Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý cốt cán Tiểu học Mô Đun 2 Quản trị nhân sự trong trường Tiểu học

Ukuphathwa kwabasebenzi ezikoleni zamabanga aphansi kungukuqukethwe okuyinhloko kwesifundo sokuqeqeshwa se-Module 2 oHlelweni lwe-GDT lwango-2018. Ngesethi elandelayo yemibhalo izosiza othisha ukuthi babheke, baqedele izifundo zokuqeqesha ngemiphumela ephezulu.

Izinsiza zokuqeqesha zabaphathi bezikole zamabanga aphansi

kuqala. Uhlolojikelele lwesifundo sokuqeqesha

isifundo sokuvuselela”Ukuphathwa Kwabasebenzi Esikoleni Samabanga Aphansi” ingesinye sezifundo zokuqeqesha ezibalulekile zokuqalisa uHlelo Lwezemfundo Lukazwelonke lowezi-2018, olulandela ngokushesha ngemva kwesifundo sokuqeqesha “Ukuphathwa kwemisebenzi yokufundisa nokufundisa ezikoleni zamabanga aphansi”. Lesi sifundo sokuqeqesha senzelwe abafundi abangabaphathi bezikole zamabanga aphansi ukuthi babe amandla amakhulu asekela imisebenzi yokuqeqesha abantu abaningi ukuze baqalise Uhlelo Lwezemfundo Lukazwelonke lwango-2018.

Isifundo sokuvuselela sigxile ezindabeni ezibalulekile nezibalulekile zokuphathwa kwabasebenzi ezikoleni zamabanga aphansi ngokujwayelekile kanye nokuphathwa kwezabasebenzi ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zokuqalisa uhlelo lwe-PE lwango-2018 ikakhulukazi. Okuqukethwe kukhulunywa ngesisekelo sethiyori sokuphathwa kwabasebenzi futhi kusekelwe ezindleleni zesimanje zokukhuthaza imisebenzi yothisha, abasebenzi nabaphathi njengalezi: indlela yokuthuthukisa amakhono ochwepheshe, indlela evamile, … Lezi zindlela zikhethwa futhi zilungiswe ukuze zivumelane. umkhuba wamanje wokuphathwa kwezemfundo nokuphathwa kwesikole eVietnam.

Inhloso jikelele yalesi sifundo “Ukuphathwa Kwezinsiza Zabantu Ezikoleni Zamabanga Aphansi” ukuqondisa othishanhloko namaphini othishanhloko bezikole zamabanga aphansi ekusebenziseni ukuphathwa kwabasebenzi ezikoleni ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zokuqaliswa koHlelo Lwezifundo Zikazwelonke zowezi-2018.

Isifundo sokuqeqesha siklanywe ngokwendlela yokuhlanganisa ukuqeqeshwa okuku-inthanethi nokuqeqeshwa ubuso nobuso, okuhlanganisa izinsuku ezingu-05 zokuzifundela ngokwakho ku-inthanethi ngaphambi kokuqeqeshwa ubuso nobuso, izinsuku ezingu-03 zokuqeqeshwa ubuso nobuso ukuthuthukisa ukusebenzisana. phakathi kwezintatheli nabafundi naphakathi kwabafundi nabafundi, kugxilwe ekuhleleni imisebenzi ezotholwa abafundi futhi bazilolonge ukuze bakhe imikhiqizo ethile ngokwemiphumela efiselekayo yesifundo sokuqeqesha, Ngemva kwalokho, abafundi banezinsuku ezingu-07 zokuqhubeka nokuqeda imisebenzi yabo yokufunda, ukuqeda izabelo zokugcina kanye nokuthumela izabelo ohlelweni lokufunda oluku-inthanethi.

Impahla yesifundo sokuqeqesha ihlanganiselwe izethameli ezimbili ezahlukene, intatheli noqeqeshwayo. Izinto zokuqeqesha zehlukene ukuze kusizakale intatheli nabaqeqeshwayo ekuhleleni nasekwenzeni imisebenzi yokufunda kanye nokuhlola nokuhlola imiphumela yokufunda yabaqeqeshwayo.

2. Izidingo ezidingekayo zesifundo sokuqeqesha

Ngemva kokuphothula izifundo zokuqeqesha “Ukuphathwa Kwabasebenzi Esikoleni Samabanga Aphansi”, abafundi:

1) Hlaziya izidingo zethimba lothisha, abasebenzi, nabaphathi bezikole zamabanga aphansi; iqhaza kanye nemisebenzi kathishanhloko ekuthuthukiseni ithimba lothisha, abasebenzi nabaphathi ezikoleni zamabanga aphansi;

2) Hlola isimo sothisha, abasebenzi, abaphathi ezikoleni zamabanga aphansi (inani, isakhiwo, ikhwalithi, izindaba ezibalulekile okufanele zixazululwe, izimbangela);

