Suy nghĩ về cái chết của nhân vật Vũ Nương

Indaba yendodakazi kaNam Xuong ingumsebenzi ojwayelekile obhalwe ngesiphetho sowesifazane wasendulo. Ngaleyo ndlela, uNguyen Du wakha ukufa kukaVu Nuong ngezincazelo eziningi. Ukuze uqonde kabanzi mayelana nale ndaba, i-Học Điện Tử Cơ Bản ingathanda ukukwazisa ngesampula ye-eseyi Ukucabanga ngokufa komlingiswa uVu Nuong ezansi lapha. Sikumema ukuthi uhlanganyele nathi! Ngaphezu kwalokho, ukucebisa ulwazi lwabo siqu, ungakwazi ubheke izinkulumo more Indaba yendodakazi kaNanchang.

1. Umdwebo oyisifinyezo ophakanyisiwe

2. Uhlaka oluningiliziwe

a. Ukuvula:

– UVu Nuong, umlingisi oyinhloko kuNdaba Yendodakazi YakwaNam Xuong, ungowesifazane onobuhle nobuhle, kodwa impilo yakhe ihlushwa ukungabi nabulungisa neziphambeko eziningi.

Kuningi ukungaboni ngaso linye ngokufa kukaVu Nuong. Lesi sihloko sifuna ukuveza eyami imicabango ngokufa ngokungafanele kwalo wesifazane.

b. Umzimba wokuthunyelwe:

* Fingqa izehlakalo ezibalulekile zendaba; fingqa izici eziyinhloko zomlingiswa uVu Nuong

– Ukubukeka: ubuso obuhle.

– Ubuntu nezimfanelo:

  • Icocekile, imnene: ikhulumela phansi, iziphatha kahle, ihloniphekile, ithandwa yiwo wonke umuntu.
  • Idamu linobuhlakani, liyathandeka futhi linomusa: ukukhulisa izingane yedwa; thandani, nakekelani umamezala, niphathe kahle imingcwabo, nigcwale ubungcwele babantwana.
  • Thembeka: thanda umyeni wakho, thanda izingane zakho, gcina isithunzi sakho, thembeka ulinde umyeni wakho.
  • Okumsulwa, ubuqotho: ukoniwa ngokungafanele, ukuzibulala ukuze kukhishwe icala…

– Owesifazane omuhle kangaka, olungile kufanele ngabe wajabulela injabulo, kodwa waba nesiphetho esibuhlungu. Ngakho, yini eyabangela ukufa kukaVu Nuong?

* Ecabanga ngokufa kukaVu Nuong

– Kunezincazelo eziningi ezahlukene ngokufa kukaVu Nuong. Imibono emibili, omunye ugonyelwa umhawu kaTruong Sinh, omunye othi ngenxa yezimpi eziwubufebe yonke inesisekelo esihle. Nokho, umbono ngamunye ulungile endaweni eyodwa kuphela.

– Umhawu kaTruong Sinh wawuyimbangela eqondile yokufa kukaVu Nuong: Ukube uTruong Sinh wayazi indlela yokulawula intukuthelo yakhe, ukwahlulela ngokuhlakanipha, ukukholelwa kumkakhe, hhayi ngobumsulwa bezingane… umphumela wawuyoba ohlukile. .

– Impi ye-feudal yayiyimbangela engaqondile yokushona kukaVu Nuong. Abanye bathi, uVu Nuong washona lapho uTruong Sinh ebuya, ngakho ngeke kushiwo ukuthi uVu Nuong wafa ngenxa yempi. Ukuqonda lokhu ukuhlukanisa ukufa kukaVu Nuong nayo yonke intuthuko yendaba. KwakunguTruong Sinh okwadingeka aye ebuthweni kude nasekhaya, ngakho kwaba nokungaqondi ngeshwa.

– Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuthi ingane yalimaza umama ngephutha, ngoba uVu Nuong wayebuthakathaka, ngenxa yezinhlelo eziqinile ze-feudal … futhi waba nesandla ekuqhubeni uVu Nuong ekufeni.

