Mẫu biên bản thẩm định cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV

Mẫu biên bản chứng thực phòng xét nghiệm HIV của phòng xét nghiệm

Biên bản công nhận xét nghiệm HIV dương tính là loại biên bản công nhận phòng xét nghiệm. Mẫu nêu rõ nội dung biên bản, nội dung đánh giá … Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu giấy chứng thực nghiệm thu phòng xét nghiệm HIV

Mẫu giấy khai báo phòng xét nghiệm HIV

Mẫu biên nhận thông tin về các hoạt động phòng, chống HIV / AIDS của tổ chức

Nội dung căn bản của giấy má xét nghiệm mẫu và cấp Giđó chứng thực xét nghiệm HIV như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————–

……, ngày… tháng… 5 20… 5….

BIÊN BẢN KIỂM TRA
Cấp giấy chứng thực xét nghiệm HIV công nhận nhiễm HIV

I. THÔNG TIN VỀ nhãn HIV

1. Tên cơ sở có phòng xét nghiệm HIV được xác nhận: ……………………….

2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

3. Dế yêu: ………………………. Email (nếu có): ………………………………………………………

4. Fax: ……………………………………………………………………………………………… ..

II. CUỘC HỌP

1. Thành phần đoàn bình chọn: ………………………………………………………….

2. Đại diện cơ sở có phòng xét nghiệm HIV được xác nhận: ………… ..

III. NỘI DUNG NỘI DUNG

1. Văn bản luật pháp

Liệt kê tất cả các tài liệu liên can tới nguồn lực, nhân sự và thiết bị y tế.

Bình luận:

2. Nội dung rà soát gốc

a) Trình độ của viên chức bình chọn:

Liệt kê số lượng cán bộ, trình độ chuyên môn và số 5 kinh nghiệm:

Ý nghĩ về sức mạnh của việc thực hiện xét nghiệm HIV:

b) Tiêu chuẩn nguồn lực:

Danh sách khoáng sản và tình trạng khoáng sản:

Bình luận:

c) Tiêu chuẩn phòng thí nghiệm:

Liệt kê và miêu tả các nguồn lực:

Phương pháp sát trùng phương tiện, thí dụ và đồ dùng 1 lần:

Bình luận:

d) Khả năng tiến hành các xét nghiệm khẳng định HIV:

Kết quả xét nghiệm HIV đối với cơ sở đề xuất xét nghiệm của trung tâm xét nghiệm:

Bình luận:

Sau lúc xét nghiệm HIV phòng xét nghiệm ………… .. theo đúng tiêu chuẩn tại Thông tư số / 2013/TT – BYT ngày… tháng… 5 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về chỉ dẫn phòng ngừa Bảo đảm chất lượng xét nghiệm HIV, xét nghiệm HIV . Nhóm đã hợp nhất như sau:

1. Tiêu chuẩn bình chọn viên chức

2. Tiêu chuẩn thiết bị

3. Tiêu chuẩn phòng thí nghiệm

4. Chừng độ bản lĩnh tiến hành kết quả rà soát

IV. CHẤM DỨT

1. Phòng xét nghiệm HIV cấp dưới ………………… sau lúc xét nghiệm theo đúng quy định tại Thông tư số…. / 2013 / TT – BYT ngày… tháng… 5 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ dẫn đảm bảo chất lượng Xét nghiệm HIV …. .. các điều kiện quy định tại Thông tư.

2. Phòng xét nghiệm HIV chỉ được phép khẳng định các trường hợp nhiễm HIV sau lúc đã có quyết định cấp Giđó chứng thực phòng xét nghiệm HIV. Trong lúc chờ cấp Giđó chứng thực của Phòng xét nghiệm HIV, các xét nghiệm nghi ngại dương tính với HIV được đề xuất gửi tiêu bản tới các khu vực gần phòng xét nghiệm xác minh HIV.

V. KIẾN NGHỊ

Để cải thiện xét nghiệm HIV, nhóm xét nghiệm khuyến nghị:

Thành viên của nhóm rà soát
(Ký, ghi rõ họ tên)

đại diện mặt đất

Giám đốc của đơn vị này sở hữu 1 phòng thí nghiệm
(Đã được ký và đóng dấu)

Trưởng ban Nữ công
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản chứng thực phòng xét nghiệm HIV của phòng xét nghiệm

Mẫu biên bản chứng nhận phòng xét nghiệm HIV của phòng xét nghiệm

.