3) Hlaziya futhi uhlole uhlelo lokuthuthukisa ithimba lesikole samabanga aphansi; ukwenza uhlelo lokuthuthukisa ithimba lothisha, abasebenzi, nabaphathi ezikoleni zamabanga aphansi (izinhloso, imisebenzi, imiphumela okufanele izuzwe, isikhathi, abaqalisi, izimo zokusebenza);

4) Hlola isiqondiso sikathishanhloko ekukhuthazeni, ekuqondiseni, ekuxazululeni izingxabano … esikoleni samabanga aphansi ngokusebenzisa amacala amaningi asebenzayo (izifundo zecala);

5) Ukwakha izinhlelo zokuzifundela, izinhlelo zokubonisana, nokweseka ozakwabo ekuphathweni kwezinsiza zabasebenzi ezikoleni zamabanga aphansi.

3. Okuqukethwe okuyinhloko

Ukuphathwa kwabasebenzi kunombono ophelele wesayensi onezindlela ezihlukahlukene, kodwa ngenhloso yokuqeqesha othishanhloko bezikole zamabanga aphansi mayelana nokuphathwa kwabasebenzi ezikoleni ukuze basebenzise uHlelo Lwezifundo Lukazwelonke luka-2018, umqulu othi “Ukuphathwa Kokuphathwa Kwabasebenzi ezikoleni zamabanga aphansi” uhlanganisa 6 okuqukethwe:

 • Okuqukethwe 1: Izimfuneko kothisha, abasebenzi, nabaphathi ezikoleni zamabanga aphansi ukuze kuqaliswe Uhlelo Lwezemfundo Jikelele 20
 • Okuqukethwe 2: Hlola isimo samanje sothisha, abasebenzi, nabaphathi ezikoleni zamabanga aphansi.
 • Okuqukethwe 3: Yakha futhi uhlele ukuqaliswa kohlelo lokuthuthukisa othisha, abasebenzi, nabaphathi ezikoleni zamabanga aphansi.
 • Okuqukethwe 4: Ukudala ugqozi lomsebenzi, ukuthuthukisa amandla omsebenzi kothisha, abasebenzi, abaphathi esikoleni; Lawula futhi uxazulule izingxabano nezingxabano ezikoleni.
 • Okuqukethwe 5: Ukuqapha nokuhlola imisebenzi yothisha, abasebenzi, nabaphathi ezikoleni zamabanga aphansi.
 • Okuqukethwe 6: Yakha uhlelo lokuzifundela, uhlelo lokweluleka nokweseka ozakwabo ngokuphathwa kwabasebenzi ezikoleni zamabanga aphansi.

4. Ukuhlela imisebenzi yokufunda (ukuqeqeshwa okuqondile)

Okuqukethwe 1: Izimfuneko kothisha, abasebenzi, nabaphathi ezikoleni zamabanga aphansi ukuze basebenzise Uhlelo Lwezemfundo Jikelele lwango-2018

(4 izikhathi)

Izidingo okufanele zihlangatshezwe:

Ngemva kokuqeda lokhu okuqukethwe, abafundi:

– Hlaziya izidingo zamandla omsebenzi wothisha kanye nabasebenzi bokuphatha bezemfundo yesikole samabanga aphansi ngokuya ngamazinga omsebenzi wothisha bezikhungo zemfundo yamabanga aphansi, amazinga othishanhloko bezikhungo zemfundo ukuze kuqaliswe uhlelo lwezemfundo lwango-2018.

– Hlaziya indima nemisebenzi kathishanhloko ukuze kuthuthukiswe ithimba lothisha, abasebenzi, nabaphathi bezikole ukuze bahlangabezane nezimfuneko zokuqalisa Uhlelo Lwezemfundo lwango-2018.

Imisebenzi yokufunda:

Umsebenzi 1: Ingxoxo yeqembu mayelana nezidingo ze-PPE yango-2018 kanye neqhaza nemisebenzi kathishanhloko ekuthuthukiseni izisebenzi zothisha bezikole zamabanga aphansi, abasebenzi nabaphathi.

90 imiz

Imisebenzi Yabafundi

Injongo 1: Ingxoxo yabashadile mayelana izidingo zokufundisa nokufunda ngokoHlelo Lwezifundo Lukazwelonke lowezi-2018

– Buza imibuzo futhi uxoxe ngezimfuneko Zohlelo Lwezemfundo Lukazwelonke lwango-2018 ezingakacaci kubantu ngabanye ngesikhathi sokufunda ku-inthanethi.

– Ingxoxo evamile mayelana nezidingo zokufundisa nezemfundo ngokohlelo lwezifundo lukazwelonke lwango-2018.

Umsebenzi 2: Xoxani ngamaqembuUkuze uphendule imibuzo elandelayo:

1. Imaphi amaphuzu amasha ezifundweni (igama lezifundo/imisebenzi yezemfundo, inombolo yezinkathi), izimfuneko zokufundisa ukuqamba okusha, ukuhlolwa nokuhlola kwabafundi ngokoHlelo Lwezifundo LukaZwelonke lowezi-2018?