– Kodwa-ke, okubanzi futhi okujulile, kungenxa yokuthi uhlelo lwezenhlalakahle lwe-feudal aluzange luqinisekise ilungelo lokuphila nelungelo lenjabulo kwabesifazane. isiphetho sabo sintekenteke; inhlekelele, ukungabi nabulungisa kungabahlasela noma nini ngaphandle kwesizathu ngaphandle kokuvikelwa.

– Imininingwane “isithunzi” ayihleliwe futhi ayinangqondo, kodwa yilokho okungahleliwe okungenangqondo okunquma isiphetho somuntu. Ngakho, usizi lukaVu Nuong lwedlule usizi lomkhaya. Kuyisiphetho esibuhlungu sesigaba sabantu emphakathini. Inani langempela kanye nenani lobuntu lendaba futhi kungenxa yalokho, ukujwayelekile kuphezulu.

c. Qeda:

– Ukufa kukaVu Nuong kutshala enhliziyweni yomfundi isihawu ngabesifazane abaneshwa emphakathini wakudala.

– Emphakathini wethu namuhla, nakuba abesifazane bevikelwe umthetho futhi beqhutshwa yiQembu kanye noMbuso, basengabobulili obunezinkinga eziningi ezimbi kanye namashwa. Zisekhona izigcawu zamakhosikazi ehlukunyezwa ngesihluku futhi eshaywa abayeni bawo; amantombazane ayashushumbiswa, ayengelwa ebhizinisini lokungathembeki; abesifazane abadelelekile nabalulazwayo ngenxa yomqondo wokuhlonipha amadoda nabesifazane…

– Ngakho-ke, ukulwela ukulingana phakathi kwabesilisa nabesifazane kanye nokuthuthukiswa kwabesifazane kusewuguquko olukhulu lwanamuhla. Ukuthanda nokusiza abesifazane abancishwe amathuba kungunembeza, umthwalo wethu sonke.

3. Isibonelo sendatshana

Imicu: Sicela ubhale indaba emfushane ukuze ucabange ngokufa komlingiswa uVu Nuong endabeni yendodakazi kaNam Xuong kaNguyen Du.

Iziphakamiso zomsebenzi wasekhaya:

3.1. Inombolo yesampula yesampula 1

Ezincwadini zaseVietnam zenkathi ephakathi, ngaphandle kobuciko obuhle “i-Truyen Kieu” eyadala kabusha ngempumelelo isiphetho sabesifazane emphakathini wamakhosi ngomfanekiso womlingiswa kaThuy Kieu, “Indaba yentombazane yakwaNam Xuong” nayo ingumsebenzi ojwayelekile obonisa inhlekelele yangempela. zabesifazane. Lokhu kuboniswe ngokusobala ngokufa komlingiswa uVu Nuong. Lena imininingwane ekhombisa ukuphelelwa yithemba, umshikashika ongenayo indlela yokuphuma kumlingiswa emphakathini ogcwele ukungabi nabulungisa.

U-Vu Nuong uyintombazane enhle, emnene enengqondo enhle, ubuntu obumnene nobumnene okwenza u-Truong Sinh athandane. Ngemva kokushada noTruong Sinh, wayehlala egcina imikhuba yakhe yokuziphatha. Ngemva kokuba umyeni wakhe eye empini, wakhulisa ingane yakhe yedwa, wazala uninazala, walinda ngenhliziyo eyodwa nangenhliziyo eyodwa ngomyeni wakhe. Umcabango wokuthi ngalabo buhle, injabulo izomamatheka kuye. Nokho, lapho uTruong Sinh ebuya, naye kwadingeka awele enhlekeleleni. Ngenxa yokukholelwa emazwini angenacala osana lukaDan, uTruong Sinh akazange amqonde, waba nomona, futhi wamshiya. Ngaphambi kwesikhwele esiyimpumputhe somyeni wakhe, uVu Nuong wenza zonke izaba kodwa akazange athole ukuqonda, kwadingeka athole ukufa okudabukisayo.

