Quyết định 3270/2012/QĐ-BGTVT

Quyết định 3270/2012/QĐ-BGTVT về Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
————–
Số: 3270/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2013 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Vụ trưởng – Trưởng ban Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp giao thông vận tải, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tư pháp;
– Các Thứ trưởng;
– Các Sở GTVT;
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
– Các Hiệp hội trong lĩnh vực GTVT;
– Website Bộ GTVT;
– Lưu: VT, PC
BỘ TRƯỞNG

(đã ký)


Đinh La Thăng


Thông tin thêm về Quyết định 3270/2012/QĐ-BGTVT

Quyết định 3270/2012/QĐ-BGTVT về Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ————– Số: 3270/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2013 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Vụ trưởng – Trưởng ban Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp giao thông vận tải, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Nơi nhận: – Như Điều 3; – Văn phòng Chính phủ; – Bộ Tư pháp; – Các Thứ trưởng; – Các Sở GTVT; – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; – Các Hiệp hội trong lĩnh vực GTVT; – Website Bộ GTVT; – Lưu: VT, PC
BỘ TRƯỞNG
(đã ký)
Đinh La Thăng

TagsDịch vụ Pháp lý

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #32702012QĐBGTVT


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Quyết #định #32702012QĐBGTVT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button