2. Yiziphi izidingo ekuphathweni kwemisebenzi yokufundisa nokufundisa ngokoHlelo Lwezifundo Likazwelonke Lowezi-2018 Lwezikole Zamabanga Aphansi?

3. Yiziphi izidingo zethimba lothisha, abasebenzi nabaphathi ukuze benze ukufundisa nokufundisa ngokoHlelo Lwezifundo Lukazwelonke Lwezikole Zamabanga Aphansi lwangowezi-2018?

4. Yimiphi imisebenzi okufanele yenziwe othishanhloko bezikole zamabanga aphansi ukuze bakhe ithimba lothisha, abasebenzi, nabaphathi ukuze bahlangabezane nezidingo zohlelo lwezifundo lukazwelonke lowezi-2018?

Umsebenzi 3: Bika imiphumela.

– Yethula imiphumela yengxoxo ngephepha le-A0/lekhompyutha.

– Khetha ummeleli weqembu ozobika ngemiphumela yezingxoxo zeqembu, namanye amaqembu azophawula futhi ashintshisane.

30 umzuzu

Imizuzu engama-30

Imizuzu engama-30

Amadokhumenti, izinto zokufunda

Izinto zokufunda Okuqukethwe 1 isigaba 1.1. kanye nesigaba 1.2.

Linganisa

Imiphumela yomsebenzi wamaqembu wabafundi.

– Umoya osebenzayo, ukuqeda imisebenzi yokufunda ngentshiseko.

Okuqukethwe 2: Ukuhlolwa kwesimo samanje sothisha, abasebenzi, nabaphathi ezikoleni zamabanga aphansi (5 izikhathi)

Izidingo okufanele zihlangatshezwe:

Ngemva kokuqeda lokhu okuqukethwe, abafundi bazo:

– Sihlole kahle isimo sethimba lothisha, abasebenzi, nabaphathi ezikoleni zamabanga aphansi ukuze basebenzise uhlelo lwe-PE lwango-2018 ngokwenani, ukwakheka, kanye nekhwalithi yeqembu.

– Hlaziya isimo samanje sothisha, abasebenzi, nabaphathi bezikole zamabanga aphansi, uhlonze izindaba okufanele zibekwe eqhulwini ukuze zixazululwe kanye nezinhlaka ezifanele ukuxazulula lezo zinkinga.

Imisebenzi yokufunda:

Umsebenzi 2. Ingxoxo yeqembu ngokuhlolwa kwesimo seqembu Othisha, abasebenzi, nabaphathi bezikole zamabanga aphansi njengoba kudingeka ukuze kuqaliswe Uhlelo Lwezemfundo luka-2018

kuqala80

umzuzu

Imisebenzi yabafundi:

Umsebenzi kuqala. Ingxoxo ikilasi lonke mayelana cisibonelo 01 – Isikole samabanga aphansi iShandong (vIvidiyo mayelana nesimo seqembu uthisha yaseShandong Primary School).

– Buka ividiyo yethula ithimba lothisha, abasebenzi, nabaphathi besikole samabanga aphansi iShandong

– Ucwaningo ngesimo sangempela sethimba leShandong Primary School

– Khombisa amandla nobuthakathaka bothisha, abasebenzi, nabaphathi besikole ngokwezidingo zokuqalisa Uhlelo Lwezemfundo lwango-2018.

Umsebenzi 2: Sebenzani ngamaqembu ukuze niqedele le misebenzi elandelayo:

– Khetha isikole samabanga aphansi somfundi ongu-1 eqenjini ukuze uhlaziye inani lothisha besikole ngesifundo/umsebenzi wokufundisa ngokohlelo lwezifundo lukazwelonke lwango-2018 (okwanele/ukuntuleka/ukweqile) (Ithebula 2.1)

– Ukuhlaziywa kwamakhono othisha okusebenza ukuze basebenzise i-PEP ka-2018 esikoleni (othisha abahle basekela ozakwabo/isilinganiso sothisha/othisha abadinga ukwesekwa) (Ithebula 2.2)

– Phawula ngobuningi/ikhwalithi: kunamandla/kubuthakathaka/okunobuhle/okubi

– Iyiphi inkinga edinga ukuxazululwa, imbangela? (Ithebula 2.4)

Umsebenzi 3: Bika imiphumela

– Yethula imiphumela ngephepha elithi A0

– Khombisa imikhiqizo yezingxoxo eyenziwe yiqembu, ubheke emikhiqizweni yamanye amaqembu (igalari yobuciko).

