Những lưu ý khi làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp

Làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp cần lưu ý gì?

Để làm thủ tục nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định 28/2021, Nghị quyết 116. Người lao động và người sử dụng lao động cần lưu ý một số điểm sau đây.

  • Hướng dẫn xét nghiệm, cách ly khi đi lại các vùng nguy cơ dịch

Theo Công văn 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021 của BHXH Việt Nam, người sử dụng lao động, người lao động khi làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN cần nắm rõ các thông tin sau đây để chuẩn bị các hồ sơ thủ tục sao cho đúng.

*Đơn vị sử dụng lao động

– Đối với NLĐ không thay đổi thông tin và thời gian đóng BHTN, NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ:

Lập danh sách theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg gửi trực tuyến cho cơ quan BHXH trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách theo Mẫu số 01 do cơ quan BHXH gửi (danh sách Mẫu số 02 có thể gửi nhiều lần).

Trường hợp đơn vị không giao dịch trực tuyến thì lập bản giấy, ký đóng dấu gửi cơ quan BHXH, gửi kèm bản mềm (file excel) vào địa chỉ email của cơ quan BHXH.

– Đối với NLĐ có thay đổi thông tin nêu tại danh sách theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg:

Lập danh sách theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg kèm hồ sơ theo quy định tại Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và khoản 31 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020, danh sách có thể gửi nhiều lần, ký, đóng dấu và scan hồ sơ gửi cơ quan BHXH.

Thời hạn thực hiện: Chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021 hoàn thành.

– Trường hợp NLĐ chưa có số tài khoản cá nhân, đơn vị phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ NLĐ mở tài khoản cá nhân.

– Sau ngày 30/10/2021, NLĐ chưa nhận được hỗ trợ thì thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg. Cụ thể:

Người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

*Đối với người lao động:

– NLĐ đang tham gia BHTN:

Đối chiếu và bổ sung đầy đủ các thông tin trên danh sách theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg; trường hợp chưa khớp đúng thì cung cấp các căn cứ để xác định thông tin chính thức cho đơn vị.

Sau ngày 30/11/2021, NLĐ chưa nhận được hỗ trợ thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg. Cụ thể:

Người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

– Đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN:

Đề nghị hưởng hỗ trợ theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg gửi cơ quan BHXH nơi NLĐ có nhu cầu nhận hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

– Nhận lại hồ sơ và Mẫu số 03 – Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có) ban hành kèm theo Quyết định 2192/QĐ-BHXH năm 2019 chuyển trả từ cơ quan BHXH khi có thông tin, hoặc thời gian đóng BHTN không đúng, đủ với dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý; hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 27 theo Quyết định 595/QĐ-BHXH và khoản 31 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH.

Ngoài ra, nếu NLĐ chưa có tài khoản ngân hàng thì khẩn trương đi làm để nhận chuyển khoản nhanh, an toàn trong mùa dịch.

Xem thêm tại Quy trình chi trả hỗ trợ NLĐ từ quỹ BHTN tại Công văn 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021.

Chi tiết các mẫu 02, 03, 04 xem trong file Tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Học Điện Tử Cơ Bản VN.


Thông tin thêm về Những lưu ý khi làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp

Làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp cần lưu ý gì?
Để làm thủ tục nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định 28/2021, Nghị quyết 116. Người lao động và người sử dụng lao động cần lưu ý một số điểm sau đây.

Hướng dẫn xét nghiệm, cách ly khi đi lại các vùng nguy cơ dịch

Theo Công văn 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021 của BHXH Việt Nam, người sử dụng lao động, người lao động khi làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN cần nắm rõ các thông tin sau đây để chuẩn bị các hồ sơ thủ tục sao cho đúng.
*Đơn vị sử dụng lao động
– Đối với NLĐ không thay đổi thông tin và thời gian đóng BHTN, NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ:
Lập danh sách theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg gửi trực tuyến cho cơ quan BHXH trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách theo Mẫu số 01 do cơ quan BHXH gửi (danh sách Mẫu số 02 có thể gửi nhiều lần).
Trường hợp đơn vị không giao dịch trực tuyến thì lập bản giấy, ký đóng dấu gửi cơ quan BHXH, gửi kèm bản mềm (file excel) vào địa chỉ email của cơ quan BHXH.
– Đối với NLĐ có thay đổi thông tin nêu tại danh sách theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg:
Lập danh sách theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg kèm hồ sơ theo quy định tại Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và khoản 31 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020, danh sách có thể gửi nhiều lần, ký, đóng dấu và scan hồ sơ gửi cơ quan BHXH.
Thời hạn thực hiện: Chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021 hoàn thành.
– Trường hợp NLĐ chưa có số tài khoản cá nhân, đơn vị phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ NLĐ mở tài khoản cá nhân.
– Sau ngày 30/10/2021, NLĐ chưa nhận được hỗ trợ thì thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg. Cụ thể:
Người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.
*Đối với người lao động:
– NLĐ đang tham gia BHTN:
Đối chiếu và bổ sung đầy đủ các thông tin trên danh sách theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg; trường hợp chưa khớp đúng thì cung cấp các căn cứ để xác định thông tin chính thức cho đơn vị.
Sau ngày 30/11/2021, NLĐ chưa nhận được hỗ trợ thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg. Cụ thể:
Người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.
– Đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN:
Đề nghị hưởng hỗ trợ theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg gửi cơ quan BHXH nơi NLĐ có nhu cầu nhận hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.
– Nhận lại hồ sơ và Mẫu số 03 – Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có) ban hành kèm theo Quyết định 2192/QĐ-BHXH năm 2019 chuyển trả từ cơ quan BHXH khi có thông tin, hoặc thời gian đóng BHTN không đúng, đủ với dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý; hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 27 theo Quyết định 595/QĐ-BHXH và khoản 31 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH.
Ngoài ra, nếu NLĐ chưa có tài khoản ngân hàng thì khẩn trương đi làm để nhận chuyển khoản nhanh, an toàn trong mùa dịch.
Xem thêm tại Quy trình chi trả hỗ trợ NLĐ từ quỹ BHTN tại Công văn 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021.
Chi tiết các mẫu 02, 03, 04 xem trong file Tải về.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Học Điện Tử Cơ Bản VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Những #lưu #khi #làm #thủ #tục #nhận #tiền #hỗ #trợ #bảo #hiểm #thất #nghiệp


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Những #lưu #khi #làm #thủ #tục #nhận #tiền #hỗ #trợ #bảo #hiểm #thất #nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button