Okokuqala, ukufa kuyimininingwane ebonisa ngokwethembeka usizi lomlingiswa kaVu Nuong. Noma engumuntu wesifazane onengqondo enhle futhi eziphatha kahle, kusafanele abekezelele usizi lokulahlwa, ukudelelwa, nokuthola izahlulelo ezinobulungiswa nezihlukumezekile ngobufeudal nengcindezelo.“hloniphani amadoda, nedelela abantu besifazane”. Lapho umyeni wakhe engaqondi kahle, engabaza ukwethembeka kwakhe, futhi emlahla, wayengenakukwenza ngaphandle kokuzibulala ngokugxumela emfuleni.

Nguyen Du wasebenzisa umcabango wamaConfucian nowamaBuddha ukuze axazulule inkinga. Wabheka nezixazululo zabantu. Kodwa ngokufa kukaVu Nuong, abafundi baqaphela ukuthi umlobi wayengenakuzisiza ngaphambi kwentuthuko eyinkimbinkimbi yeqiniso. Ngaphandle kokunye ukukhetha, kwadingeka akuqinisekise kabuhlungu, ebambelele.

Ukuvumela uVu Nuong ukuthi athole ukufa ukuthola isisombululo esibi kakhulu. Kodwa kwakubonakala kuwukuphela kwendlela yakhe yokuphuma kulesi simo. Futhi iyona ndlela kuphela umbhali angakhetha ngayo. Isenzo sakhe sokuzibulala kwaba yisenzo sokugcina esinzima sokulondoloza udumo lwakhe. Ngoba kuye, isithunzi siphakeme kunokuphila.

Owesifazane omuhle kangaka, ozithobile, oziphethe kahle. Umfazi othembekile kangaka. Umalokazana oyingane uyivelakancane emhlabeni. Nokho waqanjelwa amanga ngumyeni wakhe ngendaba eyayingasondeli nakancane negama lengane. Isisho sokudlala uma umama engekho nengane yakhe siphenduka imbewu yenhlekelele. Ukudelela kukaTruong Sinh, amazwi ayiziswana nezenzo ezinonya kwamenza wafuna ukufa. Ekujuleni komfula olilayo, wayengacabangi ukuthi uthando lwakhe oluqotho lwaluzombulala.

Indaba iqala ngenhlekelele yomndeni. Kwakuyindaba yasekhaya, indaba evamile yomona. UVu Nuong ungumuntu olungile onomphefumulo olula noqotho. Akazange angabaze noma acabange kabi ngabanye. Nokho, isiphetho samenza washada nomyeni onomona. Imbangela eqondile yokufa kwakhe kabuhlungu “kwakuyigazi elinomhawu” lomyeni wakhe ongalawuleki. Kwakungesona nje isithunzi esodongeni kodwa isithunzi esimnyama emphefumulweni kaTruong Sinh esabulala uVu Nuong.

Indaba ebuhlungu idlula umndeni owodwa. Kusiphoqa ukuba sicabange ngesiphetho esintekenteke sabantu emphakathini lapho ukungabi nabulungisa, ukungabi nabulungisa, nezinhlekelele zingenzeka kubo noma nini. Izimbangela ngokuvamile azibikezeli.

Ngakho-ke, ngokufa okudabukisayo komlingiswa kaVu Nuong, singabona isiphetho esibi sabesifazane emphakathini ongalungile we-feudal ngaphansi kwethonya lemibono ebuswa abesilisa. Imininingwane yokufa kwakhe idale inani elijulile lobuntu nelingokoqobo lomsebenzi.

3.2. Inombolo yesampula yesampula 2

I-“Legend of Man Luc” iyincwadi eqopha izindaba ezingavamile ngenganekwane. Izinjongo zayo eziyinhloko kwakuwukubonisa imvelo ye-contemporary feudal society. Ngezinganekwane, u-Nguyen Du uye wembula imicabango yakhe, waveza izifiso zakhe, waveza ukuqaphela kwakhe, futhi waveza imibono yakhe ezindabeni eziningi emphakathini ngesimo sengqondo esiqinile nesinenjongo.

Okuvelele kulezo zindaba ezingamashumi amabili, “Indaba yentombazane yakwaNanchang” iyigugu kakhulu. Kwakungenxa yokusola okungenangqondo ukuthi uTruong Sinh wabangela ukuthi uVu Nuong afune ukufa ukuze afakazele ukuthi umsulwa. Uthando lwakhe olungenabulungiswa lwachazwa kamuva. UTruong Sinh walibona iphutha lakhe, wazisola kakhulu, kodwa kwase kwephuze kakhulu.

