Quyết định 3087/2012/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 3087/QĐ-BNN-TCCB năm 2012 thành lập Văn phòng Đối tác phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm ở người giai đoạn 2012-2015.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

——————-
Số: 3087/QĐ-BNN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐỐI TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM VÀ CÚM Ở NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2012-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Quyết định số 2735/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống cúm gia cầm, dự phòng đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi, giai đoạn 2011-2015 (AIPED);

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế tại các Văn bản: số 819/HTQT ngày 14/11/2012; số 913/HTQT ngày 27/11/2012;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Đối tác phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm ở người giai đoạn 2012-2015 (gọi tắt là Văn phòng Đối tác PAHI) nhằm hỗ trợ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm trong việc điều phối và kêu gọi vốn tài trợ để thực hiện “Chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống cúm gia cầm, dự phòng đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi (AIPED), giai đoạn 2011-2015”.

1. Văn phòng Đối tác PAHI được mở tài khoản riêng để tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ phục vụ cho các hoạt động của Đối tác; Giám đốc Văn phòng Đối tác PAHI được sử dụng con dấu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giao dịch theo quy định của pháp luật.

2. Trụ sở Văn phòng Đối tác PAHI đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 10, đường Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình, Hà Nội.

Điều 2. Tổ chức và nhân sự Văn phòng Đối tác PAHI

1. Giám đốc Văn phòng Đối tác PAHI: Cử ông Lương Thế Phiệt, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng Đối tác PAHI.

2. Phó Giám đốc Văn phòng Đối tác PAHI: Cử bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế, phụ trách các hoạt động liên quan đến lĩnh vực y tế.

3. Ban Thư ký Đối tác PAHI.

Điều 3. Trách nhiệm của Giám đốc Văn phòng Đối tác PAHI

1. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Quy chế hoạt động của Văn phòng Đối tác giai đoạn 2012-2015 theo quy định của pháp luật.

2. Bố trí và phân công nhiệm vụ cụ thể nhân sự Văn phòng Đối tác PAHI trên cơ sở công chức của Vụ Hợp tác quốc tế; phối hợp với các nhà tài trợ và cơ quan quản lý tuyển chọn nhân sự Ban Thư ký Đối tác PAHI theo quy định của pháp luật.

3. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Văn phòng Đối tác PAHI trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và tổ chức thực hiện; quản lý tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ phục vụ cho các hoạt động của Đối tác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Văn phòng Đối tác PAHI tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ và các ông, bà có tên tại Điều 2 Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– BCĐQG phòng chống dịch cúm gia cầm;
– Các Bộ: Bộ KH&ĐT, Tài chính, Ngoại giao và Y tế;
– Các Vụ: HTQT, KH, TC;
– Các Cục: Thú y, Chăn nuôi;
– Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)


Cao Đức Phát


Thông tin thêm về Quyết định 3087/2012/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 3087/QĐ-BNN-TCCB năm 2012 thành lập Văn phòng Đối tác phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm ở người giai đoạn 2012-2015.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——————- Số: 3087/QĐ-BNN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————-
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐỐI TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM VÀ CÚM Ở NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2012-2015
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Căn cứ Quyết định số 2735/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống cúm gia cầm, dự phòng đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi, giai đoạn 2011-2015 (AIPED);
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế tại các Văn bản: số 819/HTQT ngày 14/11/2012; số 913/HTQT ngày 27/11/2012;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Văn phòng Đối tác phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm ở người giai đoạn 2012-2015 (gọi tắt là Văn phòng Đối tác PAHI) nhằm hỗ trợ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm trong việc điều phối và kêu gọi vốn tài trợ để thực hiện “Chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống cúm gia cầm, dự phòng đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi (AIPED), giai đoạn 2011-2015”.
1. Văn phòng Đối tác PAHI được mở tài khoản riêng để tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ phục vụ cho các hoạt động của Đối tác; Giám đốc Văn phòng Đối tác PAHI được sử dụng con dấu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giao dịch theo quy định của pháp luật.
2. Trụ sở Văn phòng Đối tác PAHI đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 10, đường Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình, Hà Nội.
Điều 2. Tổ chức và nhân sự Văn phòng Đối tác PAHI
1. Giám đốc Văn phòng Đối tác PAHI: Cử ông Lương Thế Phiệt, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng Đối tác PAHI.
2. Phó Giám đốc Văn phòng Đối tác PAHI: Cử bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế, phụ trách các hoạt động liên quan đến lĩnh vực y tế.
3. Ban Thư ký Đối tác PAHI.
Điều 3. Trách nhiệm của Giám đốc Văn phòng Đối tác PAHI
1. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Quy chế hoạt động của Văn phòng Đối tác giai đoạn 2012-2015 theo quy định của pháp luật.
2. Bố trí và phân công nhiệm vụ cụ thể nhân sự Văn phòng Đối tác PAHI trên cơ sở công chức của Vụ Hợp tác quốc tế; phối hợp với các nhà tài trợ và cơ quan quản lý tuyển chọn nhân sự Ban Thư ký Đối tác PAHI theo quy định của pháp luật.
3. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Văn phòng Đối tác PAHI trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và tổ chức thực hiện; quản lý tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ phục vụ cho các hoạt động của Đối tác theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Văn phòng Đối tác PAHI tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ và các ông, bà có tên tại Điều 2 Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận: – Như Điều 5; – BCĐQG phòng chống dịch cúm gia cầm; – Các Bộ: Bộ KH&ĐT, Tài chính, Ngoại giao và Y tế; – Các Vụ: HTQT, KH, TC; – Các Cục: Thú y, Chăn nuôi; – Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
(đã ký)

Cao Đức Phát

TagsVăn bản Nông – Lâm – Ngư nghiệp

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #30872012QĐBNNTCCB


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Quyết #định #30872012QĐBNNTCCB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button