Quyết định 893/QĐ-BHXH

Vào ngày 10/07/2020, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 893/QĐ-BHXH về quy chế Hệ thống tổng hợp và phân tách dữ liệu ngành Bảo hiểm. Hiệu lực của văn bản luật pháp này sẽ được từ khi này ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể của quyết định này.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

_____________

Số: 893/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 5 2020

QUYẾT ĐỊNH 893/QĐ-BHXH

Về việc ban hành Quy chế quản trị, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống tổng hợp và phân tách dữ liệu ngành Bảo hiểm xã hội

_____________________

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định cụ thể nội dung cơ chế báo cáo thống kê cấp tổ quốc;

Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế – xã hội chuyên dụng cho sự chỉ huy, quản lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3582/QĐ-BHXH ngày 26/12/2006 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về điều hành hoạt động công nghệ thông tin trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định 2366/QĐ-BHXH ngày 28/11/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu ngành Bảo hiểm xã hội;

Căn cứ Quyết định 454/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Hệ thống tiêu chí thống kê ngành Bảo hiểm xã hội;

Căn cứ Quyết định 456/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê và 1 số nội dung về công việc thống kê ngành Bảo hiểm xã hội;

Căn cứ Quyết định 108/QĐ-BHXH ngày 22/01/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Ban hành Hệ thống tổng hợp và phân tách dữ liệu ngành Bảo hiểm xã hội Phiên bản 1.0;

Theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản trị, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống tổng hợp và phân tách dữ liệu ngành Bảo hiểm xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực diễn ra từ ngày ký. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu cơ, Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương chịu bổn phận thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các Phó Tổng Giám đốc;
– Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Sơn

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

QUY CHẾ

Quản trị, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống tổng hợp và phân tách dữ liệu ngành Bảo hiểm xã hội

(Ban hành kèm theo Quyết định số 893/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 7 5 2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Quy chế này quy định việc quản trị, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống tổng hợp và phân tách dữ liệu ngành Bảo hiểm xã hội (sau đây gọi tắt là Hệ thống DWH).

Điều 2. Nhân vật vận dụng

1. Quy chế này vận dụng đối với các đơn vị, tư nhân thuộc các đơn vị tham dự quản trị, khai thác và sử dụng tổng hợp và phân tách dữ liệu ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH), bao gồm:

a) Các đơn vị chuyên môn ô sin Tổng Giám đốc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam (sau đây gọi tắt là các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam);

b) BHXH các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là BHXH các tỉnh).

2. Các tổ chức, tư nhân ngoài ngành BHXH được sự cho phép của Chỉ huy Ngành BHXH.

Điều 3. Gicửa ải thích từ ngữ

1. Hệ thống DWH: Là ứng dụng phần mềm được setup, lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu ngành BHXH, được khai triển tại các đơn vị nêu tại Điều 2 Quy chế này; hệ thống được thiết kế cung ứng việc thống kê, phân tách dữ liệu, thiết lập các báo cáo, cung ứng ra quyết định, tối ưu hóa các hoạt động của tổ chức nhưng ko tác động tới các ứng dụng nghiệp vụ của ngành BHXH.

2. Giao diện để truy cập báo cáo: Là phương tiện dành cho người mua khai thác, phân tách và tăng trưởng các báo cáo phức tạp, nhiều trang, nhiều truy hỏi với nhiều loại cơ sở dữ liệu. Người dùng có thể tạo bất cứ báo cáo nào theo các đề nghị điều hành như: tổng số thu bảo hiểm, tổng chi hàng tháng, chi 1 lần hay các hoạt động báo cáo hợp lý kế toán…

a) Các báo cáo tĩnh: Được thiết kế theo đề nghị điều hành của Ngành, người mua chỉ cần truy cập và thao tác nhập các thông số thiết yếu để chạy báo cáo theo đề nghị;

b) Các chủ đề Phân tích động: Là các gói phân tách được thiết kế sẵn theo các tiêu chí và chiều phân tách theo nhiều chủ đề không giống nhau. Phân tích động cho phép người mua sử dụng giao diện để tạo các báo cáo, biểu đồ phân tách sâu, bình chọn và mày mò các ảnh hưởng dựa trên dữ liệu thực tiễn về công việc thu, chi, điều hành cơ chế chế độ BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), điều hành sổ BHXH, thẻ BHYT… để đưa ra các quyết định chi tiết và xác thực. Người dùng sẽ chủ động kéo thả dữ liệu cần khai thác dựa trên các tiêu chí, chiều được phân phối trong từng chủ đề;

c) Bảng thông tin tổng hợp (Dashboard): Là mẫu bảng tiêu chí được thiết kế gồm các bảng và biểu đồ số liệu giúp người mua có cái nhìn từ tổng quát tới cụ thể về các tiêu chí không giống nhau như thu, chi, đánh giá BHYT…. 1 cách mau chóng để kịp thời đưa ra các quyết định;

3. Người sử dụng Hệ thống DWH (gọi tắt là Người sử dụng):

a) Là công chức, nhân viên, lao động hiệp đồng thuộc nhân vật được nêu tại Khoản 1, Điều 2 của Quy chế này được chỉ đạo đơn vị giao nhiệm vụ sử dụng Hệ thống DWH.

b) Các tư nhân ngoài ngành BHXH được sự cho phép của Chỉ huy Ngành BHXH.

4. Nhóm người sử dụng Hệ thống DWH (gọi tắt là Nhóm người sử dụng): Là những người sử dụng có chung đặc điểm, vai trò, thuộc tính và quyền hạn trong công việc quản trị, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống. Trên Hệ thống DWH có các nhóm người sử dụng như sau:

a) Quản trị phần mềm Trung ương: Là công chức, nhân viên thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin, được Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin giao nhiệm vụ quản trị, vận hành phần mềm ;

b) Quản trị phần mềm Tỉnh: Là nhân viên thuộc Phòng Công nghệ thông tin thuộc BHXH các tỉnh được Giám đốc BHXH các tỉnh giao nhiệm vụ quản trị, vận hành phần mềm trên khu vực toàn tỉnh;

c) Nhóm khai thác các tiêu chí, báo cáo: Là công chức, công chức, nhân viên, lao động hiệp đồng thuộc nhân vật được nêu tại Điều 2 của Quy chế này được chỉ đạo đơn vị giao nhiệm vụ sử dụng Hệ thống DWH để khai thác các tiêu chí, báo cáo.

