Giáo án Tự nhiên và xã hội 1 sách Cùng học để phát triển năng lực (Cả năm) Giáo án PowerPoint, Word môn TNXH lớp 1

Uhlelo lwesifundo semvelo nesomphakathi Incwadi engu-1 Ukufunda ndawonye ukuze kuthuthukiswe amandla onyaka wonke okuhlanganisa nezinhlelo zezifundo ze-Word ne-PowerPoint zereferensi yothisha. Ngethemba, kuzosiza othisha ukunciphisa isikhathi nomzamo ekulungiseleleni izinhlelo zabo zezifundo.

Isilabhasi Yemvelo Nomphakathi 1

THEME FAMILY

ISIFUNDO 1: UMNDENI WAMI

Ubude besikhathi: 2 amahora

I. Izinjongo:

1. Ulwazi:

Abafundi bayaqonda ukuthi uyini umndeni. Umndeni uyisidleke sami, lapho kukhona ogogo nomkhulu, abazali, abantu bami engibathandayo.

2. Amakhono:

– Abafundi bangakwazi ukuzethula: igama, ubudala, izinto abazithandayo, amakhono.

– Abafundi bangasho amagama amalungu omndeni nabafunda nabo ekilasini.

– Abafundi bangasebenzisa amagama ukuveza ikheli labo ngokuhambisana nobudlelwano babo namalungu omndeni.

– Abafundi bayakwazi ukuhlonipha ogogo nomkhulu, abazali namalungu omndeni

3. Isimo sengqondo:

Thanda umndeni wakho nabathandekayo bakho.

4. Amandla akhethekile:

– Amandla okulawula ukuziphatha: ukwazi ukuthanda, ukunakekela, nokusiza abathandekayo

– Ukuqaphela ukubaluleka kwamalungu omndeni; Zichaze kafushane.

– Thola izenzo ezikhombisa ukukhathalela nokukhathazeka phakathi kwamalungu

– Sebenzisa ulwazi namakhono owafundile ukuze wethule ulwazi oluthile ngomndeni wakho.

II. Lungiselela:

+ Ukulungiselela kothisha:

– Imifanekiso; Isihlabelelo Ezintathu amakhandlela alokozayo, ngiyakuthanda; ibhodi elimhlophe elisebenzisanayo; iprojektha; umabonakude, … (kuye ngezimo zendawo,….)

+ Ukulungiswa kwabafundi:

– Dweba izithombe zamalungu omndeni wakho.

III. Imisebenzi yokufundisa nokufunda:

Isifundo 1

Imisebenzi yokufundisaImisebenzi yesikoleQaphela

Umsebenzi 1: Qalisa:

– Vumela abafundi balalele futhi bacule behambisana nengoma ethi “Amakhandlela Amathathu acwebezelayo”.

– Uthisha uyabuza: Obani emndenini wakho engomeni?

– Obani emndenini wakho?

– Ukuphawula nokudumisa kukathisha

Phetha: Imindeni ivame ukuba nogogo nomkhulu, abazali nezingane. (Othisha, kuye ngesimo sabafundi ekilasini, kuzodingeka babhekane nezimo zokufundisa ukuze bagweme ukulimaza abafundi) Hola abafundi ukuthi bafunde kabanzi mayelana nomndeni ngesifundo “Umndeni wami”

Umsebenzi 2: Zitholele:

a) Qaphela futhi usebenzise okuqukethwe kuMfanekiso 1

* Imisebenzi yabashadile:

– Thishela wepheya ngayinye yebafundzi kutsi babuke sitfombe 1, phendvula lombuto: Bobani emndenini wakho kulesitfombe? Benzani?

– Mema abameleli bezinye izithandani ukuthi bethule

– Uthisha uphawula ngesethulo seqembu. Buza imibuzo eyengeziwe ukuze usebenzise izinkulumo ezithinta imizwa zamalungu omndeni njengalokhu:

+ Ingabe ubuso bentombi yakho bubonisa ukwesaba noma injabulo?

+ Ingabe ubuso bukayise bubucayi noma bunakisisa?

+ Ingabe ubuso namazwi kamama abonisa ukukhathazeka noma injabulo?

+ Ingabe isimo sobuso somntwana nokukhala kukhombisa isithakazelo noma ukwesaba?

– Uthisha uphawula ngezimpendulo zabafundi

Qedela ukudweba 1: Emndenini kukhona ubaba, umama, usisi nobhuti. Ubaba nomama banake kakhulu futhi bayabanakekela odade ababili.