Imizuzu engama-30

Imizuzu engama-60

Imizuzu engama-60

Amadokhumenti, izinto zokufunda

1. Izinto zokufunda Okuqukethwe 2

2. Ithebula 2.1 – Isigaba 2.4.1

3. Ithebula 2.2 – Isigaba 2.4.1

4. Ithebula 2.3 – Isigaba 2.4.1

5. Ithebula 2.4 – Isigaba 2.5.1

Linganisa

– Imiphumela yomsebenzi weqembu labafundi

– Umoya osebenzayo, ukuqeda imisebenzi yokufunda ngentshiseko

Okuqukethwe 3: Thuthukisa futhi uhlele ukuqaliswa kohlelo lokuthuthukisa iqembu othisha, abasebenzi, abaphathi esikoleni samabanga aphansi (8 izikhathi)

Izidingo okufanele zihlangatshezwe:

Ngemva kokuqeda okuqukethwe 3, abafundi bazokwazi:

 • Khomba okuqukethwe okuyisisekelo kohlelo lokuthuthukisa ithimba lothisha, abasebenzi, nabaphathi ezikoleni zamabanga aphansi ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zokuqalisa Uhlelo Lwezemfundo lwango-2018.
 • Hlaziya futhi uhlole uhlelo lokuthuthukisa ithimba lothisha, abasebenzi, nabaphathi besikole samabanga aphansi abasebenzisa ithuluzi lokuhlola elisekelwe kumibandela;
 • Ukuhlaziya uhlelo lokuhlela, ukuqalisa kanye nokuqapha ukuqaliswa kohlelo lokuthuthukisa othisha, abasebenzi, nabasebenzi abangabaphathi ezikoleni zamabanga aphansi;
 • Yenza uhlelo lokuthuthukisa ithimba lothisha, abasebenzi nabaphathi ezikoleni zamabanga aphansi.

Imisebenzi yokufunda:

Umsebenzi 3. Irubrikhi yocwaningo futhi uhlole uhlelo lokuthuthukisa ithimba Othisha, abasebenzi, abaphathi ukuqonda izidingo zokuhlela

Amaminithi angu-80

Imisebenzi yabafundi:

Umsebenzi 1. Ukufunda uhlelo lokuthuthukisa ithimba lothisha, abasebenzi, nabaphathi bezikole zamabanga aphansi (Isithasiselo 3.1)

Umsebenzi 2. Irubrikhi yocwaningo yokuhlola uhlelo lokuthuthukiswa kothisha, izisebenzi, abaphathi bezikole zamabanga aphansi (Isithasiselo 3.2)

Umsebenzi 3. Xoxani ngamaqembu bese nihlola 01 uhlelo lokwakha ithimba lothisha besikole samabanga aphansi, abasebenzi, nabaphathi (ababoniswe ngezithombe) ngokwenqubo yerubrikhi.

Izinto zokwakha:

1. Izinto zokufunda Okuqukethwe 3, isigaba 3.2.

2. Amakhasi okusebenza 3.

3. Ukuhlolwa kwerubrikhi (Isithasiselo 3.2)

Linganisa:

Ukuhlola komfundisi kusekelwe emiphumeleni yemibiko yeqembu eliqondile.

Umsebenzi 4. Ukunquma isibalo sothisha abazokwengeza ngokohlelo lokuqaliswa koHlelo Lwezemfundo Yamabanga Aphansi luka-2018 emazingeni aphansi.

Imizuzu eyi-100

Imisebenzi yabafundi:

– Umsebenzi 1. Ukuhlonza izisekelo ezingokomthetho nezisebenzayo ukuze kutholwe inani lothisha abazokwenezela ngokohlelo lokuqaliswa kohlelo lwe-GET lwango-2018.

– Umsebenzi wesi-2: Thola inani lothisha okudingeka bengezwe ngokulandela umhlahlandlela wokuqaliswa wohlelo lwemfundo yamabanga aphansi lwango-2018

– Umsebenzi 3. Hlaziya izinzuzo nezinkinga zesikole emsebenzini wothisha owabelwe ukuze kuhlangatshezwane nomhlahlandlela wokuqaliswa wohlelo lwezifundo lukazwelonke lowezi-2018.

– Umsebenzi 4. Ukuphakamisa ukweluleka abaphathi ngomsebenzi wokwengeza othisha ukuze bahlangabezane nezidingo ze-asayinimenti yobungcweti ngokoHlelo Lwezifundo Lukazwelonke lowezi-2018.

Izinto zokwakha:

1. Okuqukethwe Kwedokhumenti 3, isigaba 3.1

2. Amakhasi okusebenza 4

3. Isekhula No. 03/VBHN-BGDĐT, yangomhla zingama-23 kuNhlangulana, 2017 yoMnyango Wezemfundo Nokuqeqesha, ememezela imithethonqubo mayelana nemithetho yokusebenza kothisha bezikole zamabanga aphezulu;

4. Isekhula No. 16/2017/TT-BGDDT yangomhla ziyi-12/7/2017 yoMnyango wezeMfundo Nokuqeqesha eqondisa uhlu lwezinhlaka zezikhundla zokuqashwa kanye nezinkambiso zenani labantu abasebenza ezikhungweni zemfundo jikelele zomphakathi.