4. Quyền truy cập Hệ thống DWH: Là quyền truy cập gắn với địa chỉ hòm thư điện tử ngành BHXH của người sử dụng được cấp quyền đăng nhập và truy cập vào Hệ thống DWH, tiến hành các nhiệm vụ được giao theo quy chế này. Quyền truy cập này xác định tính danh, khuôn khổ tác nghiệp của người sử dụng trên hệ thống, bao gồm các nhân tố: Tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập và các quyền tương ứng với nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hệ thống DWH được tích hợp với các hệ thống nguồn như sau:

1. Phần mềm Thu và điều hành sổ, thẻ;

2. Phần mềm Xét duyệt chế độ;

3. Phần mềm Giám định BHYT;

4. Phần mềm Kế toán ;

5. Phần mềm Cấp mã số BHXH và điều hành BHYT hộ gia đình;

6. Phần mềm Quản lý nhân sự;

7. Phần mềm Giao dịch điện tử;

8. Phần mềm Quản lý định danh và san sẻ dữ liệu (IAM).

Hệ thống DWH sẽ tiếp diễn tích hợp với các hệ thống nguồn của Ngành thích hợp với từng quá trình xây dựng và hoàn thiện các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ.

Điều 5. Quy định tên và mật khẩu đăng nhập

1. Hệ thống sử dụng dữ liệu của Phần mềm điều hành định danh và san sẻ dữ liệu (IAM) để chính xác người sử dụng lúc truy cập vào Hệ thống DWH. Người sử dụng được cấp quyền truy cập hệ thống dùng tên và mật khẩu đăng nhập hệ thống IAM để đăng nhập, sử dụng Hệ thống DWH.

2. Chỉ những acc người sử dụng đã được thiết lập, phân quyền trên hệ thống phần mềm mới có quyền đăng nhập sử dụng Hệ thống DWH.

Điều 6. Nguyên tắc cấp/thu hồi quyền truy cập

1. Mỗi người chỉ được cấp độc nhất 1 acc để đăng nhập Hệ thống DWH.

2. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tham vấn trình Chỉ huy Ngành quyết định việc cấp/thu hồi quyền truy cập hệ thống DWH đối với: Quản trị phần mềm trung ương; Chỉ huy các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin tiến hành cấp, thu hồi quyền truy cập Hệ thống DWH đối với Quản trị phần mềm Tỉnh được cấp theo acc thư điện tử cung ứng của BHXH các tỉnh.

4. Giám đốc BHXH các tỉnh quyết định việc cấp/thu hồi quyền truy cập Hệ thống DWH đối với người sử dụng trên khu vực tỉnh (trừ Quản trị phần mềm Tỉnh).

5. Thủ trưởng các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam quyết định việc cấp/thu hồi quyền truy cập hệ thống DWH đối với người sử dụng thuộc đơn vị mình điều hành.

Điều 7. Các hành vi bị ngăn cấm

1. Chiếm đoạt, sử dụng bất hợp pháp quyền truy cập Hệ thống DWH của người khác để tiến hành các công tác ko thuộc tính năng, nhiệm vụ của mình trên hệ thống.

2. Cố tình sử dụng quyền truy cập Hệ thống DWH được cấp để tiến hành các tác vụ ko thuộc khuôn khổ, nhiệm vụ được giao.

3. Cố tình sử dụng quyền truy cập Hệ thống DWH được cấp để tiến hành các tác nghiệp làm tác động tới hiệu suất của hệ thống; ảnh hưởng tới các tiến trình, làm tác động tới các giao dịch trên Hệ thống DWH.

4. Cấp các quyền quản trị hệ thống và tăng trưởng chương trình phần mềm cho các nhân vật ko đúng theo quy định.

5. Thực hiện các hành động tác động tới bảo mật hệ thống, làm tác động tới tính xác thực của số liệu, làm tác động tới an toàn của cải.

6. Cho người khác sử dụng acc và mật khẩu để tiến hành các nghiệp vụ trên Hệ thống DWH.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Điều 8. Trách nhiệm chung của các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam

1. Tổ chức điều hành và sử dụng Hệ thống DWH tại đơn vị bảo đảm an toàn, đúng quy định; yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin cấp acc, quyền truy cập vào Hệ thống DWH đối với người mua thuộc đơn vị mình.

2. Quản lý, khai thác và đối chiếu với các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ để bảo đảm tính xác thực của các tiêu chí, báo cáo thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị được xây dựng trên Hệ thống DWH; kịp thời phản ảnh về Vụ Kế hoạch và Đầu cơ, Trung tâm Công nghệ thông tin để xử lý những vướng mắc nảy sinh.

3. Triển khai đầy đủ các quy định tại các văn bản chỉ dẫn của BHXH Việt Nam về việc khai thác dữ liệu trên Hệ thống DWH.

4. Nghiên cứu, kiểm tra và tổng hợp các đề nghị chỉnh sửa về nghiệp vụ trình Chỉ huy Ngành đảm trách đơn vị giao Trung tâm Công nghệ thông tin tăng cấp, bổ sung vào Hệ thống DWH.

5. Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên can khai triển và vận hành Hệ thống DWH.

Điều 9. Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch và Đầu cơ

1. Là đầu mối tiếp thu, phối hợp với các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam kiểm soát tính xác thực kết quả các tiêu chí thống kê tại Phụ lục số 01- Danh mục các tiêu chí thống kê ban hành kèm theo Quyết định số 454/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của BHXH Việt Nam, các báo cáo thống kê theo Phụ lục số 01 – Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê ngành BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 456/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của BHXH Việt Nam, các báo cáo thống kê cấp tổ quốc quy định tại Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và các tiêu chí thuộc khuôn khổ báo cáo theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thực hiện bổn phận được quy định tại Điều 8 của Quy chế này.

Điều 10. Trách nhiệm của Trung tâm Công nghệ thông tin

1. Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu cấp mới, thu hồi, chỉnh sửa, phân quyền, phân nhóm quyền truy cập sử dụng Hệ thống DWH đối với Quản trị phần mềm Tỉnh và người sử dụng tại các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam.