– Uthisha uhola: Ngaphezu kwalokhu okukhathalelayo okungenhla, amalungu omndeni, yini enye amalungu omndeni ayenzayo ukukhombisa uthando komunye nomunye, mina kanye nezingane sizobheka okuqukethwe kuMfanekiso 2.

b) Ukubuka kanye nokuxhaphaza okuqukethwe kuMfanekiso 2

*Umsebenzi weqembu lesi-4:

– Othisha bavumela abafundi basebenze ngamaqembu: bheka isithombe sesi-2, uphendule umbuzo: Obani emndenini wakho esithombeni? Benzani abantu?

– Mema abameleli bamanye amaqembu ukuthi babelane ngokuqukethwe isithombe sesi-2 phambi kwekilasi

– Uthisha uphawula ngesethulo seqembu.

– Uthisha ubuze imibuzo engaphenduleki:

+ Bunjani ubuhlobo phakathi kwamalungu omndeni?

+ Imuphi umniningwane osesithombeni ofakazela ukuthi umzukulu wakhe umthanda kakhulu futhi usondelene naye? (esho egoba isandla sakhe).

+ Zibonisani izenzo zikababa nesimo sobuso? (ubaba uyanakekela, unakekela ugogo)

+ Zibonisani izenzo zikamama nesimo sobuso? (Umama uyakuthanda futhi uyakunakekela)

+ Uthando lwakhe…

Ivala isithombe sesi-2: Umkhulu, ugogo, ubaba, umama, umfowethu, udadewabo, umfowethu amalungu asondelene omndeni. Wonke umuntu emndenini uyathandana futhi uyakhathalelana.

c) Xhumana nomndeni wakho:

Umdlalo womculo wothando: Uthisha udlala ingoma ukuze abafundi baphase izimbali. Lapho umculo uphela, imbali idluliselwa kumngane, osukuma axoxele ngomkhaya wakhe.

– Ukuphawula kukathisha.

* Qaphela: Kubafundi abanezimo ezikhethekile njengabazali abayizintandane okwamanje abahlala nogogo nomkhulu noma izihlobo, othisha kufanele bagweme amagama abenza badabuke, futhi basebenzise amazwi akhuthazayo naduduzayo.

– Uthisha uphetha aphinde afundise abafundi ukuthi baye ekhaya ukuze babonise uthando lwabo kumalungu emindeni yabo. Lungiselela izithombe zomndeni wakho ukuze uzilungiselele isikhathi esilandelayo.

– Abafundi balalela futhi bacule behambisana nengoma ethi “Amakhandlela Amathathu alokozayo”.

– Abazali Izingane

– Ss khuluma ngomndeni wabo

– Ss lalela

– S xoxa ngababili bese uphendula imibuzo

– Bamele amapheya athile ukwethula

+ Umndeni osesithombeni 1 unoyise, umama, nabantwana ababili;

+ Ubaba uzilolongela udadewabo ibhayisikili, umama udlala nengane;

+ Umntwana nonina babebukele udadewabo egibela ibhayisikili futhi bajabula.

– Abafundi abengeziwe.

– U-HS uphendule.

– I-HS eyengeziwe.

– HS imibono.

– Ss lalela.

– S xoxani ngamaqembu abantu abane bese niphendula imibuzo.

– Abamele amanye amaqembu akhona.

+ Umndeni osesithombeni uhlanganisa umkhulu, ugogo, ubaba, umama, indodana nendodakazi;

+ Umama ukama izinwele zendodakazi yakhe; ufundela umzukulu wakhe indaba; ubaba umnika isiphuzo (noma umnika ingilazi yamanzi); ukhuluma nomzukulu wakhe.

– U-HS uphendule.

– I-HS eyengeziwe.

– HS imibono.

– Ss lalela.

– Ikilasi lonke libamba iqhaza emdlalweni

– Ss lalela.

Iseshini yesi-2: YIZWE

Imisebenzi yokufundisaImisebenzi yesikoleQaphela

Umsebenzi 3: Ake sizethule

* Imisebenzi yabashadile:

– Uthisha uvumela abafundi ababili ababili ukuba bashintshane ukuzethula futhi bakulalele bazethule

Uthisha uphakamisa ukuthi abafundi bethule ulwazi oluthile mayelana nabo: igama eligcwele, isigaba somndeni, ubudala, izinto abazithandayo, amathalente (uma ekhona),…

– Mema abameleli bamapheya athile ukuba bethule phambi kwekilasi.

