Quyết định 5791/2012/QĐ-UBND

Quyết định 5791/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

———————
Số: 5791/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG CƠ SỞ GIẾT MỔ VÀ CHẾ BIẾN GIA SÚC, GIA CẦM
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội tại Tờ trình số 2819/TTr-SCT ngày 29 tháng 8 năm 2012 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 963/BC-KH&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

I. Quan điểm quy hoạch

1. Nâng cao năng lực các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm trên cơ sở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Các cơ sở giết mổ, chế biến được quy hoạch nhất thiết phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải phù hợp với cơ sở thiết kế.

2. Ưu tiên địa điểm gắn với vùng chăn nuôi tập trung của Thành phố hoặc đón nguồn nguyên liệu gia súc, gia cầm từ các tỉnh khác.

3. Hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm được quy hoạch phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển nông nghiệp, quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ và quy hoạch phát triển chăn nuôi của Thành phố, đáp ứng cả nhu cầu tiêu thụ trước mắt và lâu dài.

4. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích đầu tư và sau đầu tư cho các dự án cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.


Thông tin thêm về Quyết định 5791/2012/QĐ-UBND

Quyết định 5791/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——————— Số: 5791/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————-
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG CƠ SỞ GIẾT MỔ VÀ CHẾ BIẾN GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội tại Tờ trình số 2819/TTr-SCT ngày 29 tháng 8 năm 2012 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 963/BC-KH&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau:
I. Quan điểm quy hoạch
1. Nâng cao năng lực các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm trên cơ sở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Các cơ sở giết mổ, chế biến được quy hoạch nhất thiết phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải phù hợp với cơ sở thiết kế.
2. Ưu tiên địa điểm gắn với vùng chăn nuôi tập trung của Thành phố hoặc đón nguồn nguyên liệu gia súc, gia cầm từ các tỉnh khác.
3. Hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm được quy hoạch phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển nông nghiệp, quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ và quy hoạch phát triển chăn nuôi của Thành phố, đáp ứng cả nhu cầu tiêu thụ trước mắt và lâu dài.
4. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích đầu tư và sau đầu tư cho các dự án cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

TagsVăn bản Nông – Lâm – Ngư nghiệp

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #57912012QĐUBND


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Quyết #định #57912012QĐUBND

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button