2. Chỉ dẫn các tư nhân, đơn vị thuộc Điều 2 của Quy chế này trong việc vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống DWH.

3. Thực hiện việc Quản trị phần mềm Trung ương; quản trị, vận hành, theo dõi, giám sát để bảo đảm hệ thống hoạt động liên tiếp, bất biến, an toàn, an ninh thông tin; Chủ động công bố với các đơn vị liên can về trạng thái và tiến độ giải quyết lúc có sự cố kỹ thuật xảy ra; Chủ động kiểm tra, phát hiện và cập nhật các lỗi trong giai đoạn vận hành; Phân phối kỹ thuật và sự cố nảy sinh trong giai đoạn vận hành hệ thống.

4. Xây dựng kế hoạch, kịp thời tăng cấp, biên tập Hệ thống DWH lúc có sự chỉnh sửa về chế độ, nghiệp vụ từ các hệ thống nguồn và theo đề nghị từ các đơn vị sử dụng.

5. Chịu bổn phận về tính cân đối của dữ liệu được lấy từ hệ thống dữ liệu nguồn với dữ liệu trên Hệ thống DWH.

6. Phối hợp với các đơn vị có liên can trong việc xác định các loại dữ liệu cần phân phối của Hệ thống DWH với các kết nối tới các Bộ, ngành liên can và Văn phòng Chính phủ.

Điều 11. Trách nhiệm của BHXH các tỉnh

1. Tổ chức vận hành, giám sát và sử dụng Hệ thống DWH trên khu vực đảm bảo an toàn, xác thực, đúng quy đinh; Quản lý người sử dụng theo bổn phận được nêu tại Quy chế này.

2. Tiếp nhận và xử lý yêu cầu cấp mới, thu hồi, chỉnh sửa quyền truy cập đối với người sử dụng trên khu vực và cung ứng các sự cố nảy sinh trong giai đoạn vận hành Hệ thống DWH.

3. Hàng quý, tổng hợp nhu cầu cấp phát, thu hồi, chỉnh sửa quyền Quản trị phần mềm Tỉnh, quyền truy cập Hệ thống DWH đối với người sử dụng tại BHXH các tỉnh gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin – BHXH Việt Nam theo mẫu tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định số 2366/QĐ-BHXH ngày 28/11/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

4. Quản lý, khai thác và kiểm soát tính xác thực kết quả các tiêu chí thống kê tại Phụ lục số 01- Danh mục các tiêu chí thống kê ban hành kèm theo Quyết định số 454/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của BHXH Việt Nam, các báo cáo thống kê theo Phụ lục số 01 – Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê ngành BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 456/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của BHXH Việt Nam thuộc lĩnh vực điều hành của BHXH các tỉnh được xây dựng trên Hệ thống DWH.

5. Tổ chức khai triển đầy đủ các quy định tại các văn bản chỉ dẫn của BHXH Việt Nam về việc khai thác dữ liệu trên Hệ thống DWH.

6. Phối hợp với các đơn vị liên can trong giai đoạn vận hành Hệ thống DWH.

Điều 12. Trách nhiệm của Quản trị phần mềm Trung ương

1. Quản lý, thiết lập trị giá các thông số liên can tới kỹ thuật trên Hệ thống DWH.

2. Theo dõi, giám sát giai đoạn đồng bộ tự động dữ liệu từ các hệ thống nguồn: Phần mềm Thu và điều hành sổ, thẻ; Phần mềm Xét duyệt chế độ; Phần mềm Giám định BHYT; Phần mềm Kế toán ; Phần mềm Cấp mã số BHXH và điều hành BHYT hộ gia đình; Phần mềm Quản lý nhân sự; Phần mềm Giao dịch điện tử… và các hệ thống nguồn khác lúc được tích hợp với Hệ thống DWH.

2. Thực hiện cấp phát, thu hồi, chỉnh sửa các quyền Quản trị phần mềm Trung ương, quyền Quản trị phần mềm tỉnh, quyền truy cập Hệ thống DWH của người mua theo Quy định tại Điều 2 của Quy chế này.

3. Thực hiện tạo các nhóm người sử dụng dùng chung cho toàn quốc và phân quyền cụ thể cho các nhóm người sử dụng trên hệ thống theo tính năng, nhiệm vụ của các đơn vị được giao.

4. Thực hiện điều hành các tiến trình đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống nguồn; xử lý các dữ liệu bị lỗi sau chuẩn hóa; tiến hành tổng hợp lại dữ liệu của các báo cáo có chỉnh sửa công thức.

5. Phối hợp việc bàn luận dữ liệu giữa Hệ thống DWH với các hệ thống của các Bộ, ngành liên can và Văn phòng Chính phủ.

6. Chủ trì cung ứng người sử dụng, phối hợp với các đơn vị liên can xử lý các sự cố trong giai đoạn vận hành Hệ thống DWH.

Điều 13. Trách nhiệm của Quản trị phần mềm Tỉnh

1. Thực hiện cấp phát, thu hồi, chỉnh sửa quyền truy cập Hệ thống DWH của người sử dụng theo quyết định của Chỉ huy BHXH các tỉnh.

2. Giám toán, cung ứng người sử dụng Hệ thống DWH trên khu vực tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên can xử lý các sự cố trong giai đoạn vận hành Hệ thống DWH.

Điều 14. Trách nhiệm của nhóm khai thác các tiêu chí, báo cáo

1. Nhập bổ sung dữ liệu đối với các tiêu chí ko có dữ liệu từ các hệ thống nguồn vào Hệ thống DWH.

2. Quản lý các tiêu chí, công thức các báo cáo được giao. Tạo mới, điều chỉnh các tiêu chí, công thức báo cáo theo đề nghị điều hành.

3. Vận hành, khai thác báo cáo theo đề nghị điều hành đúng quy định.

Chương III

QUY TRÌNH CẤP, THU HỒI QUYỀN TRUY CẬP

Điều 15. Cấp quyền truy cập

Quyền truy cập hệ thống được cấp trong trường hợp người sử dụng lần trước hết tham dự vào Hệ thống DWH hoặc chỉnh sửa vai trò, địa điểm việc làm hoặc chuyển động từ đơn vị này sang đơn vị khác.