– Othisha baqondisa abafundi ukuthi basho imisho elula, baveze kafushane, bachaze ulwazi oluthile ngabo.

– Uthisha uyaphawula (utshela ngokucacile, wethula igama kanye …), uyancoma.

Umsebenzi 4:Ake sethule umndeni wethu.

a) Lungiselela ulwazi lomkhiqizo noma lomndeni

* Imisebenzi yomuntu siqu:

– Vumela abafundi badwebe amalungu omndeni

Othisha baphakamisa ukuthi abafundi babonise okuqukethwe komkhiqizo njengokuthi: Obani emndenini wethu? Kungenzeka yini ukudweba amalungu omndeni wethu?

* Imisebenzi yabashadile

Yenza abafundi babelane ngezithombe nezithombe nabangani abaseduze kwabo. Khuluma ngokuqukethwe ezithombeni, ezithombeni.

– Uthisha uyaphawula futhi atuse umoya wokusebenza wabafundi.

b) Mayelana nomndeni wami

* Imisebenzi yekilasi:

Ukuze avuse isithakazelo sabafundi, uthisha ulenga isithombe sendlu. Ngesikhathi sesethulo, abafundi bangafaka izithombe zemindeni yabo kumodeli.

– Othisha bakhuthaza abafundi ukuthi bavolontiye ukuze babelane ngezithombe futhi bethule imindeni yabo phambi kwekilasi. Qondisa abafundi ukuthi baveze kafushane futhi bachaze ulwazi mayelana nomndeni. Qaphela ukumema abafundi abanokwakheka okuhlukile kwamalungu omndeni ukuze ikilasi lonke lazi ukuthi likhuluma kanjani nelungu ngalinye.

– Uthisha ubeka imibono evamile futhi atuse abafundi

– Hlola nabafundi bese uphetha isifundo.

– Ss sebenza ngababili.

– Bamele amapheya athile ukwethula.

* Abafundi bangasho eminye imininingwane efana nale:

+ Igama lami nginguNguyen Van A, ngineminyaka engu-6 ubudala, ngingumfowethu omdala emndenini. Ngithanda ukudlala ibhola.

– Abafundi badweba imidwebo ephepheni.

– Ss sebenza ngababili.

– HS imibono.

– Abafundi bakhona phambi kwekilasi

* Abafundi bangathula ulwazi oluthile olufushane:

+ Uma kungumndeni wezizukulwane ezimbili, isingeniso singase sithi: Lona umndeni wami. Umndeni wami unabantu… Igama likamama ngu…, igama likababa ngu…, umfowethu omncane (noma umfowethu) igama…

+ Uma kungumndeni onezizukulwane ezimbili noma ngaphezulu, isingeniso singaba: Umndeni wakithi unogogo nomkhulu abakhulu kunabo bonke, …

Isifundo 2: UMNDENI OJABULAYO ​​(inkathi 1)

I. IZINHLOSO:

– Abafundi bangatshela ngomsebenzi wasekhaya wamalungu omndeni.

– Bangakhuluma ngemisho elula ukwethula izinto abajwayele ukuzenza ekhaya futhi babone isidingo sokuhlanganyela imisebenzi yasekhaya.

– Bheka izithombe bese uphendula okuqukethwe esithombeni ngasinye.

– Yazi ukuthi ungalusebenzisa kanjani ulwazi olufundile empilweni yangempela

II. UKUFUNDISA ingculazi

– Uthisha: Ingoma ethi “Ingane ishanela indlu”, izithombe ngomsebenzi wasekhaya.

– Abafundi: Incwadi.

III. IMISEBENZI YOKUFUNDISA:

Imisebenzi kathishaImisebenzi yabafundi

I. QALA

Umsebenzi 1: Khuluma ngemisebenzi yasekhaya emndenini wakho.

– Khombisa ikilasi ividiyo bese ucula ngokuhambisana nengoma ethi “Ingane ishanela indlu”.

– Ss lalela bese ucula kanye.

+ Ingoma imayelana nomsebenzi kabani?

+ Ingoma ikhuluma ngomsebenzi kagogo nowomntwana.

+ Benzani abantwana engomeni?

+ Umfanyana osengomeni wenza umsebenzi wokuhlanza indlu.

– Yala abafundi ukuthi batshele eminye yemisebenzi yabo yasekhaya.

