Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD 2019 về quản lý sử dụng nhà chung cư

Quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất thông tư về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành.

Theo đó, Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD hợp nhất các thông tư sau đây:

– Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;

– Thông tư 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về Điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành;

– Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, Điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016.

– Thông tư 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xây dựng đô thị được Học Điện Tử Cơ Bản VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.


Thông tin thêm về Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD 2019 về quản lý sử dụng nhà chung cư

Quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất thông tư về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành.
Theo đó, Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD hợp nhất các thông tư sau đây:
– Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;
– Thông tư 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về Điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành;
– Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, Điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016.
– Thông tư 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư.
Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xây dựng đô thị được Học Điện Tử Cơ Bản VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Văn #bản #hợp #nhất #08VBHNBXD #về #quản #lý #sử #dụng #nhà #chung #cư


  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Văn #bản #hợp #nhất #08VBHNBXD #về #quản #lý #sử #dụng #nhà #chung #cư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button