Điều 16. Thu hồi quyền truy cập

Việc thu hồi acc và quyền truy cập được tiến hành theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu ngành BHXH ban hành kèm theo Quyết định 2366/QĐ-BHXH ngày 28/11/2018 của BHXH Việt Nam và Điều 5 Quy chế điều hành và sử dụng thư điện tử ngành BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 1114/QĐ-BHXH ngày 4/7/2020 của BHXH Việt Nam.

Điều 17. Quy trình cấp/thu hồi quyền đăng nhập

1. Đối với quyền Quản trị phần mềm Trung ương: Căn cứ nhu cầu của Trung tâm Công nghệ thông tin về cấp/thu hồi quyền Quản trị phần mềm Trung ương, Trung tâm Công nghệ thông tin tổng hợp danh sách tư nhân được cấp/thu hồi trình Chỉ huy Ngành coi xét trước lúc tiến hành việc cấp/thu hồi quyền trên Hệ thống DWH.

2. Đối với quyền truy cập Hệ thống DWH của các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam:

a) Trung tâm Công nghệ thông tin tổng hợp danh sách quyền truy cập Hệ thống DWH của Chỉ huy đơn vị thuộc BHXH Việt Nam trình Chỉ huy Ngành coi xét trước lúc tiến hành cấp/thu hồi quyền truy cập trên Hệ thống DWH và công bố cho đơn vị điều hành người được cấp/thu hồi quyền truy cập theo mẫu tại Phụ lục kèm Quyết định này.

b) Các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam lập danh sách yêu cầu cấp/thu hồi quyền truy cập Hệ thống DWH theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định 2366/QĐ-BHXH ngày 28/11/2018 của BHXH Việt Nam gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin. Trên cơ sở danh sách do các đơn vị phân phối, Trung tâm Công nghệ thông tin tiến hành cấp/thu hồi quyền truy cập Hệ thống DWH và công bố cho đơn vị điều hành người được cấp/thu hồi quyền truy cập theo mẫu tại Phụ lục kèm Quyết định này.

3. Đối với quyền Quản trị phần mềm Tỉnh: BHXH các tỉnh lập danh sách cấp/thu hồi quyền quản trị theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định 2366/QĐ-BHXH ngày 28/11/2018 của BHXH Việt Nam gửi về BHXH Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin). Trung tâm Công nghệ thông tin tiến hành cấp/thu hồi quyền quản trị Hệ thống DWH và công bố cho đơn vị điều hành người được cấp/thu hồi quản trị theo mẫu tại Phụ lục kèm Quyết định này.

4. Đối với quyền truy cập hệ thống thuộc BHXH các tỉnh: Các đơn vị lập danh sách cấp/thu hồi quyền truy cập hệ thống theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định 2366/QĐ-BHXH ngày 28/11/2018 của BHXH Việt Nam gửi Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Công nghệ thông tin tổng hợp danh sách tư nhân được yêu cầu cấp/thu hồi trình Chỉ huy BHXH các tỉnh coi xét trước lúc tiến hành cấp/thu hồi quyền truy cập Hệ thống DWH và công bố cho đơn vị điều hành người được cấp/thu hồi quyền truy cập Hệ thống DWH theo mẫu tại Phụ lục kèm Quyết định này.

5. Thời gian tiến hành cấp/thu hồi quyền truy cập cho người sử dụng ko quá 02 ngày làm việc diễn ra từ ngày thu được văn bản yêu cầu cấp mới/thu hồi của các đơn vị.

6. Đối với các acc chỉnh sửa vai trò, địa điểm việc làm trong 1 cơ quan BHXH hoặc luân chuyển giữa các cơ quan BHXH: Ngay lúc thời khắc quyết định điều động công tác có hiệu lực, Chỉ huy đơn vị cũ có văn bản yêu cầu thu hồi/chỉnh sửa quyền truy cập Hệ thống DWH của acc gửi BHXH Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin) hoặc BHXH các tỉnh (Phòng Công nghệ thông tin) theo phân cấp để tiến hành việc thu hồi/chỉnh sửa quyền truy cập. Sau lúc thu hồi, việc cấp mới quyền truy cập được tiến hành theo quy định về cấp mới quyền truy cập trong Quy chế này.

7. Trường hợp phát hiện nguy cơ mất an toàn: Trong mọi trường hợp, lúc phát hiện nguy cơ mất an toàn từ phía người sử dụng, người phát hiện phải công bố ngay cho Chỉ huy đơn vị để chỉ huy, rà soát và công bố cho Quản trị phần mềm Trung ương hoặc Quản trị phần mềm Tỉnh thu hồi quyền truy cập.

Điều 18. Quy trình chỉnh sửa nhóm người sử dụng

1. 1 người sử dụng có thể thuộc 1 hoặc nhiều nhóm người sử dụng được khái niệm trên hệ thống tùy theo nhiệm vụ được cắt cử. Việc chỉnh sửa nhóm người sử dụng trên Hệ thống DWH được tiến hành trong trường hợp người sử dụng chỉnh sửa vai trò công tác trong cơ quan BHXH.

2. Quy trình chỉnh sửa nhóm người sử dụng được tiến hành theo thứ tự thu hồi các quyền thuộc nhóm người sử dụng cũ sau ấy cấp mới các quyền thuộc nhóm người sử dụng mới.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Tổ chức tiến hành

1. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu cơ, Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh và các tư nhân thuộc các đơn vị được nêu tại Điều 2 Quy chế này chịu bổn phận khai triển, chỉ huy, đôn đốc, rà soát và bảo đảm tiến hành nghiêm chỉnh Quy chế tại đơn vị.

2. Trong giai đoạn tiến hành, nếu có gian nan, vướng mắc hoặc những vấn đề mới nảy sinh, các tổ chức, tư nhân phản ảnh về Trung tâm Công nghệ thông tin để tổng hợp, trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam coi xét sửa đổi, bổ sung Quy chế cho thích hợp./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Sơn

.