– Abafundi bathi: Ekhaya, ngishanela indlu, ngikha imifino, ngigeza izitsha, njll.

– Ilungu ngalinye lomndeni linomsebenzi walo. Nokho, abantu bahlale benamathelana futhi bayasizana, basebenze ndawonye, ​​baphumule futhi badlale ndawonye. Namuhla, masifunde futhi sabelane ngomsebenzi nemisebenzi yamalungu omndeni.

– Uthisha ubhala isihloko sesifundo ebhodini.

– Ss funda ekuqaleni kwesihloko.

II. THOLA

Umsebenzi 2: Qaphela futhi ukhulume.

*Buka futhi usebenzise okuqukethwe kuMfanekiso 1

*Imisebenzi yeqembu kabili:

– Cela u-Ss ukuthi abheke Umfanekiso 1 esikrinini.

– Umhlahlandlela wokubheka nokuxoxa ngababili ngale mibuzo elandelayo:

+ Enzani amalungu omndeni?

– Ss xoxa ngababili.

– Ss bheka esikrinini.

– Xoxa uphendule imibuzo njengoba kuphakanyiswe uthisha

+ Babukeka kanjani abantu ngenkathi besebenza?

*Imisebenzi yekilasi lonke:

– Vumela abafundi babuke izithombe phambi kweprojektha

– Abamele amaqembu baphendule:

– Utitjhere uphinda imibuzo engenhla.

+ Amalungu omndeni ayasebenza: Umama upheka irayisi, ubaba uthena izihlahla, intombi isiza umama ukulungisa itreyi lerayisi, umfowabo omncane ushanela kuvulandi.

+ Ubuso bawo wonke umuntu ngesikhathi esebenza buyajabula.

– Imibono kanye nokuhlola kukathisha.

– HS imibono.

*Buka futhi usebenzise okuqukethwe kuMfanekiso 2

*Imisebenzi yeqembu kabili:

– Cela abafundi babheke isithombe sesi-2 kuprojektha bese nixoxa ngale mibuzo elandelayo:

+ Benzani abantu abasesithombeni?

+ Bazizwa kanjani ngokwenza umsebenzi wasendlini?

– Abafundi babuka futhi baxoxe ngemibuzo.

*Imisebenzi yekilasi lonke:

– Ss akabuke ubuso bengane encane esithombeni.

– Ss bheka ubuso bengane encane esithombeni.

– Uthisha ufunda amagama abancane: Mama, kumnandi kakhulu ukusebenza ndawonye!

+ Benzani abantu abasesithombeni?

+ Bazizwa kanjani ngokwenza umsebenzi wasendlini?

– Abamele amaqembu baphendule:

+ Umama nengane bomisa izingubo.

Izingane zizizwa zijabule kakhulu lapho zenza umsebenzi wasekhaya nonina.

– Imibono kanye nokuhlola kukathisha.

– HS imibono.

* Thintana nemisebenzi yasekhaya yawo wonke umuntu emndenini wakho.

+ Lapho usekhaya, yini ilungu ngalinye lomkhaya wakho elivame ukuyenza?

+ Lapho sisekhaya, ilungu ngalinye lomkhaya wami ngokuvamile lenza lezi zinto ezilandelayo: ukupheka ilayisi, ukuwasha izitsha, ukuwasha izingubo, njll.

+ Yiziphi izinto abantu abangazenza ndawonye?

+ Kuzwakala kanjani ukusebenza nabantu?

Kungani amalungu omkhaya kufanele enze umsebenzi wasekhaya ndawonye?

+ Abafundi bayazithinta bona.

+ Ngizizwa ngijabule kakhulu

+ Amalungu omkhaya enza umsebenzi wasendlini ndawonye ukuze ahlanganyele umsebenzi, ahlale eseduze, athandane, kusukela ngaleso sikhathi umkhaya uba nemfudumalo eyengeziwe.

– Utitjhere ufunda umutjho osesithombeni.

– Uthisha utusa abafundi abavame ukwenza umsebenzi wasendlini futhi akhuthaze abanye abafundi ukuthi babambe iqhaza emsebenzini wasendlini.

– Cela abafundi ukuthi babheke kuphrosesa izithombe zemisebenzi yasendlini.

* Isifinyezo sesifundo

– Phinda okuqukethwe yisifundo

– Izikhathi zamazwana

– Qondisa umkhuba wasekhaya ukwenza imisebenzi emaphakathi ukusiza abazali.

