Quyết định số 1454/QĐ-TTG

Quyết định số 1454/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–
Số: 1454/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên Tổng Công ty Cà phê Việt Nam
———————

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi Công ty Nhà nước thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ – Tổng Công ty Cà phê Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Xét Tờ trình số 2347/TTr-BNN-TCCB, ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tờ trình số 2527/TTr-BNV, ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Cà phê Việt Nam như sau:

1. Ông Đoàn Đình Thiêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên.

2. Ông Đỗ Văn Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

3. Ông Vũ Hữu Xịch, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Kiểm soát, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cà phê Việt Nam và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Ban tổ chức trung ương;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTN, ĐMDN, VPBCS (3);
– Lưu: VT, TCCV. TĐT
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng


Thông tin thêm về Quyết định số 1454/QĐ-TTG

Quyết định số 1454/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ———– Số: 1454/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————
Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Cà phê Việt Nam ———————
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi Công ty Nhà nước thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ – Tổng Công ty Cà phê Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Xét Tờ trình số 2347/TTr-BNN-TCCB, ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tờ trình số 2527/TTr-BNV, ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Cà phê Việt Nam như sau:
1. Ông Đoàn Đình Thiêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên.
2. Ông Đỗ Văn Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.
3. Ông Vũ Hữu Xịch, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Kiểm soát, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cà phê Việt Nam và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: – Như Điều 3; – Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; – Ban tổ chức trung ương; – VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐMDN, VPBCS (3); – Lưu: VT, TCCV. TĐT
THỦ TƯỚNG
(Đã ký) Nguyễn Tấn Dũng

TagsDoanh nghiệp

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #số #1454QĐTTG


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Quyết #định #số #1454QĐTTG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button