Thông tin thêm về Quyết định 893/QĐ-BHXH

Vào ngày 10/07/2020, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 893/QĐ-BHXH về quy chế Hệ thống tổng hợp và phân tách dữ liệu ngành Bảo hiểm. Hiệu lực của văn bản luật pháp này sẽ được từ khi này ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể của quyết định này.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
_____________
Số: 893/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
Hà Nội, ngày 10 tháng 07 5 2020

QUYẾT ĐỊNH 893/QĐ-BHXH
Về việc ban hành Quy chế quản trị, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống tổng hợp và phân tách dữ liệu ngành Bảo hiểm xã hội
_____________________
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định cụ thể nội dung cơ chế báo cáo thống kê cấp tổ quốc;
Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế – xã hội chuyên dụng cho sự chỉ huy, quản lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 3582/QĐ-BHXH ngày 26/12/2006 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về điều hành hoạt động công nghệ thông tin trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Quyết định 2366/QĐ-BHXH ngày 28/11/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu ngành Bảo hiểm xã hội;
Căn cứ Quyết định 454/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Hệ thống tiêu chí thống kê ngành Bảo hiểm xã hội;
Căn cứ Quyết định 456/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê và 1 số nội dung về công việc thống kê ngành Bảo hiểm xã hội;
Căn cứ Quyết định 108/QĐ-BHXH ngày 22/01/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Ban hành Hệ thống tổng hợp và phân tách dữ liệu ngành Bảo hiểm xã hội Phiên bản 1.0;
Theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản trị, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống tổng hợp và phân tách dữ liệu ngành Bảo hiểm xã hội.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực diễn ra từ ngày ký. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu cơ, Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương chịu bổn phận thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Như Điều 2;– Tổng Giám đốc (để b/c);– Các Phó Tổng Giám đốc;– Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐCPHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Sơn

