văn 10363/2012/VPCP-KGVX

Công văn 10363/2012/VPCP-KGVX chuẩn bị báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
————–

Số: 10363/VPCP-KGVX
V/v chuẩn bị báo cáo giải trình việc thực hiện
chính sách pháp luật về giáo dục mầm non
và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về đề nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Khóa XIII (Công văn số 654/UBVNGDTTN13 ngày 10 tháng 12 năm 2012) về việc phân công lãnh đạo các bộ, ngành báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non giai đoạn 2006 – 2012; đánh giá chất lượng và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông giai đoạn 2006 – 2012, trong đó báo cáo rõ về các giải pháp phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2013 – 2015; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 12 năm 2012.

2. Ủy quyền Đồng chí Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Thủ tướng Chính phủ báo cáo tại Phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức về thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
– Ủy ban VHGDTNTNNĐ của QH;
– Các Bộ: KHĐT, TC, NV;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: PL, TH, TKBT, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(đã ký)


Nguyễn Hữu Vũ


Thông tin thêm về Công văn 10363/2012/VPCP-KGVX

Công văn 10363/2012/VPCP-KGVX chuẩn bị báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ————–
Số: 10363/VPCP-KGVX V/v chuẩn bị báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Về đề nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Khóa XIII (Công văn số 654/UBVNGDTTN13 ngày 10 tháng 12 năm 2012) về việc phân công lãnh đạo các bộ, ngành báo cáo giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non giai đoạn 2006 – 2012; đánh giá chất lượng và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông giai đoạn 2006 – 2012, trong đó báo cáo rõ về các giải pháp phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2013 – 2015; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 12 năm 2012.
2. Ủy quyền Đồng chí Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Thủ tướng Chính phủ báo cáo tại Phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức về thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ biết, thực hiện.

Nơi nhận: – Như trên; – Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c); – Ủy ban VHGDTNTNNĐ của QH; – Các Bộ: KHĐT, TC, NV; – VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: PL, TH, TKBT, Cổng TTĐT; – Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM
(đã ký)
Nguyễn Hữu Vũ

TagsGiáo dục – Đào tạo

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Công #văn #103632012VPCPKGVX


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Công #văn #103632012VPCPKGVX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button