Linganisa:

Ukuhlanganisa ukuzihlola kanye nokuhlola kukathisha ngokuphawula kombiko womkhiqizo

Umsebenzi 5. Zijwayeze ukuhlela ukwakha ithimba lothisha, abasebenzi, nabaphathi abazohlangana nabo KUDALAikharikhulamu yemfundo evamile yango-2018

Imizuzu engu-180

Imisebenzi yabafundi:

Umsebenzi 1: Funda izinyathelo zokuhlela ukuthuthukisa ithimba lothisha, abasebenzi, nabaphathi ezikoleni zamabanga aphansi ukuze kuhlangatshezwane neKharikhulamu Kazwelonke yowezi-2018.

Umsebenzi wesi-2: Khetha isikole samabanga aphansi esijwayelekile eqenjini ukuze uzijwayeze ukuhlela ukuthuthukisa ithimba lothisha, abasebenzi, nabaphathi ukuze kuhlangatshezwane neKharikhulamu Kazwelonke yango-2018

Umsebenzi 3: Shintshanisa, hlolisisani futhi niqedele uhlelo ngemva kokulalela ukucobelelana ngemibono kozakwenu nabafundisi.

Izinto zokwakha:

1. Umbhalo Wokuqukethwe 3.

2. Imibandela yokuhlolwa kohlelo (Isithasiselo 3.2)

3. Uhlaka lokwabiwa kwezinsiza zokuqalisa uhlelo (Isithasiselo 3.3)

Linganisa:

– Hlanganisa ukuzihlola kanye nokuhlola kukathisha ngokuphawula kombiko womkhiqizo

– Gcwalisa ifomu lokuhlola lohlelo lokuthuthukiswa kothisha, abasebenzi, nabaphathi ezikoleni zamabanga aphansi ukuze kuhlangatshezwane neKharikhulamu Kazwelonke yowezi-2018.

….

>>> Dawuniloda ifayela ukuze ubhekisele kusethi ephelele yezinto zokuqeqesha zabaphathi bezikole zamabanga aphansi!

.


Thông tin thêm về Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý cốt cán Tiểu học Mô Đun 2 Quản trị nhân sự trong trường Tiểu học