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

QUY CHẾ
Quản trị, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống tổng hợp và phân tách dữ liệu ngành Bảo hiểm xã hội
(Ban hành kèm theo Quyết định số 893/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 7 5 2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi
Quy chế này quy định việc quản trị, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống tổng hợp và phân tách dữ liệu ngành Bảo hiểm xã hội (sau đây gọi tắt là Hệ thống DWH).
Điều 2. Nhân vật vận dụng
1. Quy chế này vận dụng đối với các đơn vị, tư nhân thuộc các đơn vị tham dự quản trị, khai thác và sử dụng tổng hợp và phân tách dữ liệu ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH), bao gồm:
a) Các đơn vị chuyên môn ô sin Tổng Giám đốc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam (sau đây gọi tắt là các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam);
b) BHXH các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là BHXH các tỉnh).
2. Các tổ chức, tư nhân ngoài ngành BHXH được sự cho phép của Chỉ huy Ngành BHXH.
Điều 3. Gicửa ải thích từ ngữ
1. Hệ thống DWH: Là ứng dụng phần mềm được setup, lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu ngành BHXH, được khai triển tại các đơn vị nêu tại Điều 2 Quy chế này; hệ thống được thiết kế cung ứng việc thống kê, phân tách dữ liệu, thiết lập các báo cáo, cung ứng ra quyết định, tối ưu hóa các hoạt động của tổ chức nhưng ko tác động tới các ứng dụng nghiệp vụ của ngành BHXH.
2. Giao diện để truy cập báo cáo: Là phương tiện dành cho người mua khai thác, phân tách và tăng trưởng các báo cáo phức tạp, nhiều trang, nhiều truy hỏi với nhiều loại cơ sở dữ liệu. Người dùng có thể tạo bất cứ báo cáo nào theo các đề nghị điều hành như: tổng số thu bảo hiểm, tổng chi hàng tháng, chi 1 lần hay các hoạt động báo cáo hợp lý kế toán…
a) Các báo cáo tĩnh: Được thiết kế theo đề nghị điều hành của Ngành, người mua chỉ cần truy cập và thao tác nhập các thông số thiết yếu để chạy báo cáo theo đề nghị;
b) Các chủ đề Phân tích động: Là các gói phân tách được thiết kế sẵn theo các tiêu chí và chiều phân tách theo nhiều chủ đề không giống nhau. Phân tích động cho phép người mua sử dụng giao diện để tạo các báo cáo, biểu đồ phân tách sâu, bình chọn và mày mò các ảnh hưởng dựa trên dữ liệu thực tiễn về công việc thu, chi, điều hành cơ chế chế độ BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), điều hành sổ BHXH, thẻ BHYT… để đưa ra các quyết định chi tiết và xác thực. Người dùng sẽ chủ động kéo thả dữ liệu cần khai thác dựa trên các tiêu chí, chiều được phân phối trong từng chủ đề;
c) Bảng thông tin tổng hợp (Dashboard): Là mẫu bảng tiêu chí được thiết kế gồm các bảng và biểu đồ số liệu giúp người mua có cái nhìn từ tổng quát tới cụ thể về các tiêu chí không giống nhau như thu, chi, đánh giá BHYT…. 1 cách mau chóng để kịp thời đưa ra các quyết định;
3. Người sử dụng Hệ thống DWH (gọi tắt là Người sử dụng):
a) Là công chức, nhân viên, lao động hiệp đồng thuộc nhân vật được nêu tại Khoản 1, Điều 2 của Quy chế này được chỉ đạo đơn vị giao nhiệm vụ sử dụng Hệ thống DWH.
b) Các tư nhân ngoài ngành BHXH được sự cho phép của Chỉ huy Ngành BHXH.
4. Nhóm người sử dụng Hệ thống DWH (gọi tắt là Nhóm người sử dụng): Là những người sử dụng có chung đặc điểm, vai trò, thuộc tính và quyền hạn trong công việc quản trị, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống. Trên Hệ thống DWH có các nhóm người sử dụng như sau:
a) Quản trị phần mềm Trung ương: Là công chức, nhân viên thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin, được Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin giao nhiệm vụ quản trị, vận hành phần mềm ;
b) Quản trị phần mềm Tỉnh: Là nhân viên thuộc Phòng Công nghệ thông tin thuộc BHXH các tỉnh được Giám đốc BHXH các tỉnh giao nhiệm vụ quản trị, vận hành phần mềm trên khu vực toàn tỉnh;
c) Nhóm khai thác các tiêu chí, báo cáo: Là công chức, công chức, nhân viên, lao động hiệp đồng thuộc nhân vật được nêu tại Điều 2 của Quy chế này được chỉ đạo đơn vị giao nhiệm vụ sử dụng Hệ thống DWH để khai thác các tiêu chí, báo cáo.
4. Quyền truy cập Hệ thống DWH: Là quyền truy cập gắn với địa chỉ hòm thư điện tử ngành BHXH của người sử dụng được cấp quyền đăng nhập và truy cập vào Hệ thống DWH, tiến hành các nhiệm vụ được giao theo quy chế này. Quyền truy cập này xác định tính danh, khuôn khổ tác nghiệp của người sử dụng trên hệ thống, bao gồm các nhân tố: Tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập và các quyền tương ứng với nhiệm vụ được giao.
Điều 4. Hệ thống DWH được tích hợp với các hệ thống nguồn như sau:
1. Phần mềm Thu và điều hành sổ, thẻ;
2. Phần mềm Xét duyệt chế độ;
3. Phần mềm Giám định BHYT;
4. Phần mềm Kế toán ;
5. Phần mềm Cấp mã số BHXH và điều hành BHYT hộ gia đình;
6. Phần mềm Quản lý nhân sự;
7. Phần mềm Giao dịch điện tử;
8. Phần mềm Quản lý định danh và san sẻ dữ liệu (IAM).
Hệ thống DWH sẽ tiếp diễn tích hợp với các hệ thống nguồn của Ngành thích hợp với từng quá trình xây dựng và hoàn thiện các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ.
Điều 5. Quy định tên và mật khẩu đăng nhập
1. Hệ thống sử dụng dữ liệu của Phần mềm điều hành định danh và san sẻ dữ liệu (IAM) để chính xác người sử dụng lúc truy cập vào Hệ thống DWH. Người sử dụng được cấp quyền truy cập hệ thống dùng tên và mật khẩu đăng nhập hệ thống IAM để đăng nhập, sử dụng Hệ thống DWH.
2. Chỉ những acc người sử dụng đã được thiết lập, phân quyền trên hệ thống phần mềm mới có quyền đăng nhập sử dụng Hệ thống DWH.
Điều 6. Nguyên tắc cấp/thu hồi quyền truy cập
1. Mỗi người chỉ được cấp độc nhất 1 acc để đăng nhập Hệ thống DWH.
2. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tham vấn trình Chỉ huy Ngành quyết định việc cấp/thu hồi quyền truy cập hệ thống DWH đối với: Quản trị phần mềm trung ương; Chỉ huy các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam.
3. Trung tâm Công nghệ thông tin tiến hành cấp, thu hồi quyền truy cập Hệ thống DWH đối với Quản trị phần mềm Tỉnh được cấp theo acc thư điện tử cung ứng của BHXH các tỉnh.
4. Giám đốc BHXH các tỉnh quyết định việc cấp/thu hồi quyền truy cập Hệ thống DWH đối với người sử dụng trên khu vực tỉnh (trừ Quản trị phần mềm Tỉnh).
5. Thủ trưởng các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam quyết định việc cấp/thu hồi quyền truy cập hệ thống DWH đối với người sử dụng thuộc đơn vị mình điều hành.
Điều 7. Các hành vi bị ngăn cấm
1. Chiếm đoạt, sử dụng bất hợp pháp quyền truy cập Hệ thống DWH của người khác để tiến hành các công tác ko thuộc tính năng, nhiệm vụ của mình trên hệ thống.
