Thông báo 3414/2012/TB-KBNN

Thông báo 3414/2012/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 do Kho bạc Nhà nước ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC

——–

Số: 3414/TB-KBNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012

THÔNG BÁO
TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 12 NĂM 2012

– Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

– Căn cứ Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 12 năm 2012, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 12 năm 2012 là 1 USD = 20.828 đồng.

2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 12 năm 2012 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

– Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.

– Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định./.

Nơi nhận:
– VPQH, VPCP, VP CTN;
– Viện KSNDTC, Toà án NDTC;
– VP TW Đảng, Ban đối ngoại TW Đảng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, cơ quan TW của các đoàn thể; – Tổng cục Thuế;
– Tổng cục Hải quan;
– NH PT VN;
– Kiểm toán nhà nước;
– KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– STC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các Cục, Vụ trực thuộc BTC;
– Lưu: VT; THPC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)


Tạ Anh Tuấn


Thông tin thêm về Thông báo 3414/2012/TB-KBNN

Thông báo 3414/2012/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 do Kho bạc Nhà nước ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC ——–
Số: 3414/TB-KBNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————
Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012

THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 12 NĂM 2012
– Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
– Căn cứ Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 12 năm 2012, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 12 năm 2012 là 1 USD = 20.828 đồng.
2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 12 năm 2012 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.
3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
– Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
– Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định./.

Nơi nhận: – VPQH, VPCP, VP CTN; – Viện KSNDTC, Toà án NDTC; – VP TW Đảng, Ban đối ngoại TW Đảng; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, cơ quan TW của các đoàn thể; – Tổng cục Thuế; – Tổng cục Hải quan; – NH PT VN; – Kiểm toán nhà nước; – KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – STC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Các Cục, Vụ trực thuộc BTC; – Lưu: VT; THPC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Tạ Anh Tuấn

TagsTài chính – Ngân hàng

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #báo #34142012TBKBNN


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Thông #báo #34142012TBKBNN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button