Quản trị nhân sự trong trường Tiểu học là nội dung chính của khóa đào tạo Mô đun 2 trong Chương trình GDPT 2018. Với bộ tài liệu dưới đây sẽ giúp thầy cô tham khảo, để kết thúc khóa đào tạo đạt kết quả cao.Tài liệu bồi dưỡng cán bộ điều hành nòng cột Tiểu học1. Tổng quan khóa bồi dưỡngKhóa bồi dưỡng “Quản trị nhân sự trong trường tiểu học” là 1 trong những khóa bồi dưỡng quan trọng để khai triển tiến hành CTGDPT 2018, nối tiếp ngay sau khóa bồi dưỡng về “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học”. Khóa bồi dưỡng này được thiết kế dành cho học viên là cán bộ điều hành các trường tiểu học để biến thành lực lượng nòng cột cung cấp cho hoạt động bồi dưỡng CBQL đại trà nhằm khai triển CTGDPT 2018.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Khóa bồi dưỡng tập hợp vào những vấn đề then chốt, quan trọng của quản trị nhân sự trong nhà trường tiểu học khái quát và quản trị nhân sự phục vụ đề nghị khai triển tiến hành CTGDPT 2018 nói riêng. Các nội dung được tiếp cận trên nền móng lý luận về quản trị nhân sự và dựa trên những tiếp cận đương đại về hoạt động bồi dưỡng GV, NV, CBQL như: tiếp cận tăng trưởng năng lực nghề nghiệp, tiếp cận theo chuẩn,… Các cách tiếp cận này được chọn lựa, điều chỉnh để thích hợp với thực tế của điều hành giáo dục và quản trị nhà trường ở Việt Nam ngày nay.Tiêu chí chung của mô đun “Quản trị nhân sự trong trường tiểu học” nhằm chỉ dẫn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường tiểu học tiến hành quản trị nhân sự trong nhà trường phục vụ đề nghị khai triển tiến hành CTGDPT 2018.Khóa bồi dưỡng được thiết kế theo cách thức liên kết giữa bồi dưỡng online và bồi dưỡng trực tiếp, trong đấy có 05 ngày tự học trực tuyến trước lúc đào tạo trực tiếp, 03 ngày đào tạo theo phương thức giáp mặt nhằm tăng nhanh sự tương tác giữa báo cáo viên với học viên và giữa học viên với học viên, chú trọng tổ chức hoạt động để học viên được trải nghiệm và thực hành nhằm tạo ra các thành phầm chi tiết theo kết quả cần đạt của khoá bồi dưỡng, sau đấy học viên có 07 ngày để tiếp diễn kết thúc các nhiệm vụ học tập, làm bài tập cuối khoá và nộp bài làm trên hệ thống học tập online.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tài liệu khóa bồi dưỡng được biên soạn dành cho 2 nhân vật không giống nhau là báo cáo viên với học viên. Các nguồn học liệu dùng cho cho đào tạo được xây dựng nhiều chủng loại để báo cáo viên và học viên thuận tiện trong tổ chức và tiến hành các nhiệm vụ học tập cũng như rà soát bình chọn kết quả học tập của học viên.2. Đề xuất cần đạt của khóa bồi dưỡngSau lúc kết thúc khóa bồi dưỡng về “Quản trị nhân sự trong trường tiểu học”, học viên:1) Phân tích được đề nghị về hàng ngũ GV, NV, CBQL trong trường tiểu học; vai trò, nhiệm vụ của hiệu trưởng đối với việc tăng trưởng hàng ngũ GV, NV, CBQL trong trường tiểu học;2) Bình chọn tình hình hàng ngũ GV, NV, CBQL trong trường tiểu học (số lượng, cơ cấu, chất lượng, vấn đề cần dành đầu tiên khắc phục, nguyên do);3) Phân tích, bình chọn được kế hoạch tăng trưởng hàng ngũ của 1 trường tiểu học; đồ mưu hoạch tăng trưởng hàng ngũ GV, NV, CBQL trong trường tiểu học (tiêu chí, hoạt động, kết quả cần đạt, thời kì, người tiến hành, điều kiện tiến hành);4) Bình chọn được công việc chỉ huy của hiệu trưởng trong tạo động lực, chỉ dẫn, khắc phục xung đột… trong trường tiểu học qua 1 số trường hợp thực tiễn (case studies);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})5) Xây dựng kế hoạch tự học, kế hoạch tham mưu, cung cấp đồng nghiệp về quản trị nhân sự trong trường tiểu học.3. Nội dung chínhQuản trị nhân sự có lý thuyết khoa học hoàn chỉnh với nhiều cách tiếp cận nhiều chủng loại, bên cạnh đó với tiêu chí bồi dưỡng cho hiệu trưởng trưởng tiểu học về quản trị nhân sự trong nhà trường nhằm tiến hành CTGDPT 2018, tài liệu “Quản trị nhân sự trong trường tiểu học” gồm 6 nội dung:Nội dung 1: Đề xuất về hàng ngũ thầy cô giáo, viên chức, cán bộ điều hành trong trường tiểu học nhằm tiến hành Chương trình giáo dục phổ quát 20Nội dung 2: Bình chọn thực trạng hàng ngũ thầy cô giáo, viên chức, cán bộ điều hành trong trường tiểu học.Nội dung 3: Xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch tăng trưởng hàng ngũ thầy cô giáo, viên chức, cán bộ điều hành trong trường tiểu học.Nội dung 4: Tạo động lực làm việc, tăng trưởng năng lực