Yini eyabangela ukufa kukaVu Nuong? Mhlawumbe okokuqala, uTruong Sinh – umyeni osolisayo, onomona futhi uhlala evimbela umkakhe ukuba abe ngokweqile. Lalela indodana engenacala: “Wena futhi ubaba wami? Angaphinde akhulume, ngokungafani noyise ngaphambili, wathula nje”; “Uma ungekho, kuvame ukuba nowesilisa ofika njalo ebusuku. Umama naye uyahamba, umama ohlezi naye uhlezi, kodwa akakaze ambambe uDan” washo ngokushesha ukuthi umkakhe akakhuzwanga. Umona oyimpumputhe wenza uTruong Sinh enqaba ukulalela incazelo yomkakhe, aze amshaye futhi amqalekise. Lokho kwamzwisa ubuhlungu kakhulu uVu Nuong.
Akugcini lapho, kuyadingeka ukuqonda ukuthi uTruong Sinh wayengummeleli womphakathi waseNingizimu ngaleso sikhathi. Kwakuwumphakathi wangaleso sikhathi owawunezingxabano nokungabi nabulungisa owawugcwalisa abesifazane ngokungajabuli. Kufanele bathembele endodeni: “Ekhaya, lalela ubaba, thatha umfazi, ulandele indodana”. Owesifazane akakwazi ukuzinqumela isiphetho sakhe. Umshado ungaphansi kwelungiselelo labazali. Lapho ebuyela ekhaya, umyeni wakhe wayazi kuphela indlela yokuphila ngokubekezela nokubekezela. Ishwa lingabafikela noma nini bengakwazi ukumelana.

Ngesikhathi esifanayo, impi engenabulungisa nayo yayingenye yezimbangela zokushona kukaVu Nuong. Impi iye yahlukanisa injabulo yomkhaya. Abesifazane bahlale belangazelela ukuba nokuphila okunokuthula, okujabulisayo nokulangazelela ukuthandwa. Kodwa impi yasiphuca leso sifiso esilula. UTruong Sinh uya enkundleni yempi ukuze abhekane nengozi, ukufa kanye nokwehlukana. Ukube bekungeyona leyo mpi, mhlawumbe uTruong Sinh noVu Nuong bebengaqhubeka bephila ngenjabulo.

Ngaphezu kwalokho, impi engalungile nayo ingenye yezimbangela zokushona kukaVu Nuong. Impi iye yahlukanisa injabulo yomkhaya. Abesifazane bahlale belangazelela ukuba nokuphila okunokuthula, okujabulisayo nokulangazelela ukuthandwa. Kodwa impi yasiphuca leso sifiso esilula. UTruong Sinh uya enkundleni yempi ukuze abhekane nengozi, ukufa kanye nokwehlukana. Ukube bekungeyona leyo mpi, mhlawumbe uTruong Sinh noVu Nuong bebengeke bahlukane. Ingane futhi ayidingi “umthunzi” ubaba – imbangela yokungaqondi okuholela ochungechungeni lwezinhlekelele kamuva.

Ukufa kukaVu Nuong – empeleni, ukufa kuphela okungafakazela ubumsulwa bomuntu. Ukufa nakho kumelela impilo ebuhlungu nengajabulisi yomlingiswa uVu Nuong. Lokhu akulona nje usizi lwakhe kuphela kodwa futhi inhlekelele evamile kwabesifazane emphakathini wasendulo.

Kafushane, ngokuhlaziywa okungenhla, kungabonakala ukuthi ukufa kukaVu Nuong kunikeza abafundi imicabango eminingi. Kusukela lapho, kunemizwa efanele mayelana nencazelo yale ndaba.

—–Imibhalo Eguquliwe futhi Yahlanganiswa—–

.


