Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT về quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT Quy chế thi THPT quốc gia 2017

Ngày 25/01/2017, Sở Giáo dục và Tập huấn chính thức ban hành Thông tư 04/2017 / TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi THPT tổ quốc và xét xác nhận tốt nghiệp THPT. .

Do đấy, có những điểm mới đáng kể về bề ngoài thi và xét tuyển như sau:

– Thay đổi số lượng bài rà soát (05 bài):

  • 03 Bài thi độc lập: Toán, Ngoại ngữ, Sách.
  • 01 bài thi tổ hợp Khoa học thiên nhiên (Khoa học): Vật lý, Hóa học, Khoa học hữu cơ.
  • Bài thi tổ hợp 01 KHXH: Đối với học trò THPT, tổ hợp gồm lịch sử, giáo dục quốc dân, địa lý; Đối với học trò học chương trình giáo dục rộng rãi tổng hợp gồm 2 môn Lịch sử và Địa lý.

– Điều kiện xét xác nhận tốt nghiệp THPT:

  • Đối với học trò trung học rộng rãi: thi 3 môn Toán, Ngoại ngữ, Sách giáo khoa và 1 trong 2 bài thi tự chọn Khoa học, Khoa học thiên nhiên hoặc Khoa học xã hội.
  • Đối với học trò hệ GDTX: thi 2 môn Toán, ngữ văn và bài thi đặc trưng đối với 2 bài tổ hợp Khoa học thiên nhiên, Khoa học thiên nhiên hoặc Khoa học xã hội.

– Học trò có thể đăng ký dự thi cả 2 bài, bài nào đạt điểm cao nhất sẽ được xét xác nhận tốt nghiệp THPT.

Nội dung cụ thể Thông tư 04/2017 / TT-BGDĐT như sau:

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————-
Số: 04/2017 / TT-BGDĐTHà Nội, ngày 25 tháng 01 5 2017

HỖ TRỢ
LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT TUYỂN TỐT NGHIỆP

Theo Đạo luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 5 2005; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 5 2009;

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18 tháng 6 5 2012;

Căn cứ Nghị quyết 123/2016 / NĐ-CP ngày 01 tháng 9 5 2016 quy định tính năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ngang Bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo Proclamation No. 32/2008 / NĐ-CP ngày 19 tháng 3 5 2008 Chính phủ Quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Tập huấn;

Theo Chính phủ Proclamation No. 75/2006 / NĐ-CP ngày 2 tháng 8 5 2006 quy định cụ thể và chỉ dẫn việc sử dụng 1 số điều trong Luật Giáo dục; Luật số 31/2011 / NĐ-CP ngày 11 tháng 5 5 2011 Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Ban bố số của Chính phủ. 75/2006 / NĐ-CP ngày 02/08/2006 quy định cụ thể chi tiêu và định hướng chi tiêu. về số lượng các điều của Đạo luật Giáo dục; Tuyên bố số 07/2013 / NĐ-CP ngày 09 tháng 01 5 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Mục 1 Quyết định của Chính phủ số 31/2011 / NĐ-CP ngày 11 tháng 5 5 2011 sửa đổi, bổ sung các điều của Ban bố Chính phủ số 75/2006 / NĐ-CP ngày 2 tháng 8 5 2006 quy định và lãnh đạo thi hành 1 số điều trong Luật Giáo dục;

Theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn ban bố Thông tư Quy chế thi trung học rộng rãi tổ quốc và xét xác nhận tốt nghiệp trung học rộng rãi.

Điều 1. Ban bố và Thông tư này Quy chế thi trung học rộng rãi tổ quốc và xét xác nhận tốt nghiệp trung học rộng rãi.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 5 2017.
Thông tư này thay thế Thông tư số 02/2015 / TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 5 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc ban hành Quy chế thi trung học rộng rãi tổ quốc và Thông tư số 02/2016. / TT- BGDĐT ngày 10 tháng 3 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy chế thi trung học rộng rãi tổ quốc đã ban hành và Thông tư số 02/2015 / TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bình chọn và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên can thuộc Sở Giáo dục và Tập huấn; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Đô thị tỉnh; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam; Giám đốc Sở Giáo dục và Tập huấn; Giám đốc các trường – Bộ CHQS tỉnh; Bộ An ninh Nội địa, Bộ An ninh Nội địa; Giám đốc các trường đại học và rộng rãi; Trưởng khoa đại học; Hiệu trưởng các trường đại học có 1 hàng ngũ phệ trong việc tập huấn thầy cô giáo; Hiệu trưởng các trường rộng rãi dân tộc bán trú số đông thuộc Sở Giáo dục và Tập huấn chịu bổn phận thi hành Thông tư này.