– Ikilasi elilandelayo lizokutshela ukuthi ngenzani

– Ss phinda.

– Omunye umfundi uyakudumisa.

– Ss qaphela.

…..

I-Nature and Society PowerPoint Syllabus 1

I-E-curriculum Nature and Society Incwadi e-1 Ukufunda ndawonye ukuthuthukisa amakhono kuhlanganisa izihloko eziyisi-6, isihloko ngasinye sinohlu olugcwele lwezifundo ze-elekthronikhi zesifundo ngasinye. Mema othisha ukuthi balande ifayela ukuze bathole inkomba.

…..

>>> Dawuniloda ifayela ukuze ubhekisele kulo lonke Ikharikhulamu Yemvelo Nezenhlalakahle 1

.


Thông tin thêm về Giáo án Tự nhiên và xã hội 1 sách Cùng học để phát triển năng lực (Cả năm) Giáo án PowerPoint, Word môn TNXH lớp 1

Giáo án Thiên nhiên và xã hội 1 sách Cùng học để tăng trưởng năng lực trọn bộ cả 5 bao gồm cả giáo án bản Word và PowerPoint cho thầy cô tham khảo. Hy vọng sẽ giúp thầy cô cắt bớt thời kì, công huân trong việc soạn giáo án của mình.Giáo án TNXH 1 sách Cùng học để tăng trưởng năng lựcGiáo án môn Thiên nhiên và xã hội 1BÀI 1: GIA ĐÌNH CỦA EMBài 2: GIA ĐÌNH VUI VẺ ( tiết 1)Giáo án PowerPoint Thiên nhiên và xã hội 1 Giáo án môn Thiên nhiên và xã hội 1CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNHBÀI 1: GIA ĐÌNH CỦA EMThời lượng: 2 tiếtI. Tiêu chí:1. Kiến thức:Học trò hiểu thế nào là gia đình. Gia đình là tổ ấm của của em, nơi ấy có ông bà, thầy u những người nhà yêu nhất của mình.2. Kỹ năng:- HS biết tự giới thiệu về bản thân của mình: tên, tuổi, thị hiếu, bản lĩnh của bản thân.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- HS kể được tên những người nhà trong gia đình với các bạn trong lớp.- HS sử dụng được từ ngữ trình bày cách xưng hô thích hợp với mối quan hệ của bản thân với các thành viên trong gia đình- HS biết mến yêu ông bà, thầy u và những người nhà trong gia đình3. Thái độ:Yêu mến gia đình và những người nhà trong gia đình .4. Năng lực đặc biệt:- Năng lực điều chỉnh hành vi: biết mến thương, chăm nom, giúp sức người thân- Nhận thức được tầm quan trọng của người nhà trong gia đình; diễn tả ngắn gọn thông tin về bản thân.- Mày mò những hành động trình bày sự ân cần, chăm nom giữa các thành viên- Áp dụng tri thức, kỹ năng đã học giới thiệu 1 số thông tin về gia đình mình.II. Chuẩn bị:+ Chuẩn bị của GV:- Tranh ảnh minh họa; Bài hát Ba ngọn nến lung linh, Ba thương con; bảng tương tác; máy chiếu; tivi, … ( tùy điều kiện địa phương,….)+ Chuẩn bị của HS:- Tranh vẽ về hình ảnh về những người nhà trong gia đình mình.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})III. Các hoạt động dạy – học:Tiết 1Hoạt động dạyHoạt động họcGhi chúHoạt động 1: Khởi động: – Cho HS nghe, hát theo bài hát “Ba ngọn nến lung linh”.- GV hỏi: Gia đình bạn bé trong bài hát có những người nào?- Vậy trong gia đình em có những người nào?- GV nhận xét, tuyên dươngKết luận: Gia đình thường có ông bà, thầy u và con cái. (GV tùy tình hình của HS trong lớp sẽ có xử lý cảnh huống sư phạm tránh lời nói làm thương tổn cho HS) Dẫn dắt HS cùng mày mò kĩ thêm gia đình qua bài “Gia đình của em”Hoạt động 2: Khám phá:a) Quan sát và khai thác nội dung hình 1*Hoạt động cặp đôi:- GV cho từng cặp HS quan sát hình 1, giải đáp câu hỏi: Gia đình các bạn trong hình có những người nào? Họ đang làm gì?