Thông tư hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Thông tư số 10/2011/TT-BYT của Bộ Y tế: Hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

BỘ Y TẾ
___________

Số: 10/2011/TT-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2011

THÔNG TƯ
Hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa
gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
________________

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 9 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4453/BNV-TCBC ngày 23 tháng 12 năm 2010, Bộ Tư pháp tại công văn số 274/BTP-PLHSHC ngày 24 tháng 01 năm 2011 và Bộ Tài chính tại công văn số 1366/BTC-HCSN ngày 27 tháng 01 năm 2011, Bộ Y tế hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện) như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện, bao gồm: Lãnh đạo, quản lý; viên chức làm công tác kế hoạch, hành chính, tổng hợp, kế toán, tài vụ; viên chức làm công tác truyền thông, dịch vụ dân số – kế hoạch hóa gia đình.

Điều 2. Căn cứ xác định biên chế

Định mức biên chế của Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện được xác định theo các căn cứ sau:

1. Vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trung tâm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định.

2. Quy mô dân số, diện tích tự nhiên, đặc điểm địa lý, trình độ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Điều 3. Về biên chế

1. Biên chế lãnh đạo, quản lý

Biên chế lãnh đạo, quản lý gồm: 01 giám đốc và 01 phó giám đốc.

2. Biên chế làm công tác kế hoạch, tổng hợp, kế toán, tài vụ

Mỗi trung tâm được bố trí ít nhất 02 biên chế làm công tác kế hoạch, hành chính, tổng hợp, kế toán, tài vụ như sau:

a) Công tác kế hoạch, hành chính, tổng hợp: 01 biên chế;

b) Công tác kế toán, tài vụ: 01 biên chế.

3. Biên chế làm công tác truyền thông, dịch vụ dân số – kế hoạch hóa gia đình

Mỗi trung tâm được bố trí ít nhất 02 biên chế làm công tác truyền thông, dịch vụ dân số – kế hoạch hóa gia đình như sau:

a) Công tác truyền thông: 01 biên chế;

b) Công tác dịch vụ dân số – kế hoạch hóa gia đình: 01 biên chế.

Căn cứ vào nhiệm vụ, khối lượng công việc thực tế của Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện và khả năng ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định số biên chế đối với Trung tâm để bảo đảm đủ người làm việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2011.

Điều 5. Trách nhiệm thực hiện

Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
– Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
– Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Các đơn vị, Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, TCCB (3b), TCDS (15b).

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu


Thông tin thêm về Thông tư hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Thông tư số 10/2011/TT-BYT của Bộ Y tế: Hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

BỘ Y TẾ ___________
Số: 10/2011/TT-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________
Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2011

THÔNG TƯ Hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ________________
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 9 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4453/BNV-TCBC ngày 23 tháng 12 năm 2010, Bộ Tư pháp tại công văn số 274/BTP-PLHSHC ngày 24 tháng 01 năm 2011 và Bộ Tài chính tại công văn số 1366/BTC-HCSN ngày 27 tháng 01 năm 2011, Bộ Y tế hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện) như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện, bao gồm: Lãnh đạo, quản lý; viên chức làm công tác kế hoạch, hành chính, tổng hợp, kế toán, tài vụ; viên chức làm công tác truyền thông, dịch vụ dân số – kế hoạch hóa gia đình.
Điều 2. Căn cứ xác định biên chế
Định mức biên chế của Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện được xác định theo các căn cứ sau:
1. Vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trung tâm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định.
2. Quy mô dân số, diện tích tự nhiên, đặc điểm địa lý, trình độ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Điều 3. Về biên chế
1. Biên chế lãnh đạo, quản lý
Biên chế lãnh đạo, quản lý gồm: 01 giám đốc và 01 phó giám đốc.
2. Biên chế làm công tác kế hoạch, tổng hợp, kế toán, tài vụ
Mỗi trung tâm được bố trí ít nhất 02 biên chế làm công tác kế hoạch, hành chính, tổng hợp, kế toán, tài vụ như sau:
a) Công tác kế hoạch, hành chính, tổng hợp: 01 biên chế;
b) Công tác kế toán, tài vụ: 01 biên chế.
3. Biên chế làm công tác truyền thông, dịch vụ dân số – kế hoạch hóa gia đình
Mỗi trung tâm được bố trí ít nhất 02 biên chế làm công tác truyền thông, dịch vụ dân số – kế hoạch hóa gia đình như sau:
a) Công tác truyền thông: 01 biên chế;
b) Công tác dịch vụ dân số – kế hoạch hóa gia đình: 01 biên chế.
Căn cứ vào nhiệm vụ, khối lượng công việc thực tế của Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện và khả năng ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định số biên chế đối với Trung tâm để bảo đảm đủ người làm việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2011.
Điều 5. Trách nhiệm thực hiện
Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Nơi nhận: – Ban Bí thư Trung ương Đảng; – Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; – Văn phòng TW và các Ban của Đảng; – Văn phòng Quốc hội; – Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Toà án nhân dân tối cao; – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); – Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ; – Các đơn vị, Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; – Lưu: VT, TCCB (3b), TCDS (15b).

BỘ TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Quốc Triệu

TagsHành chính

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #hướng #dẫn #về #biên #chế #của #Trung #tâm #Dân #số #Kế #hoạch #hóa #gia #đình #huyện #quận #thị #xã #thành #phố #thuộc #tỉnh


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Thông #tư #hướng #dẫn #về #biên #chế #của #Trung #tâm #Dân #số #Kế #hoạch #hóa #gia #đình #huyện #quận #thị #xã #thành #phố #thuộc #tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button