Quyết định 1837/2012/QĐ-TTg

Quyết định 1837/QĐ-TTg năm 2012 về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
—————–

Số: 1837/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại công văn số 179/TTr-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các công văn số 3976/BNN-TY ngày 19 tháng 11 năm 2012, số 4030/BNN-TY ngày 22 tháng 11 năm 2012, số 4031/BNN-TY ngày 22 tháng 11 năm 2012, ý kiến của Bộ Tài chính tại các công văn số 16655/BTC-TCDT ngày 29 tháng 11 năm 2012, số 16747/BTC-TCDT ngày 03 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 5.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 75 tấn hóa chất Chlorine; 20.000 lít Han-Iodine; 25.000 lít hóa chất Vetvaco-Iodine thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh, cụ thể:

– Tỉnh Long An: 5.000 lít hóa chất Han Iodine.

– Tỉnh Khánh Hòa: 10.000 lít hóa chất Vetvaco-Iodine.

– Tỉnh Sóc Trăng: 30 tấn hóa chất Chlorine; 5.000 tấn hóa chất Benkocid.

– Tỉnh Thái Bình: 15.000 lít hóa chất Vetvaco-Iodine; 15 tấn hóa chất Chlorine.

– Tỉnh Nam Định: 15.000 lít hóa chất Han-Iodine; 30 tấn hóa chất Chlorine.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
– VPCP: BTCN, các PCB, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)


Vũ Văn Ninh


Thông tin thêm về Quyết định 1837/2012/QĐ-TTg

Quyết định 1837/QĐ-TTg năm 2012 về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ —————–
Số: 1837/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————-
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại công văn số 179/TTr-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các công văn số 3976/BNN-TY ngày 19 tháng 11 năm 2012, số 4030/BNN-TY ngày 22 tháng 11 năm 2012, số 4031/BNN-TY ngày 22 tháng 11 năm 2012, ý kiến của Bộ Tài chính tại các công văn số 16655/BTC-TCDT ngày 29 tháng 11 năm 2012, số 16747/BTC-TCDT ngày 03 tháng 12 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 5.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 75 tấn hóa chất Chlorine; 20.000 lít Han-Iodine; 25.000 lít hóa chất Vetvaco-Iodine thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh, cụ thể:
– Tỉnh Long An: 5.000 lít hóa chất Han Iodine.
– Tỉnh Khánh Hòa: 10.000 lít hóa chất Vetvaco-Iodine.
– Tỉnh Sóc Trăng: 30 tấn hóa chất Chlorine; 5.000 tấn hóa chất Benkocid.
– Tỉnh Thái Bình: 15.000 lít hóa chất Vetvaco-Iodine; 15 tấn hóa chất Chlorine.
– Tỉnh Nam Định: 15.000 lít hóa chất Han-Iodine; 30 tấn hóa chất Chlorine.
Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: – Như Điều 3; – Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải; – VPCP: BTCN, các PCB, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT; – Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG
(đã ký)

Vũ Văn Ninh

TagsKhoa học công nghệ

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #18372012QĐTTg


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Quyết #định #18372012QĐTTg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button