Công văn 4678/VPCP-KTN

Công văn 4678/VPCP-KTN năm 2013 về Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20, đoạn Bảo Lộc – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

Số: 4678/VPCP-KTN
V/v Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20, đoạn Bảo Lộc – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

– Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (văn bản số 3442/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2013), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3636/BKHĐT-KCHTĐT ngày 03 tháng 6 năm 2013), Bộ Tài chính (văn bản số 6892/BTC-ĐT ngày 30 tháng 5 năm 2013) về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết Hợp đồng BT thực hiện Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20, đoạn Bảo Lộc – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 1333/VPCP-KTN ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
– VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTg, các Vụ; KTTH, V.III, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTN (3). Yến

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Vũ


Thông tin thêm về Công văn 4678/VPCP-KTN

Công văn 4678/VPCP-KTN năm 2013 về Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20, đoạn Bảo Lộc – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————-

Số: 4678/VPCP-KTN V/v Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20, đoạn Bảo Lộc – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

– Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; – Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (văn bản số 3442/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2013), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3636/BKHĐT-KCHTĐT ngày 03 tháng 6 năm 2013), Bộ Tài chính (văn bản số 6892/BTC-ĐT ngày 30 tháng 5 năm 2013) về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết Hợp đồng BT thực hiện Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20, đoạn Bảo Lộc – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 1333/VPCP-KTN ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:– Như trên;– TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;– VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTg, các Vụ; KTTH, V.III, Cổng TTĐT;– Lưu: VT, KTN (3). Yến

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Hữu Vũ

TagsĐầu tư – Chứng khoán – Thương mại

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Công #văn #4678VPCPKTN


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Công #văn #4678VPCPKTN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button