Người nhận:
– Văn phòng ANC;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ủy ban Pháp luật Quốc gia về Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Bộ trưởng (báo cáo);
– Kiểm toán Nhà nước;
– Vụ Kỹ thuật Công và Pháp chế (Bộ trưởng Bộ Tư pháp);
– Sự công bố;
– Như điều 3;
– Trang web của chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Tập huấn;
– Shop: Phòng VT, PC, Cục KT & QLCLGD.
KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
GHIM

Bùi Văn Ga


Thông tin thêm về Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT về quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT Quy chế thi THPT quốc gia 2017

Ngày 25/01/2017 gần đây, Bộ Giáo dục và tập huấn đã chính thức ban hành Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế thi trung học rộng rãi tổ quốc và xét xác nhận tốt nghiệp trung học rộng rãi.Theo đấy, có những điểm mới đáng chú tâm về môn thi và bề ngoài xét tuyển như sau:- Thay đổi về số lượng bài thi (05 bài):03 bài thi độc lập: Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn.01 bài thi tổ hợp Khoa học thiên nhiên (KHTN): các môn Vật lí, Hóa, Sinh.01 bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (KHXH): Đối với thí sinh hệ THPT thì tổ hợp gồm Lịch sử, Giáo dục công dân, Địa lí; đối với thí sinh hệ GDTX thì tổ hợp gồm 2 môn Lịch sử và Địa lí.- Điều kiện xét xác nhận tốt nghiệp THPT:Đối với thí sinh hệ THPT: thi 3 bài thi Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn và 1 bài tự chọn trong 2 bài thi KHTN hoặc KHXH.Đối với thí sinh hệ GDTX: thi 2 bài thi Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tự chọn trong 2 bài thi tổ hợp KHTN hoặc KHXH.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Thí sinh có thể đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, bài nào điểm cao hơn sẽ được tính để xét tốt nghiệp THPT.Nội dung cụ thể của Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT như sau:BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——–CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: 04/2017/TT-BGDĐTHà Nội, ngày 25 tháng 01 5 2017THÔNG TƯBAN HÀNH QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNGCăn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 5 2005; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 5 2009;Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 5 2012;Căn cứ Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 5 2016 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 5 2008 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Tập huấn;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 5 2006 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 5 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 5 2006 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 5 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 5 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 5 2006 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giáo dục;Theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành Thông tư về Quy chế thi trung học rộng rãi tổ quốc và xét xác nhận tốt nghiệp trung học rộng rãi.Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế thi trung học rộng rãi tổ quốc và xét xác nhận tốt nghiệp trung học rộng rãi.Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 5 2017.Thông tư này thay thế Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 5 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc ban hành Quy chế thi trung học rộng rãi tổ quốc và Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 3 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy chế thi trung học rộng rãi tổ quốc ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 5 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên can thuộc Bộ Giáo dục và Tập huấn; Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương; Tổng tham vấn trưởng Quân đội dân chúng Việt Nam; Giám đốc sở giáo dục và tập huấn; Cục trưởng Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng; Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học; Hiệu trưởng trường cao đẳng có nhóm ngành tập huấn thầy cô giáo; Hiệu trưởng trường rộng rãi dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Tập huấn chịu bổn phận thi hành Thông tư này./.Nơi nhận:- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chính phủ;- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;- Ban Tuyên giáo TƯ;- Bộ trưởng (để báo cáo);- Kiểm toán Nhà nước;- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);- Công báo;- Như Điều 3;- Website Chính phủ;- Website Bộ GDĐT;- Lưu: VT, Vụ PC, Cục KTKĐCLGD.KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGBùi Văn Ga

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #042017TTBGDĐT #về #quy #chế #thi #THPT #quốc #gia #và #xét #công #nhận #tốt #nghiệp #THPT #Quy #chế #thi #THPT #quốc #gia


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Thông #tư #042017TTBGDĐT #về #quy #chế #thi #THPT #quốc #gia #và #xét #công #nhận #tốt #nghiệp #THPT #Quy #chế #thi #THPT #quốc #gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button