Thông tư 54/2020/TT-BTC

Sau đây mời các bạn xem qua nội dung của Thông tư 54/2020 / TT-BTC cấp giấy chứng thực theo đề nghị của tổ chức, tư nhân tại địa phương, do Sở Vốn đầu tư cấp ngày 12/06/2020. Văn bản quy phạm luật pháp này có hiệu lực bắt đầu từ ngày ban bố tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020.

TIỀN BẠC
______

Số: 54/2020 / TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
___________________________________

Hà nộingày trong số mười 2 mặt trăng 6 5 5 2020

Thông tư 54/2020 / TT-BTC

THỦ TỤC THU VÀ NỘP HỒ SƠ ĐẢM BẢO HỒ SƠ, GIẤY TỜ TRONG NHU CẦU CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN QUỐC TẾ, LỆ PHÍ HƯỚNG DẪN THANH TOÁN.

_______________

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 5 2015;

Theo Proclamation No. 87/2017 / NĐ-CP ngày 26/7/2017 Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Vốn đầu tư;

Sử dụng Chỉ thị Số 11 / CT-TTg ngày 4 tháng 3 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, biện pháp thúc bách nhằm cắt bớt gian nan trong sản xuất, kinh doanh và đảm bảo an toàn công cộng để ứng phó với dịch. Covid-19;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư ban hành Thông tư quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng thực theo đề nghị của tổ chức, tư nhân trong nước và cấp giấy phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc ở nước ngoài.

Mục 1. Thu phí và nộp phí bảo lãnh bằng giấy má theo đề nghị của tổ chức, tư nhân trong nước, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn.

1. Mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động đưa công nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Tổ chức, công ty được cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong nước cấp giấy phép hoạt động đưa công nhân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hiệp đồng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép, gia hạn, cấp lại các khoản tiền sau:

a) Từ ngày trước hết của Thông tư này tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020, nộp lệ phí bằng 50% mức quy định tại khoản 1 Mục 4 Thông tư số. 259/2016 / TT-BTC tháng ngày 5. Ngày 11 tháng 11 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư quy định mức thu, phương thức thu, nộp, điều hành và sử dụng kinh phí công nhận, lập giấy tờ, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc có thời hạn. tùy thuộc vào Thông tư số. 259/2016 / TT-BTC).

Trong thời kì vận dụng Thông tư này, việc cấp giấy phép hoạt động đối với trường hợp điều chuyển công nhân có thời hạn sẽ chẳng phải nộp theo mức quy định tại khoản 1 Mục 4 Thông tư số. 259/2016 / TT. -BTC.

b) Từ ngày 01 tháng 01 5 2021 trở đi, nộp tiền cấp Giđó phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài quy định tại khoản 1 Mục 4 Thông tư số. 259/2016. / TT-BTC.

2. Các giấy tờ, chứng chỉ giấy má được thu và nộp theo đề nghị của tổ chức, tư nhân tại địa phương.

Các công ty, tổ chức, tư nhân trong nước lúc đề nghị cơ quan nhà nước có đủ năng lực chứng thực các giấy má, tài liệu liên can tới công nhân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ nộp các khoản phí sau:

a) Từ ngày trước hết của Thông tư này tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020, nộp lệ phí bằng 50% mức quy định tại khoản 3 Mục 4 Thông tư số. 259/2016 / TT-BTC.

Trong thời kì Thông tư này có hiệu lực, lệ phí công nhận giấy tờ, tài liệu theo đề nghị của tổ chức, tư nhân tại địa phương chẳng phải nộp theo mức quy định tại khoản 3 Mục 4 Thông tư số. 259/2016 / TT -BTC.

b) Từ ngày 01 tháng 01 5 2021 trở đi, chi bảo mật giấy tờ, tài liệu theo đề nghị của tổ chức, tư nhân tại địa phương theo mức quy định tại Điều 3 Mục 4 Thông tư số. 259/2016 / TT-BTC.

Điều 2. Kết quả

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 12 tháng 6 5 2020 tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020.

2. Nội dung khuôn khổ điều chỉnh và chủ đề sử dụng; lập mưu hoạch chi thu; người nộp thuế và người nộp thuế; Miễn phí; công bố và trả tiền các khoản phí và chi tiêu; điều hành nguồn vốn, chi phí; chứng từ thu, lệ phí công khai, thủ tục thu nộp và các nội dung khác có liên can ko quy định tại Thông tư này thì tiến hành theo quy định tại Thông tư số. 259/2016 / TT-BTC.

