Công văn 135/GSQL-GQ1

Công văn 135/GSQL-GQ1 về vướng mắc xuất khẩu quặng Zircon do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-
Số: 135/GSQL-GQ1
V/v: Vướng mắc xuất khẩu
quặng Zircon

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 130/HQTTH-NV và công văn số 133/HQTTH-NV ngày 06/02/2013 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xuất khẩu tinh quặng zircon có hàm lượng ZrO2 60-64% của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 (có hiệu lực từ ngày 04/02/2013 và thay thế Thông tư số 08/2008/TT-BCT) thì việc xuất khẩu mặt hàng bột Zircon phải đạt hàm lượng ZrO2 ≥ 65%, cỡ hạt ≤ 75mm. Do vậy, đối với trường hợp của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế xuất khẩu tinh quặng zircon có hàm lượng ZrO2 60÷64%, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ Điều 6 Thông tư số 41/2012/TT-BCT hướng dẫn Công ty thực hiện.

Cục Giám sát quản lý trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
– Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Ngô Minh Hải


Thông tin thêm về Công văn 135/GSQL-GQ1

Công văn 135/GSQL-GQ1 về vướng mắc xuất khẩu quặng Zircon do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUANCỤC GSQL VỀ HẢI QUAN——-Số: 135/GSQL-GQ1V/v: Vướng mắc xuất khẩu quặng Zircon

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộ lập – Tự do – Hạnh phúc ————————-
Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Trả lời công văn số 130/HQTTH-NV và công văn số 133/HQTTH-NV ngày 06/02/2013 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xuất khẩu tinh quặng zircon có hàm lượng ZrO2 60-64% của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 (có hiệu lực từ ngày 04/02/2013 và thay thế Thông tư số 08/2008/TT-BCT) thì việc xuất khẩu mặt hàng bột Zircon phải đạt hàm lượng ZrO2 ≥ 65%, cỡ hạt ≤ 75mm. Do vậy, đối với trường hợp của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế xuất khẩu tinh quặng zircon có hàm lượng ZrO2 60÷64%, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ Điều 6 Thông tư số 41/2012/TT-BCT hướng dẫn Công ty thực hiện.
Cục Giám sát quản lý trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế biết, thực hiện./.

Nơi nhận:– Như trên;– PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);– Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Ngô Minh Hải

TagsXuất – Nhập khẩu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Công #văn #135GSQLGQ1


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Công #văn #135GSQLGQ1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button