nghề nghiệp cho thầy cô giáo, viên chức, cán bộ điều hành trong nhà trường; điều hành, khắc phục tranh chấp, xung đột trong nhà trường.Nội dung 5: Gigiết hại, bình chọn hoạt động của hàng ngũ thầy cô giáo, viên chức, cán bộ điều hành trong trường tiểu học.Nội dung 6: Xây dựng kế hoạch tự học, kế hoạch tham mưu, cung cấp đồng nghiệp về quản trị nhân sự trong nhà trường tiểu học.4. Tổ chức hoạt động học tập (bồi dưỡng trực tiếp)Nội dung 1: Đề xuất về hàng ngũ thầy cô giáo, viên chức, cán bộ điều hành trong trường tiểu học nhằm tiến hành Chương trình giáo dục phổ quát 2018(4 tiết)Đề xuất cần đạt:Sau lúc kết thúc nội dung này, học viên:- Phân tích được đề nghị về năng lực nghề nghiệp của thầy cô giáo và CBQLCSGD cấp tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo cơ sở GDPT, Chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDPT nhằm tiến hành CTGDPT 2018.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Phân tích được vai trò, nhiệm vụ của hiệu trưởng đối với việc tăng trưởng hàng ngũ GV, NV, CBQL trường tiểu học phục vụ đề nghị tiến hành CTGDPT 2018.Hoạt động học tập:Hoạt động 1: Thảo luận nhóm về đề nghị CTGDPT 2018 và vai trò, nhiệm vụ của hiệu trưởng trong tăng trưởng hàng ngũ GV, NV, CBQL trường tiểu học90 phútNhiệm vụ của học viênNhiệm vụ 1: Thảo luận cặp đôi về đề nghị dạy học, giáo dục theo CTGDPT 2018- Đặt các câu hỏi và cùng thảo luận về các đề nghị của CTGDPT 2018 nhưng tư nhân còn chưa rõ trong giai đoạn học online.- Thảo luận chung về đề nghị dạy học, giáo dục theo CTGDPT 2018.Nhiệm vụ 2: Thảo luận nhóm để giải đáp các câu hỏi sau đây:1. Những điểm điểm mới của các môn học (tên môn học/hoạt động giáo dục, số tiết), đề nghị đổi mới dạy học, rà soát, bình chọn học trò theo CTGDPT 2018 là gì?2. Có những đề nghị gì về quản trị hoạt động dạy học, giáo dục theo CTGDPT 2018 của trường tiểu học?3. Những đề nghị về hàng ngũ GV, NV, CBQL để tiến hành dạy học, giáo dục theo CTGDPT 2018 của trường tiểu học là gì?4. Hiệu trưởng trường tiểu học cần tiến hành nhiệm vụ gì để tăng trưởng hàng ngũ GV, NV, CBQL phục vụ đề nghị CTGDPT 2018?Nhiệm vụ 3: Báo cáo kết quả.- Trình bày kết quả luận bàn trên giấy A0/máy tính.- Cử đại diện nhóm báo cáo về kết quả luận bàn của nhóm, các nhóm khác nhận xét, thảo luận.30 phút30 phút30 phútTài liệu, học liệuTài liệu học tập Nội dung 1 mục 1.1. và mục 1.2.Bình chọn- Kết quả làm việc nhóm của học viên.- Tinh thần chủ động, hăng hái kết thúc nhiệm vụ học tập.Nội dung 2: Bình chọn thực trạng hàng ngũ thầy cô giáo, viên chức, cán bộ điều hành trong trường tiểu học (5 tiết)Đề xuất cần đạt:Sau lúc kết thúc nội dung này, học viên sẽ:- Bình chọn đúng tình hình hàng ngũ GV, NV, CBQL trong trường tiểu học để tiến hành CTGDPT 2018 trên các bình diện số lượng, cơ cấu, chất lượng của hàng ngũ.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Phân tích được thực trạng hàng ngũ GV, NV, CBQL của trường tiểu học, xác định được các vấn đề cần dành đầu tiên khắc phục và các đối tác có liên can để đáp ứng được các vấn đề đấy.Hoạt động học tập:Hoạt động 2. Thảo luận nhóm về bình chọn thực trạng hàng ngũ GV, NV, CBQL trường tiểu học theo đề nghị tiến hành CTGDPT 2018180phútNhiệm vụ của học viên:Nhiệm vụ 1. Thảo luận toàn lớp về case study 01 – Trường Tiểu học Sơn Đông (video về thực trạng hàng ngũ thầy cô giáo của trường Tiểu học Sơn Đông).- Xem video giới thiệu hàng ngũ GV, NV, CBQL của Trường Tiểu học Sơn Đông- Nghiên cứu về thực trạng hàng ngũ của Trường Tiểu học Sơn Đông- Chỉ ra điểm tốt, yếu về hàng ngũ GV, NV, CBQL của nhà trường theo đề nghị tiến hành CTGDPT 2018.Nhiệm vụ 2: Làm việc nhóm để kết thúc các công tác sau đây:- Chọn lọc trường tiểu học của 1 học viên trong nhóm để phân tách số lượng GV của nhà trường theo môn học/hoạt động giáo dục theo CTGDPT 2018 (đủ/thiếu/thừa) (Bảng 2.1)- Phân tích năng lực nghề nghiệp của thầy cô giáo để tiến hành CTGDPT 2018 trong 1 nhà trường (thầy cô giáo tốt cung cấp đồng nghiệp/thầy cô giáo trung bình/thầy cô giáo cần cung cấp) (Bảng 2.2)- Nhận xét về số lượng/chất lượng: mạnh/yếu/thuận tiện/khó khăn- Vấn đề cần ân cần khắc phục, nguyên do? (Bảng 2.4)Nhiệm vụ 3: Báo cáo kết quả- Trình bày kết quả lên giấy A0- Trưng bày thành phầm luận bàn do nhóm đã tiến hành, tham khảo các thành phầm của các nhóm khác (kĩ thuật phòng tranh).30 phút60 phút60 phútTài