Công văn 4828/VPCP-QHQT

Công văn 4828/VPCP-QHQT năm 2013 Tập đoàn Viễn thông quân đội đầu tư sang Hoa Kỳ do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

Số: 4828/VPCP-QHQT
V/v Tập đoàn Viễn thông quân đội đầu tư sang Hoa Kỳ.

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel).

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3677/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 04 tháng 6 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đầu tư thành lập Công ty Viettel tại Hoa Kỳ với tổng vốn đầu tư là 33.053.945 USD theo hình thức:

– Viettel góp vốn điều lệ thành lập Công ty Viettel America tại Hoa Kỳ 100.000 USD;

– Công ty mẹ (Viettel) ở trong nước cho công ty con (công ty Viettel America tại Hoa Kỳ) ở nước ngoài vay 32.953.945 USD.

2. Bộ Quốc phòng giám sát, kiểm tra thường xuyên việc sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Viettel.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho Dự án theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN, cổng TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT(2),HG.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Vũ Đức Đam


Thông tin thêm về Công văn 4828/VPCP-QHQT

Công văn 4828/VPCP-QHQT năm 2013 Tập đoàn Viễn thông quân đội đầu tư sang Hoa Kỳ do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————–

Số: 4828/VPCP-QHQT V/v Tập đoàn Viễn thông quân đội đầu tư sang Hoa Kỳ.

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; – Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel).

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3677/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 04 tháng 6 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đầu tư thành lập Công ty Viettel tại Hoa Kỳ với tổng vốn đầu tư là 33.053.945 USD theo hình thức:
– Viettel góp vốn điều lệ thành lập Công ty Viettel America tại Hoa Kỳ 100.000 USD;
– Công ty mẹ (Viettel) ở trong nước cho công ty con (công ty Viettel America tại Hoa Kỳ) ở nước ngoài vay 32.953.945 USD.
2. Bộ Quốc phòng giám sát, kiểm tra thường xuyên việc sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Viettel.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho Dự án theo quy định hiện hành.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:– Như trên;– TTgCP, các PTTgCP (để b/c);– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN, cổng TTĐT;– Lưu: VT, QHQT(2),HG.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Vũ Đức Đam

TagsCông nghệ – Thông tin

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Công #văn #4828VPCPQHQT


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Công #văn #4828VPCPQHQT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button