- Mời đại diện 1 số cặp đôi lên trình bày- GV nhận xét phần trình diễn của các nhóm. Đặt thêm câu hỏi để khai thác những biểu đạt tình cảm của các thành viên trong gia đình như:+ Vẻ mặt của bạn gái tỏ ra lo sợ hay vui thích?+ Vẻ mặt của bố đang trang nghiêm hay chuyên chú?+ Vẻ mặt và lời nói của mẹ tỏ ra âu lo hay vui tươi?+ Vẻ mặt và tiếng reo của em nhỏ bộc lộ sự ham thích hay khiếp sợ?- GV nhận xét phần giải đáp của HSChốt tranh 1: Trong gia đình có 3 , mẹ, chị và em. Ba, mẹ rất ân cần và chăm nom 2 chị em.- GV dẫn dắt: Ngoài những việc làm ân cần chăm nom trên thì các thành viên trong gia đình còn làm gì để trình bày tình mến thương đối với nhau cô cùng các em sẽ quan sát nội dung của hình 2.b) Quan sát và khai thác nội dung hình 2*Hoạt động nhóm 4:- GV cho HS làm việc theo nhóm: quan sát hình 2, giải đáp câu hỏi: Gia đình các bạn trong hình có những người nào? Mọi người đang làm gì?- Mời đại diện 1 số nhóm san sẻ nội dung hình 2 trước lớp- GV nhận xét phần trình diễn của các nhóm.- GV đưa ra 1 số câu hỏi mở mang:+ Tình cảm giữa các thành viên trong gia đình với nhau như thế nào?+ Chi tiết nào trong hình chứng tỏ cháu trai rất yêu mến, thân cận với bà? (tựa và ôm tay bà).+ Việc làm và vẻ mặt của bố trình bày điều gì? (bố ân cần, chăm nom bà)+ Việc làm và vẻ mặt của mẹ bộc lộ điều gì? (mẹ rất mến thương và chăm nom con)+ Tình cảm của ông …Chốt tranh 2: Ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em là những người nhà trong gia đình. Mọi người trong gia đình mến thương và chăm nom nhau.c) Liên hệ gia đình của mình:Trò chơi nhạc điệu mến thương: GV bật bài hát cho HS chuyền bông hoa. Khi nhạc ngừng, bông hoa được chuyền tới tay bạn nào thì bạn ấy đứng lên kể về gia đình của mình.- GV nhận xét.* Xem xét: Đối với những HS có cảnh ngộ đặc trưng như mồ côi thầy u hiện đang sống với ông bà hoặc người nhà thì GV tránh những lời nói làm các em tủi thân, và dùng những lời nói cổ vũ và xoa dịu các em.- GV kết luận và giáo dục HS về nhà hãy trình bày những hoạt động để bộc bạch tình mến thương đối với những người nhà trong gia đình. Chuẩn bị các hình ảnh về gia đình của mình để sẵn sàng cho tiết sau.- HS nghe, hát theo bài hát “Ba ngọn nến lung linh”.- Ba, mẹ, con- HS kể về gia đình mình- HS lắng nghe- HS trao đổi cặp đôi và giải đáp câu hỏi- Đại diện 1 số cặp lên trình diễn+ Gia đình ở hình 1 có bố, mẹ, và 2 con;+ Bố đang tập xe đạp cho chị, mẹ đang chơi cùng em nhỏ;+Em nhỏ cùng mẹ đang nhìn chị đi xe đạp và reo mừng.- HS khác bổ sung.- HS giải đáp.- HS bổ sung.- HS nhận xét.- HS lắng tai.- HS trao đổi nhóm 4 và giải đáp câu hỏi.- Đại diện 1 số nhóm lên trình diễn.+ Gia đình trong hình có ông, bà, bố, mẹ, đàn ông và con gái;+ Mẹ đang chải tóc cho con gái; bà đang đọc truyện cho cháu trai; bố đang mời bà uống nước (hoặc đưa cốc nước cho bà); ông đang chuyện trò với cháu gái.- HS giải đáp.- HS bổ sung.- HS nhận xét.- HS lắng tai.- Cả lớp tham dự trò chơi- HS lắng tai.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tiết 2: LUYỆN TẬPHoạt động dạyHoạt động họcGhi chúHoạt động 3: Cùng giới thiệu về bản thân*Hoạt động cặp đôi:- GV cho từng cặp HS thay nhau tự giới thiệu và nghe bạn giới thiệu về bản thânGV gợi ý để HS giới thiệu 1 số thông tin về bản thân: họ và tên, ngôi thứ trong gia đình, tuổi, thị hiếu, năng khiếu (nếu có),…- Mời đại diện 1 số cặp lên trình diễn trước lớp.