Mẫu đề kiểm tra BDTX của giáo viên và CBQL

Hàng 5, thầy cô giáo và cán bộ điều hành nên tổ chức rà soát bồi dưỡng với nội dung tương tác chi tiết nhằm bình chọn công đoạn giảng dạy và điều hành học trò. Sau đây là mẫu thí điểm Cập nhật chung.

1. Bài rà soát BDTX thầy cô giáo Mẫu số. 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.

BDTX ĐỀ KIỂM TRA BÀI CŨ HÀNG THÁNG ………… NĂM HỌC ………… ..

NỘI DUNG 1,2

Câu hỏi 1: (5 điểm)

Xin các giáo viên bộc bạch ý kiến sau lúc nghiên cứu các văn bản, cơ chế liên can tới việc khai triển, tiến hành hệ thống sách giáo khoa phổ quát mới (CDP 2018).

Câu 2: (5 điểm)

Các giáo viên hãy lồng ghép việc áp dụng những kiến ​​thức, kỹ năng đã được tăng lên trong sinh hoạt chuyên môn vào việc giảng dạy của mình với những tài liệu, cơ chế dạy học thích hợp sau học tập liên can tới việc khai triển, tiến hành hệ thống sách giáo khoa phổ quát mới (GDTX 2018).

2. Bài rà soát BDTX thầy cô giáo Mẫu số. 2

NGÔI TRƯỜNG …………………………………….

Tên của thầy cô giáo: …………………………

Nhiệm vụ được giao: ………………………… ..

CHỦ ĐỀM ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN VỀ BỒI THƯỜNG

NĂM HỌC ……………………….

(Chỉ dành cho thầy cô giáo)

NỘI DUNG 1

(trước tiên)

NỘI DUNG 2

(2)

NỘI DUNG 3

(3)

ĐIỂM CHUNG

(1) + (2) + (3) / 3

NỘI DUNG 2

CÂU HỎI: Đối với nội dung 3 thầy cô giáo (GV) sử dụng BDTX theo nền nếp tư nhân cho 5 học tầm thường ……, hãy nêu kết quả nhưng mà anh (chị) tâm đắc nhất lúc vận dụng chương trình dạy học. dạy. (10 điểm)

NỘI DUNG 3

CÂU HỎI 1: Các thầy cô vui lòng soạn đề rà soát môn Toán theo thời kì theo Thông tư số. 22/2016 / TT-BGDĐT => căn cứ vào tỉ lệ xong xuôi các bài rà soát cuối học kỳ I hoặc cuối 5 học (kỳ rà soát tiếng Anh đối với thầy cô giáo dạy tiếng Anh). (5 điểm)

CÂU HỎI 2: Xin thầy cô hãy thiết kế 1 giáo án sử dụng bảng tương tác hoặc hệ thống công nghệ thông tin (5 điểm) => dựa vào phiếu bình chọn của Phó Hiệu trưởng.

Ghi chú: Bài viết được thể hiện trên khổ giấy A4 theo đúng thể thức quy định:

Giới hạn trên: 2cm; viền dưới: 2cm; viền trái: 3cm; lề phải: 2cm

Phông chữ Times New Roman, Cỡ phông chữ: 13

Giáo viên ghi bài và ủy quyền Hiệu phó. Thời hạn giao hàng: ngày ……………………….

CÔNG VIỆC

……………………………………………………………………………………………………….

3. Bài rà soát BDTX thầy cô giáo Mẫu số. 3

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.

TIÊU ĐỀ BDTX XÂY DỰNG HÀNG THÁNG ………………………. NĂM HỌC ……………….

NỘI DUNG 2

Câu hỏi 1: (5 điểm)

Mục sư xin tóm lược công văn số 177 / PGD-GDTH ngày 06 tháng 09 5 2018 của Phòng Giáo dục và Tập huấn Nam Đông về việc chỉ huy tiến hành các hoạt động giáo dục tiểu học 5 học 2018-2019.