Thông tin thêm về Suy nghĩ về cái chết của nhân vật Vũ Nương

Chuyện người con gái Nam Xương là tác phẩm khá điển hình viết về số mệnh người đàn bà xưa. Qua ấy, Nguyễn Dữ đã xây dựng cái chết của đối tượng Vũ Nương với nhiều ý nghĩa. Để hiểu hơn về câu chuyện này, Học Điện Tử Cơ Bản xin giới thiệu tới các em bài văn mẫu Suy nghĩ về cái chết của đối tượng Vũ Nương dưới đây. Mời các em cùng tham khảo nhé! Ngoài ra, để làm phong phú thêm tri thức cho bản thân, các em có thể tham khảo thêm bài giảng Chuyện người con gái Nam Xương.

1. Lược đồ tóm lược gợi ý

2. Dàn bài cụ thể

a. Mở bài:

– Vũ Nương, đối tượng chính trong Chuyện người con gái Nam Xương là 1 người đàn bà dung nhan, tiết hạnh nhưng mà cuộc đời lại chịu nhiều nỗi oan khiên, trớ trêu.

– Xung quanh cái chết của Vũ Nương có khá nhiều quan điểm ko hợp nhất. Bài viết muốn nêu lên nghĩ suy của riêng em về cái chết oan khúc của người đàn bà này.

b. Thân bài:

* Tóm tắt những sự kiện chính của truyện; nói chung những nét chính về đối tượng Vũ Nương

– Ngoại hình: sắc đẹp dễ nhìn.

– Tính cách, phẩm giá:

Nết na, thuỳ mị: nói năng bé nhẹ, gìn giữ mực thước, lễ giáo, được mọi người tình mến.
Đảm đang tháo vát, hiếu hạnh, nhân đức: 1 mình nuôi con; thương mến, phụng dưỡng mẹ chồng, hậu sự chu tất, trọn đạo hiếu.
Thuỷ chung son sắt: thương chồng thương con, giữ trọn phẩm tiết, 1 lòng chung thuỷ chờ chồng.
Trong sáng, thẳng thắn: bị oan khúc, tự tử để tẩy oan…

– 1 người đàn bà dễ nhìn, phẩm hạnh tương tự đáng ra phải thừa hưởng hạnh phúc nhưng mà lại có 1 kết cuộc bi thương. Vậy, nguyên do nào dẫn tới cái chết của Vũ Nương?

* Suy nghĩ về cái chết của Vũ Nương

– Xung quanh cái chết của Vũ Nương có rất nhiều cách lý giải không giống nhau. Hai quan điểm, 1 khẳng định do Trương Sinh cả ghen tuông, 1 cho rằng do chiến tranh phong kiến đều có cơ sở. Tuy nhiên, mỗi quan điểm mới chỉ đúng ở 1 góc cạnh.

– Trương Sinh cả ghen tuông là nguyên do trực tiếp dẫn đến cái chết của Vũ Nương: Nếu Trương Sinh biết kềm chế hot giận, minh mẫn suy xét, tin ở vợ chứ ko tin vào sự thơ ngây của con nít… kết cuộc sẽ khác.

– Chiến tranh phong kiến là nguyên do gián tiếp dẫn tới cái chết của Vũ Nương. Có người nói, Vũ Nương chết lúc Trương Sinh đã trở về, tương tự chẳng thể nói là Vũ Nương chết do chiến tranh được. Hiểu tương tự là tách rời cái chết của Vũ Nương ra khỏi toàn thể diễn biến câu chuyện. Chính Trương Sinh phải đi lính xa nhà nên mới xảy ra sự hiểu lầm đáng tiếc.

– Ngoài ra, do con thơ vô tình hại mẹ, do Vũ Nương yếu ớt, do lễ giáo phong kiến khe khắt… cũng góp phần đẩy Vũ Nương tới cái chết.

– Song, bao trùm và sâu xa hơn cả, ấy là do cơ chế xã hội phong kiến đã ko đảm bảo được quyền sống, quyền hạnh phúc cho người đàn bà. số mệnh họ mong manh; tai hoạ, oan khiến có thể giáng lên đầu họ bất kỳ khi nào vì những lý do ko đâu nhưng ko được bất cứ sự bảo vệ nào.