- GV chỉ dẫn HS nói câu dễ dàng, diễn tả ngắn gọn, miêu tả được 1 số thông tin về bản thân.- GV nhận xét (kể bự rõ, biết giới thiệu về tên và …), tuyên dương.Hoạt động 4:Cùng giới thiệu về gia đình của mình.a) Chuẩn bị thành phầm hoặc thông tin về gia đình* Hoạt động tư nhân:- Cho HS phát họa các thành viên trong gia đìnhGV gợi mở để HS trình bày nội dung thành phầm như: Trong gia đình chúng mình có những người nào? Có thể vẽ những thành viên trong gia đình chúng mình ko?* Hoạt động cặp đôiCho HS san sẻ tranh, hình ảnh với bạn kế bên. Nói về nội dung trong tranh,ảnh.- GV nhận xét, tuyên dương ý thức làm việc của HS.b) Giới thiệu về gia đình mình* Hoạt động cả lớp:Để kích thích hứng thú của HS, GV treo 1 hình ảnh vẽ ngôi nhà. Trong lúc trình diễn, HS có thể đặt hình ảnh của gia đình mình vào mẫu hình.- GV khuyến khích HS xung phong lên san sẻ hình ảnh và giới thiệu gia đình mình trước lớp. Chỉ dẫn HS diễn tả ngắn gọn, miêu tả được các thông tin về gia đình. Xem xét mời những HS có sự không giống nhau về thành phần các thành viên trong gia đình để cả lớp biết được cách xưng hô giữa các thành viên.- GV nhận xét chung, tuyên dương HS- Căn dặn HS và chấm dứt tiết học.- HS hoạt động cặp đôi.- Đại diện 1 số cặp lên trình diễn.* HS có thể nói được 1 số thông tin như:+ Mình tên là Nguyễn Văn A, mình 6 tuổi, là anh bự trong nhà. Mình thích chơi đá bóng.- HS vẽ phát họa ra giấy.- HS hoạt động cặp đôi.- HS nhận xét.- HS lên trình diễn trước lớp* HS có thể giới thiệu được 1 số thông tin ngắn gọn:+ Nếu là gia đình có 2 lứa tuổi, lời giới thiệu có thể là: Đây là gia đình của tôi. Gia đình tôi có… người. Mẹ của tôi tên là…, bố của tôi tên là…, em của tôi (hoặc anh, chị) tên là…+ Nếu là gia đình có 2 lứa tuổi trở lên, lời giới thiệu có thể là: Gia đình tôi có ông bà là người nhiều tuổi nhất, …(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bài 2: GIA ĐÌNH VUI VẺ ( tiết 1)I. MỤC TIÊU:- HS kể được công tác nhà của các thành viên trong gia đình.- Nói được câu dễ dàng để giới thiệu những công tác của bản thân thường làm lúc ở nhà và nhận diện được sự thiết yếu san sẻ công tác trong gia đình.- Quan sát hình ảnh và giải đáp được nội dung trong mỗi tranh.- Biết áp dụng tri thức học tập vào thực tế cuộc sốngII. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC- GV: Bài hát “Nhỏ quét nhà”, tranh ảnh về 1 số công tác nhà.- HS: SGK.III. CÁC HĐ DẠY HỌC:Hoạt động của thầy cô giáoHoạt động của học sinhI. KHỞI ĐỘNGHĐ 1: Kể về những công tác nhà trong gia đình bạn.- Cho cả lớp xem video và hát theo lời bài hát “ Nhỏ quét nhà”.- HS nghe và hát theo.+ Bài hát kể về công tác của người nào?+ Bài hát kể về công tác của bà và nhỏ.+ Bạn bé trong bài hát làm công tác gì?+ Bạn bé trong bài hát làm công tác quét nhà.- Chỉ dẫn HS kể 1 số công tác nhà ở gia đình của mình.- HS kể: Ở nhà e quét nhà, nhặt rau, rửa ấm chén,…- Mỗi thành viên trong gia đình đều có những công tác riêng. Tuy nhiên, mọi người luôn gắn bó và giúp sức lẫn nhau, cùng nhau làm việc, cùng nhau ngơi nghỉ và vui chơi. Bữa nay, chúng ta cùng mày mò và san sẻ với nhau các công tác và hoạt động của các thành viên trong gia đình nhé.- GV ghi đầu bài lên bảng.