Câu 2: (5 điểm)

Xin quý thầy cô báo cáo phận sự công việc 5 học 2018 – 2019 của cấp dưới về phòng giáo dục và tập huấn huyện Nam Đông.

4. Mẫu câu hỏi điều hành rà soát BDTX

NGÔI TRƯỜNG ……………….

Họ và tên CBQL: ………………………… ..

Chức vụ: ………………

TỔNG QUAN VỀ TRÁI PHIẾU LIÊN TỤC

NĂM HỌC ……………….

(Chỉ dành cho người điều hành)

NỘI DUNG 1

CÂU HỎI: Qua việc đọc Chỉ thị 05-CT / TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng mạnh việc đọc và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh với nội dung đặc trưng cần học tập trong 5 2018: “Kiến lập lề lối, tác phong công việc cho cán bộ chỉ đạo, hàng ngũ. Các thành viên “, hãy nêu những gì bạn đã làm được và đã làm tốt về chủ đề ấy.

NỘI DUNG 2 và 3

CÂU HỎI: Đối với nội dung thầy cô giáo tiến hành BDTX theo nền nếp tư nhân 5 học 2018-2019, xin ghi kết quả nhưng mà bạn tâm đắc nhất.

Ghi chú: Bài viết được thể hiện trên khổ giấy A4 theo đúng thể thức quy định:

Giới hạn trên: 2cm; viền dưới: 2cm; viền trái: 3cm; lề phải: 2cm

Phông chữ Times New Roman, Cỡ phông chữ: 13

Thời hạn giao hàng: ………………………….

CÔNG VIỆC

……………………………………………………………………………………………………….

Mời các bạn mày mò thêm về phần này giáo dục Trong 1 cái gì ấy biểu mẫu

  • Tổng hợp tập trung các hoạt động bồi dưỡng thầy cô giáo theo thông tư 17
  • Các Khóa tập huấn Tổng quát cho Trường Tiểu học 45 Mô-đun

Thông tin thêm về Mẫu đề kiểm tra BDTX của giáo viên và CBQL

Hàng 5, các thầy cô và cán bộ điều hành đều phải làm bài rà soát Bồi dưỡng thường xuyên với nội dung chi tiết trình bày qua các câu hỏi nhằm bình chọn công đoạn giảng dạy và điều hành học trò. Sau đây là mẫu bài rà soát Bồi dưỡng thường xuyên.
1. Mẫu đề rà soát BDTX của thầy cô giáo số 1

PHÒNG GD&ĐT
TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG………… NĂM HỌC………..
NỘI DUNG 1,2
Câu 1: (5 điểm)
Thầy (cô) hãy nêu nhận thức của mình sau lúc nghiên cứu các văn bản, chủ trương liên can tới việc khai triển vận dụng chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ quát mới (CTGDPT 2018).
Câu 2: (5 điểm)
Thầy (cô) hãy liên hệ việc áp dụng áp dụng tri thức, kĩ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp phê chuẩn các hoạt động dạy học và giáo dục của bản thân sau lúc nghiên cứu các văn bản, chủ trương liên can tới việc khai triển vận dụng chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ quát mới (CTGDPT 2018).
2. Mẫu đề rà soát BDTX của thầy cô giáo số 2
TRƯỜNG ……………………………….
Họ tên GV:……………………………
Nhiệm vụ cắt cử:……………………………..
BÀI KIỂM TRA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC ………………….
(Dành cho thầy cô giáo)

NỘI DUNG 1
(1)

NỘI DUNG 2
(2)

NỘI DUNG 3
(3)