– Chi tiết “cái bóng” rất trùng hợp, phi lý nhưng mà chính cái trùng hợp phi lý ấy lại đã quyết định số mệnh 1 con người. Như vậy, thảm kịch của Vũ Nương đã vượt ra khỏi giới hạn thảm kịch của 1 gia đình. Ấy là thảm kịch số mệnh của 1 lớp người trong xã hội. Giá trị hiện thực và trị giá nhân đạo của truyện cũng vì vậy nhưng cỏ tầm nói chung cao hơn.

c. Kết bài:

– Cái chết của Vũ Nương gieo vào lòng người đọc nỗi thương xót những người đàn bà xấu số trong xã hội cũ.

– Trong xã hội ta hiện nay, tuy đàn bà được luật pháp bảo vệ, Đảng và Nhà nước tạo điều kiện, nhưng mà vẫn là giới chịu nhiều thiệt thòi, xấu số. Ấy đây vẫn còn cảnh những người vợ bị chồng tra tấn, đánh đập tàn nhẫn; những cô gái bị sắm bán, câu kéo vào trục đường làm ăn bất chính; những đàn bà bị khinh thường, rẻ rúng vì tư tưởng trọng nam khinh nữ…

– Do vậy, chiến đấu vì sự đồng đẳng nam nữ, sự tăng trưởng của đàn bà vẫn là cuộc cách mệnh mập của bữa nay. Mến thương và giúp sức những đàn bà xấu số là lương tâm, bổn phận của tất cả chúng ta.

3. Bài văn mẫu

Đề bài: Em hãy viết 1 bài văn ngắn nêu nghĩ suy về cái chết của đối tượng Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ.

Gợi ý làm bài:

3.1. Bài văn mẫu số 1

Trong nền văn chương trung đại Việt Nam, kế bên tuyệt bút “Truyện Kiều” tái tạo thành công số mệnh của người đàn bà trong xã hội phong kiến phê chuẩn hình tượng đối tượng Thúy Kiều thì “Chuyện người con gái Nam Xương” cũng là 1 tác phẩm điển hình khắc họa sống động thảm kịch của người đàn bà. Điều này đã được trình bày rõ phê chuẩn cái chết của đối tượng Vũ Nương. Đây là cụ thể cho thấy sự thất vọng, thất vọng ko lối thoát của đối tượng trong xã hội đầy rẫy bất công.

Vũ Nương là người con gái dễ nhìn, hiền dịu, có tư dung tốt đẹp, tính cách thùy mị, nết na làm cho Trương Sinh đem lòng yêu quý. Sau lúc thành thân với Trương Sinh, nàng rất mực gìn giữ mực thước. Sau lúc chồng đi lính, nàng 1 mình nuôi con bé, hiếu thuận với mẹ chồng và 1 lòng 1 dạ thủy chung chờ chồng. Những tưởng với những vẻ đẹp ấy, hạnh phúc sẽ mỉm cười với nàng. Tuy nhiên, lúc Trương Sinh trở về cũng là nàng phải rơi vào thảm kịch. Vì tin vào lời nói thơ ngây của nhỏ Đản, Trương Sinh đã hiểu nhầm, ghen tuông tuông và ruồng rẫy nàng. Trước sự ghen tuông tuông mù quáng của chồng, Vũ Nương hết lời thanh minh nhưng mà ko thu được sự thấu hiểu, nàng phải tìm tới cái chết bi thương.

Trước hết, cái chết là cụ thể phản ảnh sống động thảm kịch của đối tượng Vũ Nương. Dù là người đàn bà có tư dung tốt đẹp và có tinh thần gìn giữ đức hạnh nhưng mà nàng vẫn phải gánh chịu thảm kịch bị ruồng rẫy, bị khinh thường và chịu sự bình chọn bất công, khắc nghiệt bởi cơ chế phong kiến và tư tưởng “trọng nam khinh nữ”. Khi bị chồng hiểu nhầm, nghi ngại sự thủy chung và hất hủi, nàng ko còn tuyển lựa nào khác ngoài việc nhảy sông tự tử.