- HS nêu đọc đầu bài.II. KHÁM PHÁHĐ2: Quan sát và nói.* Quan sát và khai thác nội dung hình 1*Hoạt đông nhóm đôi:- Cho HS quan sát hình 1 trên màn hình.- Chỉ dẫn quan sát và trao đổi nhóm đôi theo các các câu hỏi sau:+ Các thành viên trong gia đình đang làm gì?- HS trao đổi cặp đôi.- HS quan sát trên màn hình.-Thảo luận và giải đáp câu hỏi theo gợi ý của cô giáo+ Vẻ mặt của mọi người trong khi làm việc như thế nào?*Hoạt động cả lớp:- Cho HS quan sát tranh trân máy chiếu- Đại diện các nhóm giải đáp:- GV nêu lại các câu hỏi trên.+ Các thành viên trong gia đình đang làm việc: Mẹ đang nấu cơm, bố đang tỉa cây, bạn gái đang giúp mẹ sẵn sàng mâm cơm, em trai đang quét ban công.+ Vẻ mặt của mọi người trong khi làm việc đều vui vẻ.- GV nhận xét, bình chọn.- HS nhận xét.* Quan sát và khai thác nội dung hình 2*Hoạt đông nhóm đôi:- Cho HS quan sát hình 2 trên máy chiếu và trao đổi các câu hỏi:+ Những người trong hình đang làm công tác gì?+ Họ cảm thấy như thế nào lúc làm việc nhà?- HS quan sát và trao đổi theo câu hỏi.*Hoạt động cả lớp:- Cho HS quan sát vẻ mặt của bạn bé trong hình.- HS quan sát vẻ mặt của bạn bé trong hình.- GV đọc câu nói của bạn bé: Mẹ ơi, 2 mẹ con làm việc thật là vui!+ Những người trong hình đang làm công tác gì?+ Họ cảm thấy như thế nào lúc làm việc nhà?- Đại diện các nhóm giải đáp:+ Mẹ và bạn bé đang phơi áo quần.+ Bạn bé cảm thấy rất vui lúc cùng mẹ làm việc nhà.- GV nhận xét, bình chọn.- HS nhận xét.* Liên hệ về các công tác nhà của mọi người trong gia đình em.+ Khi ở nhà, mỗi người trong gia đình em thường làm những việc gì?+ Khi ở nhà, mỗi người trong gia đình em thường làm những việc: nấu cơm, rửa bát, giặt áo quần, …+ Những việc gì mọi người có thể cùng làm chung với nhau?+ Em cảm thấy như thế nào lúc được làm việc cùng mọi người?+ Tại sao các thành viên trong gia đình nên nên làm việc nhà cùng nhau?+ HS tự liên hệ.+ Em cảm thấy rất vui+ Các thành viên trong gđ làm việc nhà cùng nhau để san sẻ công tác, gần giũ, mến thương nhau, từ ấy gia đình thêm êm ấm.- GV đọc câu ở hình lá.- GV khen những HS thường làm việc nhà và khuyến khích các HS khác tham dự việc nhà.- Cho HS quan sát trên máy chiếu các hình ảnh về các công tác ở gia đình.* Tổng kết tiết học- Nhắc lại nội dung bài học- Nhận xét tiết học- Chỉ dẫn về nhà tập làm những công tác vừa sức để giúp sức thầy u.- Tiết học sau sẽ kể những việc mình khiến cho các bạn cùng nghe- HS nhắc lại.- HS khác khen bạn.- HS quan sát.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})…..Giáo án PowerPoint Thiên nhiên và xã hội 1Giáo án điện tử Thiên nhiên và xã hội 1 sách Cùng học để tăng trưởng năng lực gồm có 6 chủ đề, mỗi chủ đề lại có đầy đủ các bài giảng điện tử cho từng bài học riêng. Mời thầy cô cùng tải file về để tham khảo……>>> Tải file để tham khảo trọn bộ Giáo án Thiên nhiên và xã hội 1

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Giáo #án #Tự #nhiên #và #xã #hội #sách #Cùng #học #để #phát #triển #năng #lực #Cả #5 #Giáo #án #PowerPoint #Word #môn #TNXH #lớp


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Giáo #án #Tự #nhiên #và #xã #hội #sách #Cùng #học #để #phát #triển #năng #lực #Cả #5 #Giáo #án #PowerPoint #Word #môn #TNXH #lớp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button