Quyết định 5705/2012/QĐ-UBND

Quyết định 5705/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Điều lệ Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

———————
Số: 5705/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI TIN HỌC VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP, Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 3941/QĐ-UB ngày 27/9/1999 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội Tin học Viễn thông thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội tại công văn số 1606-01/CV-ĐH ngày 16/10/2012 và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại công văn số 1040/STTTT-CNgCNTT ngày 11/10/2012 về việc phê duyệt Điều lệ Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại công văn số 2344/SNV-CTTN&QLH ngày 03/12/2012 về việc phê duyệt Điều lệ Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội gồm 8 Chương, 32 Điều do Đại hội Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội thông qua ngày 28/5/2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Hội Tin học Viễn thông thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– CT UBND TP;
– PCT UBND TP Ng.Thị Bích Ngọc;
– CVP, PCVP UBND TP Đỗ Đình Hồng;
– Công an Thành phố;
– Các phòng NC, VX, TH;
– Lưu VT, SNV (07 bản).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)


Nguyễn Thị Bích Ngọc


Thông tin thêm về Quyết định 5705/2012/QĐ-UBND

Quyết định 5705/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Điều lệ Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——————— Số: 5705/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————-
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI TIN HỌC VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP, Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 3941/QĐ-UB ngày 27/9/1999 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội Tin học Viễn thông thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội tại công văn số 1606-01/CV-ĐH ngày 16/10/2012 và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại công văn số 1040/STTTT-CNgCNTT ngày 11/10/2012 về việc phê duyệt Điều lệ Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại công văn số 2344/SNV-CTTN&QLH ngày 03/12/2012 về việc phê duyệt Điều lệ Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội gồm 8 Chương, 32 Điều do Đại hội Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội thông qua ngày 28/5/2011.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Hội Tin học Viễn thông thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: – Như điều 3; – CT UBND TP; – PCT UBND TP Ng.Thị Bích Ngọc; – CVP, PCVP UBND TP Đỗ Đình Hồng; – Công an Thành phố; – Các phòng NC, VX, TH; – Lưu VT, SNV (07 bản).

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Thị Bích Ngọc

TagsCông nghệ – Thông tin

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #57052012QĐUBND


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Quyết #định #57052012QĐUBND

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button