Mẫu biên bản đánh giá sổ theo dõi, chế độ báo cáo và quản lý sử dụng ấn chỉ kiểm định

Mẫu biên bản rà soát ghi sổ theo dõi, bí quyết báo cáo và điều hành bằng nút rà soát

Biên bản theo dõi, báo cáo và cơ chế điều hành sổ sách kế toán sử dụng nút kiểm toán là mẫu được thiết kế để đánh dấu giai đoạn soát xét sổ sách kiểm toán, báo cáo và bí quyết điều hành bằng cách sử dụng chỉ dẫn kiểm toán. Mẫu được ban hành theo Thông tư 18/2019 / TT-BGTVT. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

  • Giấy má mẫu và báo cáo rà soát dữ liệu
  • Biên bản mẫu biên bản, bình chọn nguồn nhân công và tiến hành thứ tự thí điểm

Biên bản giám sát theo dõi, báo cáo và sổ điều hành bằng nút rà soát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN KIỂM TRA
Sổ nhật ký, cơ chế báo cáo và điều hành, sử dụng nút rà soát

Dưới sự giao cho và cắt cử tính năng của Trưởng đoàn bình chọn, bữa nay, …… bao gồm:

1. Ông: ………………………, Phòng Kiểm định dụng cụ;

2. Ông: ………………………, Chỉ huy Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới.

Tiến hành rà soát và bình chọn sổ tay giám sát, hệ thống báo cáo và điều hành, sử dụng tem kiểm định đơn vị của ……………………………

1. Các tài liệu, biểu mẫu giám sát:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

2. Quản lý và sử dụng tín hiệu rà soát:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

3. Chế độ báo cáo và chuyển dữ liệu:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

4. Thanh toán:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

5. Chất liệu in ấn:

Loại tem / Danh mục

Giá bán

Danh mục

Giá bán

Số sê-ri trong kho

Loại sê-ri:

– Thì dĩ vãng

– Hết lượt san sớt

Toàn bộ:

Từ 1 số

cho người khác

– Khám phá thời kì mới

– Sử dụng

– Bị thương

Giá trị bị thương:

Số seri:…………………………………………………….

Ghi chú: ………………………………………………………………………………………………

Giá trị bị thương:

Số seri:…………………………………………………….

Giá trị bị thương:

Số seri:…………………………………………………….

Giá trị bị thương:

Số seri:…………………………………………………….

Giá trị bị thương:

Số seri:…………………………………………………….

Giá trị bị thương:

Số seri:…………………………………………………….

6) Để hủy bỏ dấu cáp bị hỏng, sức ép cáp ko còn được phép:

– Tem hư hỏng thuộc danh mục theo bảng trên;

– Hủy bỏ các tượng trưng ko được cấp phép bao gồm:

…………………………………………………………… ..

…………………………………………………………… ..

7) Phần mềm để tu sửa hoặc giải quyết các sự cố sau:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

8) Kết luận:

Theo dõi, báo cáo và điều hành thủ công, sử dụng tem kiểm định theo quy định, bảo đảm duy trì các điều kiện hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm định xe.

Việc giám sát, báo cáo và điều hành thủ công, sử dụng tem kiểm định ko bảo đảm duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe.

Biên bản được phê chuẩn và lập thành 2 bản, 1 bản lưu vào sổ đăng kiểm, bản còn lại gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Đăng ký / tổ chức đăng ký(SỐNG)Ý nghĩ

Dấu)
Kiểm toán viên(SỐNG)Ý nghĩ

Họ và tên)

Ghi chú:

Mẫu phê chuẩn, báo cáo và điều hành sổ biên chép bằng cách sử dụng nút nghiên cứu Mẫu phê chuẩn, báo cáo và điều hành sổ biên chép bằng cách sử dụng nút nghiên cứu Mời các bạn mày mò thêm về phần này thứ tự điều hành Trong 1 cái gì đấy

biểu mẫu


Thông tin thêm về Mẫu biên bản đánh giá sổ theo dõi, chế độ báo cáo và quản lý sử dụng ấn chỉ kiểm định

