Mẫu giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình truyền hình trả tiền

Mẫu giấy chứng thực đăng ký kênh chương trình phân phối dịch vụ truyền hình thanh toán

Mẫu giấy chứng thực đăng ký danh sách chương trình truyền hình kênh là 1 biểu mẫu giấy được tạo ra để xác minh việc đăng ký danh sách kênh. 1 mẫu giấy chứng thực nêu rõ danh sách các kênh chương trình … Mẫu được ban hành theo Thông tư 19/2016 / TT-BTTTT. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Đơn đăng ký sửa đổi, bổ sung danh mục kênh chương trình truyền hình

Giđấy chứng thực đăng ký phân phối chương trình nước ngoài trên dịch vụ truyền hình

Đơn yêu cầu phân phối kênh chương trình bên ngoài cho dịch vụ truyền hình

Nội dung căn bản của mẫu giấy chứng thực đăng ký danh sách kênh truyền hình thanh toán như sau:

BỘ TRƯỞNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

SỞ PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH

VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

DANH SÁCH CÁC LỊCH KÊNH DÀNH CHO NỮ

THANH TOÁN CHO CÁC DỊCH VỤ TRUYỀN THANH VÀ TRUYỀN HÌNH

(Có trị giá tới hết ngày …… tháng ………………….)

Được phát hành lần trước hết bởi inyanga .mon …… .5…

Cấp ………… ngày …… .tháng …… 5…

SỞ PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH

VÀ CHI TIẾT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỆN TỬ:

Tên công ty phân phối dịch vụ phát thanh, truyền hình thanh toán (viết hoa): ……………

– Trụ sở chính: ……………………………………………………………………………….

– Dế yêu: ……………………………. – Số fax: ……………………………………………………………

– Email (nếu có): …………………………………………………………………………………………………… ..

– Trang web (nếu có): ……………………………………………………………………………………………….

– Giđấy phép phân phối dịch vụ phát thanh, truyền hình thanh toán… được cấp lần đầu… .tháng 5; … Cấp… ngày… tháng… 5…

– Giđấy chứng thực đăng ký kênh chương trình dịch vụ truyền hình thanh toán số ……. Cấp …… .. tháng …… mục).

1. Giđấy chứng thực đăng ký / bổ sung, biến đổi danh mục kênh chương trình phát thanh, truyền hình thanh toán như sau:

STT

TÊN KÊNH / BÒ KÊNH

Nhà phân phối NỘI DUNG (Bạn chịu nghĩa vụ về Nội dung kênh)

KÊNH BỊ XÓA AGENSE (dành cho kênh chương trình nước ngoài)

LOẠI KÊNH / SỰ THẬT, MỤC ĐÍCH CỦA KÊNH

HÌNH ẢNH ÍT

CHƯƠNG TRÌNH GIAO HÀNG

tôi

1 chương trình truyền hình nói đến tới các hoạt động chính trị, thông tin quan trọng và tuyên truyền tổ quốc

trước hết

II

1 chương trình truyền hình cho các hoạt động chính trị, các cụ thể quan trọng của tuyên truyền địa phương

2

III

Các kênh chương trình gia đình khác

3

IV

Kênh chương trình bên ngoài

4

2. Kênh phần mềm bao gồm tên dịch vụ và tượng trưng (logo):

STT

TÊN KÊNH / BÒ KÊNH

Nhà phân phối NỘI DUNG (Bạn chịu nghĩa vụ về Nội dung kênh)

KÊNH BỊ XÓA AGENSE (dành cho kênh chương trình nước ngoài)

LOẠI KÊNH / SỰ THẬT, MỤC ĐÍCH CỦA KÊNH

HÌNH ẢNH ÍT

CHƯƠNG TRÌNH GIAO HÀNG

trước hết

2

3. Trách nhiệm của công ty phân phối dịch vụ phát thanh, truyền hình thanh toán

(Tên công ty) có nghĩa vụ phân phối danh sách các kênh chương trình phù hợp được ghi trên Giđấy chứng thực Đài phát thanh phải trả này và các dịch vụ truyền hình; hoàn toàn tuân thủ các quy định của Đạo luật Truyền thông và các bản thảo của nó; tiến hành đúng các quy định của luật pháp về bản quyền chương trình truyền hình và các quy định luật pháp hiện hành khác.

4. Hiệu lực của Giđấy chứng thực

Việc phân phối các kênh chương trình được ghi trong Giđấy chứng thực này có hiệu lực diễn ra từ ngày cấp nhưng mà ko vượt quá thời hạn hiệu lực của hiệp đồng bản quyền đối với chương trình.

Giđấy chứng thực này thay thế Giđấy chứng thực số …… (vận dụng trong trường hợp yêu cầu sửa đổi và niêm yết).

Người nhận:

– Tổ chức chứng thực;

– Trưởng phòng đảm trách (để b / c);

– Sở Thông tin và Truyền thông (thích hợp với khuôn khổ điều hành);

– Trưởng Bộ phận;

– Phòng: TTPC, KCN;

– Lưu: VT, Phường, Trường THPT.

GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, ký hiệu)

Xem xét: Phần in nghiêng được tô sáng theo từng chứng chỉ.

Mẫu giấy chứng thực đăng ký kênh chương trình phân phối dịch vụ truyền hình thanh toán

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kênh chương trình cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền

.


