Công văn 7935/2012/NHNN-QLNH

Công văn 7935/2012/NHNN-QLNH về dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

——–

Số: 7935/NHNN-QLNH
V/v dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Để khiển khai Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Chỉ thị 05/CT-NHNN ngày 27/4/2012 của Ngân hàng Nhà nước về chấn chỉnh việc thực hiện quy định về huy động, giữ hộ vàng và sử dụng vàng huy động, vàng giữ hộ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

1. Thực hiện đúng các quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Chỉ thị 05/CT-NHNN ngày 27/4/2012 của Ngân hàng Nhà nước khi thực hiện cung ứng dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản (bao gồm cả dịch vụ giữ hộ vàng), theo đó khách hàng phải trả phí cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện dịch vụ; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải niêm yết công khai phí dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng; phải đảm bảo đủ điều kiện, cơ sở vật chất khi thực hiện nghiệp vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng; không trả lãi, lợi tức, phí và các hình thức khác cho khách hàng; hạch toán đúng tính chất tài khoản giữ hộ vàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Công bố trên trang thông tin điện tử của TCTD biểu phí giữ hộ vàng cũng như thông tin cụ thể về các địa điểm thực hiện hoạt động giữ hộ vàng;

3. Hàng tháng gửi báo cáo về NHNN (Vụ Quản lý Ngoại hối) về tình hình giữ hộ vàng theo mẫu đính kèm văn bản này. Thời hạn báo cáo chậm nhất là ngày 05 (năm) hàng tháng. Báo cáo gửi trước qua fax theo số 043 934 3352, bản chính gửi theo đường công văn.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban Lãnh đạo NHNN (để b/c);
– Lưu: VP, QLNH.

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

(đã ký)

Nguyễn Quang Huy


Thông tin thêm về Công văn 7935/2012/NHNN-QLNH

Công văn 7935/2012/NHNN-QLNH về dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ——–
Số: 7935/NHNN-QLNH V/v dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————
Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Để khiển khai Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Chỉ thị 05/CT-NHNN ngày 27/4/2012 của Ngân hàng Nhà nước về chấn chỉnh việc thực hiện quy định về huy động, giữ hộ vàng và sử dụng vàng huy động, vàng giữ hộ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài:
1. Thực hiện đúng các quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Chỉ thị 05/CT-NHNN ngày 27/4/2012 của Ngân hàng Nhà nước khi thực hiện cung ứng dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản (bao gồm cả dịch vụ giữ hộ vàng), theo đó khách hàng phải trả phí cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện dịch vụ; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải niêm yết công khai phí dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng; phải đảm bảo đủ điều kiện, cơ sở vật chất khi thực hiện nghiệp vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng; không trả lãi, lợi tức, phí và các hình thức khác cho khách hàng; hạch toán đúng tính chất tài khoản giữ hộ vàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Công bố trên trang thông tin điện tử của TCTD biểu phí giữ hộ vàng cũng như thông tin cụ thể về các địa điểm thực hiện hoạt động giữ hộ vàng;
3. Hàng tháng gửi báo cáo về NHNN (Vụ Quản lý Ngoại hối) về tình hình giữ hộ vàng theo mẫu đính kèm văn bản này. Thời hạn báo cáo chậm nhất là ngày 05 (năm) hàng tháng. Báo cáo gửi trước qua fax theo số 043 934 3352, bản chính gửi theo đường công văn.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài biết và thực hiện./.

Nơi nhận: – Như trên; – Ban Lãnh đạo NHNN (để b/c); – Lưu: VP, QLNH.

TL. THỐNG ĐỐC VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
(đã ký) Nguyễn Quang Huy

TagsTài chính – Ngân hàng

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Công #văn #79352012NHNNQLNH


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Công #văn #79352012NHNNQLNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button