2. Cố tình sử dụng quyền truy cập Hệ thống DWH được cấp để tiến hành các tác vụ ko thuộc khuôn khổ, nhiệm vụ được giao.
3. Cố tình sử dụng quyền truy cập Hệ thống DWH được cấp để tiến hành các tác nghiệp làm tác động tới hiệu suất của hệ thống; ảnh hưởng tới các tiến trình, làm tác động tới các giao dịch trên Hệ thống DWH.
4. Cấp các quyền quản trị hệ thống và tăng trưởng chương trình phần mềm cho các nhân vật ko đúng theo quy định.
5. Thực hiện các hành động tác động tới bảo mật hệ thống, làm tác động tới tính xác thực của số liệu, làm tác động tới an toàn của cải.
6. Cho người khác sử dụng acc và mật khẩu để tiến hành các nghiệp vụ trên Hệ thống DWH.
Chương II
TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
Điều 8. Trách nhiệm chung của các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam
1. Tổ chức điều hành và sử dụng Hệ thống DWH tại đơn vị bảo đảm an toàn, đúng quy định; yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin cấp acc, quyền truy cập vào Hệ thống DWH đối với người mua thuộc đơn vị mình.
2. Quản lý, khai thác và đối chiếu với các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ để bảo đảm tính xác thực của các tiêu chí, báo cáo thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị được xây dựng trên Hệ thống DWH; kịp thời phản ảnh về Vụ Kế hoạch và Đầu cơ, Trung tâm Công nghệ thông tin để xử lý những vướng mắc nảy sinh.
3. Triển khai đầy đủ các quy định tại các văn bản chỉ dẫn của BHXH Việt Nam về việc khai thác dữ liệu trên Hệ thống DWH.
4. Nghiên cứu, kiểm tra và tổng hợp các đề nghị chỉnh sửa về nghiệp vụ trình Chỉ huy Ngành đảm trách đơn vị giao Trung tâm Công nghệ thông tin tăng cấp, bổ sung vào Hệ thống DWH.
5. Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên can khai triển và vận hành Hệ thống DWH.
Điều 9. Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch và Đầu cơ
1. Là đầu mối tiếp thu, phối hợp với các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam kiểm soát tính xác thực kết quả các tiêu chí thống kê tại Phụ lục số 01- Danh mục các tiêu chí thống kê ban hành kèm theo Quyết định số 454/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của BHXH Việt Nam, các báo cáo thống kê theo Phụ lục số 01 – Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê ngành BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 456/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của BHXH Việt Nam, các báo cáo thống kê cấp tổ quốc quy định tại Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và các tiêu chí thuộc khuôn khổ báo cáo theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Thực hiện bổn phận được quy định tại Điều 8 của Quy chế này.
Điều 10. Trách nhiệm của Trung tâm Công nghệ thông tin
1. Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu cấp mới, thu hồi, chỉnh sửa, phân quyền, phân nhóm quyền truy cập sử dụng Hệ thống DWH đối với Quản trị phần mềm Tỉnh và người sử dụng tại các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam.
2. Chỉ dẫn các tư nhân, đơn vị thuộc Điều 2 của Quy chế này trong việc vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống DWH.
3. Thực hiện việc Quản trị phần mềm Trung ương; quản trị, vận hành, theo dõi, giám sát để bảo đảm hệ thống hoạt động liên tiếp, bất biến, an toàn, an ninh thông tin; Chủ động công bố với các đơn vị liên can về trạng thái và tiến độ giải quyết lúc có sự cố kỹ thuật xảy ra; Chủ động kiểm tra, phát hiện và cập nhật các lỗi trong giai đoạn vận hành; Phân phối kỹ thuật và sự cố nảy sinh trong giai đoạn vận hành hệ thống.
4. Xây dựng kế hoạch, kịp thời tăng cấp, biên tập Hệ thống DWH lúc có sự chỉnh sửa về chế độ, nghiệp vụ từ các hệ thống nguồn và theo đề nghị từ các đơn vị sử dụng.
5. Chịu bổn phận về tính cân đối của dữ liệu được lấy từ hệ thống dữ liệu nguồn với dữ liệu trên Hệ thống DWH.
6. Phối hợp với các đơn vị có liên can trong việc xác định các loại dữ liệu cần phân phối của Hệ thống DWH với các kết nối tới các Bộ, ngành liên can và Văn phòng Chính phủ.
Điều 11. Trách nhiệm của BHXH các tỉnh
1. Tổ chức vận hành, giám sát và sử dụng Hệ thống DWH trên khu vực đảm bảo an toàn, xác thực, đúng quy đinh; Quản lý người sử dụng theo bổn phận được nêu tại Quy chế này.
2. Tiếp nhận và xử lý yêu cầu cấp mới, thu hồi, chỉnh sửa quyền truy cập đối với người sử dụng trên khu vực và cung ứng các sự cố nảy sinh trong giai đoạn vận hành Hệ thống DWH.
3. Hàng quý, tổng hợp nhu cầu cấp phát, thu hồi, chỉnh sửa quyền Quản trị phần mềm Tỉnh, quyền truy cập Hệ thống DWH đối với người sử dụng tại BHXH các tỉnh gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin – BHXH Việt Nam theo mẫu tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định số 2366/QĐ-BHXH ngày 28/11/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
4. Quản lý, khai thác và kiểm soát tính xác thực kết quả các tiêu chí thống kê tại Phụ lục số 01- Danh mục các tiêu chí thống kê ban hành kèm theo Quyết định số 454/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của BHXH Việt Nam, các báo cáo thống kê theo Phụ lục số 01 – Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê ngành BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 456/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của BHXH Việt Nam thuộc lĩnh vực điều hành của BHXH các tỉnh được xây dựng trên Hệ thống DWH.
5. Tổ chức khai triển đầy đủ các quy định tại các văn bản chỉ dẫn của BHXH Việt Nam về việc khai thác dữ liệu trên Hệ thống DWH.
6. Phối hợp với các đơn vị liên can trong giai đoạn vận hành Hệ thống DWH.
Điều 12. Trách nhiệm của Quản trị phần mềm Trung ương
1. Quản lý, thiết lập trị giá các thông số liên can tới kỹ thuật trên Hệ thống DWH.
2. Theo dõi, giám sát giai đoạn đồng bộ tự động dữ liệu từ các hệ thống nguồn: Phần mềm Thu và điều hành sổ, thẻ; Phần mềm Xét duyệt chế độ; Phần mềm Giám định BHYT; Phần mềm Kế toán ; Phần mềm Cấp mã số BHXH và điều hành BHYT hộ gia đình; Phần mềm Quản lý nhân sự; Phần mềm Giao dịch điện tử… và các hệ thống nguồn khác lúc được tích hợp với Hệ thống DWH.
2. Thực hiện cấp phát, thu hồi, chỉnh sửa các quyền Quản trị phần mềm Trung ương, quyền Quản trị phần mềm tỉnh, quyền truy cập Hệ thống DWH của người mua theo Quy định tại Điều 2 của Quy chế này.
3. Thực hiện tạo các nhóm người sử dụng dùng chung cho toàn quốc và phân quyền cụ thể cho các nhóm người sử dụng trên hệ thống theo tính năng, nhiệm vụ của các đơn vị được giao.
