Quyết định số 844/QĐ-TTG

Quyết định số 844/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2004 – 2011.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–

Số: 844

/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2004 – 2011
———————–
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 26 tháng 05 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 1661/TTr-BNV ngày 04 tháng 06 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2004 – 2011 của bà Mai Hoa Niê KDăm để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và bà Mai Hoa Niê KDăm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
– VPCP: BTCN;
– Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, TCCV (5b). Hà
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng


Thông tin thêm về Quyết định số 844/QĐ-TTG

Quyết định số 844/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2004 – 2011.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ———–
Số: 844/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ lập – Tự do – Hạnh phúc ————————-
Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2004 – 2011 ———————– THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 26 tháng 05 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 1661/TTr-BNV ngày 04 tháng 06 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2004 – 2011 của bà Mai Hoa Niê KDăm để nghỉ hưu theo chế độ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và bà Mai Hoa Niê KDăm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: – Như Điều 2; – Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP; – VPCP: BTCN; – Cổng TTĐT; – Lưu: VT, TCCV (5b). Hà
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

TagsCơ cấu tổ chức

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Quyết #định #số #844QĐTTG


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Quyết #định #số #844QĐTTG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button