Thông tin thêm về Mẫu biên bản thẩm định cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm khẳng định HIV

Mẫu biên bản biên chép đánh giá cấp giấy chứng thực phòng xét nghiệm khẳng định HIV
Mẫu biên bản biên chép đánh giá cấp giấy chứng thực phòng xét nghiệm khẳng định HIV là mẫu biên bản được lập ra để biên chép về việc cấp giấy chứng thực phòng xét nghiệm. Mẫu nêu rõ nội dung của biên bản, nội dung đánh giá… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Mẫu phiếu tiếp thu giấy má ban bố phòng xét nghiệm gạn lọc HIV
Mẫu văn bản ban bố phòng xét nghiệm gạn lọc HIV
Mẫu phiếu tiếp thu giấy má công bố hoạt động của tổ chức tham mưu phòng chống HIV/AIDS
Nội dung căn bản của mẫu biên bản biên chép đánh giá cấp giấy chứng thực phòng xét nghiệm khẳng định HIV như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————–
……, ngày….tháng… 5 20….
BIÊN BẢN THẨM ĐỊNHCấp giấy chứng thực phòng xét nghiệm khẳng định HIV
I. THÔNG TIN VỀ PHÒNG XÉT NGHIỆM HIV
1. Tên cơ sở có phòng xét nghiệm HIV được đánh giá:.………………………….
2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………
3. Dế yêu:………………. Email (nếu có):…………………………………………
4. Fax: …………………………………………………………………………………………..
II. THÀNH PHẦN THAM GIA
1. Thành phần đoàn đánh giá:………………………………………………………………….
2. Đại diện cơ sở có phòng xét nghiệm HIV được đánh giá:………………………..
III. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH
1. Giấy má pháp lý
Liệt kê đầy đủ các giấy má có liên can tới hạ tầng, nhân sự, thiết bị y tế.
Nhận xét:
2. Nội dung đánh giá thực tiễn
a) Tiêu chuẩn cán bộ xét nghiệm:
Liệt kê số lượng cán bộ, trình độ và số 5 kinh nghiệm:
Nhận xét về năng lực tiến hành xét nghiệm HIV:
b) Tiêu chuẩn trang thiết bị:
Liệt kê danh mục trang thiết bị và trạng thái của trang thiết bị:
Nhận xét:
c) Tiêu chuẩn phòng xét nghiệm:
Liệt kê và miêu tả hạ tầng:
Phương pháp sát trùng phương tiện, bệnh phẩm, vật phế thải:
Nhận xét:
d) Năng lực tiến hành xét nghiệm khẳng định HIV:
Kết quả xét nghiệm HIV của cơ sở yêu cầu được cơ sở rà soát bình chọn:
Nhận xét:
Sau lúc rà soát phòng xét nghiệm HIV tại ………………………..theo các tiêu chuẩn tại Thông tư số /2013/TT – BYT ngày…tháng…5 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về chỉ dẫn đảm bảo chất lượng xét nghiệm HIV, Đoàn đánh giá hợp nhất như sau:
1. Tiêu chuẩn về cán bộ xét nghiệm
2. Tiêu chuẩn về trang thiết bị
3. Tiêu chuẩn về phòng xét nghiệm
4. Tiêu chuẩn về năng lực tiến hành kết quả xét nghiệm
IV. KẾT LUẬN
1. Phòng xét nghiệm HIV thuộc ………………………… sau lúc đánh giá theo các các quy định của Thông tư số …./2013/TT – BYT ngày…tháng…5 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về chỉ dẫn đảm bảo chất lượng xét nghiệm HIV …….. các điều kiện quy định tại Thông tư.
2. Phòng xét nghiệm HIV chỉ được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính sau lúc có Quyết định cấp giấy chứng thực phòng xét nghiệm khẳng định HIV. Trong thời kì chờ cấp Giđó chứng thực phòng xét nghiệm khẳng định HIV, những xét nghiệm dương tính và nghi ngại dương tính yêu cầu cơ sở gửi bệnh phẩm về các cơ sở có phòng xét nghiệm khẳng định HIV phụ cận gần nhất.
V. KIẾN NGHỊ
Để công việc xét nghiệm HIV được tốt hơn, Đoàn đánh giá yêu cầu:

Thành viên Đoàn Thẩm định(Ký ghi rõ họ tên)

Đại diện cơ sở

GĐ Đơn vị có phòng xét nghiệm (Ký, đóng dấu)

Trưởng phòng XN(Ký ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản biên chép đánh giá cấp giấy chứng thực phòng xét nghiệm khẳng định HIV

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #biên #bản #thẩm #định #cấp #giấy #chứng #nhận #phòng #xét #nghiệm #khẳng #định #HIV


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Mẫu #biên #bản #thẩm #định #cấp #giấy #chứng #nhận #phòng #xét #nghiệm #khẳng #định #HIV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button