Thông tin thêm về Mẫu giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình truyền hình trả tiền

Mẫu giấy chứng thực đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình thanh toán
Mẫu giấy chứng thực đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình thanh toán là mẫu giấy được lập ra để chứng thực về việc đăng ký danh mục kênh chương trình. Mẫu giấy chứng thực nêu rõ danh mục kênh chương trình… Mẫu được ban hành theo Thông tư 19/2016/TT-BTTTT. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Mẫu tờ khai đăng ký, sửa đổi, bổ sung danh mục kênh chương trình truyền hình
Mẫu giấy chứng thực đăng ký phân phối chương trình nước ngoài trên dịch vụ truyền hình
Mẫu đơn đăng ký phân phối kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ truyền hình
Nội dung căn bản của mẫu giấy chứng thực đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình thanh toán như sau:

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
DANH MỤC KÊNH CHƯƠNG TRÌNH TRÊN
DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN
(Có trị giá tới hết ngày …… tháng ……5 …..)
Cấp lần đầu ngày…….tháng …….5 …
Cấp………ngày……..tháng………5…
CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHỨNG NHẬN:
Tên công ty phân phối dịch vụ phát thanh, truyền hình thanh toán (viết chữ in hoa): …………
– Địa chỉ hội sở chính: …………………………………………………………………………..
– Dế yêu: ………………………. – Fax: …………………………………………………
– Email (nếu có): …………………………………………………………………………………..
– Website (nếu có): ……………………………………………………………………………….
– Giđấy phép phân phối dịch vụ phát thanh, truyền hình thanh toán số…do … cấp lần đầu ngày….tháng ….5; …Cấp…ngày…tháng…5…
– Giđấy chứng thực đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình thanh toán số…..do….cấp ngày…….. tháng……5 (vận dụng đối với trường hợp yêu cầu sửa đổi, bổ sung danh mục).
1. Chứng nhận đăng ký danh mục/ bổ sung, sửa đổi danh mục kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình thanh toán như sau:

STT

TÊN KÊNH/ BIỀU TƯỢNG KÊNH CHƯƠNG TRÌNH

ĐƠN VỊ CUNG CẤP NỘI DUNG (CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG KÊNH CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI LÝ CUNG CẤP KÊNH CHƯƠNG TRÌNH (đối với kênh chương trình nước ngoài)

LOẠI KÊNH/TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH KÊNH CHƯƠNG TRÌNH

ĐỘ PHÂN GIẢI HÌNH ẢNH

PHẠM VI CUNG CẤP

I

Kênh chương trình truyền hình chuyên dụng cho nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền cần phải có của tổ quốc

1

II

Kênh chương trình truyền hình chuyên dụng cho nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền cần phải có của địa phương

2

III

Các kênh chương trình trong nước khác

3

IV

Kênh chương trình nước ngoài

4

2. Kênh chương trình tiến hành thiết đặt tên, tượng trưng (logo) dịch vụ:

STT

TÊN KÊNH/ BIỀU TƯỢNG KÊNH CHƯƠNG TRÌNH

ĐƠN VỊ CUNG CẤP NỘI DUNG (CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG KÊNH CHƯƠNG TRÌNH)

ĐẠI LÝ CUNG CẤP KÊNH CHƯƠNG TRÌNH (đối với kênh chương trình nước ngoài)

LOẠI KÊNH/TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH KÊNH CHƯƠNG TRÌNH

ĐỘ PHÂN GIẢI HÌNH ẢNH

PHẠM VI CUNG CẤP

1

2

3. Trách nhiệm của công ty phân phối dịch vụ phát thanh, truyền hình thanh toán
(Tên công ty) có nghĩa vụ phân phối đúng danh mục các kênh chương trình được ghi tại Giđấy chứng thực này trên dịch vụ phát thanh, truyền hình thanh toán; tiến hành theo đúng các quy định của Luật Tin báo và các văn bản chỉ dẫn thi hành; tiến hành đúng các quy định của luật pháp về bản quyền chương trình truyền hình và các quy định khác của luật pháp có liên can.
4. Hiệu lực của Giđấy chứng thực
Việc phân phối các kênh chương trình được ghi tại Giđấy chứng thực này có hiệu lực diễn ra từ ngày cấp nhưng mà ko vượt quá thời hạn có hiệu lực của hiệp đồng bản quyền kênh chương trình.
Giđấy chứng thực này thay thế Giđấy chứng thực số……(vận dụng đối với trường hợp yêu cầu sửa đổi, bổ sung danh mục)./.

Nơi nhận:
– Tổ chức được cấp chứng thực;
– Chỉ đạo Bộ đảm trách (để b/c);
– Sở TTTT (thích hợp với khuôn khổ điều hành);
– Chỉ đạo Cục;
– Phòng: TTPC, KTCN;
– Lưu: VT, P. PTTH.

CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Các nội dung in nghiêng được quy định lệ thuộc vào từng Giđấy chứng thực chi tiết.
Mẫu giấy chứng thực đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình thanh toán

TagsVăn hóa – Du lịch – Thể thao

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #giấy #chứng #nhận #đăng #ký #danh #mục #kênh #chương #trình #truyền #hình #trả #tiền


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Mẫu #giấy #chứng #nhận #đăng #ký #danh #mục #kênh #chương #trình #truyền #hình #trả #tiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button