Thông tư 56/2020/TT-BTC

Quy chế thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng cây, giống cây trồng đã được Bộ Vốn đầu tư ban bố tại Thông tư 56/2020 / TT-BTC. vào ngày 12/06/2020. Văn bản này có hiệu lực thi hành từ khi ngày ban hành tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020. Dưới đây là nội dung cụ thể của thông tư này, mời các bạn cùng tham khảo.

TIỀN BẠC
__________

Số: 56/2020 / TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
___________________________________

Hà nộingày trong số mười 2 mặt trăng 6 5 5 2020

Thông tư 56/2020 / TT-BTC

HỆ THỐNG THU VÀ THANH TOÁN CÁC LOẠI VÀ CÁC LOẠI CÂY RỪNG.

____________________

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 5 2015;

Theo Proclamation No. 87/2017 / NĐ-CP ngày 26/7/2017 Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Vốn đầu tư;

Sử dụng Chỉ thị Số 11 / CT-TTg ngày 4 tháng 3 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, biện pháp thúc bách nhằm cắt bớt gian khổ trong sản xuất, kinh doanh và đảm bảo an toàn công cộng để ứng phó với dịch. Covid-19;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư ban hành Thông tư quy định mức thu, chi trong lĩnh vực cây và lâm nghiệp.

Điều 1. Mức thu, chi, chi tiêu trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

1. Tổ chức, tư nhân lúc đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ hoặc công nhận đăng ký giao kèo chuyển giao quyền của cải; đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí não; Việc cấp giấy chứng thực đại diện công nghiệp, ban bố và đăng ký đại diện sở hữu công nghiệp phải nộp các khoản phí sau:

a) Từ ngày trước tiên của Thông tư này tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020, nộp mức phí bằng 50% mức quy định tại Phần I Biểu chi tiêu, lệ phí trong lĩnh vực trồng cây và các loài cây. đã ban bố và Thông tư số 207/2016 / TT-BTC ngày 09 tháng 11 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư quy định tiêu chuẩn và phương thức thu, nộp, điều hành và thu, chi trong lĩnh vực trồng trọt. loài thực vật rừng (đổi tên Thông tư số 207/2016 / TT-BTC).

Trong thời kì Thông tư này có hiệu lực, việc ko nộp tiền trồng cây, trồng cây lâm nghiệp được quy định chi tiết tại Phần I Biểu chi tiêu, lệ phí ngành cây lâm nghiệp đã kê khai. 207/2016 / TT-BTC.

b) Từ ngày 01 tháng 01 5 2021 trở đi, nộp phí trong lĩnh vực đầu cơ và lâm nghiệp theo mức quy định tại Phần I Biểu thuế, thu đối với lĩnh vực trồng cây, trồng các loại cây lâm nghiệp. 207/2016 / TT-BTC.

2. Khi nộp giấy tờ tới cơ quan có thẩm quyền về bảo tồn nhiều chủng loại sinh vật học thực vật (duy trì hiệu lực của Văn bằng bảo hộ nhiều chủng loại sinh vật học thực vật), nộp lệ phí như sau:

a) Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020

– Trường hợp Giđấy chứng thực bảo vệ thực vật duy trì hiệu lực từ 5 thứ 1 tới 5 thứ 9 thì nộp 80% mức phí nêu tại điểm 3 Phần III Biểu phí và chi tiêu trong lĩnh vực nông nghiệp. và nhiều loại thực vật rừng, được ban bố cũng như theo Thông tư số. 207/2016 / TT-BTC.

– Trường hợp còn hiệu lực của Văn bằng bảo vệ thực vật từ 5 thứ 10 tới hết thời hạn của Văn bằng bảo hộ thì nộp số tiền bằng 70% số tiền quy định tại mục 3 Phần III của Biểu. Phí và Lệ phí Bảo tồn Nhiều chủng loại Sinh học Các loài Thực vật và Thực vật Rừng Tuyên bố và Thông tư số 207/2016 / TT-BTC.

Trong thời kì tiến hành Thông tư này, phí bảo vệ nhiều chủng loại sinh vật học sẽ chẳng phải nộp trong trường hợp Giđấy chứng thực bảo vệ thực vật còn hiệu lực theo mức quy định tại điểm 3 Phần III Biểu phí và lệ phí tại thực địa. bảo vệ nhiều chủng loại thực vật Các loài rừng trồng và khai báo và Thông tư số 207/2016 / TT-BTC.

b) Từ ngày 01 tháng 01 5 2021 trở đi, nộp phí bảo vệ nhiều chủng loại sinh vật học đối với việc hợp lí hóa Giđấy chứng thực bảo vệ nhiều chủng loại sinh vật học thực vật theo mức quy định tại Khoản 3 Phần III Biểu phí và Lệ phí tại Thông tư này. trồng cây, giống cây ban bố và Thông tư số 207/2016 / TT-BTC.

Điều 2. Kết quả

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ khi ngày 12 tháng 6 5 2020 tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020.