Mẫu biên bản biên chép bình chọn sổ theo dõi, cơ chế báo cáo và điều hành sử dụng ấn chỉ kiểm định
Mẫu biên bản bình chọn sổ theo dõi, cơ chế báo cáo và điều hành sử dụng ấn chỉ kiểm định là mẫu biên bản được lập ra để biên chép bình chọn sổ theo dõi, cơ chế báo cáo và điều hành sử dụng ấn chỉ kiểm định. Mẫu được ban hành theo Thông tư 18/2019/TT-BGTVT. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu biên bản rà soát bình chọn giấy má và dữ liệu
Mẫu biên bản rà soát, bình chọn nhân công và tiến hành thứ tự kiểm định

Biên bản biên chép bình chọn sổ theo dõi, cơ chế báo cáo và điều hành sử dụng ấn chỉ kiểm định
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————
BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁSổ theo dõi, cơ chế báo cáo và điều hành, sử dụng ấn chỉ kiểm định
Được sự giao cho và cắt cử nhiệm vụ của ông Trưởng đoàn bình chọn, bữa nay, ngày…… tháng…… 5……, tại Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới mã số……………………, chúng tôi gồm:
1. Ông:……………………………………, Phòng Kiểm định xe cơ giới;
2. Ông:……………………………………, Chỉ huy Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới.
Đã thực hiện rà soát, bình chọn Sổ theo dõi, cơ chế báo cáo và điều hành, sử dụng ấn chỉ kiểm định đơn vị từ ngày………………… tới ngày:……………… :
1. Sổ sách theo dõi, biểu mẫu:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
2. Quản lý, sử dụng ấn chỉ kiểm định:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
3. Chế độ báo cáo, truyền số liệu:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
4. Thực hiện trả tiền:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
5. Kiểm kê ấn chỉ:

Loại ấn chỉ/Danh mục

Số lượng

Danh mục

Số lượng

Số series tồn

Loại ấn chỉ:

– Tồn kỳ trước

– Tồn cuối kỳ

Tổng:

Từ số

Tới số

– Nhận mới trong kỳ

– Sử dụng(*)

– Hư hỏng

Số lượng hỏng:
Số series:……………………………………………………………………………………
Ghi chú:……………………………………………………………………………………
Số lượng hỏng:
Số series:……………………………………………………………………………………
Số lượng hỏng:
Số series:……………………………………………………………………………………
Số lượng hỏng:
Số series:……………………………………………………………………………………
Số lượng hỏng:
Số series:……………………………………………………………………………………
Số lượng hỏng:
Số series:……………………………………………………………………………………

6) Hủy ấn chỉ hỏng, ấn chỉ ko còn trị giá sử dụng:
– Đã hủy các ấn chỉ hỏng trong bản kê theo bảng trên;
– Hủy các ấn chỉ ko còn trị giá sử dụng gồm:
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
7) Đề nghị tu sửa, giải quyết những vấn đề sau đây:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8) Kết luận:

Sổ theo dõi, cơ chế báo cáo và điều hành, sử dụng ấn chỉ kiểm định đúng quy định, bảo đảm duy trì điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Sổ theo dõi, cơ chế báo cáo và điều hành, sử dụng ấn chỉ kiểm định ko bảo đảm duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Biên bản đã được phê chuẩn và lập thành 2 bản, 1 bản lưu tại đơn vị đăng kiểm, 1 bản gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Đơn vị đăng kiểm/ Tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm(Ký, đóng dấu)

Người rà soát(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(*): Không bao gồm ấn chỉ hỏng.
Mẫu biên bản bình chọn sổ theo dõi, cơ chế báo cáo và điều hành sử dụng ấn chỉ kiểm định

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #biên #bản #đánh #giá #sổ #theo #dõi #chế #độ #báo #cáo #và #quản #lý #sử #dụng #ấn #chỉ #kiểm #định


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Mẫu #biên #bản #đánh #giá #sổ #theo #dõi #chế #độ #báo #cáo #và #quản #lý #sử #dụng #ấn #chỉ #kiểm #định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button