Nguyễn Dữ đã áp dụng cả tư tưởng Nho giáo lẫn tư tưởng phật giáo để khắc phục vấn đề. Ông cũng tìm tới cách khắc phục của dân gian. Nhưng qua cái chết của Vũ Nương người đọc nhận thấy, nhà văn đã bất lực trước diễn biến phức tạp của hiện thực. Không còn cách nào khác, ông đành công nhận nó 1 cách đau đớn, thất vọng.

Để cho Vũ Nương tìm tới cái chết là tìm tới biện pháp bị động nhất. Nhưng nghe đâu ấy là cách thoát khỏi hoàn cảnh độc nhất của nàng. Ấy cũng là cách độc nhất của nhà văn có thể tuyển lựa. Hành động trẫm mình tự tử của nàng là hành động quyết liệt để bảo toàn danh dự. Bởi đối với nàng, phẩm chất còn cao hơn cả sự sống.

1 đàn bà dễ nhìn, nết na, hiền đức như thế đấy. 1 người vợ chung thủy son sắt như thế đấy. 1 người con dâu hiếu hạnh hiếm có ở trên đời. Thế nhưng nàng bị chồng nghi oan bởi 1 câu chuyện ko đâu ở 1 lời con nít. 1 câu nói vui đùa khi trống trải của mẹ với con cơ mà biến thành mầm mống của tai họa. Thái độ khinh bỉ, lời nói thoá mạ và hành động của Trương Sinh khiến nàng phải tìm tới cái chết. Dưới lòng sông thăm thẳm, bi ai, nàng cũng chẳng thể ngờ được rằng chính tình yêu con khẩn thiết lại nguyên do làm hại chết nàng.

Câu chuyện kể từ 1 thảm kịch gia đình. Ấy là 1 chuyện trong nhà, 1 vụ ghen tuông tuông thường thấy. Vũ Nương là người hiền đức, tâm hồn vốn rất dễ ợt và tâm thành. Chưa bao giờ nàng hồ nghi hay nghĩ xấu về người khác. Thế nhưng mà, số phận xui khiến nàng lấy phải người chồng cả ghen tuông. Nguyên nhân trực tiếp dẫn nàng đến cái chết bi thương là “máu ghen tuông” của người chồng nông nổi. Không phải chỉ là cái bóng trên tường nhưng chính là cái bóng đen trong tâm hồn Trương Sinh đã giết mổ chết Vũ Nương.

Câu chuyện đau lòng vượt ra ngoài phạm vi của 1 gia đình. Nó buộc chúng ta phải nghĩ suy đến số mệnh mỏng manh của con người trong 1 xã hội nhưng những oan khúc, bất công, tai họa có thể xảy ra bất kỳ khi nào đối với họ. Những nguyên do dẫn tới nhiều lúc chẳng thể lường trước được.

Như vậy, qua cái chết đầy thảm kịch của đối tượng Vũ Nương, chúng ta có thể thấy được số mệnh xấu số của người đàn bà trong xã hội phong kiến bất công dưới tác động của hệ tư tưởng nam quyền. Chi tiết về cái chết của nàng đã hình thành trị giá nhân đạo và trị giá hiện thực thâm thúy của tác phẩm.

3.2. Bài văn mẫu số 2

“Truyền kỳ mạn lục” là tập sách biên chép những câu chuyện kỳ lạ trong dân gian. Những mục tiêu mấu chốt của nó nhằm phản ảnh thực chất của xã hội phong kiến đương thời. Qua các thiên truyện, Nguyễn Dữ đã biểu lộ tâm sự, trình bày hoài bão, phát biểu nhận thức, bộc bạch ý kiến về nhiều vấn đề trong xã hội với thái độ nghiêm khắc, khách quan.

Nổi trội trong 2 mươi thiên truyện đấy, “Chuyện người con gái Nam Xương” là có trị giá hơn cả. Chỉ vì nỗi hồ nghi vô cớ nhưng Trương Sinh đã làm cho Vũ Nương phải tìm tới cái chết để chứng minh mình trong lành. Mối oan tình của nàng mãi về sau mới được minh giải. Trương Sinh nhìn thấy lầm lỗi, chàng hết sức ăn năn nhưng mà đã muộn mằn.