ĐIỂM CHUNG
(1)+(2)+(3)/3

NỘI DUNG 2
CÂU HỎI: Qua 3 nội dung nhưng mà thầy (cô) tiến hành bồi dưỡng theo kế hoạch tư nhân bồi dưỡng thường xuyên 5 học…….., thầy (cô) hãy nêu những kết quả nhưng mà mình tâm đắc nhất lúc áp dụng trong công đoạn giảng dạy. (10 điểm)
NỘI DUNG 3
CÂU 1: Thầy (cô) hãy tiến hành soạn đề rà soát định kì môn Toán theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT => căn cứ theo chừng độ xong xuôi đề KTĐK cuối học kì I hoặc cuối 5 học (đề rà soát môn tiếng Anh đối với thầy cô giáo dạy tiếng Anh). (5 điểm )
CÂU 2: Thầy (cô) hãy thiết kế 1 kế hoạch bài học của 1 môn học có áp dụng bảng tương tác hoặc phần mềm công nghệ thông tin (5 điểm) => căn cứ theo phiếu bình chọn tiết dạy của Phó Hiệu trưởng.
Xem xét: bài viết được thể hiện đánh máy vi tính trên giấy A4 đúng thể thức văn bản theo quy định:
Lề trên: 2cm; lề dưới: 2cm; lề trái: 3cm; lề phải: 2cm
Kiểu chữ Times New Roman , cỡ chữ: 13
Giáo viên viết bài và nộp về cho Phó Hiệu trưởng. Hạn chót nộp bài: ngày………………..
BÀI LÀM
………………………………………………….……………………………………………
3. Mẫu đề rà soát BDTX của thầy cô giáo số 3

PHÒNG GD&ĐT
TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

ĐỀ BÀI VIẾT THU HOẠCH BDTX THÁNG…………. NĂM HỌC…………….
NỘI DUNG 2
Câu 1: (5 điểm)
Thầy (cô) hãy nêu tóm lược công văn số 177/PGD-GDTH ngày 6/9/2018 của Phòng GD ĐT Nam Đông chỉ dẫn tiến hành nhiệm vụ Giáo dục tiểu học 5 học 2018 – 2019.
Câu 2: (5 điểm)
Thầy (cô) hãy liên hệ phận sự của bản thân trong việc tiến hành nhiệm vụ 5 học 2018 – 2019 cấp tiểu học của ngành giáo dục tập huấn huyện Nam Đông.
4. Mẫu đề rà soát BDTX của cán bộ điều hành
TRƯỜNG…………….
Họ tên CBQL:…………………..
Chức vụ:……………
BÀI KIỂM TRA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC…………….
(Dành cho cán bộ điều hành)
NỘI DUNG 1
CÂU HỎI: Qua học tập Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 5 2016 của Bộ Chính trị về tăng mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh với nội dung chuyên để học tập 5 2018: “Xây dựng cá tính, tác phong công việc của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên”, thầy (cô) hãy nêu những việc đã làm tại đơn vị để tiến hành tốt chủ đề ấy.
NỘI DUNG 2 và 3
CÂU HỎI: Qua các nội dung nhưng mà thầy (cô) tiến hành bồi dưỡng theo kế hoạch tư nhân bồi dưỡng thường xuyên 5 học 2018-2019, thầy (cô) hãy nêu những kết quả nhưng mà mình tâm đắc nhất mình đã tiến hành được.
Xem xét: bài viết được thể hiện đánh máy vi tính trên giấy A4 đúng thể thức văn bản theo quy định:
Lề trên: 2cm; lề dưới: 2cm; lề trái: 3cm; lề phải: 2cm
Kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ: 13
Hạn chót nộp bài: …………………….
BÀI LÀM
………………………………………………….……………………………………………
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục tập huấn trong mục biểu mẫu

Tổng hợp bài thu hoạch BDTX Giáo viên theo Thông tư 17
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học đầy đủ 45 Module

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #đề #kiểm #tra #BDTX #của #giáo #viên #và #CBQL


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Mẫu #đề #kiểm #tra #BDTX #của #giáo #viên #và #CBQL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button