3. Trong giai đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc, đề xuất các tổ chức, tư nhân phản ảnh ngay về Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư để được chỉ dẫn thêm. /.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng thư ký;
– Văn phòng ANC;
– Chủ tịch nước;
– Viện kiểm sát dân chúng vô thượng;
– Tòa án dân chúng vô thượng;
– Nghiên cứu Nhà nước;
– Các Sở, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– UBND, Sở Vốn đầu tư, Cục Thuế, Kho bạc các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương;
– Sự công bố;
– Trang web của chính phủ;
– Vụ Tổng hợp Văn chương (Bộ trưởng Bộ Tư pháp);
– Các đơn vị thuộc Sở Vốn đầu tư;
– Trang thông tin điện tử Sở Vốn đầu tư;
– Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
GHIM
Vũ Thị Mai


Thông tin thêm về Thông tư 54/2020/TT-BTC

Sau đây chúng tôi xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung của Thông tư 54/2020/TT-BTC về phí xác minh giấy má, tài liệu theo đề nghị tổ chức, tư nhân trong nước, do Bộ Vốn đầu tư ban hành vào ngày 12/06/2020. Văn bản luật pháp này sẽ có hiệu lực tính từ lúc ngày được ban hành tới hết ngày 31/12/2020.

BỘ TÀI CHÍNH______
Số: 54/2020/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 5 2020

THÔNG TƯ 54/2020/TT-BTC
QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ, TÀI LIỆU THEO YÊU CẦU CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG NƯỚC, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI
_______________
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 5 2015;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 5 2017 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Vốn đầu tư;
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, biện pháp thúc bách tháo gỡ gian nan cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội đối phó với dịch Covid-19;
Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;
Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư ban hành Thông tư quy định mức thu, nộp phí xác minh giấy má, tài liệu theo đề nghị của tổ chức, tư nhân trong nước, lệ phí cấp Giđó phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
Điều 1. Mức thu, nộp phí xác minh giấy má, tài liệu theo đề nghị của tổ chức, tư nhân trong nước, lệ phí cấp Giđó phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
1. Mức thu, nộp lệ phí cấp Giđó phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Tổ chức, công ty được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giđó phép hoạt động đưa công nhân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hiệp đồng tiến hành nộp lệ phí như sau:
a) Từ khi ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020, nộp lệ phí bằng 50% mức thu quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư quy định mức thu, cơ chế thu, nộp, điều hành và sử dụng phí xác minh giấy má tài liệu, lệ phí cấp Giđó phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (sau đây gọi là Thông tư số 259/2016/TT-BTC).
Trong thời kì có hiệu lực của Thông tư này, ko nộp lệ phí cấp Giđó phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo mức thu quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC.
b) Từ khi ngày 01 tháng 01 5 2021 trở đi, nộp lệ phí cấp Giđó phép hoạt động đưa công nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo mức thu quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC.
2. Mức thu, nộp phí xác minh giấy má, tài liệu theo đề nghị của tổ chức, tư nhân trong nước
Doanh nghiệp, tổ chức, tư nhân trong nước lúc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh giấy má, tài liệu liên can tới lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài nộp phí như sau:
a) Từ khi ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020, nộp phí bằng 50% mức thu quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC.
Trong thời kì có hiệu lực của Thông tư này, ko nộp phí xác minh giấy má, tài liệu theo đề nghị của tổ chức, tư nhân trong nước theo mức thu quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC.
b) Từ khi ngày 01 tháng 01 5 2021 trở đi, nộp phí xác minh giấy má, tài liệu theo đề nghị của tổ chức, tư nhân trong nước theo mức thu quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 12 tháng 6 5 2020 tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020.
2. Các nội dung về khuôn khổ điều chỉnh, nhân vật vận dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; free; kê khai, nộp phí, lệ phí; điều hành phí, lệ phí; chứng từ thu, công khai cơ chế thu phí, lệ phí và các nội dung khác liên can ko quy định tại Thông tư này tiến hành theo quy định Thông tư số 259/2016/TT-BTC.
3. Trong giai đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc đề xuất các tổ chức, tư nhân phản ảnh kịp thời về Bộ Vốn đầu tư để nghiên cứu, chỉ dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thơ;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng;– Tòa án dân chúng vô thượng;– Kiểm toán nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;– UBND, Sở Vốn đầu tư, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương;– Công báo;– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);– Các đơn vị thuộc Bộ Vốn đầu tư;– Cổng thông tin điện tử Bộ Vốn đầu tư;– Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGVũ Thị Mai

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #542020TTBTC


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Thông #tư #542020TTBTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button