4. Thực hiện điều hành các tiến trình đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống nguồn; xử lý các dữ liệu bị lỗi sau chuẩn hóa; tiến hành tổng hợp lại dữ liệu của các báo cáo có chỉnh sửa công thức.
5. Phối hợp việc bàn luận dữ liệu giữa Hệ thống DWH với các hệ thống của các Bộ, ngành liên can và Văn phòng Chính phủ.
6. Chủ trì cung ứng người sử dụng, phối hợp với các đơn vị liên can xử lý các sự cố trong giai đoạn vận hành Hệ thống DWH.
Điều 13. Trách nhiệm của Quản trị phần mềm Tỉnh
1. Thực hiện cấp phát, thu hồi, chỉnh sửa quyền truy cập Hệ thống DWH của người sử dụng theo quyết định của Chỉ huy BHXH các tỉnh.
2. Giám toán, cung ứng người sử dụng Hệ thống DWH trên khu vực tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên can xử lý các sự cố trong giai đoạn vận hành Hệ thống DWH.
Điều 14. Trách nhiệm của nhóm khai thác các tiêu chí, báo cáo
1. Nhập bổ sung dữ liệu đối với các tiêu chí ko có dữ liệu từ các hệ thống nguồn vào Hệ thống DWH.
2. Quản lý các tiêu chí, công thức các báo cáo được giao. Tạo mới, điều chỉnh các tiêu chí, công thức báo cáo theo đề nghị điều hành.
3. Vận hành, khai thác báo cáo theo đề nghị điều hành đúng quy định.
Chương III
QUY TRÌNH CẤP, THU HỒI QUYỀN TRUY CẬP
Điều 15. Cấp quyền truy cập
Quyền truy cập hệ thống được cấp trong trường hợp người sử dụng lần trước hết tham dự vào Hệ thống DWH hoặc chỉnh sửa vai trò, địa điểm việc làm hoặc chuyển động từ đơn vị này sang đơn vị khác.
Điều 16. Thu hồi quyền truy cập
Việc thu hồi acc và quyền truy cập được tiến hành theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu ngành BHXH ban hành kèm theo Quyết định 2366/QĐ-BHXH ngày 28/11/2018 của BHXH Việt Nam và Điều 5 Quy chế điều hành và sử dụng thư điện tử ngành BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 1114/QĐ-BHXH ngày 4/7/2020 của BHXH Việt Nam.
Điều 17. Quy trình cấp/thu hồi quyền đăng nhập
1. Đối với quyền Quản trị phần mềm Trung ương: Căn cứ nhu cầu của Trung tâm Công nghệ thông tin về cấp/thu hồi quyền Quản trị phần mềm Trung ương, Trung tâm Công nghệ thông tin tổng hợp danh sách tư nhân được cấp/thu hồi trình Chỉ huy Ngành coi xét trước lúc tiến hành việc cấp/thu hồi quyền trên Hệ thống DWH.
2. Đối với quyền truy cập Hệ thống DWH của các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam:
a) Trung tâm Công nghệ thông tin tổng hợp danh sách quyền truy cập Hệ thống DWH của Chỉ huy đơn vị thuộc BHXH Việt Nam trình Chỉ huy Ngành coi xét trước lúc tiến hành cấp/thu hồi quyền truy cập trên Hệ thống DWH và công bố cho đơn vị điều hành người được cấp/thu hồi quyền truy cập theo mẫu tại Phụ lục kèm Quyết định này.
b) Các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam lập danh sách yêu cầu cấp/thu hồi quyền truy cập Hệ thống DWH theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định 2366/QĐ-BHXH ngày 28/11/2018 của BHXH Việt Nam gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin. Trên cơ sở danh sách do các đơn vị phân phối, Trung tâm Công nghệ thông tin tiến hành cấp/thu hồi quyền truy cập Hệ thống DWH và công bố cho đơn vị điều hành người được cấp/thu hồi quyền truy cập theo mẫu tại Phụ lục kèm Quyết định này.
3. Đối với quyền Quản trị phần mềm Tỉnh: BHXH các tỉnh lập danh sách cấp/thu hồi quyền quản trị theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định 2366/QĐ-BHXH ngày 28/11/2018 của BHXH Việt Nam gửi về BHXH Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin). Trung tâm Công nghệ thông tin tiến hành cấp/thu hồi quyền quản trị Hệ thống DWH và công bố cho đơn vị điều hành người được cấp/thu hồi quản trị theo mẫu tại Phụ lục kèm Quyết định này.
4. Đối với quyền truy cập hệ thống thuộc BHXH các tỉnh: Các đơn vị lập danh sách cấp/thu hồi quyền truy cập hệ thống theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định 2366/QĐ-BHXH ngày 28/11/2018 của BHXH Việt Nam gửi Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Công nghệ thông tin tổng hợp danh sách tư nhân được yêu cầu cấp/thu hồi trình Chỉ huy BHXH các tỉnh coi xét trước lúc tiến hành cấp/thu hồi quyền truy cập Hệ thống DWH và công bố cho đơn vị điều hành người được cấp/thu hồi quyền truy cập Hệ thống DWH theo mẫu tại Phụ lục kèm Quyết định này.
5. Thời gian tiến hành cấp/thu hồi quyền truy cập cho người sử dụng ko quá 02 ngày làm việc diễn ra từ ngày thu được văn bản yêu cầu cấp mới/thu hồi của các đơn vị.
6. Đối với các acc chỉnh sửa vai trò, địa điểm việc làm trong 1 cơ quan BHXH hoặc luân chuyển giữa các cơ quan BHXH: Ngay lúc thời khắc quyết định điều động công tác có hiệu lực, Chỉ huy đơn vị cũ có văn bản yêu cầu thu hồi/chỉnh sửa quyền truy cập Hệ thống DWH của acc gửi BHXH Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin) hoặc BHXH các tỉnh (Phòng Công nghệ thông tin) theo phân cấp để tiến hành việc thu hồi/chỉnh sửa quyền truy cập. Sau lúc thu hồi, việc cấp mới quyền truy cập được tiến hành theo quy định về cấp mới quyền truy cập trong Quy chế này.
7. Trường hợp phát hiện nguy cơ mất an toàn: Trong mọi trường hợp, lúc phát hiện nguy cơ mất an toàn từ phía người sử dụng, người phát hiện phải công bố ngay cho Chỉ huy đơn vị để chỉ huy, rà soát và công bố cho Quản trị phần mềm Trung ương hoặc Quản trị phần mềm Tỉnh thu hồi quyền truy cập.
Điều 18. Quy trình chỉnh sửa nhóm người sử dụng
1. 1 người sử dụng có thể thuộc 1 hoặc nhiều nhóm người sử dụng được khái niệm trên hệ thống tùy theo nhiệm vụ được cắt cử. Việc chỉnh sửa nhóm người sử dụng trên Hệ thống DWH được tiến hành trong trường hợp người sử dụng chỉnh sửa vai trò công tác trong cơ quan BHXH.
2. Quy trình chỉnh sửa nhóm người sử dụng được tiến hành theo thứ tự thu hồi các quyền thuộc nhóm người sử dụng cũ sau ấy cấp mới các quyền thuộc nhóm người sử dụng mới.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 19. Tổ chức tiến hành
1. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu cơ, Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh và các tư nhân thuộc các đơn vị được nêu tại Điều 2 Quy chế này chịu bổn phận khai triển, chỉ huy, đôn đốc, rà soát và bảo đảm tiến hành nghiêm chỉnh Quy chế tại đơn vị.
2. Trong giai đoạn tiến hành, nếu có gian nan, vướng mắc hoặc những vấn đề mới nảy sinh, các tổ chức, tư nhân phản ảnh về Trung tâm Công nghệ thông tin để tổng hợp, trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam coi xét sửa đổi, bổ sung Quy chế cho thích hợp./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Sơn

TagsBảo hiểm xã hội bhxh

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #893QĐBHXH


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Quyết #định #893QĐBHXH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button