liệu, học liệu1. Tài liệu học tập Nội dung 22. Bảng 2.1 – Mục 2.4.13. Bảng 2.2 – Mục 2.4.14. Bảng 2.3 – Mục 2.4.15. Bảng 2.4 – Mục 2.5.1Đánh giá- Kết quả làm việc nhóm của học viên- Tinh thần chủ động, hăng hái kết thúc nhiệm vụ học tậpNội dung 3: Xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch tăng trưởng hàng ngũ thầy cô giáo, viên chức, cán bộ điều hành trong trường tiểu học (8 tiết)Đề xuất cần đạt:Sau lúc kết thúc nội dung 3, học viên có thể:Xác định được những nội dung căn bản của kế hoạch tăng trưởng hàng ngũ GV, NV, CBQL trong trường tiểu học phục vụ đề nghị tiến hành Chương trình GDPT 2018.Phân tích, bình chọn được kế hoạch tăng trưởng hàng ngũ GV, NV, CBQLcủa 1 trường tiểu học vận dụng dụng cụ bình chọn theo chỉ tiêu;Phân tích được thứ tự xây dựng kế hoạch, khai triển và giám sát tiến hành kế hoạch tăng trưởng hàng ngũ GV, NV, CBQL trong trường tiểu học;Xây dựng được kế hoạch tăng trưởng hàng ngũ GV, NV, CBQL trong trường tiểu học.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Hoạt động học tập:Hoạt động 3. Nghiên cứu rubric và bình chọn kế hoạch tăng trưởng hàng ngũ GV, NV, CBQL để hiểu về đề nghị đồ mưu hoạch80 phútNhiệm vụ của học viên:Nhiệm vụ 1. Nghiên cứu kế hoạch tăng trưởng hàng ngũ GV, NV, CBQL của trường tiểu học (phụ lục 3.1)Nhiệm vụ 2. Nghiên cứu rubric bình chọn kế hoạch tăng trưởng hàng ngũ GV, NV, CBQL của trường tiểu học (phụ lục 3.2)Nhiệm vụ 3. Thảo luận nhóm và bình chọn 01 kế hoạch tăng trưởng hàng ngũ GV, NV, CBQL của trường tiểu học (minh họa) theo các chỉ tiêu của rubric.Tài liệu, học liệu:1. Tài liệu học tập Nội dung 3, mục 3.2.2. Phiếu học tập hoạt động 3.3. Rubric bình chọn (phụ lục 3.2)Bình chọn:Giảng viên bình chọn dựa trên kết nghiệp báo cáo nhóm trực tiếp.Hoạt động 4. Xác định số lượng thầy cô giáo cần bổ sung theo lịch trình tiến hành Chương trình giáo dục phổ quát 2018 cấp tiểu học100 phútNhiệm vụ của học viên:- Nhiệm vụ 1. Xác định các cơ sở pháp lý và thực tế để xác định số lượng thầy cô giáo cần bổ sung theo lịch trình tiến hành chương trình GDPT 2018.- Nhiệm vụ 2: Xác định số lượng thầy cô giáo cần bổ sung theo lịch trình tiến hành chương trình GDPT 2018 cấp tiểu học- Nhiệm vụ 3. Phân tích thuận tiện và gian nan của nhà trường trong cắt cử chuyên môn cho thầy cô giáo phục vụ lịch trình tiến hành CTGDPT 2018.- Nhiệm vụ 4. Đề nghị tư vấn với cấp trên về công việc bổ sung thầy cô giáo phục vụ đề nghị của cắt cử chuyên môn theo CTGDPT 2018.Tài liệu, học liệu:1. Tài liệu Nội dung 3, mục 3.12. Phiếu học tập hoạt động 43. Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT, ngày 23/6/2017 của Bộ GDĐT ban hành quy định cơ chế làm việc đối với thầy cô giáo phổ quát;4. Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GDĐT về việc chỉ dẫn danh mục khung địa điểm việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ quát công lậpĐánh giá:Liên kết tự bình chọn và bình chọn của giảng sư phê duyệt nhận xét báo cáo thành phầmHoạt động 5. Thực hành đồ mưu hoạch tăng trưởng hàng ngũ GV, NV, CBQL phục vụ Chương trình giáo dục phổ quát 2018180 phútNhiệm vụ của học viên:Nhiệm vụ 1: Mày mò các bước đồ mưu hoạch tăng trưởng hàng ngũ GV, NV, CBQL ở trường tiểu học phục vụ CTGDPT 2018.Nhiệm vụ 2: Chọn lọc trường tiểu học tiêu biểu trong nhóm thực hành đồ mưu hoạch tăng trưởng hàng ngũ GV, NV, CBQL phục vụ CTGDPT 2018Nhiệm vụ 3: Trao đổi, bình chọn chéo và hoàn thiện kế hoạch sau lúc nghe quan điểm thảo luận từ đồng nghiệp và giảng viênTài liệu, học liệu:1. Tài liệu Nội dung 3.2. Bảng chỉ tiêu bình chọn kế hoạch (phụ lục 3.2)3. Khung phân bố nguồn lực tiến hành kế hoạch (phụ lục 3.3)Bình chọn:- Liên kết tự bình chọn và bình chọn của giảng sư phê duyệt nhận xét báo cáo sản phẩm- Hoàn thành phiếu bình chọn kế hoạch tăng trưởng hàng ngũ GV, NV, CBQL ở trường tiểu học phục vụ CTGDPT 2018 …..>>> Tải file để tham khảo trọn bộ Tài liệu bồi dưỡng cán bộ điều hành nòng cột Tiểu học!

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Tài #liệu #bồi #dưỡng #cán #bộ #quản #lý #cốt #cán #Tiểu #học #Mô #Đun #Quản #trị #nhân #sự #trong #trường #Tiểu #học


 • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
 • #Tài #liệu #bồi #dưỡng #cán #bộ #quản #lý #cốt #cán #Tiểu #học #Mô #Đun #Quản #trị #nhân #sự #trong #trường #Tiểu #học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button