Nguyên nhân nào đã dẫn tới cái chết của Vũ Nương? Có nhẽ trước tiên phải kể tới Trương Sinh – 1 người chồng đa nghi, hay ghen tuông và luôn phòng dự phòng vợ quá mức. Nghe lời đứa con thơ ngây: “Ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói, chứ ko như cha trước kia chỉ nín thin thít”; “Khi ông chưa về đây, thường có 1 người con trai, đêm nào cũng tới. Mẹ đi cũng đi, mẹ ngồi cũng ngồi, nhưng mà chẳng bao giờ bế Đản cả” đã vội cho rằng vợ mình thất tiết. Sự ghen tuông tuông mù quáng đã khiến Trương Sinh ko chịu nghe lời giảng giải của vợ, thậm chí còn đánh đập nguyền rủa nàng. Điều ấy khiến Vũ Nương cực kỳ đớn đau.
Không ngừng lại ở ấy, cần phải hiểu rằng Trương Sinh chính là đại diện của xã hội Nam quyền khi bấy giờ. Chính xã hội phong kiến đương thời với những bất công đã đầy người đàn bà vào cuộc đời xấu số. Họ phải dựa dẫm vào người con trai: “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”. Người đàn bà ko được quyết định số mệnh của bản thân. Hôn nhân phải chịu sự sắp xếp của bác mẹ. Khi về nhà chồng cũng chỉ biết sống nhẫn nhục, chịu đựng. Xấu số có thể tới với họ bất kỳ khi nào nhưng chẳng thể kháng cự lại.

Cùng lúc, chiến tranh phi chính nghĩa cũng là 1 trong những nguyên do dẫn tới cái chết của Vũ Nương. Chiến tranh đã chia cắt hạnh phúc gia đình. Người đàn bà luôn khát khao có 1 cuộc sống bình an, hạnh phúc và khát khao được mến thương. Nhưng chiến tranh đã cướp đi mong muốn dễ ợt ấy. Trương Sinh đi ra chiến trận là phải đương đầu với nguy khốn, cái chết và sự chia ly. Giả dụ ko có trận đánh tranh đấy, có nhẽ Trương Sinh và Vũ Nương vẫn sẽ sống hạnh phúc.

Ngoài ra, trận đánh tranh phi chính nghĩa cũng là 1 trong những nguyên do dẫn tới cái chết của Vũ Nương. Chiến tranh đã chia cắt hạnh phúc gia đình. Người đàn bà luôn khát khao có 1 cuộc sống bình an, hạnh phúc và khát khao được mến thương. Nhưng chiến tranh đã cướp đi mong muốn dễ ợt ấy. Trương Sinh đi ra chiến trận là phải đương đầu với nguy khốn, cái chết và sự chia ly. Giả dụ ko có trận đánh tranh đấy, có nhẽ Trương Sinh và Vũ Nương ko bị chia cắt. Đứa con cũng ko cần tới người cha “cái bóng” – nguyên do của sự hiểu nhầm dẫn tới chuỗi thảm kịch về sau.

Cái chết của Vũ Nương – như 1 điều thế tất, chỉ có chết đi mới chứng minh được sự trong lành của bản thân. Cái chết còn trình bày 1 cuộc đời đau thương, xấu số của đối tượng Vũ Nương. Đây ko chỉ là thảm kịch triêng của nàng nhưng còn là thảm kịch chung của những người đàn bà trong xã hội xưa.

Tóm lại, qua phân tách trên, có thể thấy cái chết của Vũ Nương mang lại cho người đọc nhiều nghĩ suy. Từ ấy, có những cảm nhận đúng mực về ý nghĩa của câu chuyện này.

—–Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp—–

Soạn văn 9 Chuyện người con gái Nam Xương tóm lược

2913

Vào vai Trương Sinh kể lại Chuyện người con gái Nam Xương

27365

Phân tích Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ

9639

Giá trị nhân đạo trong Chuyện người con gái Nam Xương

25001

Phân tích đối tượng Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương

5377

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Suy #nghĩ #về #cái #chết #của #nhân #vật #Vũ #Nương


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Suy #nghĩ #về #cái #chết #của #nhân #vật #Vũ #Nương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button