2. Nội dung quy định về khuôn khổ điều chỉnh, chức danh vận dụng, nhân vật chi trả, tổ chức cộng đồng, giá thu, kê khai, trả tiền chi tiêu, chi tiêu; điều hành và chi phí các khoản trả tiền; chứng từ thu, lệ phí công khai, thủ tục thu nộp và các nội dung khác có liên can ko quy định tại Thông tư này thì tiến hành theo quy định tại Thông tư số. 207/2016 / TT-BTC.

3. Trong giai đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc, đề xuất các tổ chức, tư nhân phản ảnh ngay về Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư để được chỉ dẫn thêm. /.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng thư ký;
– Văn phòng ANC;
– Chủ tịch nước;
– Viện kiểm sát quần chúng vô thượng;
– Tòa án quần chúng vô thượng;
– Nghiên cứu Nhà nước;
– Các Sở, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– UBND, Sở Vốn đầu tư, Cục Thuế, Kho bạc các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;
– Sự công bố;
– Trang web của chính phủ;
– Vụ Tổng hợp Văn chương (Bộ trưởng Bộ Tư pháp);
– Các đơn vị thuộc Sở Vốn đầu tư;
– Trang thông tin điện tử Sở Vốn đầu tư;
– Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
GHIM
Vũ Thị Mai


Thông tin thêm về Thông tư 56/2020/TT-BTC

Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp đã được Bộ Vốn đầu tư ban hành Thông tư 56/2020/TT-BTC vào ngày 12/06/2020. Hiệu lực của văn bản này, sẽ tính từ lúc ngày được ban hành tới hết ngày 31/12/2020. Dưới đây, sẽ là nội dung cụ thể của thông tư này, xin mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ TÀI CHÍNH__________
Số: 56/2020/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 5 2020

THÔNG TƯ 56/2020/TT-BTC
QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP
__________________
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 5 2015;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 5 2017 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Vốn đầu tư;
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 5 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, biện pháp thúc bách tháo gỡ gian khổ cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội đối phó với dịch Covid-19;
Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;
Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư ban hành Thông tư quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.
Điều 1. Mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp
1. Tổ chức, tư nhân lúc đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng thực đăng ký giao kèo chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí não; cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, ban bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp tiến hành nộp lệ phí như sau:
a) Từ khi ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020, nộp lệ phí bằng 50% mức thu quy định tại Mục I Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư quy định mức thu, cơ chế thu, nộp, điều hành và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp (sau đây gọi là Thông tư số 207/2016/TT-BTC).
Trong thời kì có hiệu lực của Thông tư này, ko nộp lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp theo mức thu quy định tại Mục I Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC.
b) Từ khi ngày 01 tháng 01 5 2021 trở đi, nộp lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp theo mức thu quy định tại Mục I Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC.
2. Tổ chức, tư nhân lúc nộp đơn đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo hộ giống cây trồng (duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng) tiến hành nộp phí như sau:
a) Từ khi ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020
– Trường hợp duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng từ 5 thứ 1 tới 5 thứ 9, nộp phí bằng 80% mức thu quy định tại Điểm 3 Mục III Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC.
– Trường hợp duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng từ 5 thứ 10 tới hết thời kì hiệu lực của Bằng bảo hộ, nộp phí bằng 70% mức thu quy định tại Điểm 3 Mục III Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC.
Trong thời kì có hiệu lực của Thông tư này, ko nộp phí bảo hộ giống cây trồng đối với trường hợp duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng theo mức phí quy định tại Điểm 3 Mục III Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC.
b) Từ khi ngày 01 tháng 01 5 2021 trở đi, nộp phí bảo hộ giống cây trồng đối với trường hợp duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng theo mức thu quy định tại Điểm 3 Mục III Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ khi ngày 12 tháng 6 5 2020 tới hết ngày 31 tháng 12 5 2020.
2. Các nội dung về khuôn khổ điều chỉnh, nhân vật vận dụng, người nộp, tổ chức thu, mức thu, kê khai, nộp phí, lệ phí; điều hành, sử dụng phí; chứng từ thu, công khai cơ chế thu phí, lệ phí và các nội dung khác liên can ko quy định tại Thông tư này tiến hành theo quy định tại Thông tư số 207/2016/TT-BTC.
3. Trong giai đoạn tiến hành, nếu có vướng mắc đề xuất các tổ chức, tư nhân phản ảnh kịp thời về Bộ Vốn đầu tư để nghiên cứu, chỉ dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thơ;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng Chủ tịch nước;– Viện Kiểm sát quần chúng vô thượng;– Tòa án quần chúng vô thượng;– Kiểm toán nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;– UBND, Sở Vốn đầu tư, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;– Công báo;– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);– Các đơn vị thuộc Bộ Vốn đầu tư;– Cổng thông tin điện tử Bộ Vốn đầu tư;– Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGVũ Thị Mai

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #562020TTBTC


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Thông #tư #562020TTBTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button